21 . 08 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Правові відносини в суспільстві№ роботи: 237
розділ: Теорія держави та права
тип: Курсова робота
об'єм: 30
винагорода автору: 100 грн

Зміст:

ВСТУП……………………………………………………..……… ………………3
РОЗДІЛ 1 Поняття правових відносин (правовідносин). Основні ознаки правовідносин ………………………………………………………………….…5
РОЗДІЛ 2 Суб’єкти (сторони) правовідносин…………………………………12
РОЗДІЛ 3 Зміст правовідносин. Права і юридичні обов’язки сторін. Поняття суб’єктивного права………………………………………………………..…… 18
РОЗДІЛ 4 Об"єкти правовідносин…………………………………………… …23
РОЗДІЛ 5 Юридичні факти, їх класифікація…………………………………..25


ВИСНОВКИ………………………………………………… …… …………...…28
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ…………………………………...29

Аналіз фахових видань з теорії держави та права переконує, що питання правових відносин з моменту здобуття незалежності Україною не отримали у них значного спеціального висвітлення. А тому опрацювання вказаних проблем має актуальне значення і новизну як з точки зору подальшого розвитку відповідної наукової теорії, так і практичної точки зору.
Об'єктом дослідження у роботі є правові відносини.
Предметом коло питань, що стосуються визначення правових відносин.
Мета курсової роботи полягає у визначенні місця правових відносин у суспільстві.
Поставлена мета зумовила необхідність вирішення таких завдань:
- розкрити теоретико-методологічні аспекти аналізу теми дослідження;
- дослідити поняття та основні ознаки правових відносин;
- розглянути суб’єкти та об’єкти правовідносин;
- проаналізувати зміст правовідносин, прав та юридичних обов’язків, охарактеризувати поняття суб’єктивного права;
- систематизувати матеріал та зробити висновки.
При дослідженні даної теми для проведення глибокого та всеохоплюючого аналізу були використані методи абстракції, індукції та дедукції, аналізу, синтезу тощо.
Інформаційною базою даною роботи є чинне законодавство України, навчальні посібники, монографії, наукові праці, а періодична література.
   
Список літератури

1. Конституція України. К., 1996.
2. Дудин А. П. Диалектика правоотношений. – Саратов, 1983
3. Єрьоменко В. Вольовий характер підстав виникнення трудових правовідносин // Право України. – 1998. - №11. – с. 12-15.
4. Загальна теорія держави і права / За заг. ред. В. В. Копейчикова. – К., 1997.
5. Котюк В.О. Теорія права. - К., 1996. – с. 376.
6. Комаров С.А., Малько А. В. Общая теория государства и права. - М., 1999. - с. 381.
7. Кельман М. С., Мурашин О. Г.. Загальна теорія держави та права: Підручник. – К.: Кондор, 2006. – 477 с.
8. Легуша С.М. Правові відносини як форма і результат правової діяльності // Часопис Київського університету права (укр.).- 2006.- № 1.- C.25-30
9. Рабінович П. М. Основи загальної теорії держави та права. - К., 1994.
10. Солодовник Л. Юридичні факти – підстави виникнення правових відносин // Право України. – 2000. - №1. - с. 22-24.
11. Теорія держави та права: Підручник / За ред. С. Л. Лисенкова. – К.: Хрінком Інтер, 2005. – 448 с.
12. Теория государства и права / Под общ. Ред. А. Б. Венгерова. – М.. 1995.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.