19 . 11 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Розробка та обґрунтування ефективності інвестиційного проекту відкриття інтернет-магазину№ роботи: 2228
розділ: Інвестиційна діяльність
тип: Дипломна робота
об'єм: 110
винагорода автору: 500 грн

Зміст:

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ РОЗРОБКИ ТА ОБГРУНТУВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ
1.1. Сутність інвестиційних проектів та методологія їх розробки
1.2. Методи оцінювання ефективності інвестиційних проектів
1.3. Міжнародний досвід реалізації інвестиційних проектів з відкриття інтернет-магазинів
РОЗДІЛ 2. ОЦІНКА ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ З ВІДКРИТТЯ ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИНУ ПОБУТОВОЇ ТЕХНІКИ НА ПРИКЛАДІ ГРУПИ КОМПАНІЙ «ФОКСТРОТ»
2.1. Передінвестиціний аналіз проекту
2.2. Оцінка ефективності проекту
2.3. Аналіз рівня ризиків проекту
РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ З ВІДКРИТТЯ ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИНУ ПОБУТОВОЇ ТЕХНІКИ
3.1. Напрями підвищення ефективності проекту
3.2. Шляхи зниження інвестиційних ризиків
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ
ВСТУП
Актуал ьність даної роботи обумовлена тим, що інвестиційна діяльність – це одна з необхідних умов сталого зростання економіки, ефективного функціонування, конкурентоспроможності, розвитку підприємства.
Вона здійснюється у формі опрацювання окремих інвестиційних проектів. Досить перспективними на сьогоднішній день є реалізація проектів в Глобальній Мережі Інтернет. Кожний десятий субєкт господарювання, який здійснює підприємницьку діяльність на території України, має власний інтернет-сайт з інформацією про власну компанію та послуги чи продукцію, що реалізує. З них приблизно третина використовує такий різновид веб-сайтів, як інтернет-магазин, тобто сайт, через який здійснюється продаж продуктів фірми. Ще більша кількість підприємців використовує сервіси інтернет-реклами для популяризації свого підприємства серед користувачів Інтернету. Таким чином, за неофіційними даними на початок 2016 року на території України працює 10 тисяч інтернет-магазинів, з них лише 3000 зареєстровані та ведуть офіційну діяльність. Загальна тенденція показує, що ринок інтернет-послуг зростає щорічно на 20-40%, в залежності від сегменту.
Зважаючи на вище вказане, питання розробки та обґрунтування ефективності інвестиційного проекту відкриття інтернет-магазину, є надзвичайно актуальними в умовах сьогодення.
Проблемам розробці та обґрунтування ефективності інвестиційних проектів значну увагу приділено у працях зарубіжних та вітчизняних науковців, таких як Бланк І.О., Батенко Л.П., Загородніх О.А., Ліщинська В.В. Беренс С.В. Бушуева Н.С., Гонтарева І. В. та інших. Проте, майже не розкритою залишається проблема інвестиційних проектів з відкриття інтернет-магазинів.
Мета роботи - дослідження особливостей розробки та обґрунтування ефективності інвестиційного проекту відкриття інтернет-магазину побутової техніки.
Для досягнення поставленої мети в даній роботі необхідно розглянути низку завдань, а саме:
- уточнити сутність інвестиційних проектів та методологію їх розробки;
- дослідити методи оцінювання ефективності інвестиційних проектів;
- вивчити міжнародний досвід реалізації інвестиційних проектів з відкриття інтернет-магазинів;
- здійснити передінвестиціний аналіз проекту;
- провести оцінка ефективності проекту;
- проаналізувати рівень ризиків проекту;
- запропонувати напрями підвищення ефективності проекту;
- навести шляхи зниження інвестиційних ризиків;
- узагальнити матеріал та зробити висновки.
Обєктом дослідження виступає інвестиційна діяльність ТОВ «Фокстрот». Предметом роботи є теоретичні основи та практичний інструментарій розробки та обґрунтування ефективності інвестиційного проекту відкриття інтернет-магазину побутової техніки.
Для вирішення поставлених у роботі завдань використано загальнонаукові та спеціальні методи дослідження: аналіз, синтез, наукова абстракція, методи систематизації та логічного узагальнення – при розкритті теоретичних положень управління інвестиційними проектами; економіко-статистичний аналіз –для визначення та дослідження основних форм прояву економічної діяльності підприємства; метод фінансового аналізу для дослідження фінансовго стану підприємства; метод дисконтування для оцінки ефективності інвестиційних проектів; метод експертних оцінок – для виявлення рівня фінансових ризиків.
Практичне значення одержаних результатів полягає у використанні науково-методичних підходів, висновків і рекомендацій дослідження в практичній діяльності щодо розробки та обґрунтування ефективності інвестиційного проекту відкриття інтернет-магазину.
Інформацій ною базою роботи служить фінансова та статистична звітність ТОВ «Фокстрот», чинне законодавство України, а також Інтернет-ресурси.

