17 . 10 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Організація закупівельної діяльності підприємств роздрібної торгівлі№ роботи: 2230
розділ: Маркетинг
тип: Дипломна робота
об'єм: 133
винагорода автору: 700 грн

Зміст:

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ЗАКУПІВЕЛЬНА РОБОТА ЯК НЕВІДЄМНА СКЛАДОВА ЧАСТИНА ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
1.1. Суть і значення закупівельної роботи на роздрібному торгівельному підприємстві
1.2. Складові елементи діяльності торгового підприємства по закупівлі товарів
1.3. Завдання закупівельної роботи в торговому підприємстві
РОЗДІЛ 2. ЕКОНОМІКО-ОРГАНІЗАЦІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДПРИЄМСТВА
2.1. Організаційна побудова ТОВ «Пакко»
2.2. Аналіз господарської діяльності ТОВ «Пакко»
2.3. Характеристика торгово-технологічних процесів по закупівлі товарів у ТОВ «Пакко»
РОЗДІЛ 3. ТОВАРОЗНАВЧІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ АСОРТИМЕНТУ ШОКОЛАДНИХ ВИРОБІВ У МАГАЗИНІ ТОВ «ПАККО»
3.1. Формування асортименту шоколадних виробів, що реалізуються у магазині
3.2. Товарознавча оцінка якості чорного шоколаду
РОЗДІЛ 4. НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАКУПІВЕЛЬНОЇ РОБОТИ НА ПІДПРИЄМСТВІ
4.1. Напрями удосконалення роботи по закупівлі товарів на підприємстві
4.2. Шляхи підвищення ефективності роботи по закупівлі товарної продукції
4.3. Удосконалення контролю за якістю виробів у процесі їх закупки
ВИСНОВКИ
ПРОЗИЦІЇ
С ПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ

ВСТУП
В ринкових умовах підприємства роздрібної торгівлі набули самостійності в виборі стратегії своєї діяльності на товарному ринку, напрацювали певні засади своєї роботи щодо взаємодії з постачальниками та формування товарних ресурсів. Закупівельна діяльність є одним із ключових питань торговельного бізнесу, оскільки закладає підґрунтя усіх показників господарювання, починаючи від обсягу товарообороту, рівня комерційного доходу та торговельного прибутку до обсягу активів, структури капіталу, ризиків господарювання, формує передумови для задоволення споживчих потреб населення та його лояльності. Тому розробка напрямів підвищення ефективності закупівельної роботи на підприємствах торгівлі на сьогоднішній день стає дедалі актуальнішим
Теоретичні та методичні аспекти закупівельної діяльності та товарного забезпечення обороту в торгівлі знайшли певне висвітлення в наукових працях Анікіна Б.А., Баженова Ю.К., Бланка І.О., Валевича Р.П., , Голошубова Н.О. та інших.
В останніх публікаціях превалює розгляд цих питань з позицій стратегічного управління, маркетингу та логістики.
Незважаючи на численні дослідження питань закупівельної діяльності на підприємствах роздрібної торгівлі, залишаються невирішеними проблеми підвищення якості продукції в торговельних підприємствах та удосконалення системи закупівель в сучасних умовах.
Метою дослідження є вивчення теоретичних положень та обґрунтування практичних рекомендацій щодо підвищення ефективності закупівельної діяльності шоколадних виробів в ТОВ «Пакко».
Для досягнення поставленої мети в роботі необхідно вирішити наступні завдання:
 зясувати суть і значення закупівельної роботи на роздрібному торгівельному підприємстві;
 охарактеризувати складові елементи діяльності торгового підприємства по закупівлі товарів;
 встановити завдання організації закупівельної роботи в торговому підприємстві;
 навести організаційну побудову ТОВ “Пакко”;
 здійснити аналіз господарської діяльності підприємства;
 проаналізувати торгово-технологічні процесів по закупівлі товарів у товаристві;
 вивчити особливості формування асортименту шоколадних виробів, що реалізуються у магазині;
 здійснити товарознавчу оцінку якості чорного шоколаду;
 запропонувати напрями удосконалення роботи по закупівлі товарів на підприємстві;
 розглянути шляхи підвищення ефективності роботи по закупівлі товарної продукції;
 запропонувати удосконалення контролю за якістю шоколадних виробів у процесі їх закупки;
 узагальнити матеріал та зробити висновки.
