21 . 11 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Формування видаткової частини бюджету на культуру№ роботи: 2232
розділ: Фінанси
тип: Дипломна робота
об'єм: 109
винагорода автору: 700 грн

Зміст:

Вступ
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ БЮДЖЕТНОГО ФІНАНСУВАННЯ КУЛЬТУРИ
1.1. Сутність та фінансування витрат на культуру
1.2. Формування витрат на організацію діяльності установ культури
1.3. Зарубіжний досвід фінансування культури
Висновки до розділу 1
РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДЖЕННЯ СИСТЕМИ ФІНАНСУВАННЯ ВИДАТКІВ БЮДЖЕТУ НА КУЛЬТУРУ В УКРАЇНІ
2.1. Характеристика нормативно – правової бази з питань формування видатків
2.2. Аналіз показників формування видатків бюджету на культуру
2.3. Аналіз ефективності видатків бюджету на культуру
Висновки до розділу 2
РОЗДІЛ 3. УДОСКОНАЛЕННЯ ФІНАНСУВАННЯ ВИДАТКІВ НА КУЛЬТУРУ
3.1 Проблеми фінансування закладів культури та шляхи їх розвязання
3.2. Заходи із забезпечення використання бюджетних коштів на культуру
3.3 Прогнозування видатків бюджету на культуру
Висновки до розділу 3
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ВСТУП
Актуальність теми. Найсуттєвішою ознакою для оцінки соціальної безпеки держави є ступінь задоволення соціальних потреб її громадян. При цьому, поряд із забезпеченням первинних потреб, повязаних із формуванням на суспільно прийнятному рівні матеріального добробуту особи, не менш важливим аспектом є реалізація потреб у сфері освітнього та духовно-культурного розвитку, яка визначає становлення людини як особистості. Важлива роль у цьому процесі відводиться державі, оскільки саме вона через систему соціальних гарантій та відповідне їх фінансове забезпечення визначає основні параметри споживання суспільних благ соціально- культурного характеру.
Сфера культури відіграє особливу роль у розвитку українського суспільства, забезпечуючи створення, збереження, поширення і засвоєння загальнолюдських і національних духовно-культурних цінностей. Однак упродовж багатьох років фінансування культури здійснювалося за «залишковим» принципом, що призвело до погіршення фінансового стану закладів культури і мистецтва, скорочення концертно-гастрольної діяльності театрів, розвалу мереж кінопрокату та книготоргівлі, закриття сільських клубів і бібліотек, руйнування памяток історії та культури тощо. Спроби реформування системи фінансування сфери культури за світовими стандартами, запровадженняпрограмно-цільово го методу планування видатків направлялися не на розвиток культури, а лише на виживання галузі і не призвели до суттєвих змін.
Успадковані з радянських часів принципи функціонування установ галузі виявляються нежиттєздатними в умовах утвердження ринкових відносин і засвідчують невідповідність продукованих нею послуг основним потребам суспільства. Підтвердженням цьому є відсутність взаємозвязку між динамікою бюджетних видатків на культуру й обсягами споживання відповідних благ. В сучасних умовах триває нееквівалентний процес заміщення споживання культурних благ високої естетичної якості дешевою масовою продукцією телебачення та мережі Інтернет, що призводить до загального зниження рівня культури суспільства і його деградації.
Зазначене обумовило вибір теми дипломної роботи, її мету, основні завдання, предмет, обєкт та методологію дослідження.
Огляд наукових праць. Проблематика фінансового забезпечення соціальної сфери достатньо розроблена у науковій літературі. Питання теоретичного базису та практики формування й використання фінансових ресурсів на виробництво суспільних благ та участі держави у цьому процесі відображені у наукових працях Ю. Архангельського, І. Гнибіденко, О. Головніної, Е. Лібанової, П. Шевчука та багатьох інших.
Культуру як частину суспільного життя та питання державного регулювання розвитку сфери культури в Україні досліджували українські вчені В.Андрушенко, Л.Бабій, В.Карлова [26], В.Скуратівський [26], В.Трощинський [26], С.Чукут та ін.
