15 . 11 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Сутність, походження та функції сучасних грошей№ роботи: 26
розділ: Політекономія
тип: Курсова робота
об'єм: 42
винагорода автору: 80 грн

Зміст:

ВСТУП......................... .............................. .............................. .........................3
РО ЗДІЛ 1. ГРОШІ ЯК ЕКОНОМІЧНА КАТЕГОРІЯ..................... ..............6
1.1. Походження грошей........................ .............................. ............................6

1.2. Сутність грошей........................ .............................. .............................. ....8
РОЗДІЛ 2. ФУНКЦІЇ ГРОШЕЙ........................ .............................. ...............12
2.1. Міра вартості...................... .............................. .............................. ..........12
2.2. Грошші як засіб обігу......................... .............................. .......................15
2.3 . Гроші як засіб платежу....................... .............................. .......................19
2.4 . Гроші як засіб нагромадження................. .............................. .................21
2.5. Світові гроші......................... .............................. .............................. ........28
РОЗДІЛ 3. РОЛЬ ГРОШЕЙ У РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ..................... .....32
ВИСНОВКИ............. .............................. .............................. ............................38
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.................... .............................4 1
ДОДАТКИ.................... .............................. .............................. ........................43

ВСТУП
Класична політекономія Заходу, по суті, виросла з дослідження фундаментальних проблем грошей, що були поставлені у працях А. Сміта і Д. Рікардо. Наукові розробки цих учених стали також джерелом теорії грошей К. Маркса, яка займає важливе місце в марксистській економічній науці. Багато уваги проблемам грошей приділялося у працях відомих економістів Заходу XIX-XX ст. - Дж. С. Міля, У. Джевонса, Л. Вальраса, М. Туган-Барановського, А. Маршалла, Дж. Кейнса, П. Самуельсона, Д. Патінкіна, М. Фрідмана та ін.
Незважаючи на багатовікові дослідження і велику кількість теоретичних концепцій грошей, людство сьогодні не має однозначної й остаточної відповіді на питання, що ж таке гроші. Уявлення, які не викликали сумнівів в одних суспільних умовах, зі зміною останніх вступали в суперечність з реальною дійсністю і відкидалися. Очевидно, все це можна пояснити тим, що сутність грошей змінюється адекватно змінам характеру суспільних відносин, в яких вони функціонують. Тому для пізнання природи грошей необхідно з'ясувати питання про їх походження, про причини, що зумовлюють виникнення та існування грошей в економічному житті суспільства.
Гроші - одне з найдавніших явищ у житті суспільства - відіграють важливу роль у його економічному і соціальному розвитку. Вони завжди привертали до себе пильну увагу науковців. Уже в працях Платона й Аристотеля є цікаві висловлювання про гроші. Часто згадується про них і в літописах періоду Київської Русі. Проте систематичні дослідження грошей і формування їх наукових теорій почалися з розвитком капіталізму. Вивчення грошей значною мірою визначило формування економічної теорії як науки.
Поява грошей як результат еволюційного розвитку товарного обміну. Щоб дати науково достовірне тлумачення сутності грошей, потрібно насамперед дослідити їх походження. На жаль, світова економічна думка не дала однозначного пояснення цього процесу.
Різноманітність і складність виробничих відносин, які втілюються в грошах, визначають множинність форм прояву самих грошей. Кожна з таких форм дістала назву функції грошей. Функція грошей - це певна дія чи "робота" грошей щодо обслуговування руху вартості в процесі суспільного відтворення.
Питання про функції грошей є одним з найбільш дискусійних у теорії грошей. Розбіжності стосуються не тільки трактування окремих функцій, а й їх кількості. Дискусії ведуться як між представниками різних теоретичних шкіл, так і всередині кожної з них. Так, більшість представників марксистської теорії грошей визнає п'ять їх функцій, проте вони мають різні погляди щодо суті кожної з них.
Ще помітніші розбіжності у трактуванні функцій грошей серед представників немарксистських теорій. Не заперечуючи взагалі існування функцій грошей, більшість із них визнають лише три функції й абстрагуються від решти. Так, у відомій книзі англійського економіста Л. Харріса "Грошова теорія" говориться про функції засобу обігу, засобу збереження вартості та одиницю рахунку і зовсім не згадуються інші функції. Разом з тим класики економічної теорії та деякі її представники кінця XIX - початку XX ст. теж визнавали п'ять функцій грошей. Ми також розглянемо п'ять функцій: міри вартості, засобу обігу, засобу платежу, засобу нагромадження вартості і світових грошей.
Мета даної роботи – проаналізувати сутність, походження та функції сучасних грошей. Для досягненя поставленої мети в даній роботі необхідно було розв’язати низку завдань, а саме:
- дослідити актуальність даної теми;
- розкрити понятійно-термінологічний апарат теми дослідження;
- охарактеризувати походження грошей;
- проаналізувати основні функції грошей;
- розглянути роль грошей у розвитку економіки;
- узагальнити опрацьований матеріал та зробити висновки.
Для всеохоплюючого та глибокого вивчення теми в роботі були використані наступні методи:
- індукції;
- дедукції;
- аналізу і синтезу;
- метод абстракції.
При написанні даної роботи була використана найсучасніша економічна література, закордониа практика та сучасні особливості розвитку соціально-економічної ситуації в Україні.
   
