20 . 06 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

КАЗНАЧЕЙСЬКЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ ЗА ДОХОДАМИ№ роботи: 2236
розділ: Фінанси
тип: Дипломна робота
об'єм: 105
винагорода автору: 700 грн

Зміст:

Вступ
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ КАЗНАЧЕЙСЬКОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ ЗА ДОХОДАМИ
1.1. Сутність та призначення доходів бюджету. Системи касового виконання бюджету за доходами
1.2. Інформаційне та програмне забезпечення казначейського обслуговування Державного бюджету України за доходами
1.3. Критичний огляд наукових публікацій з проблематики казначейського обслуговування Державного бюджету України за доходами
Висновки до розділу 1
РОЗДІЛ 2. ПРАКТИКА КАЗНАЧЕЙСЬКОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОХІДНОЇ ЧАСТИНИ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ
2.1. Взаємодія органів казначейства з іншими учасниками бюджетного процесу в ході казначейського обслуговування бюджету за доходами
2.2. Порядок зарахування доходів до загального і спеціального фонду бюджету .
2.3. Аналіз виконання планових показників дохідної частини Державного бюджету України
Висновки до розділу 2
РОЗДІЛ 3. ВДОСКОНАЛЕННЯ КАЗНАЧЕЙСЬКОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ ЗА ДОХОДАМИ
3.1 Ризики казначейського обслуговування бюджету за доходами та шляхи їх мінімізації
3.2. Проблеми казначейського обслуговування Державного бюджету України за доходами та шляхи їх вирішення
Висновки до розділу 3
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ВСТУП
Актуальність теми. Однією з найсуттєвіших і водночас складних проблем у процесі розвитку ринкових відносин в Україні є вдосконалення бюджетного процесу у державі, адже саме ефективне використання фінансових ресурсів бюджету держави свідчить про рівень її економічного та соціального розвитку. Особливу роль у бюджетному процесі відіграє казначейська система виконання Державного бюджету України, адже саме на базі звітності органів Державної казначейської служби України можна зробити висновок про досягнення чи недосягнення Україною економічного і соціального прогресу, розробити нові форми та методи для досягнення кращих результатів у майбутньому
Без сумніву, Державний бюджет України є важливим інструментом реалізації державної політики. Виконання державного бюджету - центральна стадія бюджетного процесу. Показники соціально-економічного розвитку та реалізація бюджетної політики держави залежить від рівня організації та результативності виконання бюджету держави. Бюджет виступає головним інструментом впливу держави на політичні, економічні та соціальні процеси в умовах економічної кризи. Метою виконання будь-якого бюджету є забезпечення надходження доходів і фінансування видатків у межах затверджених у Бюджетному кодексі України чітко встановлених повноважень усіх органів влади, що займаються питаннями виконання державного та місцевих бюджетів.
Нині одним із пріоритетних постає питання раціонального функціонування такої системи виконання державного та місцевих бюджетів, яка забезпечила б обґрунтоване та доцільне використання фінансових ресурсів країни. Казначейське обслуговування державного бюджету за доходами дає можливість на будь - який проміжок часу отримувати органами державної виконавчої влади повну і достовірну інформацію для прийняття своєчасного і правильного управлінського рішення. Казначейська система виконання бюджетів перебуває в постійному розвитку і на сьогодні є актуальним виявлення проблем та вдосконалення казначейського обслуговування бюджетних коштів.
В сучасних умовах органи Державної казначейської служби України постають одним із найактивніших учасників у процесі управління державними і регіональними фінансовими ресурсами завдяки використанню законодавчо прийнятих механізмів та процедур виконання державного і місцевих бюджетів відповідно до вимог бюджетного законодавства
Зазначене обумовило вибір теми дипломної роботи, її мету, основні завдання, предмет, обєкт та методологію дослідження.
Огляд наукових праць. Дослідження формування доходів державного бюджету та їх казначейського обслуговування висвітлено у працях В.Андрущенка, О.Василика, С.Булгакової, Л. Гуцаленко, О. Даневич, В Демянишина, О. Кірєєва, М. Мац, О. Охрімовського, К. Павлюк, П. Петрашко, Н. Сушко, В.Федосова, І.Форкун, Н Фролової, О. Чечуліної, І.Чугунова, С. Юрія. та ін. Разом з тим, практичні аспекти казначейського обслуговування державного бюджету за доходами потребують подальших досліджень, що повязано зі змінами законодавства та необхідністю його удосконалення.