Обєктом дослідження виступає закупівельна діяльність ТОВ «Пакко».
Предметом дослідження є теоретичні та практичні аспекти підвищення ефективності закупівельної діяльності та якості продукції на підприємстві роздрібної торгівлі.
В основу дослідження покладено загальнонаукові та спеціальні методи пізнання:
- логічний – для аналізу фахової наукової літератури;
- теоретичного узагальнення й формування висновків щодо механізму управління закупівельною діяльністю на підприємстві;
- декомпозиції – для розкриття мети дослідження та постановки завдань;
- порівняльний – для зіставлення впливу різних факторів на формування та ефективність закупівельної діяльності підприємства;
- методи аналізу та синтезу – для обґрунтування цілісної концепції удосокналення закупівельної діяльності на підприємстві роздрібної торгівлі;
- статистично-економічний – для обчислення показників ефективності закупівельної діяльності;
- методи товарознавчої оцінки – для оцінки показників якості маркування, пакування, а також показників якості чорного шоколаду за органолептичними та фізико-хімічними показниками.
Інформаційну базу дослідження становлять нормативні та законодавчі акти, що регулюють діяльність підприємств роздрібної торгівлі, нормативні акти, що регламентують якість чорного шоколаду, фінансова звітність, внутрішні положення та нормативні документи ТОВ “Пакко”, монографічні роботи і статті вітчизняних та зарубіжних економістів у фахових економічних виданнях, матеріали науково-практичних конференцій та семінарів з питань управління закупівельною діяльністю підприємств роздрібної торгівлі та її удосконалення, а також результати власних розрахунків та пропозицій.
Наукова новизна одержаних результатів дослідження полягає у обґрунтуванні теоретико-методологічних засад та розробці практичних рекомендацій щодо напрямів удосконалення закупівельної діяльності ТОВ «Пакко» та контролю якості продукції.
Практична значимість дослідження полягає у можливості застосування сформованих теоретичних положень та практичних висновків: у науково-дослідній діяльності – для проведення подальших досліджень з питань удосконалення закупівельної діяльності на підприємствах роздрібної торгівлі; у товарознавстві – з метою вдосконалення товарознавчої оцінки чорного шоколаду; у навчальному процесі – під час проведення лекційних, семінарських і практичних занять.
Дипломна робота складається з вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел, додатків. Загальний обсяг дипломної роботи складає 133 сторінки і включає 31 таблицю, 22 рисунки, 3 додатки. Список використаних джерел, що нараховує 77 найменування і розміщений на 7 сторінках.

ВИСНОВКИ
У дипломній роботі здійснено теоретичне узагальнення та запропоновано нове вирішення актуального наукового завдання, що полягає в удосконаленні теоретико-методичних положень та рекомендацій щодо підвищення ефективності закупівельної діяльності на підприємстві роздрібної торгівлі.
За результатами проведеного дослідження сформульовано ряд висновків теоретичного, методичного та науково-практичного змісту, які розвязують основні завдання дипломної роботи відповідно до поставленої мети:
1. Уточнено тлумачення поняття закупівлі як процесу придбання товарів належної якості, необхідної кількості і в потрібний час з метою їхнього наступного перепродажу. Встановлено, що метою закупівельної роботи є задоволення потреб організації торгівлі в товарах з максимально можливою економічною ефективністю. Ця мета може бути досягнута при дотриманні наступних умов: витримування обґрунтованих термінів закупівлі товарів, забезпечення точної відповідності між кількістю поставок і потребами в них, дотримання вимог правил торгівлі за якістю товарів. Досліджено основні принципи управління закупівлями, а саме: планомірності, ритмічності, оперативності, економічності, централізації та технологічності.
2. Встановлено, що складовими елементами діяльності торгового підприємства по закупівлі товарів є комплекс комерційних операцій. Такі операції виконуються з урахуванням економічної ефективності роботи підприємств. Це досягається шляхом чіткого планування та раціональної організації усього процесу закупівель товарів.
