19 . 11 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Сучасні підходи до організації діяльності роздрібного торговельного підприємства№ роботи: 2231
розділ: Маркетинг
тип: Дипломна робота
об'єм: 121
винагорода автору: 500 грн

Зміст:

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ РОЗДРІБНОГО ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА
1.1. Суть і завдання організації роботи роздрібного торговельного підприємства в сучасних умовах
1.2. Форми і методи організації роздрібної торгівлі
1.3. Показники оцінки ефективності роботи роздрібного торговельного підприємства
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ РОЗДРІБНОГО ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА
2.1. Економіко-організаційна характеристика роздрібного торговельного підприємства ДП «Фуршет»
2.2. Аналіз ефективності організації роботи роздрібного торговельного підприємства ДП «Фуршет»
2.3. Оцінка якості обслуговування покупців у магазині ДП « Фуршет»
2.4. Аналіз асортименту товарів, що реалізуються у магазині ДП «Фуршет»
РОЗДІЛ 3. ТОВАРОЗНАВЧІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ АСОРТИМЕНТУ МАКАРОННИХ ВИРОБІВ У МАГАЗИНІ
3.1 Формування асортименту макаронних виробів
3.2. ᅟ Товарознавча ᅟ оцінка ᅟ якості ᅟмакаронних виробів
РОЗДІЛ 4. НАПРЯМКИ ПОКРАЩЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ РОЗДРІБНОГО ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА
4.1. Шляхи удосконалення роботи роздрібного торговельного підприємства ДП «Фуршет»
4.2. Удосконалення формування асортименту і стимулювання попиту покупців
4.3. Розширення номенклатури і підвищення якості надання послуг
ВИСНОВКИ
РЕКОМЕНДАЦІЇ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ


ВСТУП
Ст ановлення ринкової економіки, посилення конкуренції передбачає перехід до активної комерційної діяльності юридичних та фізичних осіб. Суттєвою особливістю комерційної діяльності у сучасних умовах є спрямованість на забезпечення раціонального ведення господарства в умовах дефіцитності ресурсів з мінімальними витратами, подолання малої ефективності регулювання торгівлі адміністративними методами, прискорення переходу до інтенсивного характеру розвитку тощо.
У процесі комерційної діяльності торговельні організації та підприємства, а також індивідуальні підприємці вивчають попит населення і ринок збуту товарів, визначають потребу в них, виявляють джерела надходження і постачальників товарів, встановлюють господарські звязки, здійснюють оптову та роздрібну торгівлю, займаються рекламно-інформаційною діяльністю. Крім цього, проводять роботу щодо формування асортименту товарів і управління товарними запасами, надання торгових послуг.
Предметом особливої уваги є питання підвищення якості продукції. Підприємства, які не дотримуються комерційних та технологічних вимог, санітарних правил та норм, поступово втрачають свої позиції на споживчому ринку.
Фірми повинні орієнтуватись не на товари, а на споживачів, якщо бажають сформувати такий процес торгівлі, який приносив би задоволення покупцям та спонукав би їх у подальшому користуватись послугами цих роздрібних підприємств. Підприємствам дуже важливо досліджувати та звертати особливу увагу на кінцевого споживача, оскільки їх „виживання”, функціонування на ринку залежить від спроможності знаходити споживачів і задовольняти їхні запити та потреби.
Узагальнюючи все вище сказане можна зробити висновок про те, що комерційна діяльність торговельного підприємства забезпечує переміщення та накопичення продукції у просторі та часі, доводить товари від виробника до споживача, а також виконує ще ряд інших важливих функцій, що й зумовлює актуальність обраної теми.
Вагомим внеском у розвиток теоретико-методологічних засад та прикладних аспектів комплексного управління діяльністю підприємств торгівлі є дослідження вітчизняних і російських науковців М. Абрютіної, О. Азарян, В. Апопія, І. Бланка, Р. Валевич, Н. Власової, А. Гребнєва, Г. Іванова, Є. Карпової, С. Лєбєдєвої, Л. Лігоненко, А. Мазаракі, В. Марцина, Б. Мізюка, В. Павлової, І. Смоліна, А. Соломатіна, Н. Ушакової, М. Чорної, Л. Фролової, Ю. Яковлєва та ін. Зазначені науковці, в тому числі, досліджували проблематику управління товарооборотом підприємств торгівлі як одного із функціональних напрямків торговельного менеджменту.
Метою дипломної роботи є розкриття змісту діяльності роздрібного торговельного підприємства, а також розробка заходів щодо удосконалення торговельної діяльності підприємства.
Задля досягнення мети дипломної роботи необхідно виконати ряд таких завдань:
поглибити теоретичне розуміння товарообороту як економічної категорії та похідних від неї наукових понять «товарооборот підприємства» та «товарооборот підприємства роздрібної торгівлі»;
визначити особливості ідентифікації товарообороту підприємства роздрібної торгівлі як економічного показника;
теоретично узагальнити та поглибити класифікацію видів товарообороту підприємств роздрібної торгівлі;
проаналізувати діяльність підприємства роздрібної торгівлі ДП «Фуршет»;
визначити формування асортименту та дати товарознавчу оцінку якості продукції ДП «Фуршет»;
визначити напрями покращення діяльності підприємства роздрібної торгівлі ДП «Фуршет»
Обєктом дослідження є торговельна діяльність роздрібного підприємства ДП «Фуршет».
Предметом дослідження виступають теоретико-методичні засади формування та реалізації діяльності роздрібного підприємства ДП «Фуршет». Для розвязання поставлених завдань у процесі дослідження були використані методи аналізу і синтезу, індукції та дедукції; методи маркетингового аналізу; метод експертних оцінок; логічного узагальнення результатів.
Для написання дипломної роботи були використані нормативно-законодавчі документи, звітність підприємства, спеціальна та методична література, а також дані системи Інтернет.
Робота складається зі вступу,чотирьох розділів, висновків та пропозицій та списку використаних джерел. Загальний обсяг роботи становить 121 сторінку