Трансформаційні явища у культурній сфері в Україні наприкінці ХХ ст., стан фінансування галузі культури та мистецтва за період до 2006 р., шляхи вдосконалення фінансування культури в Україні на основі зарубіжного досвіду аналізували в рамках проекту «Українські культурні дослідження» О.Гриценко, В.Солодовник, О.Різник, Т.Метельова та С.Садовенко [3]. О.Євсєєва зосередила увагу на державному регулюванні розвитку системи культури в регіоні в умовах глобалізації економіки [4].
Водночас, більшість публікацій присвячена дослідженню різноманітних аспектів функціонування освітньої сфери, галузей охорони здоровя чи соціальної допомоги, тоді як питання фінансового забезпечення задоволення духовно-культурних потреб людини залишаються без належної уваги. Разом з тим, результати діяльності вітчизняної галузі культури свідчать, що, незважаючи на суттєве зростання обсягів бюджетного фінансування, у сучасних умовах не спостерігається значних зрушень у питанні забезпечення реалізації культурних інтересів суспільства на належному рівні
Мета даної дипломної роботи полягає у поглибленні теоретичних засад формування видаткової частини бюджету на культуру.
Обєктом дослідження є видатки бюджету на культуру.
Предметом дослідження є система формування та виконання видатків бюджету на культуру.
Для досягнення поставленої мети в роботі необхідно вирішити наступні завдання:
дослідити сутність та фінансування витрат на культуру;
проаналізувати формування витрат на організацію діяльності установ культури;
оцінити зарубіжний досвід фінансування культури;
дати характеристику нормативно – правової бази з питань формування видатків;
здійснити аналіз показників формування видатків бюджету на культуру;
провести аналіз ефективності видатків бюджету на культуру;
визначити проблеми фінансування закладів культури та шляхи їх розвязання;
запропонувати заходи із забезпечення використання бюджетних коштів на культуру;
спрогнозувати видатки бюджету на культуру.
Наукова новизна одержаних результатів дослідження полягає в подальшому розвитку теоретичних і науково-методичних підходів до ормуваня видаткової частини бюджету на культуру..
Методи дослідження. Для досягнення мети дипломної роботи використано комплекс загальнонаукових і спеціальних методів пізнання економічних явищ, процесів та економічного аналізу їх взаємозвязків: історико-логічний – при дослідженні сутності видатків бюджету на культуру; діалектичний – для розкриття сутності основних підходів до формування видаткової частини бюджету; системний – для дослідження зарубіжного досвіду формування видатків на культуру; методи аналізу, синтезу та порівняння – у процесі здійснення оцінки виконання видатків бюджету на культуру; метод спостереження і узагальнення – при розробці шляхів вирішення проблем при фінансування видатків на культуру.
Характеристика структури роботи. Робота викладена на 109 аркушах, складається з вступу, трьох розділів, висновків; містить 4 таблиці, 6 рисунків, список використаних джерел складає 71 найменування.

ВИСНОВКИ
Про ведене нами дослідження дає можливість сформулювати наступні висновки:
1. Культура - це галузь, сфера діяльності людей, де утверджуються норми моралі та гуманістичні ідеї, моральні засади в суспільному житті, виховуються глибокі і тверді переконання людей, їх віра в людську гідність, високе призначення, де удосконалюються погляди на істину, формуються відносини між людьми в умовах оновлення суспільного життя.
2. У результаті прийняття законодавчих актів видатки бюджетів як обєктивне економічне поняття набувають конкретних матеріальних форм, зокрема кошторисного фінансування, бюджетних інвестицій, державних трансфертів, бюджетних кредитів, бюджетних резервів. Саме цим забезпечується єдність теоретичних основ і практики організації видатків бюджетів.
3. Складність правового регулювання фінансування витрат на культуру і мистецтво полягає не лише в обєктивних причинах, повязаних із загальним становищем у країні, а й у специфіці самої галузі культури. З одного боку, культура не може існувати без свободи творчості, тому одним із найважливіших завдань правового забезпечення культурної сфери є гарантування та забезпечення творчих свобод: свободи художньої творчості, свободи слова, свободи друку тощо. З іншого боку, в умовах класичного ринкового господарювання значна частина організацій культурно-мистецької сфери є економічно неприбутковою, але суспільно необхідною.