Проте, незважаючи на вагомий науковий доробок у цій сфері та зважаючи на багатоплановість й зростаючу вагомість даної проблеми в сучасних умовах господарювання, питання поглиблення теоретичних та практичних аспектів функціонування казначейської системи виконання Державного бюджету України й надалі потребують посиленої уваги.
Мета даної дипломної роботи полягає у поглибленні теоретичних засад функціонування казначейської системи виконання Державного бюджету України.
Обєктом дослідження є Державний бюджет України.
Предметом дослідження є казначейська система виконання Державного бюджету України.
Для досягнення поставленої мети в роботі необхідно вирішити наступні завдання:
дослідити сутність та призначення доходів бюджету та системи касового виконання бюджету за доходами;
проаналізувати інформаційне та програмне забезпечення казначейського обслуговування Державного бюджету України за доходами;
здійснити критичний огляд наукових публікацій з проблематики казначейського обслуговування Державного бюджету України за доходами;
оцінити взаємодію органів казначейства з іншими учасниками бюджетного процесу в ході казначейського обслуговування бюджету за доходами;
визначити порядок зарахування доходів до загального і спеціального фонду бюджету;
проаналізувати виконання планових показників дохідної частини Державного бюджету України;
дослідити ризики казначейського обслуговування бюджету за доходами та шляхи їх мінімізації;
визначити проблеми казначейського обслуговування Державного бюджету України за доходами та шляхи їх вирішення.
Наукова новизна одержаних результатів дослідження полягає в подальшому розвитку теоретичних і науково-методичних підходів до удосконалення казначейського обслуговування Державного бюджету України за доходами.
Методи дослідження. Для досягнення мети дипломної роботи використано комплекс загальнонаукових і спеціальних методів пізнання економічних явищ, процесів та економічного аналізу їх взаємозвязків: історико-логічний – при дослідженні сутності державного бюджету; діалектичний – для розкриття сутності основних підходів до виконання дохідної частини державної бюджету; системний – для дослідження ризиків казначейського обслуговування бюджету за доходами; методи аналізу, синтезу та порівняння – у процесі здійснення оцінки виконання планових показників дохідної частини Державного бюджету України; метод спостереження і узагальнення – при розробці шляхів вирішення проблем казначейського обслуговування Державного бюджету України за доходами.
Структура роботи. Робота викладена на 106 аркушах, складається з вступу, трьох розділів, висновків; містить 7 таблиць, 12 рисунків, список використаних джерел складає 98 найменувань.

ВИСНОВКИ
Пров едене нами дослідження дає можливість сформулювати наступні висновки:
1. Доходи державного бюджету – це фінансові ресурси держави, що використовуються для виконання функцій, закріплених законами за державою. Доходи державного бюджету утворюються за рахунок надходжень на безповоротній основі, справляння яких передбачене законодавством України.
2. Можливість здійснювати деталізований облік доходів з використанням бюджетної класифікації і відповідно формувати актуальну інформацію про суми надходжень зявилася при використанні казначейської системи. У свою чергу, це забезпечило можливість регулювання фінансових потоків бюджетних коштів на місцевому рівні, а відтак і повноцінне фінансування усіх передбачених видатків у мінімальний термін.
3. Основою інформаційного забезпечення казначейського обслуговування державного бюджету є дані бухгалтерського обліку і звітності вико¬нання державного бюджету. Якість фінансової інформації про виконання бюдже¬тів залежить від правильності оцінки економічних подій з точки зору їх безперервності, постійності і принципу. При цьому важливо знати, як вона формується в процесі бухгалтерського обліку і впливає на прийняття управлін¬ських рішень, а також чи відповідає основним вимогам, що висуваються до облікової інформації: своєчасності; значимості; корисності; надійності; повноти; достовір¬ності.
4. Практика показує, що нині не достатньо чітко визначено місце і роль кожного учасника бюджетного процесу в його цілісній системі, що породжує численні правові колізії, випадки, коли окремі учасники намагаються уникнути відповідальності або перекласти її на іншого субєкта. Відсутнє чітке розмежування сфер діяльності, має місце нераціональний розподіл повноважень між окремими учасниками.
