14 . 12 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Тенденції, проблеми та перспективи розвитку гірськолижного туризму на прикладі Польщі№ роботи: 2233
розділ: Готельно-ресторанна справа
тип: Курсова робота
об'єм: 42
винагорода автору: 200 грн

Зміст:

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ НА ГІРСЬКИХ ТЕРИТОРІЯХ
1.1. Історія розвитку гірськолижного туризму
1.2 Туризм як фактор сталого соціально-економічного розвитку гірських територій
1.3. Умови і фактори розвитку гірськолижних туристичних центрів
РОЗДІЛ 2. ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ГІРСЬКОЛИЖНОГО ТУРИЗМУ В ПОЛЬЩІ
2.1. Особливості реалізації державної політики Польщі у сфері туризму
2.2. Сучасний стан розвитку найбільших гірськолижних курортів Польщі
РОЗДІЛ 3. ПЕРСПЕКТИВИ ТА НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ГІРСЬКОЛИЖНОГО ТУРИЗМУ В ПОЛЬЩІ
3.1. Досвід розвитку гірськолижних курортів у Західній Європі та його імплементації в Польщі
3.2. Шляхи розвитку гірськолижного туризму в Польщі
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ

ВСТУП
Держ авна політика Польщі у сфері гірськолижного туризму є цікавим та актуальним обєктом досліджень. Прогнози експертів щодо розвитку гірськолижного туризму Польщі є багатообіцяючими з огляду на її зручне географічне розташування, наявність широкого спектру природних ресурсів, позитивну динаміку зростання життєвого рівня населення, низький, у порівнянні з розвиненими країнами, рівень цін, а також приналежність до європейської спільноти. Як результат, за допомогою відповідного інституційного та законодавчого забезпечення Польща здійснює активну, а головне, ефективну політику у сфері туризму, варту нашої уваги.
Останнім часом гірськолижний туризм в Польщі розвивається досить швидкими темпами, і ця галузь стала важливою складовою польської економіки. Взагалі, в наші дні Польща займає сьоме місце в світі за кількістю іноземних туристів, що приїжджають в країну.
Мета роботи – дослідження основних тенденцій, проблем та перспектив розвитку гірськолижного туризму на прикладі Польщі. Для досягненя поставленої мети в даній роботі необхідно було зясувати низку завдань, а саме:
- дослідити історію розвитку гірськолижного туризму;
- охарактеризувати туризм як фактор сталого соціально-економічного розвитку гірських територій;
- вивчити умови і фактори розвитку гірськолижних туристичних центрів;
- розглянути особливості реалізації державної політики Польщі у сфері туризму;
- проаналізувати сучасний стан розвитку найбільших гірськолижних курортів Польщі;
- вивчити досвід розвитку гірськолижних курортів у Західній Європі та можливість його імплементації в Польщі;
- запропонувати шляхи розвитку гірськолижного туризму в Польщі;
- узагальнити матеріал та зробити висновки.
Обєктом дослідження виступає гірськолижний туризм, предметом – особливості організації гірськолижного туризму в Польщі.
Методи дослідження: індукції, дедукції, порівняння, синтезу, узагальнення, аналізу тощо.
Інформаційна база роботи – чинне законодавство Польщі, навчальні посібники та періодична література, а також Інтернет-ресурси.
Структурно курсова робота складається із вступу, трьох розділів, висновку, списку використаної літератури та додатків.
   
Список літератури

1. Ананьев М.А. Экономика и география международного туризма. – М.: Изд-воМосков. ун-та, 2015. – 299 с.
2. Байцар А. Польша: Туристский путеводитель. – Варшава, 2014. – 245 с.
3. Боднар А., Болдок С. Польща. Країна і люди. – В.,2013.
4. Гутник О.В. Особливості реалізації державної політики Польщі у сфері туризму. Публічне адміністрування: теорія та практика. - 2010. - Випуск 1(3).
5. Зачиняев П.Н., Фалькович Н.С. География международного туризма. – М.:Мысль, 2012. – 263 с.
6. Илинич Ю.В. Польша: Экономико-географическая характеристика – М.: Мысль, 2011. – 60 с.
7. Кифяк, В. Ф. Організація туризму [Текст] : навчальний посібник/ В. Ф. Кифяк. – Чернівці: Книги – ХХІ, 2008. – 344 с.
8. Крачило Н.П. География туризма. – К.: Вища шк., 2015. – 208 с.
9. Луцишин П., Клімонт Д., Федонюк С. Географія продуктивних сил Польщі. –Луцьк: Вежа, 2014. – 356 с.
10. Любіцева, О. О. Ринок туристичних послуг (геопросторові аспекти) / О. О. Любіцева. – 3-є вид.,перероб. та доп. – К.: «Альтерпрес», 2005. – 436 с.: іл., картосхеми.
11. Максаковский В.П. Польша: страноведческие очерки.– М.: Просвещение,2008. – 206 с.
12. Мальська М., Худо В. Менеджмент туризму. – Львів: Видавничий центр ЛНУ
13. Польша - справочник для туриста: самая необходимая информация о стране. © TravelForLife 2007
14. Стойко С., Гадач Е., Шимон Т., Михалик С. Заповідні екосистеми Карпат. –Львів: Світ, 2011. – 247 с.
15. Туризм і світова економіка [Електронний ресурс] : офіційний сайт Всесвітньої туристичної організації. – Режим доступу до ресурсу: http://www.eunwto.org/doi/book /10.18111/9789284416899.
16. Черніна І.В. Іноземний туризм - важлива галузь у національному економічному розвитку // Експрес-новини: наука, техніка, виробництво. - 2007. - № 15-16. - С. 26-27.
17. EUROPEAN TOURISM 2010 – Trends & Prospects, Quarterly Report - Q1/2010, A quarterly insights report produced for the Market Intelligence Group of the European Travel Commission (ETC) by Tourism Economics (an Oxford Economics Company). –Brussels: ETC Market, April 2010. – S.29
18. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 1997 roku w sprawie określenia warunków bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne (Dz.U. z 1997 Nr 57 poz. 358.).
19. Ustawa z dnia 15 września 2000 roku o referendum lokalnym, Dz.U. nr 88, poz. 602.
20. Ustawa z dnia 17 marca 1921 roku, Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej, Dz. U. R.P. 1921 r., Nr 44, poz. 267.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.