4. Оцінюючи досвід зарубіжних країн щодо участі держави у фінансовому забезпеченні соціальних гарантій духовно-культурного розвитку людини, слід акцентувати увагу на двох аспектах цього питання – обсягах фінансування і використовуваному механізмі розподілу коштів. Якщо порівняти динаміку відповідних державних видатків в Україні з показниками країн Європейського Союзу, можемо констатувати, що у нашій державі на цілі культурного і духовного поступу суспільства спрямовується відносно менше коштів, ніж за кордоном, хоча рівень відставання не можна назвати критичним.
5. Формування видатків регламентується законодавчими, нормативно-правовими та інструктивними документами, які є результатом діяльності: Верховної Ради України – у сфері законодавчої діяльності (Закони), Кабінету міністрів України – у сфері виконавчої влади (постанови).
6. За рахунок державного бюджету України фінансується біля 20 % всіх видатків на культуру і мистецтво в Україні. Очевидно, такий стан речей не можна вважати справедливим, адже за рахунок цих видатків забезпечується діяльність лише близько 80 закладів культури, з них 7 театрів, 13 художніх колективів, 13 цирків, 13 музеїв, 6 бібліотек і 24 заповідники. При цьому реальне фінансування культури і мистецтв за рахунок державного бюджету теж зменшується.
7. Видатки з Державного бюджету на фінансування культури і мистецтва є відображенням не тільки соціально-економічного становища держави, а й спроможності керівництва Міністерства культури України відстоювати інтереси сфери культури. Результати дослідження свідчать, що ці можливості обмежені. В цілому можна сказати, що покращення фінансового стану галузі культури можна досягти шляхом залучення різних та альтернативних джерел. Саме їх раціональне і ефективне використання повинно бути основою майбутнього розвитку галузі.
8. Одним із найважливіших завдань державної фінансової політики у сфері культури є динамічний розвиток культурного потенціалу регіонів, що забезпечує підвищення конкурентоспроможності, розвиток творчості, інновацій та соціального добробуту в суспільстві, формування орієнтації особистості та соціальних груп на цінності, що сприяють успішній модернізації суспільства. Галузь культури традиційно розглядається як ефективний інструмент з розширеного відтворення людського потенціалу, який відповідає вимогам інноваційної економіки та громадянського суспільства.
9. Ключовою проблемою бюджетного планування видатків на культуру є не брак ресурсів, а відсутність обєктивного критерію розподілу наявних ресурсів або ресурсів, отриманих у бюджет понад рівень минулого року, а також і критеріїв скорочення наявних видаткових зобовязань. Поєднання різних методів планування бюджетних витрат – нормативного методу і методу, орієнтованого на кінцевий результат, – з урахуванням досягнутого рівня дає змогу обєктивно визначити потребу регіону в бюджетних коштах.
10. Підвищення ефективності бюджетних витрат на культуру стає для органів державної влади ключовим завданням. Очевидно, що додаткові вкладення коштів в існуючі державні установи не приводять до поліпшення кінцевих результатів – підвищення якості та доступності бюджетних послуг для населення. Тому, необхідно реформувати бюджетний сектор, щоб перейти від фінансування самого факту існування бюджетних установ за кошторисом до фінансування кінцевих результатів їх діяльності відповідно до затверджених показників.
   
Список літератури

1. Абанкина И., Абанкина Т., Осовецкая Н. Финансирование культуры в европейских странах: обзор подходов и методов // Отечественные записки. – 2005. – № 4 (24). – С. 124–131. – доступний з www.strana-oz.ru/?article=1102 &numid=25
2. Алексеєнко Л. М. Суперечності взаємодії елементів програмно-цільового методу в процесі бюджетування сфери соціально-культурних послуг / Л. М. Алексеєнко, Б. С. Шулюк // Формування ринкових відносин в Україні. –2011. – № 4 (119). – С. 190–197.