Увесь процес закупівельної роботи складається з попередніх, закупівельних та завершальних комерційних операцій щодо закупівель. До попередніх операцій щодо закупівель належать: вивчення споживчого попиту, вивчення джерел закупівлі та постачальників товарів, визначення необхідного обсягу закупівлі товарів, складання комерційної пропозиції для пошуку постачальників, розробка переддоговірних вимог до постачальників та умов постачання, розробка типового зразка (проекту) договору. Власне закупівельні операції включають: проведення комерційних переговорів, укладання договору на постачання товарів, уточнення обсягу та розгорнутого асортименту товарів, постачання та прийомка товарів. До завершальних операцій із закупівель відносяться: оцінка діяльності постачальника, оперативний контроль за постачанням товарів та виконанням договорів, оформлення та предявлення штрафних санкцій за порушення умов договорів.
3. Встановлено, що основними завданнями організації закупівельної діяльності є наступні: визначення потреби в матеріальних ресурсах, дослідження ринку закупівель, вибір постачальників, здійснення закупівель, контроль поставок, підготовка бюджету закупівель.
4. Розглянуто організаційну структуру ТОВ «Пакко» та окремого взятого магазину. Організаційна структура ТОВ «Пакко» відбиває взаємозвязок внутрішніх функціональних підрозділів і модифікується залежно від загальної стратегії даного субєкта, яка, своєю чергою, визначається типорозміром, спеціалізацією, технологічними параметрами і продуктивним потенціалом підприємства. Встановлено, що в усіх без винятку магазинах мережі ПАККО діє 9 секцій продукції, а саме: відділ алкогольних напоїв і тютюнових виробів, відділ безалкогольних напоїв, відділ бакалії, кондитерський відділ, відділ заморожених продуктів і напівфабрикатів, відділ свіжих овочів і фруктів, відділ косметики і побутової хімії, відділ непродовольчих товарів та власне виробництво магазину.
5. Аналіз господарської діяльності показав, що ТОВ «Пакко» є прибутковим підприємством, більшість показників діяльності мають позитивні тенденції. Загалом протягом аналізованого періоду простежується збільшення обсягу оптової закупівлі товарів. Фактична сума оптової закупівлі товарів протягом аналізованого періоду перевищувала планові.
Встановлено, що тривалі надійні комерційні звязки ТОВ «Пакко» з виробниками продукції дали змогу отримати додаткові знижки на товари виробників за закупівлю більшої партії.
6. Досліджено процес організації оптових закупівель ТОВ «Пакко», який включає шість етапів: виявлення попиту покупців, оперативне планування оптових закупівель, вибір постачальників товарів, організація укладання договорів постачання, організація виконання договорів та визначення економічної ефективності оптової закупівлі. Механізм закупівельної діяльності підприємства досить відпрацьований, що забезпечує безперебійну роботу.
7. Маркетинговий аналіз показав, що найбільша кількість опитаних (30%) при виборі шоколадних виробів віддають перевагу смаку і якості, 27,5% звертають увагу на ціну, 22,5% - спонтанно вибирають шоколадні вироби, а для 20% поняття якості і ціни нероздільні. Аналіз середньої витрати показав, що найбільша кількість опитаних (40%) готові заплатити від 10 до 50 грн. за одне придбання, потім 35% - згодні заплатити від 51 до 100 грн., і лише 25% - понад 100 грн.
8. Проведено товарознавчу оцінку якості чорного шоколаду, що реалізується в ТОВ «Пакко». За результатами товарознавчої оцінки якості чорного шоколаду встановлено, що вітчизняний шоколад має високу якість та переважає закордонні зразки. Розрахунок комплексного показника конкурентоспроможності зразків чорного шоколаду дав можливість зробити висновок, що вітчизняні зразки шоколаду більш конкурентоспроможні за більшістю показників порівняно з російськими торговими марками.
ПРОПОЗИЦІЇ
1. Рекомендовано для подальшого розвитку вдосконалення процесу управління закупівлями керівництву ТОВ «Пакко» звернути увагу на наступні моменти: ступінь самостійності в її здійсненні, модель здійснення, тип співробітництва з ринком закупівель та ступінь участі постачальника в прийнятті рішень щодо планування та контролю закупівель, тип фінансування закупівельної діяльності, регламентація закупівельного процесу та механізми мінімізації збитків в процесі здійснення закупівель, управління запасами.
