21 . 11 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Аналіз та оцінка демографічної ситуації в Україні№ роботи: 260
розділ: Політекономія
тип: Курсова робота
об'єм: 42 стор
винагорода автору: за домовленістю

Зміст:

Вступ.....……………………………......... ………………………………………...3
1. Динаміка чисельності та склад населення, особливості його розміщення.……................. .............................. .............................. .........................5
1. 1. Чисельність та розміщення населення……………..........……………… ….5
1.2. Міське та сільське населення…………………..........………… …………...8
1.3. Урбанізація та проблеми довкілля……………......……………………….. 12
1.4. Національний склад населення та його територіальні особливості…......13
1.5. Статево-вікова структура населення…..........………………………… …..15
2. Демографічна ситуація та її регіональні особливості………................ ........20
2.1. Регіональні особливості відтворення населення…………….......………..20
2.2. Міграція населення та її види……..........……………………………….. ....23
3.Характеристика трудового потенціалу України……..................... .....……....27
Висновки....... ............……………………………………………… …………….39
Список використаної літератури………………………………………….... ......41
   
Список літератури

1. Бугуцький О. А. Демографічна ситуація та використання людських ресурсів на селі // Ін-т аграр. економіки Укр. аграр. наук. - К., 2006. - 312 с.
2. Васильєва Л. Й. Демогpафічні аспекти сучасної сім’ї // Актуал. пpобл. політики: Зб. наук. пp. - Одеса, 1997. - Вип.1-2. - С.15-17.
3. Вовканич С. Й., Цапок С. О. Регіональний демоpозвиток: тенденції та паpадокси // Укpаїна в XXI столітті: концепції та моделі економічного pозвитку: Матеpіали доп. V Міжнаp. конгp. укp. економістів. - Львів, 2007. - Ч. 2. - С. 7-10.
4. Гpицевич В. С. Репpодуктивний потенціал тpудових pесуpсів pегіону в сучасних умовах // Укpаїнське Полісся: вчоpа, сьогодні, завтpа: Зб. наук. пp. - Луцьк, 2008 - С. 134-136.
5. Гавpиш В. П. и др. Пpоблема демогpафічного дефіциту: соціально-економічні наслідки та шляхи pозв’язання / Гавpиш В. П., Гавpиш Г. І., Дpаганова Т. П. // Велика Волинь: Минуле і сучасне: (Матеpіали міжнаp. наук. кpаєзнавч. конф., жовт. 2008 p.). - Хмельницький; Ізяслав; Шепетівка, 2008. - С. 524-527.
6. Грушко С. Народові України загрожує вимирання // День. - 1999. - 5 жовт. - С. 2.
7. Гоpобець О. Особливості пpоцесів мігpації та відтвоpення населення в Укpаїні // Теpнопільський педунівеpситет ім. В.Гнатюка. Hаук. зап. Сеp.: Геогpафія. - Теpнопіль, 1998. - N2. - С. 60-63.
8. Доповідь Державного комітету статистики "Про соціально-економічне становище України за січень 2009 року", оприлюдненій на офіційному сайті відомства [http://www.ukrstat.gov.ua/]
9. Заблоцький Б. Ф. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка. — Л.: Видавництво Львівської комерційної академії, 2004. — 107с.
10. Качан Є. П., Пушкар М. С. Розміщення продуктивних сил України. — К.: Видавничий Дім "Юридична книга", 2004. — 552с.
11. Ковалевський В. В. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка. — К.: Знання, 2004. — 350с.
12. Прогноз розвитку і розміщення продуктивних сил України до 2015 року. — К.: РВПС України НАН України, 2004. — 370с.
13. Розміщення продуктивних сил України. — Луганськ : Альма-Матер, 2002. — 121с.
14. Стадницький Ю. І., Загородній А. Г., Данилович Т. Б., Товкан О. Е. Розміщення продуктивних сил: (теорія, методи, практика) / Національний ун-т "Львівська політехніка". — Л. : Центр Європи, 2002. — 252с.
15. Стеченко Д. М. Розміщення продуктивних сил і регіоналістика: Навчальний посібник. — 2-ге вид., виправ. і доп. — К. : Вікар, 2002. — 374с.
16. Стратегія розвитку та розміщення продуктивних сил України / НАН України; Рада по вивченню продуктивних сил України / С.І. Дорогунцов (наук.кер.розробки), Б.М. Данилишин (наук.кер.розробки). — К. : РВПС України НАН України, 2003. — 284с.
17. Чернюк Л. Г., Клиновий Д. В. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка. — К.: Університет "Україна", 2004. — 245с.
18. Статистичний щорічник України за 2008 рік. — К.: Українська енциклопедія ім. М. П. Бажана, 2009. — 618с.
19. Тарангул Л.Л., Горленко І.О., Євтушенко Г.І.
Розміщення продуктивних сил: Навчальний посібник. – К., 2000.
20. Україна: прогноз розвитку продуктивних сил / С. І. Дорогунцов, Б. М. Данилишин, Л. Г. Чернюк та ін. — К.: РВПС України НАН України, 2001. — Т. 1. — 163 с.
21. Філіпп Ле Уору: Демографічна ситуація в Україні викликає стурбованість // Дзеркало тижня № 37 (765) 3 — 9 жовтня 2009
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.