17 . 02 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Управління податковими платежами торгівельного підприємства№ роботи: 252
розділ: Фінанси
тип: Курсова робота
об'єм: 45 стор
винагорода автору: за домовленістю

Зміст:

Вступ......................... .............................. .............................. .............................. ......3
1. Теоретичні основи управління податковими платежами..................... ...........6
1.1. Економічна сутність, класифікація та джерела формування податкових платежів торгівельного підприємства.................. .............................. ...................6
1.2. Етапи і принципи формування податковими платежами торгівельного підприємства.................. .............................. .............................. ............................13
2. Аналіз політики управління податковими платежами торгівельного підприємства ТОВ „Медіа-Трейд”................. .............................. ........................17
2. 1. Організаційно-економічна характеристика господарської діяльності ТОВ „Медіа-Трейд”................. .............................. .............................. ...........................17

2.2. Аналіз сплати податкових платежів торгівельного підприємства ТОВ „Медіа-Трейд”................. .............................. .............................. ...........................21

3. Шляхи підвищення ефективності управління податковими платежами підприємства ТОВ „Медіа-Трейд”................. .............................. ........................25
3. 1. Напрями удосконалення політики управління податковими платежами ТОВ „Медіа-Трейд”................. .............................. .............................. ..................25
3.2. Удосконалення планування податкових платежів за допомогою комп’ютерних технологій.................... .............................. .............................. .....34
Висновки............. .............................. .............................. .............................. .........38
Список використаних джерел........................ .............................. ........................43
До датки......................... .............................. .............................. .............................. 46
   
Список літератури

1. Конституція України // Голос України. – 1996. 13 липня.
2. Господарський кодекс України вiд 16.01.2003 № 436-IV
3. Закон України “Про систему оподаткування” //Урядовий кур’єр від 20.03.97р. № 50-51
4. Балабанова Л. В. Оптовая торговля: маркетинг и коммерция.—
М.: Экономика, 1990.—206 с.
5. Балабанова Л.В. Маркетинг. Підручник. Донецьк: 2002.— 562 с.
6. Балабанова Л.В. та інші. Маркетинговий менеджмент: навчальний посібник для вузів.— Донецьк: АСНА, 1998.— 146 с.
7. Балабанова Л.В., Германчук A.M. Комерційна діяльність: маркетинг і логістика. — Навчальний посібник.— К.: ВД "Професіонал", 2004.— 288 с.
8. Баширов И.Х. Коммерция: учебное пособие.— Донецк, 1994.
9. Баширов И.Х. Коммерческая деятельность на рынке товаров
и услуг.— Донецк: ДКИ, 1993.
10. Бланк И.А. Торговый менеджмент.— К.: Украинско-Финский
институт менеджмента и бизнеса, 1997.— 408 с.
11. Виноградська А. М. Технологія комерційного підприємства:м Навчальний посібник. – Київ: Центр навчальної літератури. 2006. – 780 с.
12. Кришина М.В. Коммерческая логистика.— М.: Центр экономики и маркетинга, 2001.— 256 с.
13. Леви М., Вейтц Б.А. Основы розничной торговли / Пер. с англ. под. ред. Ю.Н. Каптуревского.— СПб.: Питер, 1999.— 448 с.— (Серия "Теория и практика менеджмента").
14. Лучко М. Р., Адамик О. В. Облік комерційної діяльності: Підручник. – Тернопіль, 2005. – 441 с.
15. О. Шонесси Дж. Конкурентный маркетинг: стратегический подход / Пер. с англ. под ред. Д.О.Ямпольской.— СПб.: Питер, 2001.— 964 с.— (Серия "Бизнес-класс").
16. Памбухчиянц О.В. Организация и технология коммерческой деятельности (в вопросах и ответах): Учебное пособие для студентов средних специальных учебных заведений.— М.: Издательско-книготорговый центр "Маркетинг", 2001. - 320 с.
17. Памбухчиянц О.В. Организация и технология коммерческой деятельности: Учебник для студентов средних специальных учебных заведений.— 2-е изд., перераб. и доп.— М.: Издательско-книготорговый центр "Маркетинг", 2001.— 450 с.
18. Панкратов Ф.Г. и др. Практикум по коммерческой деятельности: Учебное пособие.— М.: Информационно-аналитический центр "Маркетинг", 1999. — 248 с.
19. Панкратов Ф.Г., Серегина Т.К. Коммерческая деятельность:
Учебник для высших и средних специальных учебных заведений.— М.: Информационно-внедренческий центр "Маркетинг", 1996.—328 с.
20. Податкова система України //Підручник (В.М.Федосов, В.М.Опарін, Т.О.Пятаченко та ін.; за ред. В.М.Федосова - К.; Либідь, 1994 - с.464.
21. Марцин В.С., Солдатенко О.В. Податкова політика держави та її вплив на ефективність господарської діяльності торгових підприємств //Фінанси України - 1997 - серпень - с.29-38.
22. Кучерявенко М.П. Податкове право України: Академічний курс: підручник / М.П. Кучерявенко; Мін-во освіти і науки України. - К.: Правова єдність, 2008. - 701 с.
23. Хомин П.Я. Формування звітності в підсистемах фінансового, управлінського й податкового обліку монографія / П.Я. Хомин; Мін-во освіти і науки України, Тернопільська академія н/г. - Тернопіль: Економічна думка, 2004. - 288 с.
24. Сердюк В.М. Податковий облік: навчальний посібник / В.М. Сердюк. - К.: ЦНЛ, 2005. - 312 с.
25. Ткаченко Н.М. Податкові системи країн світу та України. Облік і звітність: навчально-методичний посібник / Н.М. Ткаченко, Т.М. Горова, Н.О. Ільєнко; Мін-во освіти і науки України. - К.: Алерта, 2004. - 554 с.
26. Пасько Т.О. Податковий облік: навчальний посібник / Т.О. Пасько. - Суми: ВТД "Університетська книга", 2007. - 202 с.
27. Фінансове право України: Підручник. – К.: Прецедент, Моя книга, 2006. – 448 с.
28. Фінансове право / Під ред. Л.К. Воронової. - X.: Консум, 1999. –
29. Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар: У 2 ч.: Ч. 1 / За ред. Я. М. Шевченко. К.: Видавничий дім «Ін Юре», 2004. – 896 с.
30. Щербина В.С. Господарське право України. Підручник. 4-е видання. К., 2009
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.