ВИСНОВКИ
Отже, відповідно до мети дослідження та поставлених в роботі завдань, автором зроблено ряд висновків.
1. Проведено огляд літературних джерел та уточнено поняття «роздрібної торгівлі» під яки пропонується розуміти вид підприємницької діяльності у сфері торгівлі, повязаний з реалізацією товарів безпосередньо споживачу для особистого, побутового, сімейного, домашнього використання;
2. Розглянуто підходи до визначення основних форматів роздрібної торгівлі. Зазначимо, що в основному види закладів роздрібної торгівлі виділяють з урахуванням їх місця розташування, товарної спеціалізації, розміру торговельної площі, залежно від характеру обслуговування та форми продажу товарів, кількості ексклюзивних товарів, рівня цін, сегменту споживачів.
3. Уточнено поняття форми продажу товарів під якою запропоновано розуміти сукупність засобів і методів продажу товарів, за допомогою яких здійснюється торговельне обслуговування населення. Роздрібний продаж товарів може здійснюватися за допомогою магазинної, позамагазинних і особливих форм продажу товарів. У практиці як вітчизняної, так і зарубіжної торгівлі найбільш зручним методом залишається магазинна форма продажу товарів, який доцільно застосовувати в дрібних торговельних підприємствах, які реалізовують товари продовольчого та вузькоспеціалізованого непродовольчого асортименту.
4. В ході дослідження ми дійшли висновку, що у сфері економічної діяльності людей, до якої належить і торговельна діяльність, ефективність може виявлятись у різних формах, зокрема у формах економічного та соціального ефекту. Для оцінки ефективності діяльності підприємств роздрібної торгівлі традиційно застосовують комплекс соціальних, економічних та техніко-технологічних показників. Однак, на нашу думку, дана класифікація не дає змогу чітко розподілити показники відповідно до виду ефекту, який вони здійснюють на діяльність підприємства. Тому автором систематизовано та розширено комплекс показників ефективності діяльності підприємства роздрібної торгівлі, а саме: соціальні, економічні, фінансові, трудові, інформаційні та техніко-технологічні показники.
5. Обєктом дослідження обрано ДП «Фуршет». Проаналізувавши показники оцінки рівня організаційної структури ДП «Фуршет» ми бачимо, що коефіцієнт ланковості є стабільним та наближається до оптимального значення, коефіцієнт централізації управління вказує на високий ступінь децентралізації управління, коефіцієнт керованості становить 1, тобто норма управляємості знаходиться в межах нормативного значення. Проаналізувавши основні показники діяльності ДП «Фуршет» ми бачимо, що товарообіг зменшився. Зменшення товарообігу повязано в першу чергу з посиленням конкуренції та зменшенням платоспроможності клієнтів підприємства.
6. Проаналізовано ефективність роботи досліджуваного підприємства. Проведений аналіз показників рентабельності вказує, що зросла рентабельність товарообороту та рентабельність витрат обігу, проте відбулося зменшення рентабельності основних фондів. Щодо ефективності основних засобів, то у 2014 році рівень фондовіддачі на ДП «Фуршет» становив 3,93 тис. грн, то у 2016 році лише 2,52 грн, що на 1,41 грн. менше. Щодо фондомісткості, то її рівень зріс з 0,25 грн до 0,40 грн, або на 0,14 грн.. Проаналізувавши ринкові позиції ДП «Фуршет» у порівнянні з аналогічними підприємствами помітно, що ДП «Фуршет» не є лідером в даному бізнесі, оскільки поступається за багатьма критеріями своїм основним конкурентам.
7. Розраховані показники культури обслуговування дають змогу зробити висновок про покращення культури обслуговування населення у ДП „Фуршет”. Оцінюючи якість обслуговування помітно, що рівень обслуговування отримав оцінку вище середнього значення; щодо якості товарів, то вона також має високу оцінку; рівень компетентності працівників та загальна атмосфера фірми отримали високі оцінки.
