22 . 02 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Основні напрями реформування правової системи№ роботи: 240
розділ: Теорія держави та права
тип: Курсова робота
об'єм: 29 стор
винагорода автору: за домовленістю

Зміст:

Вступ………………………………………………………………… ……………3
Розділ 1. Поняття правової системи………………………………………..……5
Р озділ 2. Характеристика правової системи…………………………………...10
Роз діл 3. Основні напрями та умови правової системи України………….…20
Висновки…………… ……………………………………………………………26
Спи сок використаної літератури……………………………………………….. 28
   
Список літератури

1. Конституція України // Відомості Верховної Ради України. — 1996. — № ЗО. — Ст. 141.
2. Декларація про державний суверенітет України, прийнята Верховною Радою Української РСР 16 липня 1990 р. — К.: Україна, 1990. — С. 3.
3. Збірник постанов Уряду України. - 1993. — № 1—2. — Ст. 28; 1994. – № 10. — Ст. 250;
4. Урядовий кур'єр. — 1992. — С. 42—43.
5. Офіційний вісник України. — 1998. — № 42. — Ст. 1551.
6. Офіційний вісник України. — 1997. — Число 24. — Ст. 11.
7. Відомості Верховної Ради України. — 1997. — № 24. — Ст. 170.
8. Загальна теорія держави і права / За заг. ред. В. В. Копейчикова. – К., 1997.
9. Бобровик С.В., Богінич О.Л. Система законодавства України: актуальні проблеми та перспективи розвитку. — К.: Наукова думка, 1994.
10. Дудин А. П. Диалектика правоотношений. – Саратов, 1983.
11. Єрьоменко В. Вольовий характер підстав виникнення трудових правовідносин // Право України. – 1998. - №11.
12. Кельман М. С., О. Г. Мурашин. Загальна теорія держави та права: Підручник. – К.: Кондор, 2006. – 477 с.
13. Комаров С. А. Общая теория государства и права. – М., 1998. – С. 281.
14. Котюк В.О. Теорія права. – К., 1996.
15. Легуша С. М. Правові відносини як форма і результат правової діяльності // Часопис Київського університету права (укр.).- 2006.- № 1.- C.25-30
16. Медведчук В.В. Законодавство України // Адвокат. — 1998. — № 1.
17. Медведчук В.В. Про методологічні основи правової системи України та шляхи її вдосконалення // Вісник Академії правових наук України. — 1996. — № 7.
18. Опришко В.Ф. Основні положення проекту Концепції розвитку законодавства України до 2005 року / Концепція розвитку законодавства України. Матеріали науково-практичної конференції, травень 1996 р. — К., 1996.
19. Рабінович П.М. Загальна концепція правової реформи в Україні: до характеристики вихідних засад // Вісник Академії правових наук України. — 1991. — № 1.
20. Рабінович П. М. Основи загальної теорії держави та права. - К., 1994.
21. СелівановВ. Розмежування і взаємодія публічного і приватного права в системі України // Право України. — 1996. — № 12.
22. Солодовник Л. Юридичні факти – підстави виникнення правових відносин // Право України. – 2000. - №1.
23. Теория государства и права / Под общ. Ред. А. Б. Венгерова. – М.. 1995.
24. Теорія держави та права: Підручник / За ред. С. Л. Лисенкова. – К.: Хрінком Інтер, 2005. – 448 с.
25. Тихомиров Ю.А. Публичное право. — М., 1995.
26. Шемшученко Ю.С. Теоретичні засади розвитку правової системи України / Правова система України: теорія і практика. Тези доповідей і наукових повідомлень науково-практичної конференції 7—8 жовтня 1993 року. — К., 1993.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.