10 . 12 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Аудит грошових коштів№ роботи: 258
розділ: Аудит
тип: Курсова робота
об'єм: 43 стор
винагорода автору: за домовленістю

Зміст:

Вступ......................... .............................. .............................. .............................. ..........5
Розділ 1. Теоретичні основи організації і методика аудиту грошових коштів.....5
1.1. Місце аудиту грошових коштів в системі фінансово-господарського контролю...................... .............................. .............................. .............................. ......5
1.2. Нормативно-правове регулювання грошових коштів........................ ..............6
1.3. Інформаційне забезпечення та методика проведення аудиту грошових коштів........................ .............................. .............................. .............................. .........8
1.4. Порядок здійснення аудиту грошових коштів........................ ..........................9
Р озділ 2. Дослідження аудиту грошових коштів на ВАТ „Пригма –Прес”.........14
2.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства.................. ...........14
2.2. Оцінка фінансового стану підприємства.................. .............................. ..........20
2.3. Процедура здійснення аудиту грошових коштів на підприємстві................31
Розділ 3. Удосконалення організації і методики аудиту грошових коштів.........35
3.1. Основні напрямки покращення аудиторських процесів та його автоматизація................. .............................. .............................. .............................. ..35
3.2. Узагальнення аудиту грошових коштів........................ .............................. ......38
Висновки............ .............................. .............................. .............................. ..............40
Список використаної літератури.................... .............................. ............................42
Додатки..................... .............................. .............................. .............................. ........44
   
Список літератури

1. Закон України "Про аудиторську діяльність" від 22 квітня 1993 р. // Голос України. - 1993. - 29 травня.
2. Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 p., №996-XIV.
3. Наказ Мінфіну „Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку та Інструкції про його застосування” N 291 від 30.11.99.
4. Норматив N 3 “Мета та загальні принципи аудиту фінансової звітності”.// Затверджено рішенням Аудиторської палати України від 18 грудня 1998 р. N 73
5. Норматив аудиту № 12 Оцінка системи внутрішнього контролю підприємства та ризику, пов'язаного з ефективністю її функціонування.
6. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності". Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 р. N 87.
7. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 "Баланс", затверджене Наказом Міністерства фінансів України N 87 від 31.03.99.
8. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові результати" Затверджено Наказом Міністерства фінансів України N 87 від 31.03.99
9. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 4 "Звіт про рух грошових коштів" Затверджено Наказом Міністерства фінансів України N 87 від 31.03.99
10. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 6 "Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах" Затверджено Наказом Міністерства фінансів України N 137 від 28.05.99
11. Адаме Р. Основы аудита: Пер. с англ. / Под. ред. Я.В. Соколова. - М.: Аудит: ЮНИТИ, 1995. - 398 с.
12. Аудит Монтгомери: Пер. с англ. - М.: Аудит, ЮНИТИ, 1997. - 542 с.
13. Білуха М.Т. Теорія фінансово-господарського контролю і аудиту. - К.: Вища школа, 1994. - 364 с.
14. Бухгалтерський облік в торгівлі. Підручник для студентів вузів спеціальності 7.050106 „Облік і аудит”./ За ред. Проф. Ф.Ф. Бутинця та доц. Н.М. Малюги. -2-ге вид., перероб. і доп. – Житомир: ПП „Рута”, 2002. – 576 с.
15. Бухгалтерський фінансовий облік: Підручник. /За ред. Ф.Ф. Бутинця. – 5-те вид., доп. і перероб. - Житомир: ПП. „Рута”, 2003. - 726 с.
16. Гуйда Л. Коли і для чого проводиться інвентаризація.//Дебет-Кредит. -2000. - №47.
17. Гуйда Л. Найшла каса на інвентаризацію .//Дебет-Кредит. -2001. - №21.
18. Гордієнко Н.Г. Автоматизоване робоче місце ревізора. Навчальний посібник. К: КНТЕУ, 2002. – 132 с.
19. Давидов Г. М. Аудит. Навчальний посібник. К:”Знання”, 2001 р.
20. Івахненков С.В. Інформаційні технології в організації бухгалтерського обліку та аудиту. Навчальний посібник. К: Знання-Прес, 2003. – 349 с.
21. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку. Переклад Т.Шарашидзе.К:.,2002, - 730 с.
22. Національні нормативи аудиту. Кодекс професійної етики аудиторів України. - К.: Основа, 1999. - 274 с.
23. Олійник О. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку. К:”Українська консалтингова мережа”. – 56 с.
24. Сопко В.В., Верхоглядова Н.І., Шило В.П., Ільіна С.Б., Брадул О.М. Організація і методика проведення аудиту: Навчально-практичний посібник. – К.: ВД „Професіонал”, 2004. – 624 с.
25. Ткаченко Н.М. Теоретико-методологічні проблеми формування бухгалтерського фінансового обліку. К:”А.С.К.”, 2001. – 348 с.
26. Усач Б.Ф. Аудит: Навч. посіб. - К.: Знання-Прес, 2002.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.