8. В ході аналізу встановлено, що асортимент товарів ДП «Фуршет» нараховує близько 200 товарних груп та 5000 найменувань товару. Для аналізу оптимальності асортименту використано матричну методику оцінки товарних груп. Для оцінки ефективності асортиментної політики ДП «Фуршет» проведено АВС та XYZ аналіз. Впровадження інтегрованого АВС і XYZ – аналізу в практику роботи підприємства забезпечить ефективне управління товарним асортиментом, що в свою чергу буде сприяти скороченню товарних запасів, зниженню ризику їх списання, мінімізації сумарних затрат, які повязані із запасами, все це призведе до покращення фінансового стану підприємства.
9. Здійснено товарознавчу характеристику макаронних виробів. Встановлено, що асортимент макаронних виробів дуже широкий, але його різноманіття залежить від якості борошна, технічного оснащення підприємств, присутності рецептурних добавок, наявності пакувальних матеріалів. Асортимент макаронних виробів нараховує до 30 найменувань одночасно. Він може розширюватися за рахунок різноманіття форми і добавок.
10. Товарознавча оцінка якості макаронних виробів проводиться шляхом перевірки відповідності пакування і маркування, органолептичних, фізико-хімічних показників на відповідність вимогам нормативної документації з врахуванням групи і класу виробів. До найбільш поширених дефектів макаронних виробів належать сторонній смак і запах, потемніння, шорстка поверхня, деформація і злипання виробів, наявність ламаних виробів і крихт, тріщин, зволоження, підвищена кислотність, наявність темних вкраплень, пліснявіння виробів, наявність шкідників, підвищений вміст метало домішок та ін.
РЕКОМЕНДАЦІЇ
Для удосконалення організації роботи ДП «Фуршет» нами запропоновано ряд заходів.
1. Для підвищення показників діяльності керівництву ДП «Фуршет» необхідно в майбутньому нарощувати обсяги діяльності, скорочувати витрати обігу на одиницю товарообігу, а також дещо скоротити обсяги товарних запасів підприємства для прискорення їх оборотності.
2. Рекомендовано для збільшення товарообігу використовувати наступні методи: перегляд асортименту, перегляд цін на товари, пошук покупців
3. Запропоновано впровадити в практику управління асортиментом ДП «Фуршет» АВС та XYZ аналіз. Впровадження інтегрованого АВС і XYZ – аналізу в практику роботи підприємства забезпечить ефективне управління товарним асортиментом, що в свою чергу буде сприяти скороченню товарних запасів, зниженню ризику їх списання, мінімізації сумарних затрат, які повязані із запасами, все це призведе до покращення фінансового стану підприємства.
4. Рекомендовано використати методичний підхід до оцінки асортименту товарів ДП «Фуршет». Удосконалення проведено за рахунок доповнення окремих блоків даного підходу розробленими в роботі елементами. Так блок однофакторних методик доповнено методом заснованим на життєвому циклі товарів.
5. Пропонується при формуванні торгового асортименту на ДП «Фуршет» враховувати наступні принципи: комплексність задоволення попиту споживачів в межах обраної ніші4 забезпечення умов для отримання цільового розміру прибутку підприємства торгівлі; забезпечення необхідної широти, глибини та сталості асортименту товарів, які реалізуються.
6. Для стимулювання купівельної активності запропоновано провести рекламну кампанію. Для торговельного підприємства найбільш ефективними інструментами можна назвати наступні: розробка фірмового логотипу і знака, фірмової документації, бланків, конвертів, візиток і т.д.; виготовлення сувенірної продукції - ручки, запальнички, календарі й інші.
7. Запропоновано створити Інтернет-магазин продуктів харчування. Інтернет-магазин дасть взаємний зворотний звязок зі споживачами, надасть можливість оперативно враховувати пропозиції і побажання своїх клієнтів. Через Інтернет-магазин продукти харчування можна прода¬вати дрібним гуртом, і тоді покупка продуктів харчування замінить щотижневий виїзд на ринок за поповненням продуктових запасів;
8. Автором запропоновано систематично проводити навчання для персоналу ДП «Фуршет».
9. Пропонуємо для підвищення якості послуг запровадити систему мотивації. Розмір винагороди працівника визначається на основі обєктивної оцінки результатів його праці. Оцінка обовязково погоджується з працівником, у разі непогодження працівника з оцінкою, вона проводиться повторно.
   
Список літератури

 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.