22 . 03 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Правовий статус Президента України№ роботи: 236
розділ: Правознавство
тип: Курсова робота
об'єм: 36
винагорода автору: 80 грн

Зміст:

Вступ………………………………………………………………… …………….3
1. Загальний огляд джерел за темою курсової роботи………………………….6
2. Повноваження Президента у сфері виконавчої влади………………...……18
3. Президент як голова Ради національної безпеки і оборони України…………………………………………………………… ……...………21
4. Інститут представників Президента України……………………………….25
Виснов ки………………………………………………………………………. ...33
Список використаних джерел……………………………………………….…35
   
Список літератури

1. Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року зі змінами та доповненнями.
2. Положення про Адміністрацію Президента України, затверджене Указом Президента України від 19.02.1997 р. №159/97// Офіційний вісник України. -1997. - №8.
3. Авер’янов В.Б. Органи виконавчої влади в Україні. - К.: Ін Юре, 2004. - 48 с.
4. Безсмертний Р. Президент України і Верховна Рада України// Віче. - 7/2005.-С. 34-38.
5. Бурчак Ф.Г., Погорілко В.Ф. Конституційно-правовий статус Президента України// Конституційне право України/ За ред. В.Я.Тація, В.Ф.Погорілка, Ю.М.Тодики. - К.: Український центр правничих студій, 1999. - С. 222.
6. Головатенко В. Правові акти Президента України: юридична природа, статус, функції.// Право України, 2007, №3.
7. Головатенко В.І. Вето Президента як важіль забезпечення державно-правової реформи в Україні// Державно-правова реформа в Україні: Матеріали науково-практ. конф. - листопад 2005. - К, 2005.
8. Долежан В.В. Дія системи стримань і противаг у відносинах між законодавчою і президентською владами в Україні // Парламентаризм в Україні: теорія і практика. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 10-й річниці з дня проголошення Незалежності України та 5-й річниці з дня прийняття Конституції України. - К.: Інститут законодавства верховної Ради України, 2001. - 234 с.
9. Коломієць Ю.М. Інститут глави держави в системі вищих органів влади зарубіжних країн. Автореферат дис-ції на здоб. наук. ступ. к.ю.н. - Х., - 2006. -20 с.
10. Коментар Конституції України/ Ред. кол.: В.Ф. Опришко та ін. - К.: Інститут законодавства Верховної Ради України, 1996. - 733 с.
11. Колодій А.М., Копєйчиков В.В., Лисенков С.Л., Пастухов В.П., Сумін В.О., Тихомиров О.Д. Теорія держави і права. - К.: Юрінформ, 1995. – 185 с.
12. Конституційне право України. Підр. за заг. ред. В.Ф. Погорілка. - К.: Наукова думка. - 2000 р. - 731 с.
13. Кудряченко А. Институт президентства в Украине: Правовой коментарий// Подтекст. - 2000. - №14.
14. Кривенко Л.Т. Президент України: конституційно-правовий статус// Віче.-2002. - №12.
15. Нижник Н.Р. Проблеми президентської влади в Україні// Президент України: законодавче забезпечення діяльності. - К., 1999. - №8. – 416 с.
16. Плахотнюк Н.Г. Інститут президентства в Україні: конституційно-правовий аспект: Автореф. дис. канд. юрид. наук: - Харків, 2006. - 20 с.
17. Плахотнюк Н.Г. Повноваження Президента України як основний елемент інституту президентства в Україні //Вісник УАДУ при Президентові України. - 2002. -№1.
18. Президент в Україні: Законодавче забезпечення діяльності// Бюлетень законодавства і юридичної практики України. - 2005. - №8.
19. Серьогін С.Г. Функції Президента України // Проблеми законності. - Респ. міжвід. наук. збірн. - Харків: Нац. Юрид. Акад.України. - 1998. - №34.
20. Серьогіна С.Г. Теоретично-правові та організаційні засади функціонування інституту президентства в Україні. Монографія. - Х: Ксілон, 2001. - 278 с.
21. Тодика Ю.М., Яворский В.Д. Президент Украины: конституционно-правовой статус. Монография. - Харьков: Факт, 1999. - 256 с.
22. Шаповал В. Вищі органи сучасної держави. Порівняльний аналіз. - К.: „Програма Л.”, 2005. - 136 с.
23. Цвік М., Процюк І. Про державно-правову природу влади Президента України в системі розподілу влад// Вісник Академії правових наук України. - 2006. - №1 (16).
24. Ф. Веніславський Роль Президента України в механізмі забезпечення взаємодії законодавчої і виконавчої гілок влади// Нова політика. - 1/98. - С. 7-11.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.