5. Повноваження органів казначейства повинні бути безпосередньо повязані з проведенням операцій з касового виконання бюджетів усіх рівнів, зберіганням та оперативним управлінням бюджетними коштами, здійсненням фінансового контролю за їх цільовим спрямуванням. Органи казначейства відповідно до своїх функціональних повноважень повинні здійснювати оперативне прогнозування та касове планування, а також поточний аналіз надходження та використання бюджетних коштів. За результатами аналізу органи казначейства повинні формувати пропозиції щодо вдосконалення нормативно-правового забезпечення бюджетного процесу.
6. Чітка визначеність бюджетних повноважень, раціональний розподіл функцій, консолідація зусиль та тісна взаємодія всіх учасників бюджетного процесу в ході виконання бюджетів сприятиме підвищенню ефективності управління фінансовими ресурсами держави, прискоренню перебудови фінансової системи відповідно до вимог ринкової економіки та сучасної стратегії розвитку суспільства.
7. Державний бюджет за різними статтями демонстрували різносторонню динаміку, структуру та рівень виконання. Разом з тим, очевидним залишається факт провідної ролі органів Державної казначейської служби України в забезпеченні якісного виконання державного бюджету.
8. Ризики, які виникають у процесі казначейського обслуговування бюджетів, спричинені відповідними чинниками. Іншими словами, казначейський ризик – ризик, що виникає і може проявлятися в процесі казначейського обслуговування бюджетних коштів і є спричиненим зовнішніми та/або внутрішніми факторами, що впливають на функціонування казначейської системи та її результати. Відповідно, казначейські ризики можна розрізняти зовнішні та внутрішні (прямі, непрямі, місцеві або локальні) у залежності від фактора, який його спричинив.
9. Методика оцінки казначейських ризиків включає насамперед експертні методи оцінки ймовірності настання несприятливих подій і їх наслідків. При цьому, для оцінки внутрішніх ризиків використання лише статистичного аналізу є малоефективним, тому тут необхідне створення окремої системи моніторингу стану витрат фінансових ресурсів і на підставі цього – певних коефіцієнтів, що дозволять врахувати можливості фінансових втрат.
10. Стан економіки в цілому є одним із найважливіших чинників функціонування казначейської системи виконання бюджетів. Його складовими є: основні принципи бюджетного процесу, тип та інструменти грошово-кредитної політики, які використовуються органами державної влади, система оподаткування, наслідки економічних та політичних реформ, що торкаються системи державних фінансів, якість та повнота акумулювання податків та зборів, рівень інфляції, обсяги надходжень від субєктів господарювання державної форми власності, рівень бюджетної децентралізації, стан забезпечення фінансовими ресурсами усіх бюджетних установ та організацій.
11. Державна казначейська служба України є ключовим елементом у системі бюджетних правовідносин, ефективним інструментом для проведення бюджетних реформ. В умовах політичної та економічної кризи, необхідно докласти максимум зусиль для забезпечення стабілізації державних фінансів, що безпосередньо повязане із головною функцією Державної казначейської служби України із забезпечення ліквідності єдиного казначейського рахунка.
12. Виокремлено такі основні напрями удосконалення казначейського обслуговування бюджетів: оптимізація казначейської інфраструктури; удосконалення системи бухгалтерського обліку на основі національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі; впровадження міжнародних стандартів у роботі Державної казначейської служби України; вдосконалення підходів до фінансової звітності про виконання державного бюджету на основі міжнародного досвіду; використання зарубіжного досвіду касового виконання бюджетів усіх рівнів; модернізація програмного забезпечення у роботі органів Казначейства шляхом створення інтегрованої інформаційно-аналітичної системи управління державними фінансами.
   
Список літератури

1. Алієва В. Аналіз казначейської системи виконання державного бюджету: переваги і недоліки [текст ] / В. Алієва // Економіст. – 2000. – № 12. – С. 51–54.
2. Альєр М. Ми очікуємо зростання української економіки / М. Альєр // Казна України. – 2010. – №7 . – С.3.
