14 . 12 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Організація збуту готової продукції та шляхи підвищення його ефективності№ роботи: 2229
розділ: Маркетинг
тип: Дипломна робота
об'єм: 110
винагорода автору: 700 грн

Зміст:

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ЗБУТОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ
1.1. Сутність та економічний зміст збутової діяльності
1.2. Складові елементи діяльності підприємства по збуту готової продукції
1.3. Завдання організації збутової роботи на підприємстві
РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЯ ЗБУТУ ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ НА ПІДПРИЄМСТВІ
2.1. Економіко-організаційна характеристика підприємства та комерційне забезпечення оптового продажу
2.2. Технологія збуту готової продукції на підприємстві
РОЗДІЛ 3. ТОВАРОЗНАВЧА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА
3.1. Продукція як обєкт товарознавчих досліджень
3.2. Товарознавча характеристика сучасного асортименту продукції на підприємстві
РОЗДІЛ 4. НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ЗБУТОВОЇ РОБОТИ НА ПІДПРИЄМСТВІ
4.1. Напрями удосконалення роботи по збуту готової продукції на підприємстві
4.2. Шляхи підвищення ефективності роботи по збуту готової продукції
4.3. Удосконалення контролю за якістю виробів з гофрокартону у процесі їх збуту
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ

ВСТУП
В умовах ринкових відносин взаємоповязаний розвиток виробництва і торгівлі виступає як один із важливіших факторів інтенсифікації виробництва і підвищення рівня життя людей.
Ріст виробництва товарів народного споживання, удосконалення їх структури, скорочення дефіцитності товарів потребують чіткої організації взаємодії і узгодження економічно-взаємовигідних інтересів виробництва і торгівлі, що обумовлює необхідність пошуку нових організаційних форм і принципів економічного регулювання господарських звязків, які сприяють підвищенню ефективності виробництва.
Актуальність дослідження полягає в тому, що в умовах переорієнтації підприємств до потреб ринку найважливішим питанням є формування політики збуту відносно мінливих вимог споживачів та високого рівня конкуренції. Економічні показники збутової політики впливають на процес функціонування підприємства в цілому, а їх аналіз дозволяє виявити проблеми, що виникають у його діяльності. Для усунення цих проблем необхідним є використання стратегічно спрямованого комплексу заходів щодо формування збутової політики, а також треба застосовувати сучасні моделі і методи удосконалення етапів організації, планування та контролю за збутовою діяльністю підприємства.
Правильно підлаштовуватися під платоспроможний попит покупців допомагає ринково-орієнтована служба збуту, точніше кажучи, збутова діяльність, орієнтована на ринок. Ринок зміщує підприємницькі акценти, а разом з ним і витрати товаровиробників з проблем суто виробничо-технічного характеру на проблеми збуту.
Таким чином зростають статус і роль збутового апарата у фірмі,так як більше уваги приділяється потребам ринку. За рахунок інтеграції функції маркетингу здійснюється більш глибоке і ефективне увязання збуту з дослідженнями ринку, планування асортименту продукції. Змінюється характер роботи по реалізації продукції, у першу чергу беруться до уваги потреби споживачів і їх задоволеність, а не виробника; виробник стає активним учасником збуту продукції завдяки широкій взаємодії з робітниками торгових організацій.
Питання організації збуту готової продукції є достатньо дослідженими в науковій літературі. Зокрема даними питаннями займались такі науковці як: В. Бурцев, Л. В. Балабанова, A. Балабаниць, В. Вертоградов, Л. Давидова, А. Кальченко, А. Ляпунов, Т.Лукянець, Н.Майбогіна, В. Наумов, В. Фальцман, О. Ямкова та інші. Проте ряд питань є недостатньо розкриті, зокрема залишається дискусійним понятійно-термінологічний апарат, несистематизовані завдання організації збуту, відсутній єдинний підхід до складу системи збуту тощо.
Метою роботи є дослідження особливостей організації збуту готової продукції та розробка шляхів підвищення його ефективності.
Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити такі завдання:
- зясувати сутність та економічний зміст збутової діяльності;
- розглянути складові елементи діяльності підприємства по збуту готової продукції;
- окреслити завдання організації збутової роботи на підприємстві;
- навести економіко-організаційну характеристику підприємства та комерційне забезпечення оптового продажу;
- проаналізувати технологію оптового продажу вироблених товарів на підприємстві;
- дослідити реалізуєму продукцію як обєкт товарознавчих досліджень;
- провести товарознавчу характеристику сучасного асортименту виробляємої продукції на підприємстві;
- вивчити напрями удосконалення роботи по збуту готової продукції на підприємстві;
- запропонувати шляхи підвищення ефективності роботи по збуту готової продукції;
- удосконалити контроль за якістю виробів з гофрокартону у процесі їх збуту;
- узагальнити матеріал та зробити висновки.
Обєктом дослідження є діяльність ПП «Колесник Ю.Є.».
Предметом дослідження є процеси організації збуту готової продукції.
Наукова новизна одержаних результатів полягає у розробці рекомендацій щодо поліпшення збуту гтової продукції оптових підприємств.
Для досягнення мети роботи використано комплекс загальнонаукових і спеціальних методів пізнання економічних явищ, процесів та економічного аналізу їх взаємозвязків: історико-логічний – при дослідженні сутності збутової діяльності; системний – для розкриття складових елементів діяльності підприємства по збуту готової продукції; діалектичний – для визначення завдань організації збутової роботи на підприємстві; методи аналізу, синтезу та порівняння – у процесі здійснення оцінки збуту готовї продукції на підприємстві; метод спостереження і узагальнення – при розробці шляхів вирішення проблем збутової діяльності підприємства.
Робота викладена на 110 аркушах, складається з вступу, чотирьох розділів, висновків; містить 25 таблиць, 14 рисунків, список використаних джерел складає 96 найменувань.

ВИСНОВКИ
Отже , відповідно до мети роботи та поставлених завдань нами зроблено ряд висновків.
1. В ході дослідження встановлено, що існує велика кількість визначень стосовно категорії збуту: перший вид визначень характеризує збут як контакти зі споживачами, формування і розвиток відносин з ними; другий вид визначень характерний для управлінського підходу, згідно з яким збутова діяльність ототожнюється з елементами маркетингу (планування, контроль, цінова політика); для третього виду визначень характерний наголос на обміні товару на гроші; четвертий тип враховує всі вище перелічені ознаки. Узагальнюючи наведені визначення запропоновано під «збутом» розуміти комплекс післявиробничих операцій, що здійснюють юридичні та фізичні особи з моменту виготовлення продукції і до її продажу покупцеві.
2. Встановлено, що «збутова діяльність» - це цілеспрямована організаційно-економічна діяльність, направлена на збільшення реалізації товарів та послуг шляхом врахування виробничого потенціалу, технологічного циклу продукції, інноваційної складової діяльності підприємства, маркетингового плану, логістичних звязків, механізмів сервісної підтримки, пріоритетів зовнішньоекономічної діяльності підприємства відповідно до стратегічного плану розвитку підприємства, забезпечуючи двосторонній звязок підприємства з бізнес-партнерами та бізнес- інфраструктурою.
3. Розглянуто складові складові елементи системи збуту: «розподіл» і «реалізація».
Аналіз більшості літературних джерел дає змогу констатувати, під розподілом розуміють систему заходів товаровиробника по забезпеченні збуту виготовленого ним товару на ринку з метою задоволення запитів споживачів і отримання прибутку, тоді реалізація – це операції з продажу готової продукції, виконаних робіт і наданих послуг, під час яких відбувається передача готової продукції споживачам, отримання оплати від них, встановлення результату діяльності.
4. Враховуючи, що збут - це діяльність по забезпеченні реалізації продукції, відзначимо завдання організації збуту охоплюють:
- організація інформаційного забезпечення про стан ринку, проведення маркетингових досліджень і складання прогнозів збуту;
- підписання договорів на постачання продукції;
- вибір форм і методів збуту, організація системи розподілу;
- створення маркетингової комунікації та організація правового забезпечення;
- організація сервісного та після продажного обслуговування.
5. Обєктом дослідження обрано діяльність ПП «Колесник Ю.Є.». Це компанія, яка займається виробництвом гофрокартону. Компанія занована у 2001 році.