2. Проведене дослідження свідчить про необхідність удосконалення керівництвом ТОВ «Пакко» процесу управління товарними запасами. Резерви прискорення оборотності запасів підприємства залежать від багатьох чинників. Знаючи динаміку обсягів продажів та необхідність у товарних запасах, можна знизити витрати на утворення і зберігання товарних запасів.
3. Пропонується використовувати АВС і XYZ аналіз для вдосконалення закупівельної діяльності ТОВ «Пакко». АВС-аналіз товарів показав, що найбільший внесок у формування доходу ТОВ “Пакко” (47,4 %) зробили пять груп товарів (свіже мясо; ковбасні вироби; молочна продукція; хліб, кондитерські вироби власного виробництва; кулінарія), що складають 26,3% від усього обсягу груп товарів магазину, які склали групу А. Отже, ТОВ “Пакко” необхідно спрямувати зусилля на збільшення закупівель товарів категорії А; на скорочення товарів категорії С; на постійний контроль частки товарів А, В і С в загальному обємі закупівель. Концентрація зусиль на А-товарах не повинна означати, що В- або С-товари залишаються поза увагою. Однак їх економічний вплив не буде настільки вирішальним, як для А-групи.
4. Рекомендується з метою удосконалення контролю за якістю виробів на ТОВ «Пакко» впровадити інтегровану систему якості. Інтегрована система управління заснована на поєднанні цілей особистостей, вдосконаленні їх навичок поведінки, діяльності, поліпшенні бізнес-процесів для досягнення стратегічних цілей підприємства. Чим більш чітко будують визначені показники результативності та сформульовані дії щодо їх підвищення, тим ефективніше функціонуватиме система управління якістю. Як відомо, будь-яка система ґрунтується на певному механізмові, який являє собою систему розробки і реалізації управлінських рішень.
5. Пропонується впровадити комплекс типових процесів, що спроможні забезпечити функціонування закупівельної роботи торговельного підприємства:
- виокремлення зон відповідальності та робочих зон, що полегшує формулювання вимог до персоналу із закупівель, який має здійснювати виконання певних робіт та полегшує рішення важливого управлінського завдання;
- більш просте і надійне визначення точок контролю та критичних точок у процесах закупівель, які можуть бути деталізовані шляхом розподілу на окремі підпроцеси.
   
Список літератури

1. Автоматизация розничной торговли Done Retail [Електронний ресурс]. − Режим доступу: http://www.done.ua/business-so lutions/microsoft-dynamics-nav -solutions/55-retail.html
2. Алькема В. Г. Логістика. Теорія та практика: навч. посіб. / В. Г. Алькема, О. М. Сумець. – К. : Вид. дім"Професіонал", 2008. – 272 с.
3. Алькема В. Г. Міжнародні перевезення: Навчальний посібник для самостійної роботи студентів. / В. Г.Алькема, Н. А. Михайленко – К.: Університет економіки та права «КРОК», 2008. – 314.
4. Алькема В. Г. Логістика: теорія та практика: Навч. посібник . / В. Г. Алькема, О. М. Сумець – К.: ВД „Професіонал”, 2009. – 216 с.
5. Алькема В. Г. Логистика: Учебно-методической пособие для студентов департамента подготовки иностранных студентов. – К.: Университет экономики и права «КРОК», 2011. – 164 с.
6. Аникин Б.А. Коммерческая логистика: Учебник / Б.А. Аникин, А.П. Тяпухин. - М.: Проспект, 2013. – 432 c.
7. Апопій В.В. Теорія та практика торговельного обслуговування: Навч. посіб. /За ред. В.В.Апопія, І.П. Міщук, С.І. Рудницький, Ю.М. Хомяк - К.: Центр навчальної літератури, 2009. – 496 с.
8. Апопій В.В., Організація торгівлі: Підручник; 2-е вид., перероб. та доп. /За ред. В.В. Апопія., І.П.Міщук, В.М. Ребицький – К.: Центр навчальної літератури, 2012. – 616 с.