3. Барановський О.І. Бюджетна безпека / О. І. Барановський // Вісник Національного банку України. – 1998. – № 6. – С. 41–42.
4. Боровик П. М. Вітчизняна практика та зарубіжний досвід бюджетних відносин на рівні місцевих бюджетів / П. М. Боровик, О.В. Ролінський, К.М. Мазур // Облік і фінанси. – 2015. – № 1 (67). – С. 51–57.
5. Боровик П. М. Перспективи розвитку казначейської системи касового виконання бюджетів [Електронний ресурс] / П. М. Боровик, В. С. Вишнева // Інноваційна економіка. – 2012. – № 11. – С. 240–245. – Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/por tal/soc_gum/inek/2012_11/240.p df
6. Булгакова С.О. Казначейська система виконання бюджету : підручник // Булгакова С.О., Базанова Н.В., Єрошенко Л.В., Сушко Н.І., Чечуліна О.О., Шаповал Т.А., Шугаль Н.П.. – К.: КНТЕУ, 2000. – 249 с.
7. Булгакова С.О. Фактори впливу на обсяг та структуру бюджетних видатків / С. Булгакова, І. Микитюк // Казна України. – 2012. – № 3. – С. 6–10
8. Бюджетний кодекс України. Прийнятий ВРУ 8 липня 2010 року. – К.: Істина, 2010. – 126 с.
9. Бюджетний менеджмент / [В. М. Федосов, В. М. Опарін, Л. І. Сафонова та ін.] ; за заг. ред. В. М. Федосова. – К. : КНЕУ, 2004. – 864 с.
10. Бюджетний менеджмент : навч. посіб. / [Панкевич Л. В., Зва-рич М. А., Могиляк П. Я., Хомічак Б. І.]. – К. : Знання, 2006. – 293 с.
11. Бюджетний менеджмент : підручник / [Федосов В. М., Опарін В. М., Сафонова Л. Д. та ін.] ; за заг. ред. В. М. Федосова. – К. : КНЕУ, 2004, 864 с.
12. Василик О.Д. Шляхи зміцнення фінансового становища держави / О.Д Василик., К.В. Павлюк // Фінанси України. – 1998. – № 7. – С. 5–9.
13. Василик, О. Д. Державні фінанси України / О. Д. Василик, К. В. Павлюк. – К. : Центр навч. л-ри, 2004. – 608 с.
14. Веб-портал Державної казначейської служби України [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: treasury.gov.ua.
15. Веб-портал Міністерства фінансів України [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: www.minfin.gov.ua.
16. Воловенко Е. Проблемні питання модернізації державних фінансів / Е. Воловенко // Казна України. – 2010. – №1 . – С.13–15.
17. Галушка Є. О. Бюджетний менеджмент : навч. посіб. / Галушка Є. О. – Чернівці : Книги-ХХІ, 2007. – 280 с.
18. Голинський Ю. О. Методика та практичні підходи до аналізу виконання бюджету органами Державної казначейської служби України / Ю. О. Голинський // Науковий Вісник Херсонського державного університету. Серія: Економічні науки. – 2014. –№9. – С. 192–195.
19. Голинський Ю. О. Субєктивний вплив на процес виконання бюджетів Казначейством України як загроза фінансовій безпеці держави / Ю. О. Голинський // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : зб. наук.-техн. пр. – Л.: НЛТУУ. – 2013. – Вип., 23.15. – С. 209–214.
20. Голинський Ю.О. Напрями вдосконалення організації виконання бюджетів казначейством України / Ю. О. Голинський // Економічний вісник : зб. наук. пр.. Вип. 7. – Умань : Видавн.-полігр. центр «Візаві», 2013. – С. 26–33
21. Голинський Ю.О. Перспективи вдосконалення управління коштами державного бюджету в системі казначейського виконання бюджетів України / Ю. О. Голинський // Шевченківська весна: Економіка : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студ., аспірантів та мол. вчених / за заг. ред. В.Д. Базидевича : у 2 т. – К. : ТОВ «Сталь», 2010. – Вип. VIII, Т. 1. – С.168–170.
22. Голинський Ю.О. Перспективи розвитку «електронного» державного казначейства в Україні / Ю. О. Голинський // Економіка. Фінанси. Право. – 2013. – №6. – С. 15–18.