3. Алексеєнко Л. М. Удосконалення функціональних елементів бюджетування видатків сфери соціально-культурних послуг в Україні / Л. М. Алексеєнко, Б. С. Шулюк // Сталий розвиток економіки. – 2013. – № 2 (19) . – С. 336–341.
4. Афанасьев М. П. Программный бюджет как инструмент повышения открытости бюджетного процесса / М. П. Афанасьев, А. А. Беленчук, А. М. Лавров // АБиК. Финансовый журнал. – 2011. – № 3. – С. 5–18.
5. Бабін Б. В. Державні цільові програми – організаційно-правові засади розроблення, затвердження та виконання / Б. В. Бабін, В. О. Кроленко. –Донецьк : Дон ДУЕТ, 2006. – 206 с.
6. Базилевич В. Д. Державні фінанси : навч. посіб. / В. Д. Базилевич,Л. О. Баластрик. – К. : Атіка, 2002. – 151 с.
7. Бюджетна політика у контексті стратегії соціально-економічного розвитку України: У 6 томах. – Т. 2. Соціальна спрямованість бюджетної політики / М. Я. Азаров, Ф. О. Ярошенко, Е. М. Лібанова та ін. – К. : НДФІ, 2004. – 376 с.
8. Бюджетна політика у контексті стратегії соціально-економічного розвитку України: У 6 томах. – Т. 4. Програмно-цільовий метод у бюджетному процесі / М. Я. Азаров, Ф. О. Ярошенко, О. І. Амоша та ін. – К. : НДФІ, 2004. – 368 с.
9. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. за № 2456-17 (із змінами і доповненнями від 01.11.2017 року.). [Електронний ресурс] : – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws /show/2456-17
10. Бюджетний менеджмент : підруч. / [ В. Федосов, В. Опарін, Л Сафонова та ін.]; за заг. ред. В. Федосова. – К. : КНЕУ, 2004. – 864 с.
11. Бюджетний моніторинг: аналіз виконання бюджету за 2002–2013 рр. [Електронний ресурс] / Інститут бюджету та соціально-економічних досліджень. – Режим доступу: http://www.ibser.org.ua/news/5 56/. – Назва з екрана.
12. Бюджетний моніторинг: аналіз виконання бюджету за 2016 рік [Електронний ресурс] / В. В. Зубенко, І. В. Самчинська, А. Ю. Рудик та ін. // ІБСЕД, Проект «Зміцнення місцевої фінансової ініціативи (ЗМФІ-II) впровадження», USAID. – К., 2014. – 80 c. – Режим доступу : http://www.ibser.org.ua/UserFi les/File/ M o n i t o r % 2 0 Q u a t % 2 0 2 0 1 3 / KV__IV_2013_Monitoring_ukr.pdf
13. Василик О. Д. Бюджетна система України : підруч. / О. Д. Василик, К. В. Павлюк. – К. : Центр навч. літ., 2004. – 544 с.
14. Василик О. Д. Державні фінанси України : підруч. / О. Д. Василик, К. В. Павлюк. – К. : Центр навч. літератури, 2004. – 606 с.
15. Висновки Рахункової палати України про виконання Державного бюджету України за 2002–2013 рр. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.acrada. gov.ua/control/main/uk/publish /article/602600?cat_id=34761. – Назва з екрана.
16. Востряков Л. Культурная политика: концепции,понятия, модели // Культура на границах: Материалы семинара. Москва, Ясная Поляна, 18-21.03.2004. – М.: Институт культурной политики, 2004. – С. 12–32. – доступний зwww.cpolicy.ru/analytics
17. Глущенко В. В. Фінансовий контроль в Україні: вектори розвитку / В. В. Глущенко, А. В. Хмельков // Фінанси України. – 2012. – № 6. – С. 97–103.
18. Гриценко О. А. Шляхи удосконалення фінансування культури в Україні : аналіт. записка [Електронний ресурс] / О. А. Гриценко, В. В. Солодовник. – Режим доступу : http://www.culturalstudies.in. ua/ zv_2004_1.php.
