21 . 08 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Договір страхування№ роботи: 239
розділ: Цивільне право України
тип: Курсова робота
об'єм: 30
винагорода автору: 80 грн

Зміст:

Вступ......................... .............................. .............................. .............................. ..........3
1. Поняття страхування, види та форми страхування................... ...........................5
2. Поняття договору страхування................... .............................. ...........................12


3. Права та обов’язки сторін за договором страхування................... ....................17
4. Звільнення страхівника від відповідальності.............. .............................. .........24
Висновки......... .............................. .............................. .............................. .................26
Список використаної літератури.................... .............................. ...........................29
   
Список літератури

1. Конституція України // Голос України. – 1996. 13 липня.
2. Цивільний кодекс України вiд 16.01.2003 № 435-IV
3. Закон України „Про страхування” вiд 07.03.1996 № 85/96-ВР
4. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право: Общие положения. — М., 1997. - С. 318.
5. Блащук Т.В. Цивільно-правове регулювання особистого страхування. Автореф. дис. на зд. наук, ступеня к.ю.н.: 12.00.03. — К., 2003. — С. 5.
6. Регулирование договора страхования в рамках права Европейского Союза // Страховое право. — 1996. — № 2. — С. 46.
7. Белоусов Е. Сущность страхования (самостоятельность страхового договора) // Підприємництво, господарство і право. — 2002. — № 2. — С. 23—25.
8. Блащук Т.В. Цивільно-правове регулювання особистого страхування. Автореф. дис. на зд. наук, ступеня к.ю.н.: 12.00.03. — К., 2003. — С. 5.
9. Біленчук Д.П., Біленчук П.Д., Залетов О.М. Страхове право України. - Х.: Одіссей, 2001.
10. Орлюк О.П. Фінансове право України. - К.: Юрінком Інтер, 2004. 7. Осадець. С.С. Страхування: Навчальний посібник. - К.: КНЕУ, 2002.
11. Страхування: Підручник / Керівник авт. колективу і наук, ред. С. С. Осадець. - Вид. 2-ге, перероб. і доп. - К.: КНЕУ, 2002. - 599 с.
12. Цивільне право України. Підручник. В 2 ч. /За ред.. Ч.Н. Азімова, С.Н. Приступи, В. Н. Ігнатенко – X. 2000. - С 115
13. Цивільне право України / За ред. Р. О. Стефанчука. – К.: наукова думка, 2004. – 448с.
14. Цивільне право України: Підручник / За ред.. В. І. Борисової – К.: Хрінком Інтер, 2004. 480 с.
15. Цивільне право України: академічний курс. Загальна частина За ред. Я. М. Шевченко – К.: Концерн «Видавничий Дім» Ін Юре», 2003 – 406 с.
16. Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар: У 2 ч.: Ч. 1 / За ред. Я. М. Шевченко. К.: Видавничий дім «Ін Юре», 2004. – 896 с.
17. Цивільний кодекс України: Коментар. Видання друге із змінами за станом на 15 січня 2004 р.- Х.: ТОВ „Одісей”, 2004.-856с
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.