23. Голинський Ю.О. Роль державного казначейства в управлінні коштами державного бюджету / Ю. О. Голинський // Збірник наукових статей студентів та аспірантів Львівської державної фінансової академії / гол. ред. Альошина Л. Є. –2010. – №1. – С57–61.
24. Даневич О. Оптимізація процесу управління бюджетними коштами / О. Даневич // Казна України. – 2001. – № 7–8. – С. 10–12.
25. Дейкало Л.Є. Фактори впливу на стан залишків коштів ЄКР [Електронний ресурс] / Л.Є. Дейкало, А.Ю. Чубак. – Режим доступу: http:// archive.nbuv.gov.ua/portal/soc _gum/Vddfa/2011_1/Deikalo.pdf
26. Демидов О. Як підвищити ефективність і результативність державного управління / О. Демидов // Казна України. – 2010. – № 4. – С.16–19 .
27. Демянишин, В. Г. Виконання бюджетів: концептуалізація, проблеми та напрями удосконалення [Електронний ресурс] / В. Г. Демянишин // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. – 2008. – Вип. 4 (2). – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/ Soc_Gum/Aprer/ 2008_4_2M9.pdf.
28. Державна фінансова політика та прогнозування доходів бюджету України / [Азаров М. Я., Ярошенко Ф. О., Єфименко Т. І. та ін.]. – К. : НДФІ, 2004. – 712 с.
29. Державний бюджет і бюджетна стратегія, 2012–2014. Стабілізація та сталий розвиток в умовах реформування економіки України : [монографія] / за заг. ред. М. Я. Азарова. – К. : Держ. навч.-наук. установа "Акад. фін. управління", 2011. – Ч. 1. – 268 с .
30. Державний бюджет і бюджетна стратегія, 2012–2014. Стабілізація та сталий розвиток в умовах реформування економіки України : [монографія] / за заг. ред. М. Я. Азарова. – К. : Держ. навч.-наук. установа "Акад. фін. управління", 2011. – Ч. 2. – 702 с .
31. Дрозд І. Державне казначейство в системі фінансового контролю / І. Дрозд // Казна України. – 2009. – №2 . – С. 8–10.
32. Економічна енциклопедія [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://studentbooks.com.ua/con tent/view/49/39/1/15/
33. Жибер Т.В. Державне казначейство України: становлення, проблеми перспективи / Т.В. Жибер // Фінанси України. – 2001. – № 1. – С.40–41.
34. Жук П. В. Методичні підходи до моделювання територіальних громад базового рівня у процесі адміністративнотериторіальної реформи в Україні / П. В. Жук // Регіональна економіка. 2015. № 2. С. 513
35. Загородній А. Г. Фінансово-економічний словник / А. Г. Загородній, Г. Л. Вознюк. – К. : Знання, 2007. – 1072 с.
36. Закон України «Про Державний бюджет України на 2014 рік» [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws /show/835–17.
37. Закон України «Про Державний бюджет України на 2015 рік» [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws /show/2154–17.
38. Закон України «Про Державний бюджет України на 2016 рік» [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws /show/2857–17.
39. Иванов В.В. Муниципальный менеджмент / В.В. Иванов, А.Н. Коробова. – М.: ИНФРА-М, 2002. – 250 с.
40. Іванський А.Й. Нормативне регулювання казначейської справи в Україні / А.Й. Іванський. – Одеса. : Фенікс, 2010. – 766 с.
41. Інструкція «Про відкриття аналітичних рахунків бухгалтерського обліку операцій по відкриттю бюджетів у системі Державного казначейства України», затверджена наказом ДКУ від 28.11.2000р. №119. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://cons.parus.ua/map/doc/0 86A234409/Pro-zatverdzhennya-i nstruktivnoyi-bazi.html?a=4DEP Q
42. Казначейська система / С. І. Юрій, В. І. Стоян, М. Й. Мац. – Тернопіль : Карт-Бланш, 2002. – 394 с.
43. Казначейська система : навч. посіб. / [П.Ю. Буряк, У.З. Ватаманюк-Зелінська, С.Я. Бугіль, М.В. Кирилів, Н.В. Шевчук, Ю.О. Голинський]. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2014. – 236 с.
