17 . 12 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Аналіз ефективності фінансово-господарської діяльності підприємства№ роботи: 232
розділ: Фінанси
тип: Курсова робота
об'єм: 48 стор
винагорода автору: за домовленістю

Зміст:

Вступ
РОЗДІЛ 1. Теоретичні засади оцінки ефективності господарсько-фінансової діяльності торгівельного підприємства
1.1. Поняття та економічний зміст ефективності діяльності торгівельного підприємства
1.2. Фактори, що впливають на ефективність фінансово-господарської діяльності
РОЗДІЛ 2. Дослідження ефективності господарсько-фінансової діяльності ДП „Оріон”
2.1. Організаційно-економічна характеристика діяльності підприємства
2.2. Аналіз основних показників діяльності ДП „Оріон”
Розділ 3. Шляхи підвищення ефективності господарської діяльності ДП „Оріон”
3.1. Вдосконалення системи управління фінансово-господарською діяльністю торгівельного підприємства
3.2. Вдосконалення планування фінансово-господарської системи за допомогою комп’ютерних технологій
Висновки
Список використаних джерел
Додатки
   
Список літератури

1. Господарський кодекс України від 16.03.2006 р. // Інфодиск «Законодавство України»
2. Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств» від 28.12.1994 р. за № 334/94 – ВР // Інфодиск «Законодавство України»
3. Бойчук І.М. Економіка підприємства. Навчальний посібник. – К.:Атака, 2002. – с 480.
4. Войчак А.В. Маркетинговий менеджмент: Підручник – К.:КНЕУ, 1998.–268с.
5. Гилберт А. Черчилль. Маркетинговые исследования. Серия “Маркетинг для профессионалов”. Спб: Издательство “Питер”, 2000. – 752с.
6. Дурович А.П. Маркетинг в предпринимательской деятельности. – Мн. НПЖ “Финансы, учет, аудит”, 1997. – 464с.
7. Економіка підприємства : Навч. Посіб. / А.В. Шегда, Т. М. Литвиненко, М. П. Нахаба – та ін. ; За ред. А.В. Шегди. – К. : Знання – Прес, 2001. – с. 335.
8. Економіка підприємства: Підручник / За заг. ред. С.Ф. Покропивного. – Вид. 2-ге, перероб. та доп. – К.: КНЕУ, 2001. – 528с.
9. Економіка підприємства: Навч. посібник / А. В. Шегда, Т.М. Литвиненко, М.П. с.Набаха ...; За ред.А.В. Шегди. – К.: Знання-Прес, 2001. – 335с.
10. Іваненко В.М. Курс економічного аналізу: Навч. посіб. – К.: Знання – Прес, 2000. – 207 с. – ( Вища освіта ХХІ століття).
11. Ковалёв А.И., Войленко В.В. Маркетинговый анализ.- М: Центр экономики и маркетинга, 1997.- 176с.
12. Кныш М.И. Конкурентные стратегии : Учебное пособие. – СПб. с.284.
13. Котлер Ф. Основы маркетинга. Спб АО “Коруна” АОЗб “ЛИТЕРА ПЛЮС”, 1994.-698с.
14. Кредісов А.І., Панченко Є.Г., Кредісов В.А. Менеджмент для керівників. – К.: Товариство «Знання», 1999. –556с.
15. Крылова Г.Д., Соколова М.И. Практикум по маркетингу /Под ред. А.Н. Романова. - М.: Банки и биржи. ЮНИТИ, 1995.-240с.
16. Лидия Шейн, Измерение ефективности // Управление компанией № 2, 2003 с. 60.
17. Маркова В.Д. ; Кузнєцова С.А. „Стратегический менеджмент „:Курс лекцій. – М.: ИНФРА – М., Новосибирск: Сибирское соглашение, 2001. – с. 288.
18. Менеджмент организации. Учебное пособие. Румянцева З.П. и др. –М.: ИНФРА-М, 1995, -189с.
19. Олег Данилин, Принципы разроботки ключевых показателей ефективности (КПЭ) для промышленных предприятий и практика их применения // Управление персоналом №2 2003 с.11.
20. Покропивний Л.С. Колот Підприємництво: Підручник / За заг. ред. С.Ф. По кропивного. –Вид. 2-ге, перероб. та доп. - К.: КНЕУ, 2000. – 528 с., іл..
21. Раицкий К.А. Экономика предприятия: Учебник для вузов. – 2-е изд. – М.: Информационно-внедренческий центр “Маркетинг”, 2000. –696с.
22. Сідан В.А., Пономарьова Ю.В. Економіка підприємства : Навч. пос. – Київ : Центр навчальної літератури, 2003 с.436.
23. Тарнавська Н.П., Пушкар Р.М. Менеджмент: теорія та практика: Підручник для вузів. – Тернопіль: Карт-бланш, 1997. – 456с.
24. Томпсон А.А., Стрикленд А.Дж. Стратегический менеджмент. Искусство разработки и реализации стратеги: Учеб. Для вузов/ Пер. с англ.. Под ред. Зайцева Л.Г. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1998 – 576 с.
25. Успенский И.В. Интернет как ннструмент маркетинга. – Спб.: БХВ.- Санкт-Перербург, 1999. –256с., ил.
26. Федонін О.С., Репіна І.М.; Олексик О.І. Потенціал підприємства : формування та оцінка : Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2003. – с.316.
27. Фінанси підприємств: Підручник / Керівник авт. кол. і наук. ред. проф.. А.М. Поддєрьогін. 3-тє вид., перероб. та доп. –К.: КНЕУ, 2000. –460с., іл..
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.