6. Аналізуючи основні показники діяльності ПП «Колесник Ю.Є.» зроблено наступні висновки:
- чистий дохід від реалізації продукції, робіт, послуг у 2014 році становив 823,50 тис. грн, у 2015 році відбулося зростання показника до 1216,80 тис.грн, що становить 393,30 тис. грн. У 2016 році реалізована продукція зменшилась на 130,30 тис.грн або на 10,71% і становила 1086,50 тис.грн. Отже, протягом досліджуваного періоду даний показник має нестабільну тенденцію, що пояснюється нестабільним попитом на продукцію підприємства.
- собівартість реалізованої продукції у 2016 році порівняно з 2014 роком зменшилась з 616,10 тис. грн. до 357,60 тис. грн., що становить 258,5 тис. грн. Зменшення показника повязане із зменшенням обсягів діяльності у 2016 році.
- витрати на 1 грн. мають позитивну тенденцію і у 2016 році становили 0,33грн, що в 2,3 рази менше ніж у 2014 році. Дану ситуація пояснюється тим, що підприємство почало використовувати у виробництві біль дешеві матеріали.
- чистий фінансовий результат у 2014 році був відємним (-143,20 тис. грн.,), проте вже у 2015 році підприємство отримало прибутки в розмірі1475,60 тис. грн., у 2016 році чистий фінансовий результат склав 101,40 тис. грн.. Отже, ми бачимо, що протягом досліджуваного періоду відбуваються значні коливання, суттєвий вплив на які мали інші операційні доходи, тобто результати не від основної діяльності підприємства.
- рентабельність (збитковість) доходу у 2014 році була відємною, а в 2015 році становила 121,27% та 9,33% у 2016 році. Такі суттєві коливання показника вказують на нестабільність роботи підприємства.
- середньорічна вартість основних засобів має нестабільну тенденцію, але в цілому значення показника зменшилось з 85076 тис.грн. (2014 р.) до 54441 тис. грн.. (2016 р.).
- фондовіддача зросла з 0,99 грн. (2014 р.) до 1,64 грн. (2016 р.), але вирішальний вплив на зростання показника має зменшення вартості основних засобів.
7. Проаналізовано комерційне забезпечення оптового продажу. Здійснено оцінку постачальників, обсягів договірної роботи, проаналізовано витарти на збут. Щодо загальної суми витрат на збут, то у році їх величина була дуже малою, всього 13,9 тис. грн., у 2016 році відбулось зростання до 111,2 тис. грн., проте даний рівень для такого підприємства як ПП «Колесник Ю.Є.» є досить низьким.
8. ПП «Колесник» власну продукцію реалізує оптовими партіями. При цьому ПП «Колесник Ю.Є.» використовує два основних способи оптової реалізації продукції: робота на замовлення і робота на вільний ринок.
9. На підприємстві виробляються наступні марки гофрокартону:
Гофрокартон 2-х шаровий (Д-0, Д-1, Д-2)
Гофрокартон 3-х шаровий (КГ-4, КГ-3, КГ-2)
Гофрокартон 3-х шаровий (Т-21, Т-22, Т-23, Т-24, Т-25)
Гофрокартон 5-ти шаровий (П-31, П-32, П-33, П-34)
Мікрогофрокартон 3-х шаровий марки (ТК21, ТК22, ТК23)
Мікрогофрокартон 5-ти шаровий марки (ПК31, ПК32, ПК33, ПК34)
Мікрогофрокартон 2-х шаровий марки «Б-3»
10. Встановлено що серед напрямів вдосконалення збутової діяльності доцільними є наступні: удосконалення якості продукції, удосконалення системи планування збуту, покращення кадрового забезпечення, удосконалення системи організації збутової діяльності за рахунок веб-технологій, розширення ринків збуту, територіальне обмеження збутової діяльності, варіювання цінової політики, розробка нових каналів збуту, формування ефективної системи взаємовідносин підприємства з різними категоріями споживачів та реформування відділу збуту.
11. Важливим аспектом збутової діяльності підприємства є розширення меж ринків збуту. Це можна зробити за рахунок збільшення обсягів поставок по регіонах. Запропоновано також провести яскраву рекламну кампанію, яка б зразу запамяталася споживачам та стимулювати збут за допомогою знижок, акцій, з метою збільшення попиту на продукцію.
