15 . 11 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Злочини, пов'язані з незаконним обігом наркотичних засобів та інших предметів, небезпечних для здоро



№ роботи: 242
розділ: Кримінальне право України
тип: Курсова робота
об'єм: 36 стор
винагорода автору: за домовленістю

Зміст:

Вступ
Розділ 1. Злочини, пов"язані з незаконним обігом наркотичних засобів та інших предметів, небезпечних для здоров"я населення
Розділ 2. Аналіз динаміки справ про злочини у сфері обігу наркотичних засобів
Розділ 3. Алгоритми розкриття злочинів у сфері обігу наркотичних засобів
Висновки
Список використаних джерел
   
Список літератури

1. Конституція України. – К.: Преса України, 1997.
2. Постанова КМУ від 26 квітня 2006 р. № 4 «Про судову практику в справах про злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів».
3. Закон України "Про оперативно-розшукову діяльність" від 12.03.1999.
4. Абдумаджидов Г. Типичные следственные ситуации на первоначальном этапе расследования // Проблемы первоначального этапа расследования. — Ташкент: Ташкент. высш. шк. МВД СССР, 1986.
5. Клочков В.В. Проблемы теории следственной ситуации // Следственная ситуация: Сб. науч. тр. — М., 1984.
6. Драпкин Л.Я. Понятие и классификация следственных ситуаций // Следственные ситуации и раскрытие преступлений. — Свердловск, 1975.
7. Герасимов И.Ф. Некоторые проблемы раскрытия преступлений. — Свердловск, 1975.
8. Жаров В. Адміністративний порядок захисту прав // Право України. – 1999. - № 5. – С. 47-50.
9. Об утверждении Наставления по организации и осуществлению органами внутренних дел борьбы против незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров: Приложение 1 к Приказу МВД Украины от 6 июня 1995 г. № 365 ДСП. — К.: МВД Украины, 1995.
10. Інструкція про порядок проведення оперативної закупки наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів: Наказ МВС України від 15 червня 1995 р. № 023/0134. — К., 1995.
11. Захист у кримінальній справі: Наук.-практ. коментар / Зейкан Я.П.- 3-є вид.- К., 2007
12. Кримінальний кодекс. Кримінально-процесуальний кодекс.- К., 2006.
13. Копєйчіков Правознавство. К. 2001.
14. Кондаков Н.И. Логический словарь-справочник. — М., 1975.
15. Кримінальне право: Практикум / За ред. С.С.Яценка.- К., 2004
16. Кримінальне право України: Загальна частина Підручник для студентів юрид. спец. вищ. закладів освіти/ ЇМ.І. Бажанов 1, Ю.В. Баулін, В.І. Борисов та ін.; За ред. професорів І М.І. БажановаІ, В.В. Сташиса, В.Я. Тація. — Київ—Харків: Юрінком Інтер — Право, 2002. - 416 с.
17. Криминалистическое обеспечение деятельности криминальной милиции и органов предварительного расследования / Под ред. Т.В. Аверьяновой, Р.С. Белкина. — М., 1997. — 400 с.
18. Суханов Е.А. Лекции о праве собственности. – М.: Юрид. Лит., 1991. – 240 с.
19. Турчин Д.А. О разработке теории следственной ситуации // Следственная ситуация: Сб. науч. трудов. — М., 1984. — 80 с.
20. Цивільне право: підручник для студентів юрид. вузів та ф-тів.– К.: Вентурі, 1997. – 480 с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.