19. Демянишин В. Г. Складання проекту бюджету держави: прагматика, проблематика та шляхи удосконалення / В. Г. Демянишин // Світ фінансів. – 2007. – Вип. 4 (13). – С. 100–116.
20. Демянишин В. Г. Теоретична концептуалізація і практична реалізація бюджетної доктрини України : монограф. / В. Г. Демянишин. – Тернопіль : ТНЕУ, 2008. – 496 с.
21. Державна казначейська служба України [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.treasury.gov.ua/mai n/uk/index
22. Державний бюджет і бюджетна стратегія 2012–2014 рр. Стабілізація та сталий розвиток в умовах реформування економіки України. Ч. 2. : [монографія] / За заг. ред. М. Я. Азарова. – К. : Держ. навч.-наук. Установа „Академія фінансового управління”, 2011. – 702 с.
23. Державні фінанси в транзитивній економіці : навч. посіб. / [М. І. Карлін, Л. М. Горбач, Л. Я. Новосад та ін.] ; за заг. ред. М. І. Карліна. – К. : Кондор, 2003. – 220 с.
24. Есаков В. Стратегическое планирование как метод управления сферой культуры \ Менеджмент сегодня. –2008. - № 1. – ст. 16 – 23.
25. Євсєєва О. О. Вдосконалення державного регулювання розвитку системи культури в регіоні [Електронний ресурс] / О. О. Євсєєва // Бізнесінформ. – 2013. – № 4. – С. 22–28. – Режим доступу : http://business-inform.net/pdf /2013/4_0/ 22_28.pdf
26. Єфименко Т. І. Державний фінансовий контроль виконання бюджетних програм / Т. І. Єфименко, І. Б. Стефанюк, Н. І. Рубан та ін. – К. : НДФІ, 2004. 320 с.
27. Желюк Т. Регулятивний вплив органів влади на фінансово-господарську діяльність закладів культури \ Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль: Економічна думка. – 2005. – Випуск 1: січень– березень. – ст. 123 – 134.
28. Загородній А. Фінансово-економічний словник / А. Загородній, Г. Вознюк. – К. : Знання, 2007. – 1072 с.
29. Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава [Електронний ресурс] : Програма економічних реформ на 2010–2014 роки / Комітет з економічних реформ при Президентові України. – Режим доступу: http://www.president.gov.ua/do cs/Programa_reform_FINAL_2.pdf . – Назва з екрана.
30. Запатріна І. В. Формування фінансової політики держави: євроінтеграційний вимір / І. В. Запатріна // Вісник КНТЕУ. – 2012. – № 2. – С. 59–73.
31. Зарубіжний досвід залучення позабюджетних коштів на розвиток культури : аналіт. зап. [Електронний ресурс] / В. Бакальчук, О. Кузьмук. – Ін-т стратег. дослідж. при Президентові України.– Режим доступу : http://old.niss.gov.ua/Monitor /February/2.htm
32. Зуєва Л.С. Проблеми розвитку та фінансування закладів культури \ Економіка. Фінанси. Право. – 2005. - № 8. – ст. 6 – 9.
33. Карлова В.В. Державна політика у сфері культури: сутність та особливості реалізації в сучасних умовах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр.: спец. 25.00.01 – "Теорія та історія державного управління" / В.В. Карлова; Укр. Акад. держ. упр. при Президентові України. – К., 2003. – 17 с.
34. Кириленко В.В. До питання про суть і функції фінансової політики держави / В.В. Кириленко // Світ фінансів : зб. наук. праць. – 2007. – Вип. 4 (13). – С. 94-99.
35. Коваль В. В. Організаційно-методичні засади програмно-цільового методу управління бюджетним процесом на сучасному етапі розбудови України / В. В. Коваль // Вісник ЖДТУ. – 2010. – № 3 (53). – С. 326–328.
36. Кошкина М.В. Государственное финансирование культуры и искусства \ Финансы. – 2004. - № 6. – ст. 70– 72.Кузьмінська Л.Д. Соціально-економічна ефективність у сфері культури і мистецтва \ Бюджетно-податкова політика в Україні (проблеми та перспективи розвитку). Збірник наукових праць за матеріалами науково-практичної конференції (20 – 22 грудня 2001 року). – Ірпінь: Академія ДПС України, 2002. – ст. 150 – 151.