44. Казначейська система обслуговування бюджетів / Веб-портал Державної казначейської служби України [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://www.treasury.gov.ua/mai n/uk/publish/article/92755;jse ssionid= 18C2F82969456E8C3E9C62B53425E1 06.
45. Казюк Я. М. Нова редакція Бюджетного кодексу України – позитивні та негативні моменти для підвищення самодостатності місцевих бюджетів [Електронний ресурс] / Я. М. Казюк, В. В. Корецька. – Режим доступу до журн. : http://www.nbuv.gov.ua/portal/ soc_gum/Apdup/2010_2/2–3–14.pd f.
46. Карлін М.І. Проблеми формування дохідної бази спеціального фонду державного бюджету України та шляхи їх розвязання / М.І. Карлін, Ю.В. Хмарук // Фінанси України. – 2010. – № 3. – С. 13–15.
47. Клітенко І. Ю. Державне казначейство України – повноважний учасник бюджетного процесу / Клітенко І. Ю ; Харків. ун-т ім. В. Н. Каразіна // Науковий вісник. – 2010. – Вип. 17. – С.112–115.
48. Козоріз М. А. Бюджетний федералізм як напрям реструктуризації фінансових відносин «держава-регіон» / М. А. Козоріз, Г. В.Возняк // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Економічний простір України: регіоналізація та інтеграція в умовах суспільних трансформацій : [зб. наук. пр.) / НАН України. Ін-т регіональних досліджень ; відп. ред. Є. І. Бойко. – Львів, 2011. – Вип. 1(87). – C. 61–67.
49. Концепція розвитку інформаційних технологій Державної казначейської служби України на 2015 – 2017 роки : лист ДКСУ від 18.02.2015 p. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: №17–10/202- 2929 http://www.desn.gov.ua/images/ stories/docs/2015-08/концепция (2).doc
50. Костенко О. Актуальні питання розвитку інформаційних технологій в Держказначействі / О. Костенко // Казна України. – 2010. – №1 . – С. 24–27.
51. Кудряшов В. П. Курс фінансів : навч. посіб. / В. П. Кудряшов. – К. : Знання, 2008. – 431 с.
52. Курганська Е. І. Механізм управління фінансовими ресурсами в системі казначейства : дис. … канд. ек. наук : 08.00.08 / Курганська Елеонора Іванівна – Одеса, 2013. – 222 с.
53. Курганська Е.І. ЄКР як показник ефективності платіжної системи виконання бюджету / Е.І. Курганська // Бюджетна система України: аналіз стану і основні напрямки вдосконалення бюджетних відносин в умовах макроекономічного розвитку. – ДР №0107U011415 / ОНЕУ. – Одеса, 2008–2012. – С. 139–148.
54. Курганська Е.І. Модель казначейской системы исполнения государственного бюджета Украины как основа развития бюджетных экономических систем / Е. І. Курганська // Вісник. – ХНУ. – 2006. – Т.2, № 4. – С.125–127.
55. Курганська Е.І. Концепція організаційної діяльності казначейства // Матеріали III Міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчених і студ. «Актуальні проблеми економічного та соціального розвитку виробничої сфери» / Донецький нац. техн. ун-т – .2006. – С.259–265
56. Курко О. Як забезпечується інформаційна безпека на веб-порталі Держаного казначейства / О. Курко // Казна України. – 2010. – №5 . – С. 39–42.
57. Ласіков С. Автоматизована інформаційна система казначейства потребує змін / С. Ласіков // Казна України. – 2009. – №3 . – С. 7.
58. Лисяк Л.В. Трансакційні витрати функціонування інституту бюджетної політики / Л. В. Лисяк // Фінанси України. – 2010. – № 2. – С. 27.
59. Луніна І.О. Проблеми й перспективи розвитку системи держаних фінансів в Україні / І. О. Луніна // Фінанси України . – 2010. – №2 . – С. 3–12.
60. Макаренко В.О. Побудова моделі фінансової системи України на основі системного підходу // В.О Макаренко, І.О. Прищепчук // Фінанси України. – 2010. – №5 . – С. 31–38.