9. Апопій В.В. Організація торгівлі: Підручник. 2-е вид. / В.В. Апопій. - К.: Центр навчальної літератури, 2008. – 632 с.
10. Апопій В.М. Комерційна діяльність: Підручник /За ред. проф. В.В. Апропія. – Вид. 2-ге, перероб. і доп. – К.: Знання, 2013. - 558 с.
11. Балабанова Л.В. Комерційна діяльність: маркетинг і логістика: Навч. посіб. / Л.В.Балабанова, А.М. Германчук – К.: ВД "Професіонал", 2009. – 288 с.
12. Балабанові Л.В. Логістика підруч. : рекоменд. М-вом освіти і науки, молоді та спорту країни для студ. вищ. навч. закл. / Л. В. Балабанова, А. М. Германчук - Л. : Магнолія 2006, 2013. - 368 с.
13. Бланк И. А. Торговый менеджмент/ И. А. Бланк. — 2-е изд., перераб. и доп. — К. : Ника-Центр, 2009. — 780 с.
14. Брыкин А.В. Формирование промышленной политики на основе логистики: Монография. / А.В. Брыкин, В. А. Шумаев– М.: Московский городской центр научно-технической информации, 2012. – 232 с.
15. Бузукова Е. А. Закупки и поставщики. Курс управления ассортиментом в роз-нице/ Е. А. Бузукова; под ред. С. Сысоевой. — СПб. : Питер, 2009. — 432 с.
16. Гаркавенко С.С. Маркетинг: Підручник. -6-вид. / С.С. Гаркавенко -К.: Лібра, 2008.
17. Голошубова Н.О. Організація і технологія торгівлі спожитковими товарами. / Н.О. Голошубова - К.: КНТЕУ, 2009. - 272 с.
18. Горяїнов О.М. Практика вантажних перевезень і логістики: Навч. посібник. / О.М. Горяїнов – Х.: Вид-во Шейніної О.В., 2008. – 323 с.
19. Господарський кодекс України від 16.01.2003 № 436. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws /show/436-15
20. Губенко В. К. Логистическая централизация материальных потоков: теория и методология логистических распределительных центров: Монография / НАН Украины, Институт экономики промышленности. – Донецк, 2013. – 495 с.
21. Даниленко А. С. Логістика: теорія і практика : Навч. Посібник. / А. С.Даниленко, О. М. Варченко, О. В. Шубравська та ін. – К.: «Хай-Тек Прес», 2010. – 408 с.
22. Деякі питання організації діяльності продовольчих, непродовольчих та змішаних ринків: Постанова Кабінету Міністрів України від 29.07.2009 № 868. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws /show/868-2009-п
23. Джон Шрайбфедер. Эффективное управление запасами: Пер. с англ. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2012. – 304 с.
24. Дзёбко И. Экономисту о логистике. / И. Дзёбко – Х.: Центр «Консум», 2013. –156 с.
25. ДСТУ 3924-2000 Шоколад Загальні технічні умови. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://dnaop.com/html/33934/d oc-ДСТУ_3924-2000
26. Енглезі І.П. Організація перевезення небезпечних вантажів: Підручник. / І.П. Енглезі, О.Є. Пахно– Донецьк: ДІАТ, 2008. – 240 с.
27. Єрмоленко М.М. Комерційна діяльність посередницьких організації: Навч посібник. / М.М. Єрмоленко– К.: НАУ, 2009. – 345с.
28. Івченко І. Ю. Економічні ризики: навч. посіб. / І. Ю. Івченко. – К. : Центр навч. л-ри, 2012. – 304. с.
29. Звєрєва О.В. Правова регламентація торговельної діяльності: Навчальний посібник. / Звєрєва О.В. – К.: Центр навчальної літератури, 2011. -144 с.
30. Кігель В. Р. Оптимізація логістичних рішень: Навч. посібник. / В. Р. Кігель – К.: Університет економіки та права „КРОК”, 2009. – 136 с.
31. Крикавський Є.В. Логістичні системи: Навч. посібник. / Є.В.Крикавський, Н.В.Чорнописька – Львів: Вид-во Національного університету «Львівська політехніка», 2009. – 264 с.