37. Крикун Т. І. Інституційні засади розвитку системи управління видатками бюджету / Т. І. Крикун // Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії : Економічні науки. – 2012. – № 1 (27). – С. 119–124.
38. Крупка М. І. Програмно-цільовий метод бюджетування в Україні / М. І. Крупка // Вісник Львівського університету. – 2009. – Вип. 41. – С. 16–34.
39. Кудряшов В.П. Курс фінансів : навч. посібн. / В.П. Кудряшов. – К. : Вид-во "Знання", 2008. – 431 с.
40. Кульчицький М. І. Формування та виконання бюджету за програмно-цільовим методом / М. І. Кульчицький, З. В. Перун // Фінанси України. – 2005. – № 2. – С. 78–83.
41. Луніна І. О. Ризики державних фінансів України та шляхи їх мінімізації / І. О. Луніна // Фінанси України. – 2012. – № 2. – С. 4–15.
42. Льовочкін С. В. Фінансова думка України : енцикл. у 3 т. / С. В. Льовочкін, В. М. Федосов, С. І. Юрій ; за наук. ред. В. М. Федосова. – К. : Кондор ; Тернопіль : Екон. думка, Т. 2. – 2010. – 584 с.
43. Лютий І. Суперечності планування видаткової частини Державного бюджету України / І. Лютий, Л. Савич // Формування ринкової економіки в Україні. – 2009. – Вип. 19. – С. 81–87.
44. Михайленко С. В. Бюджетний менеджмент: стан та оцінка ефективності : монограф. / С. В. Михайленко. – Одеса : ВМВ, Друк Південь, 2010. – 400 с.
45. Моткалюк О. Фінансування закладів культури: проблеми і шляхи їх вирішення \ Економічний і соціальний розвиток України в ХХІ столітті: національна ідентичність та тенденції глобалізації: Збірник тез. – Частина 2.– Тернопіль: Економічна думка, 2006. – ст. 210 – 212.
46. Оганов А., Хангельдиева И. Мировой опыт многоканального финансирования культуры // Фонд научных исследований “Прагматика культуры”, 2004. – доступний з www.artpragmatica.ru/projects/ ?uid=2290
47. ОрлатийМ.К. Зарубіжний досвід управління розвитком соціальної інфраструктури / М.К. Орлатий, Т.В. Гоголь // Науковий вісник Академії муніципального управління : зб. наук. праць. – 2011. – № 3. – С. 51-57.
48. Павлюк К. В. Бюджет і бюджетний процес в умовах транзитивної економіки України : монограф. / К. В. Павлюк. – К. : НДФІ, 2006. – 584 с.
49. Пасічний М. Д. Бюджетне регулювання соціально-економічного розвитку країни в період посткризового відновлення / М. Д. Пасічний // Бізнес-Інформ. – 2012. – № 5. – С. 219–223.
50. Пасічник Ю. В. Бюджетний потенціал економічного зростання в Україні : монограф. / Ю. В. Пасічник. – НАН України; Ін-т екон-ки. пром. – Д. : ТОВ „Юго-Восток, Лтд”, 2005. – 642 с.
51. Пешко А., Мазуренко А. Фінансове забезпечення науки та культури: джерела й перспективи \ Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. – 2005. - № 1. – ст. 442 – 448.
52. Програмно-цільовий метод формування бюджету : навч. курс / [З. В. Перун, О. І. Романюк, Н. Н. Товста, Л. П. Літвінцева, С. Лідс, І. В. Ряшенцева]. – К. : УНІСЕРВ, 2002. – 131 с.
53. Проект Концепції реформування галузі культури [Електронний ресурс] / Комітет Верхов. Ради України з питань культури та духовності. – Режим доступу : http://kompkd.rada.gov.ua/komp kd/control/uk/publish/ article?art_id=51264&cat_i d=44731
54. Рожко О. Д. Бюджетні інвестиції та ефективність бюджетних програм / О. Д. Рожко // Світ фінансів. – 2013. – Вип. 4. – С. 80–88.