61. Марченко О. Державне казначейство України – найбільший учасник у системі електронних платежів Національного банку України / О. Марченко // Казна України. – 2009. – № 3. – С.14–16.
62. 36E95CD35FE3B7F1298AAC96753AF.
63. Наказ ДКУ.№122 «Положення про ЄКР» від 26.06.2002 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws /show/z0594-02
64. Нікітін В. В. Бюджетний федералізм як чинник формування громадянського суспільства [Електронний ресурс] / В. В. Нікітін // Державне будівництво : електронне наукове фахове видання. – 2009. – №1. – Режим доступу: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e -book/db/2009-1/doc/4/04.pdf.
65. Новосьолова О. С. Світова практика інституційного забезпечення управління державним боргом [Електронний ресурс] / О. С. Новосьолова // Часопис економічних реформ. – 2013. – № 4. – С. 54–60. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Cher_ 2013_4_11.pdf
66. Огданський М. Країні потрібна сучасна, динамічна система моніторингу виконання бюджету / М. Огданський // Казна України. – 2011. – № 2. – С. 40–43.
67. Осипчук Л. Л. Казначейська система виконання державного бюджету України : дис. … канд. ек. наук : 08.04.01 / Осипчук Лариса Леонідівна – Ірпінь, 2003. – 198 с..
68. Осипчук Л. Інститут казначейства як гарант фінансового забезпечення економічних реформ в Україні / Л Осипчук // Економіка. Фінанси. Право. – 2000. – № 12. – С. 15–17.
69. Охримовський О. Удосконалення організації в роботі територіальних казначейських органів / О. Охримовський // Казна України. – 2004. – №11. – С. 4–6.
70. Кравців В. С. Концептуальні засади реформування адміністративно-територіальног о устрою та місцевого самоврядування в Україні / В. С. Кравців, П. В. Жук // Регіональна економіка. – 2010. – №4. – С. 7–17.
71. Пантелеев А. Ю. Федеральное казначейство в системе управления финансами (на примере Ульяновской области) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.10 "Финансы, денежное обращение и кредит" / А.Ю. Пантелеев. – Ульяновск, 2001. – 20 с.
72. Пасічник Ю. В. Менеджмент фінансовими ресурсами у системі казначейства України / Ю. В. Пасічник // Зб. наук. пр.ь Черкаського держ. технол. ун-ту. Серія: Економічні науки: Вип. 33 : у 3 ч. / М-во освіти і науки України, Черкаський держ. технол. ун-т. − Черкаси : ЧДТУ, 2013. − Ч. ІІ. − С. 5–9.
73. Пасічник Ю. В. Теоретичні конструкції збалансованого бюджету // Вісник соціально-економічних досліджень : зб. наук. праць Одеського держ. екон. ун-ту – 2011. – Вип. №2 (42). − С. 82–88.
74. Пелехатий А. О. Зміцнення фінансової бази органів місцевого самоврядування як чинник самостійності територіальної громади / А. О. Пелехатий // Вісник Університету банківської справи Національного банку України. – 2011. – №2 (11). – С. 22–25.
75. Переваги для клієнтів у витратах на систему дистанційного обслуговування клієнтів через ПТАК «Клієнт казначейства – Казначейство» порівняно з іншими on-line системами [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: http://www.treasury.gov.ua/mai n/uk/publish/article/276806;js essionid=7BF588DB1E99FE9E477C0 A0FCDFE25F9
76. Петлін І. В. Основи визначення та управління ризиками в казначейській системі [Електронний ресурс] / І. В. Петлін // Науковий вісник Національного університету державної податкової служби України (економіка, право). – 2014. – № 1. – С. 47–55. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nvnud psu_2014_1_8.pdf
77. Петрашко П.Г. Казначейська справа : у 2 т. / П.Г.Петрашко, О.О.Чечуліна, В.Т.Александров, С.О.Булгакова, К.М.Огданський, О.І.Назарчук, Н.І.Сушко. – К. : НВП ”АВТ”, 2004. – Т.2.– 496 с.
78. Петрашко П.Г. Казначейство не стимулює форсованого використання бюджетних коштів / П. Г. Петрашко // Казна України. – 2004. – № 12. – С. 2–4.
79. Податковий кодекс України (зі змінами і доповненнями) // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2017. – № 13–16. – № 17.