12. Запропоновано впровадити стaндaрти ISO серії 9000, які встaновили єдиний, визнaний в світі підхід стосовно договірних умов з оцінки систем якості і одночaсно реглaментувaли відносини між виробникaми і споживaчaми продукції. Ця система, при якій полі¬тика якості продукції відіграє велике значення в системі управління підприємством і пронизує всі управлінські структури при виконанні керівництвом підприємства провідної ролі в її забезпеченні.
   
Список літератури

1. Архипов В. Е. Маркетинг. Техника создания спроса / В. Е. Архипов. М. : Изд-во: Вершина, 2005. – 300 с.
2. Ассель Г. Маркетинг: принципы и стратегия: [учебник для ВУЗов]. / Ассель Г. – М.: Инфра, 1999. – 804 с.
3. Афанасенко И.Д. Логистика снабжения: учебник для вузов / И.Д. Афанасенко, В.В. Борисова. – СПб.: Питер, 2010. – 336 с.
4. Багиев Г. Л. Маркетинг : учебник для ВУЗов / Г. Л. Багиев, В. М. Тарасевич, Х. Ани ; под общ. ред. Г. Л. Багиева. – М. : ОАО "Изд-во "Экономика", 1999. – 703 с.
5. Балабанова Л. В. Маркетинг : підручник / Л. В. Балабанова. – Донецьк : Вид-во "Дон. ДУЕТ", 2002. – 562 с.
6. Балабанова Л.В. Маркетинговий аудит системи збуту: [навч. посіб.] /Л.В. Балабанові, А.В. Балабаниць. – К.: ВД «Професіонал», 2004. – 224 с.
7. Балабанова Л.В., Митрохіна Ю.П. Стратегічне маркетингове управління збутом підприємств: Підручник[текст].- Донецьк: в-во Дон. ДУЕТ, 2009.-245с.
8. Барановская Т.П. Модель реформирования предприятия материально-технического снабжения/ Т.П. Барановская, В.И. Лойко / / Экономика и математические методы. – 2012. – Т. 38, No 1. –С.66-75
9. Барбаш В.А. Бумага из стеблей кукурузы / В.А. Барбаш, И.В. Трембус, Ю.М. Нагорная, В.М. Шевченко // Упаковка. − 2012. − № 2. − С. 22-25.
10. Бєлінський П.І. Менеджмент виробництва та операцій : підручник / П.І. Бєлінський. – К. : Центр навчальної літератури, 2005. – 624 с.
11. Бєлявцев М. Стратегічне маркетингове управління збутом підприємств / М. Білявцев, М. Беспята // Маркетинг в Україні . – 2010. –No1. – С. 24–26.
12. Болдирєва Л.М. Інновації в логістиці: теоретико-методологічні та практичні аспекти // Экономика Крыма. – №1 (34). – 2011. – С. 18-23.
13. Болт Г. Дж. Практическое руководство по управлению сбытом[текст]: Пер. с англ./ Научн. ред. и авт. предисл. Ф. А.Крутиков. – М.: Экономика, 2005. - 271 с.
14. Бондаренко И. В. Современный маркетинг : учебн. пособ. / И. В. Бондаренко. – Донецк : Юго-Восток, 2002. – 354 с.
15. Браун К. Практическое пособие по стимулированию сбыта / К. Браун. - М., 2003. - 382 с.
16. Бурцев В.В. Внутренний контроль сбытовой деятельности предприятий в современных условиях хозяйствования / Бурцев В.В. // Менеджмент в России и за рубежом. - 2007. - № 6. - С. 145-151.
17. Бурцев В.В. Формирование сбытовой политики организации как основа совершенствования ее системы сбыта [Електронный ресурс]. / Бурцев В.В. // Маркетинг в России и за рубежом – 2002. - №6 — Режим доступа: http://dis.ru/library/detail.p hp?ID=22051
18. Василевський М. Економіка логістичних систем: монографія / М. Василевський, О. Дейнега, М. Довба та ін.; під ред. Є. Крикавського та С. Кубіва. – Львів: Вид-во Нац. ун-ту “Львівська політехніка”, 2008. – 596 с.
19. Вертоградов В. Управление продажами / В. Вертоградов. 2-е изд. — СПб. : Питер, 2005. — 240 с: ил. — (Серия "Маркетинг для профессионалов").