Список літератури

1. Башнянин Г.І., Лазур П.Ю., Медведєв В.С. Політична економія. - К.: Ніка-Центр. Ельга, 2000. - 528 с.
2. Бобров В.Я. Основи ринкової економіки: Підручник. - К.: Либідь, 1995. - 320 с.
3. Гальчинський А.С., Єщенко П.С., Палкін Ю.І. Основи економічної теорії: Підручник. - К.: Вища шк., 1995. - 471с.
4. Григорук А.А., Палюх М.С., Литвин Л.М., Літвінова Т.Д. Основи економічної теорії: політекономічний аспект / За ред. Григорука А.А., Палюха М.С. - Тернопіль, 2002. - 304 с.
5. Економіка: теоретичні основи. Підручник: У 2-х частинах. - Тернопіль: Астон, 1997. - 204 с.
6. Економічна теорія: Макро- та мікроекономіка: Навч. посібник / За ред. З.Г. Ватаманюка та С.М. Панчишина. - Львів: Інтереко, 1998. - 708с.
7. Економічна теорія: політекономія: Підручник/ За ред. В.Д.Базилевич. - К.: Знання-Прес, 2001. - 581 с.
8. «Источники привлечения капитала» /стр. 209/, Курс экономики, учебник, 2-е издание, под редакцией Б.А. Райзберга, Москва, ИНФРА – М , 1999 год, 716 стр.
9. «Основы экономической теории», И.П. Николаева, Москва, ЮНИТИ, 2001 год, 229 стр.
10. Основи економічної теорії. Політекономічний аспект/ За ред. Г.Н.Климка, В.П.Нестеренка. - К., 1997. - 743с.
11. Основи економічної теорії / С.В. Мочерний, С.А. Єрохін, Л.О. Каніщенко та ін. За ред. С.В.Мочерного. - К.: ВЦ "Академія", 2001. - 472 с.
12. Основи економічної теорії: Підручник: У 2 кн./ За ред. Ю.В.Ніколенка. - К.: Либідь, 1998. - 272 с.
13. Основи економічної теорії: Підручник: У 2 кн. Кн. 1: Суспільне виробництво. Ринкова економіка / За ред. Ю.В.Ніколенка. - К.: Либідь, 1998. - 272 с.
14. «Политэкономия». (история экономических учений, экономическая теория, мировая экономика), научный редактор Валовой Д.В., Москва, издательство ЗАО «Бизнес – школа «Интел – Синтез»», 1999 год, 400 стр.
15. «Современная экономика»  научный редактор : Мамедов О.Ю., изда-
тельство «Феникс» ; Ростов – на – Дону  1995 год – 608 стр.
16. «Современный экономический словарь»  Райзберг Б.А., Лазовский Л.Ш. Стародубцева Е.Б.; Москва – издательство «Инфра – М», 1999 год, 497 стр.
17. «Экономическая теория», Е.Ф. Борисов, Москва, ЮРАЙТ, 383 стр.
18. Е.Ф. Борисов, «Экономическая теория», учебник, Москва: Юристъ, 1999 год, 568 стр. /глава 9, стр 234-258.
19. «Экономика», Общий курс, Войтов А.Г., учебник,  3-е переработанное издание, Москва, Информационно – внедренческий центр «Маркетинг», 1999 год, 492 стр.
20. Экономическая теория / Под ред. А.И.Добрынина, Л.С.Тарасевича: Учебник для вузов. - СПб : Изд. СПбГУЭФ, Изд. "Питер Паблишинг", 1997. - 480 с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.