80. Положення про Державну казначейську службу України, затверджене Указом Президента України від 13.04.2011 № 460/2011 «Про Положення про Державну казначейську службу України». [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws /show/460/2011
81. Положення про Єдиний казначейський рахунок №122 від 26.06.2001р. (у редакції наказу ДКУ від 30.11.2010р. №449) України». [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws /show/z0594-02
82. Ракитський В. Зрушення на основі тісної взаємодії всіх учасників бюджетного процесу / В. Ракитський // Казна України. – 2004. – №9. – С. 20–21.
83. Ракитський В. Оптимізація організаційної структури органів казначейства / В. Ракитський // Казна України. – 2004. – № 7–8. – С. 11–12.
84. Романів М.В. Роль Міністерства фінансів України в забезпеченні контролю за рухом фінансових ресурсів держави / М. В. Романів // Фінанси України. – 1998. – № 9. – С. 46.
85. Романчук О. Навчання персоналу як запорука ефективного функціонування системи казначейства / О. Романчук // Казна України. – 2010. – № 1. – С.43–44 .
86. Сушко Н. І. Повноваження казначейських органів в контексті реалізації положень бюджетного кодексу / Н. І. Сушко // Казна України. – 2012. -№ 3. – С.13–14.
87. Сушко Н.І. Бюджетна система України та Євросоюзу : монографія / Н.І. Сушко ; за заг. ред. Мазаракі А.А. – К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2009. – 409 с.
88. Сушко Н.І. Внутрішній контроль та аудит у секторі державного управління України та європейський досвід / Н.І. Сушко, П.П. Андрєєв, О.О. Чечуліна, Ян ван Тайнен, М.Г. Тимохін, та ін. – К.: Кафедра, 2011. – 120 с.
89. Сушко Н.І. Модель казначейського обслуговування державного бюджету України в умовах застосування міжнародних стандартів бухгалтерського обліку / Н.І. Сушко // Зб. пр. всеукр. наук.-практ. конф. «Фінансова політика у системі соціально-економічного розвитку України» – К. : Київ Нац. торг.- екон. ун-т, 2013 – С. 118 –120.
90. Тарлопов І. О. Визначення макроекономічних статистичних показників та їх трансформація на сучасному етапі / Тарлопов І. О. // Теорії мікро-макроекономіки. — К., 1999. — С.73–76.
91. Финансово-кредитный энциклопедический словарь / под общ. ред. А. Г Грязновой. – М. : Финансы и статистика, 2004. – 1168 с.
92. Фисенко А.И. Бюджетный маркетинг: теория, методология // Фінанси України. – 2001. – № 1. – С. 34–39.
93. Форкун І. В. Формування дохідної частини місцевих бюджетів у контексті реформи адміністративно-територіальног о устрою [Електронний ресурс] / І.В. Форкун Д.Л. Ковтун. – Режим доступу до ресурсу: http://www.nbuv.gov.ua.
94. Хмарук Ю.В. Теоретичні підходи до визначення поняття "система доходів Державного бюджету України” / Ю. В. Хмарук //Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. - 2011. - Вип. 7(2). - С. 434-439. - Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/UJR N/aprer_2011_7%282%29__77
95. Чечуліна О.О. Становлення та розвиток казначейства України / О. О. Чечуліна // Економіка і підприємництво: стан та перспективи : зб. наук. праць. – К. : КДТЕУ, 1999. – С. 51–56.
96. Шаповал Т. Одержувачі бюджетних коштів – загальні підходи та окремі особливості казначейського обслуговування / Т. Шаповал // Казна України. – 2009. – №2. – С. 23–26.
97. Шевченко О. В. Ефективність інструментарію бюджетного та податкового кодексів стосовно фінансового забезпечення регіонів / О. В. Шевченко // Економічні науки. Серія «Облік і фінанси».– Луцьк : ЛНТУ, 2010. – Вип. 7 (25). – Ч. 5. – С. 1–14.
98. Юрій, С. І. Казначейська система [Текст] : підручник / С. І. Юрій, В. І. Стоян, О. С. Даневич ; 2-ге вид., змін. і доп. – Тернопіль : Карт -бланш, 2006. – 818 с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.