20. Гавришко Н.В. Облік і аналіз маркетингової та збутової діяльності: управлінський аспект: дис. канд.екон.наук: 08.06.04 / Гавришко Н.В. –Тернопіль, 2001. –256 с.
21. Гаджинский А.М. Логистика: учебник [для ВНЗ] / А.М. Гаджинский. – 5-еизд., [пе-рераб. И доп.]. – М.: Книготорг. Центр "Маркетинг ", 2002. – 408 с.
22. Галузевий маркетинг: [навч. посіб.] / Савельєв Є.В., Штефанич Д.А., Юріїв В.П. та ін.; за заг ред. Є.В. Савельєва та Д.А Штефанича. – К.: ЗМН, 1997. – 176 с.
23. Гамалій В. Ф. Сучасні проблеми збутової політики українських підприємств [Електронний ресурс]. / Гамалій В.Ф., Романчик С.А., Фабрика І. В. – Режим доступу : http://www.kntu.kr.ua/doc/zb_2 2(2)_ekon/stat_20_1/02.pdf
24 . Гаркавенко С. С. Маркетинг : підручник / С. С. Гаркавенко. – К. : Лібра, 2004. – 708 с.
25. Герчикова И.Н. Менеджмент: ученик / И.Н. Герчикова. – М.: Банки и Биржи, ЮНИТИ, 1994. –685 с.
26. Глазкова К.О. Проблеми збутової політики сучасних українських підприємств / К.О. Глазкова – Вісник КНУТД Проблеми економіки організацій та управління підприємствами – 2014. – № 3. – С. 102-107.
27. Глушкова Т.Г. Инновации в изготовлении бумаги для печати / Т.Г. Глушкова, Л.А. Коптюх // Товарознавство та інновації: зб. наук. пр. / Гол. ред. О.О. Шубін. – Донецьк: ДонНУЕТ, 2012. – Вип. 4. − С. 24-29.
28. Голиков Е.А. Маркетинг и логистика: [учебн. пособ. - 3.е изд.]. –М.: Изд. Дом «Дашков» и К, 2011. – 412 с.
29. Голубков Е.П. Маркетинг : словарь - справочник / Е . П. Голубков . – М. : Изд-во" Де-ло ", 2000. – 440 с.
30. Гордон М. П. Логистика товародвижения / М. П. Гордон, С. Б. Карнаухов. – М.: Центр экономики и маркетинга, 1998. – 168 с.
31. Д. И. Баркан Управление сбытом : учеб. пособ. / Д. И. Баркан. - СПб., 2004. - 341 с.
32. Давыдова Л. Экономика и управление предприятием : учеб. пособ. / Л. Давыдова, Фальцман. - М., 2003. - 398 с.
33. Денисенко М.П. Організація та проектування логістичних систем: підручник / М.П. Денисенко, П.Р. Левковець, Л.І. Михайлова та ін.; за ред. проф. М.П. Денисенка, проф. П.Р. Левковця, проф. Л.І. Михайлової. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 336 с.
34. Державна підтримка українського експорту. Товари целлюлозно-паперової промисловості та друкована продукція Електронний ресурс. − Режим доступу: http:// www.ukrexport.gov.ua.
35. Дулькин Д.А. Современные научные основы и инновационные технологии бумажно-картонных материалов с использованием вторичного волокна из макулатуры / Д.А. Дулькин, В.А. Спиридонов, В.И. Комаров // Науч. тр. VІІ Междунар. науч.-техн. конф. – Караваево, 2006. – С. 42-46.
36. Економіка підприємства: навч. посіб. / [А.В.Шегда, Т.М. Литвиненко, М.П. Нахаба та ін.] / за ред А.В. Шегди. – К.: Знання - Прес, 2001. – 335 с.
37. Економічна енциклопедія: у трьох томах / [Редкол.: С.В. Мочерний відп. ред.) та ін.]. – К.: Видавничий центр «Академія», 2000. – Т.1. – 864 с.
38. Економічна енциклопедія: у трьох томах / [Редкол.: С.В. Мочерний відп. ред.) та ін.]. – К.: Видавничий центр «Академія», 2002. – Т.3. – 952 с.
39. Економічна енциклопедія: у трьох томах / [Редкол.:.В. Мочерний (відп. ред.) та ін.]. – К.: Видавничий центр «Академія», 2001. – Т.2. –848 с.
