18 . 10 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Виборчий прцес як соціальна технологія№ роботи: 265
розділ: Психологія
тип: Курсова робота
об'єм: 35 стор
винагорода автору: за домовленістю

Зміст:

Вступ......................... .............................. .............................. .............................. ..........3
Розділ 1. Виборчий процес як категорія..................... .............................. ................5
Розділ 2. Технологія демократичних виборів....................... .............................. ......9
Розділ 3. Брудні технології виборчого процесу....................... .............................. .17
3.1. Маніпуляція свідомістю електорату як головна мета виборчих кампаній...17
3.2. Матеріалізація віртуального об’єкту....................... .............................. ...........19
3.3. Визначення PR і PR-технологій як одних із ефективних виборчих технологій.................... .............................. .............................. .............................. .....22
3.4. Адміністративні засоби підтасовки результатів виборів....................... .........26
Розділ 4. Особливості застосування виборчих технологій в Україні...................28
Висновки...................... .............................. .............................. .............................. ....32
Список використаних джерел........................ .............................. ............................34
   
Список літератури

1. Правове забезпечення виборчих технологій // Актуальні проблеми держави і права / Зб. наукових праць. – Одеса: Юрид. літ., 2002. – Вип. 16. – С. 243-246.
2. Головатий М. Мистецтво здобувати владу // Політ. менедж. – 2003. – № 1. – С. 50.
3. Грознецкий И. Избирательные технологии: пределы и возможности // Избирательные технологии и избирательное искусство: Сб. статей / Под общ. ред. С. В. Устименко. – М.: Рос. полит. энциклопедия, 2001. – С. 99.
4. Ильясов Ф. Н. Политический маркетинг. Искусство и наука побеждать на выборах. – М.: ИМА-пресс, 2000. – С. 10.
5. Ковлер А. И. Избирательные технологии: российский и зарубежный опыт. – М., 1995. – С. 5.
6. Короткий тлумачний словник української мови / Уклад. Гринчишин Д., Гумецька Л., Карпова В. та ін. – К.: „Рад. шк.”, 1978. – С. 268.
7. Котлер Ф. Основы маркетинга. – М.: „Прогресс”, 1990. – С. 47.
8. Лозовой М. От „блицкрига” к искусству побеждать // Избирательные технологии и избирательное искусство: Сб. статей / Под общ. ред. С. В. Устименко. – М.: Рос. полит. энциклопедия, 2001. – С. 115.
9. Малишевський Н. М. Технология и организация выборов. – Минск: „Харвест”, 2003. – С. 4.
10. Малкин Е. Б., Сучков Е. Б. Основы избирательных технологий. – 3-е изд., расш. и доп. – М.: „SPSL – Рус. панорама”, 2002. – С. 24.
11. Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента / Пер. с англ. Общ. ред. и вступ. ст. Евенко Л. И. – М.: Изд-во „Дело”, 2000. — С. 697.
12. Музыкант В. П. Теория и практика современной рекламы. – М., 1998. – Ч. 2. – С. 5.
13. Пойченко А. М. та ін. Конфлікт у політичному житті сучасної України: теорія і технологія розв’язання. – К.: УАДУ, 1997. – 92 с.
14. Політологічний енциклопедичний словник / За ред. Шемшученка Ю. С., Бабкіна В. Д. – К.: Вид-во „Генеза”, 1997. – С. 191 – 192.
15. Політологія / За ред А. Колодій. – К.:Ельга, Ніка-Центр, 2003. – Кн. 1: Політика і суспільство. – С. 93.
16. Політологія у запитаннях та відповідях / За заг. ред. К. М. Левківського. – К.: „Вищ. шк.”, 2003. – С. 198.
17. Полторак В. Політичний маркетинг та організація виборчих кампаній // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2002. – №1. – С. 76.
18. Пухкал О., Дикий О. Політичний маркетинг // Вісн. Акад. пр. і соц. Відносин Федер. Профспілок України. – 2002. – № 1(14). – С. 198 – 201.
19. Пшизова С. Н. Демократия и политический рынок в сравнительной перспективе // Полис. – 2000. – № 2. – С. 37.
20. Слободянюк Е. Виборчі технології для „чайників” і не тільки // Нова політика. – 2000. – №2 (28). – С. 44 – 46.
21. Соловьев А. И. Политология: Политическая теория, политические технологии. – М., 2000. – С. 415.
22. Халипов В. Ф., Халипова Е. В., Шишкин А. Н. Выборы и власть: Сл-рь-справочник избирателя. – М.: Изд-во „Совершенство”, 1993. – С. 304.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.