32. Крикавский Е. В. Логистика: компендиум и практикум: Учебное пособие. / Е. В.Крикавский, Н. И.Чухрай, Н. В.Чорнопыська – К.: Кондор, 2011 – 340 с.
33. Криковцева Н.О. Комерційна діяльність: Навч. посіб. / Н.О.Криковцева, О.Б. Козакова, Л.Г. Саркісян, Л.Л. Авдєєнко, Г.А. Дяченко, Л.С. Курська, О.Н. Сахарова - К.: Центр навчальної літератури, 2010. -296 с.
34. Локтєв Е.М. Основи комерційної діяльності: Практикум. / Е.М. Локтєв, В.В.Базилєв – К.: Видавництво Європ. Університету. – 2012. – 383с.
35. Магазини «АТБ» переходять на новий рівень міжнародних стандартів контролю якості товарів [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nova.te.ua/statti/magaz yny-atb-perehodyat-na-novyj-ri ven-mizhnarodnyh-standartiv-ko ntrolyu-yakosti-tovariv/
36. Меджибовська Н.С. Електронна комерція: Навчальний посібник. / Н.С. Меджибовська– К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 384с.
37. Мазаракі А. А. Економіка торговельного підприємства: підруч. для вузів / А. А. Мазаракі, Л. О. Лігоненко, Н. М. Ушакова. – К. : Хрещатик, 2010. – 800 с.
38. Мазаракі А. А. Економічна безпека України в умовах глобалізаційних викликів/ А. А. Мазаракі, О. П. Корольчук, Т. М. Мельник та ін. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2013. — 718 с.
39. Мазаракі А. А. Торговельне підприємництво: стратегія, політика, конку-рентоспроможність/ А. А. Мазаракі, Д. М. Пшеслінський, І. В. Смолін. – К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2010. – 384 с.
40. Моисеева Н. К. Экономические основы логистики: Учебное пособие. / Н. К. Моисеева– М.: ИНФРА-М, 2008. – 528 с.
41. Москвітіна Т. Д. Торговельна логістика: навч. посіб. / Т. Д. Москвітіна. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2011. – 161 с.
42. Москвітіна Т. Д. Комерційні звязки торговельного підприємства: навч. по-сіб. / Т. Д. Москвітіна, В. В. Черепов. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2012. – 126 с.
43. Офіційний сайт ТОВ «Пакко» – [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://pakko.ua/
44. Николайчук В. Е. Транспортно-складская логистика: Учебное пособие. / В. Е. Николайчук– М.: ИТК «Дашков и К0», 2013. – 452 с.
45. Памбухчиянц О.В. Основи коммерческой деятельности. / О.В. Памбухчиянц - М.: Дашков и К°, 2009. - 442 с.
46. Панкратов Ф.Г., Серьогіна Т.К. Комерційна справа: Навчальний посібник. – Рівне «Вертекс», 2011. – 248 с.
47. Пономаренко В. С., Таньков К. М., Лепейко Т. І. Логістичний менеджмент : Підручник / За ред. д-ра екон. наук проф. В. С. Пономаренка. – Х. : ВД «ІНЖЕК», 2010. – 482 с.
48. Порядок впровадження торговельної діяльності та правила торговельного обслуговування населення: Затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 15.06.2006 № 833. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws /show/833-2006-п
49. Посилкіна О.В. Виробнича логістика: Навч. посібник / О.В. Посилкіна, Р.В. Сагайдак-Нікітюк, О.В. Доровський, Г.В. Кубасова. – Харків: Вид-во НФаУ, 2009. – 364 с.
50. Постан М. Я. Экономико-математические модели смешанных перевозок: Монография. – Одесса: Астропринт, 2010. – 376 с.