40. Инновационный менеджмент логистических систем: коллективная монография / Под ред. д.э.н., проф. В.А. Гневко. – СПб.: Издательство Санкт-Петербургской академии управления и экономики, 2010. – 368 с.
41. Кальченко А.Г. Основи логістики: навч. посібн . / А . Г . Кальченко . – К. : Вид-во "Знання", КОО, 1999. – 135 с.
42. Карпенко О.А. Дослідження переваг логістичного підходу при організації систем матеріально-технічного забезпечення підприємств / О.А. Карпенко, С.О. Ковальчук, Є.О. Єфімова // Управління проектами, системний аналіз і логістика. – 2012. – №4. – С. 82-85.
43. Ключник А.В. Теоретичний аналіз поняття «збут» та його функцій / А.В. Ключник, І.О. Білозерцева // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Економічні науки – 2014. - Випуск 6. – С. 188-191.
44. Ковач С. І. Реалізація продукції та оплата праці в с.-г. підприємствах / С. І. Ковач // Економіка АПК. – 2000. – № 3. – с. 91–106.
45. Колчина И.А. Рынок картона в Украине (состояние и проблемы) / И.А. Колчина // Упаковка. − 2014. − № 2. − С. 22-26.
46. Комеліна О.В. Проектування логістичних систем: навч. посібник / О.В. Комеліна, Л.М. Болдирєва, О.В. Гринько. – Полтава: ПолтНТУ, 2015. – 121 с.
47. Коптюх Л. Расширение сырьевой базы производства волокнистых полуфабрикатов для изготовления бумаги и картона / Л. Коптюх // Бумага и жизнь. – 2006. – № 7. – С. 24-27.
48. Корпоративная логистика. 300 ответов на вопросы профессионалов / Под ред. В.И. Сергеева. – М.: ИНФРА-М, 2006. – 976 с.
49. Косенков С.І. Маркетингові дослідження: навч. посібн. / С.І. Косенков. – К. : Вид. Дім "Скарби", 2004. – 464 с.
50. Котлер Ф. Маркетинговий менеджмент / Ф. Котлер, К.Л. Келлер.-К.: Хімджест, 2016. – 720 с.
51. Котлер Ф. Основы маркетинга / Филипп Котлер. – М.: Изд. дом «Вильямс», 2003. – 656 с.
52. Крикавський Є.В. Логістика підприємства: [навч. посіб.]. – Львів.: Державний університет «Львівська політехніка», 1996. – 160 с.
53. Крикавський Є.В. Формування економічного потенціалу підприємств на основі логістики: дис. ... доктора екон. наук: 08.06.01/Крикавський Євген Васильович. –Львів, 1997. –418 с.
54. Лагоцька Н.З. Уточнення змісту та актуальні принципи збутової політики збутової політики підприємства / Н.З. Лагоцька // Бізнес інформ – 2014. - №5 - С. 302-305.
55. Лайсонс К. Управление закупочной деятельностью и цепью поставок / К. Лайсонс, М. Джиллингем; пер. с 6-го англ. изд. – М.: ИНФРА-М, 2005. – 798 с.
56. Ламбен Ж.-Ж. Стратегический маркетинг. Европейская перспектива / Ж.-Ж. Ламбен ; пер. с франц. – СПб. : Наука, 1996. – 589 с.
57. Ланкастер Д. Организация сбыта / Д. Ланкастер, Д М. Джоббер ; пер. с англ. - Мн., 2003. - 384 с.
58. Липчук В. В. Маркетинг : основи теорії та практики : навч. посібн. / В. В. Липчук, Ф. П. Дудяк, С. Я. Бугіль ; за заг. ред. В. В. Липчука. – Львів : Новий світ-2000 ; Магнолія плюс, 2003. – 288 с.
59. Лишиленко О. В. Бухгалтерський облік : підруч. / О. В. Лишиленко. – 3-тє вид., перероб і допов. – К. : ЦНЛ, 2009. – 670 с.
60. Літвак Л.Є. Целюлозно-паперова промисловість України, сьогодні і в майбутньому / Л.Є. Літвак // Фондовий ринок. – 2016. – № 46. – С. 15-17.