55. Рубинштейн А. Цена интеллекта: Стратегия “социального императива” // Социальное партнерство. – 2007. – № 3. – С. 4–8.
56. Савчук Н. В. Принципи інституціонального функціонування бюджетної системи / Н. В. Савчук // Вчені записки : зб. наук. праць. – 2013. – № 15. – С. 57–63.
57. Самошкіна О. А. Перспективне прогнозування видатків бюджету та його вплив на соціально-економічний розвиток / О. А. Самошкіна // Наукові праці НДФІ. – 2008. – № 4 (45). – С. 112–117.
58. Соціальна безпека: теорія та українська практика: Монографія / І. Ф. Гнибіденко, А. М. Колот, О. Ф. Новікова та ін.; За ред. І. Ф. Гнибіденко, А. М. Колота, В. В. Рогового. – К.: КНЕУ, 2006. – 292 с.
59. Статистична інформація про діяльність закладів культури у 2013–2016 роках // Офіційний сайт Державного комітету статистики України. – доступний з www.ukrstat.gov.ua
60. Танклевська Н.С. Концептуальні основи формування фінансової політики розвитку сільського господарства країни / Н.С. Танклевська // Вісник СевНТУ : зб. наук. праць. – Сер.: Економіка і фінанси. – 2012. – Вип. 130. – С. 241-245.
61. Тріпак М. М. Бюджетна політика та бюджетне планування : навч.-метод. матеріали / М. М. Тріпак. – Т. : ТНЕУ, 2006. – 128 с.
62. Тульчинский Г. Л. Менеджмент в сфере культуры. – СПб.: Лань, 2003. – 384 с.
63. Управління соціальним і гуманітарним розвитком : навч. посіб. / [авт. кол. : В. П. Трощинський, В. А. Скуратівський, Е. М. Лібанова та ін.] ; за заг. ред. В. П. Трощинського, В. А. Скуратівського : у2 ч. – К. : НАДУ, 2010. – Ч. 2. – 244 с.
64. Федосов В. М. Бюджетна система : підруч. / За наук. ред. В. М. Федосова, С. І. Юрія. – К. : Центр учбов. літератури ; Тернопіль : Екон. думка, 2012. – 871 с.
65. Фінансова думка України : в 3 т.: Т. 1. Монограф. / П. І. Юхименко, С. В. Льовочкін, В. М. Федосов, С. І. Юрій ; за наук. ред. В. М. Федосова. – К. : Кондор ; Тернопіль : Екон. думка, 2010. – 687 с.
66. Чугунов І. Я. Теоретичні засади розвитку бюджетних відносин / І. Я. Чугунов // Вісник КНТЕУ. – 2011. – № 4. – С. 13–22.
67. Чугунов І. Я. Фінансова політика як складова економічного розвитку / І. Я. Чугунов. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2012. – 212 с.
68. Шахова Г. Я., Боженко И. П. Государственные расходы и социально-экономическое развитие // Финансы. – 2005. – № 8. – С. 61–66.
69. Шулюк Б. С. Бюджетне прогнозування видатків сфери соціально-культурних послуг в Україні / Б. С. Шулюк // Методологічні проблеми фінансової теорії та практики в умовах проведення системних реформ : матеріали загальноунівер. наук. конф. проф.-викл. складу, 10 квітня 2013 р. – Тернопіль : Видавн. центр „Вектор”, 2013. – С. 127–130.
70. Шулюк Б. С. Бюджетне фінансування сфери соціально-культурних послуг: необхідність, тенденції та напрями вдосконалення / Б. С. Шулюк //Економічний і соціальний розвиток України в ХХІ столітті: національна ідентичність та тенденції глобалізації : зб. тез доповідей VII Міжн. наук.-практ.конф. молодих вчених, 25–26 лютого 2010 р.: Ч. 2. – Тернопіль : ТНЕУ, 2010. – С. 243–244.
71. Якимов О. Бюджетні новації 2012 року / О. Якимов // Казна України. – 2012. – № 1. – С. 20–24.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.