51. Правила комісійної торгівлі непродовольчими товарами: Наказ МЗЕЗ України від 13.03.95 № 37. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws /show/z0079-95
52. Правила роздрібної торгівлі продовольчими товарами: Наказ Міністерства економіки та з питань інтеграції України від 11.07.2003 р. № 135. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws /show/z0628-03
53. Правила роздрібної торгівлі непродовольчими товарами: Наказ Міністерства економіки України від 19.04.2007 № 104. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws /show/z0379-04
54. Програма розвитку внутрішньої торгівлі на період до 2012 року: Постанова Кабміну України від 24.06.2009 № 632. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws /show/632-2009-п
55. Про захист прав споживачів: Закон України від 12.05.1991 № 1023-ХІ. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws /show/1023-12
56. Про захист споживчого ринку в Україні: Закон України від 25.06.1991 № 1255. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws /show/1255-12
57. Про захист економічної конкуренції: Закон України від 11.01.2001 №2210. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws /show/2210-14
58. Про оптові продовольчі ринки: Постанова Кабміну України від 09.06.1999 № 997. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws /show/997-99-п
59. Про фінансовий лізинг: Закон України від 16.12.1997 № 723/97-ВР, ВВРД998, № 16, із змінами та доповненнями згідно із законами. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws /show/723/97-вр
60. Сиситема контролю якості продуктів харчування в групі компаній Fozzy Group [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.fozzy.ua/ua/news/20 08/fg-081006-ua/
61. Старожилова С.М. Комерційна діяльність організацій. Навчальний посібник для студентів аграрних вищих навчальних закладів. НМЦ. / Старожилова С.М., Озима В.В., Стайоха Т.Б. – К. : 2007. – 546с.
62. Сагайдак-Никитюк Р. В. Логистика управления отходами фармацевтической отрасли : монография / Р. В. Сагайдак-Никитюк. – Х. : ППВ «Новое слово», 2010. – 290 с.
63. Сумець О.М. Логістика: теорія, ситуації, практичні завдання. Частина 1. Логістика як інструмент ринкової економіки : Навч. посібник / О.М. Сумець, О.Б. Білоцерківський, І.П. Голофаєва. – Харків: Міськдрук, 2010. – 212 с.
64. Сумець О. М. Транспортна логістика: Навч. посібник. / О. М.Сумець – К.: Хай-Тек Прес, 2011. – 220 с.
65. Смирнов І.Г. Логістика туризму: Навч. посібник. / І.Г.Смирнов – К.: Знання, 2009. – 444 с.
66. Смиричинский В.В. Логістика: навч.-метод. посіб. – Тернопіль: ТНЕУ, «Економічна думка», 2009. – 264 с.
67. Сумец А. М. Логистика: Учебное пособие. – К.: «Хай-Тек Пресс», 2008. – 320 с.
68. Савченко Л. В. Оптимизация решений в логистике: теория и практика. –К.: РИО НТУ, 2010. – 248 с.
69. Смирнов И. Г., Косарева Т. В. Транспортная логистика: Учебное пособие. – К.: Центр учебной литературы, 2008. – 234 с.
70. Сумец А. М. Очерк о логистике: Учебное пособие для студентов екон. специальностей. – Х.: Изд-во НУА, 2012. – 56 с.
71. Сумец А. М. Логистика: Учеб. пособие. – Х.: Изд-во НУА, 2009. – 132 с.
72. Сумец А. М. Логистика автотранспортных систем. Часть 2. Прогнозирование затрат на запасные части агрегатов автомобилей: Монография. – Х.: ООО «Контур», 2009. – 112 с.
73. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 № 435 [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws /show/435-15
74. Чижик С. М. Сучасні методи управління товарним асортиментом та складськими запасами в торговельній мережі [Електронний ресурс] / С. М. Чижик // КОНФЕРЕНЦІЇ ВНТУ електронні наукові видання, XLV Науково-технічна конференція факультету менеджменту (2016) Режим доступу: http://conferences.vntu.edu.ua /index.php/all-fm/all-fm-2016/ paper/view/1351
75. Чубукова О. Ю. Оптимізація та моделювання асортиментної політики підприємства [Електронний ресурс] / А.В. Троян // ВІСНИК КНУТД №3 (99), 2016 − Режим доступу: http://er.knutd.com.ua/handle/ 123456789/2104
76. Чухрай Н., Кадри в маркетингу та логістиці : Монографія / За ред. д-ра екон. наук проф. Н. Чухрай., Я. Гаврись, О. Гірна – Львів: Вид-во НУ «Львівська політехніка», 2010. – 228 с.
77. Шапиро Дж. Моделирование цепи поставок / Пер. с англ. / Под ред. В. С. Лукинского – СПб.: Питер, 2010. - 720 с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.