61. Логистика: [уч. пособ.] / под. ред. Б. А. Аникина. – М.: ИНФРА. – М, 1997. – 327 с.
62. Лукянець Т.І. Маркетингова політика комунікацій: навч.-метод. посібн. / Т.І. Лукянець. – К. : Вид-во КНЕУ, 2002. – 272 с.
63. Ляпунов А.Д. Формирование и оптимизация системы сбыта на основе системного анализа. [Електронний ресурс]. / Ляпунов А.Д. – Режим доступу : http://economics.open-mechanic s.com/articles/195.pdf
64. Мaркетинг i логiстикa: концептуaльнi основи тa стрaтегiчнi рiшення: нaвч. посiбник у схемaх i тaблицях (для оргaнiзaцiї самост. роботи студентiв ВНЗ) / С.В. Смерiчевськa, М.В. Жaболенко, С.В. Чернишевa тa iн.: зa зaг. ред. С.В. Смерiчевської. – Львiв: «Мaгнолiя 2006», 2013. – 552 с.
65. Майбогіна Н. В. Організація і методика аналізу збутової діяльності промислового підприємства: автореф. дис. на здобуття наук ступеня канд. ек. наук: спец. 08.00.09 "Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)" / Н.В. Майбогіна - Київ : Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана, 2007. — 17 с.
66. Маркетинг : учебник / А. Н. Романов, Ю. Ю. Корлюгов, С. А. Красильников и др. ; под. ред. А. Н. Романова. – М. : Банки и биржи ; ЮНИТИ, 1996. – 560 с.
67. Маркетингові дослідження : навч. посібн. / Є. В. Крикавський, Н. С. Косар, О. Б. Мних та ін. – Львів : Національний університет "Львівська політехніка", Інтелект-Захід, 2004. – 288 с.
68. Маркетинговые каналы / [Штерн Льюис В., Эль - Ансари Адель И., Кофлан Энн Т.]; 5 - е изд.: пер. с англ. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2012. – 624 с.
69. Маслова Т. Д. Маркетинг / Т. Д. Маслова, С. Г. Божук, Л. Н. Ковалик. – СПб. : Питер, 2002. – 400 с.
70. Мескон М. Х. Основы менеджмента / М. Х. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоури ; пер. с англ. – М. : Дело, 1992. – 702 с.
71. Методические рекомендации по организации снабженческо-сбытовой деятельности предприятий на основе маркетинга. – М. : Изд. дом "Новый век", 2000. – 83 с.
72. Морозов М.А. Стратегия и тактика продвижения товара на рынок / М.А. Морозов, А.И. Пушкарь, А.Н. Тридед. – Харьков: Изд-во "Основа", 1998. – 176 с.
73. Наумов В.Н. Маркетинг сбыта / В.Н. Наумов. – СПб.: СПбГУЭФ, 1999. - 51 с.
74. Огерчук Ю. В. Організування збутової діяльності підприємств : автореф. дис. … канд. екон. наук : 08.06.01 / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2004. – 20 с.
75. Огійчук М. Ф. Фінансовий та управлінський облік за національними стандартами : підруч. / М. Ф. Огійчук, В. Я. Плаксієнко, М. І. Беленкова та ін. – 6-те вид., перероб. і допов. – К. : Алерта, 2011. – 1042 с.
76. Окландер М.А. Логістична система підприємства: монографія / М.А. Окландер. – Одеса: Астропринт, 2004. – 312 с.
77. Організація торгівлі : підруч. / [ В. В. Апопій, І. П. Міщук, В. М. Ребіцький та ін.] ; – 2-ге вид., перероб. та доп.] ; [за редакцією В.В.Апопія.] – К.: Центр навчальної літератури, 2012. – 616 с.
78. Офіційний сайт Міжнародної організації зі стандартизації [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.iso.org/obp/ui/ru/# iso:std:iso:9000:ed-4:v1:en.
79. Прауде В. Р. Маркетинг : навч. посібн. / В. Р. Прауде, О. Б. Білий. – К. : Вища школа, 1994. – 256 с.
80. Проволоцька О.М. Управління збутом промислової продукції в комплексі маркетингу [Електронний ресурс]: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец 08.06.01 / О.М. Проволоцька. –Укр. академія зовн. торгівлі. –К., 2003. – 20 с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.