ВИСНОВКИ

Отже, відповідно до мети роботи та поставлених завдань в роботі були зроблені наступні висновки.
1. Встановлено, що інвестиції – це всі види майнових та інтелектуальних цінностей, які вкладають в обєкти підприємницької та інших видів діяльності, внаслідок якої створюється прибуток (дохід) або досягається соціальний ефект;
2. Узагальнено поняття «проекту» під яким розуміють комплекс взаємоповязаних заходів, розроблених для досягнення певних цілей протягом заданного часу при встановлених ресурсних обмеженнях.
3. В ході дослідження ми дійшли висновку, що відповідно до рекомендацій ЮНІДО інвестиційний проект має містити такі основні розділи:
- коротка характеристика проекту (або його резюме);
- передумова та основна ідея проекту;
- аналіз ринку та концепція маркетингу;
- сировина і постачання;
- місце розташування, будівельний майданчик і довкілля;
- проектування і технологія;
- організація управління;
- трудові ресурси;
- планування реалізації проекту;
- фінансовий план та оцінювання ефективності інвестицій;
4. Проаналізувавши наукові джерела, ми дійшли висновку, що всі науковці по-різному підійшли до набору критеріїв економічної ефективності інвестицій. Але все одно кожен із них обовязково виділяє такі показники, як чистий дисконтований дохід, внутрішня норма доходності, індекс доходності та період окупності інвестицій. Всі ці критерії базуються на дисконтуванні грошових потоків і є визнаними у світовій практиці основними показниками, що акумулюють вигоди від впровадження інвестиційного проекту. Саме їхній розрахунок, в першу чергу, вказує на економічну ефективність інвестиційного проекту.
5. Ринок Інтернет-торгівлі є одним з найбільш швидко зростаючих в Європі. Обсяг ринку Інтернет-торгівлі Європи у 2016 р. склав 200,52 млрд євро, тоді як у 2015 р. його розмір становив 169,63 млрд євро.
6. Обєктом дослідження обрано компанію «Фокстрот». Компанія «Фокстрот» - один з лідерів національного бізнесу, що у своєму сегменті займає 38,4% ринку. Це найбільша мережа супермаркетів побутової техніки та електроніки в Україні, чотириразовий переможець Міжнародного конкурсу-рейтингу «Вибір року» у сфері підприємств торгівлі та послуг. Лідерство «Фокстроту» у сегменті гуртово-роздрібних продажів аудіо-, відео-, компютерної техніки та електроніки доведено почесною відзнакою «Золота торгова марка України».
7. Чистий прибуток у 2014 році склав 1171 тис. грн., у 2015 році підприємство отримало збитки у розмірі 14306 тис. грн., а в 2016 році отримало прибуток 45234 тис. грн. Отже, підприємство має достатній прибуток, для вкладання інвестицій в нові проекти.
8. Під проектом розвитку „впровадження електронної форми продажу товарів” (створення Інтернет-магазину) ми розуміємо повний комплекс заходів, необхідних для створення та відкриття Інтернет – магазину як нової форми продажу товарів, в умовах обмеженості ресурсів, з обовязковим отриманням позитивного економічного ефекту у вигляді зростання товарообороту та збільшення прибутку торговельного підприємства.
9. Економічне обґрунтування доцільності здійснення заходів щодо підвищення ефективності передбачає розгляд трьох альтернативних проектів. Таким чином, з урахуванням ймовірності настання кожного сценарію значення чистого приведеного доходу дорівнює 1191,91 тис. грн., що свідчить про можливості реалізації цього проекту. Отже, відкриття інтернет-магазину та складу у м. Вінниця є ефективним проектом. Загальний обсяг інвестицій проекту складе 2000 тис. грн., інвестиції на першому році проекту складуть 793,6тис. грн., а грошовий потік – 1361,2 тис. грн.
10. Згідно із сучасною практикою інвестиційного аналізу реальних проектів більшості підприємств визначено, що найбільш суттєвими ризиками є такі:
- ризик затримки початку реалізації проекту;
- ризик суттєвого збільшення кошторисної вартості проекту;
- ризик, повязаний з нестабільністю економічного законодавства і поточної економічної ситуації;
- ризик несприятливих соціально-політичних змін у країні або регіоні;
- ризик помилкового вибору інвестиційного проекту;
- ризик незабезпечення інвестиційного проекту достатнім фінансуванням;
- ризик неповноти і неточності інформації про фінансовий стан;
- ризик витрат і зменшення доходів;
- ризики посилення конкуренції;
- ризики, повязані з недостатнім рівнем кадрового забезпечення, та ін.
11. Для того, щоб підвищити ефективність проекту розроблено стратегію просування Інтернет-магазину, яка передбачає фокусування на наступних напрямах:
• Цільова аудиторія
• Підвищення конверсії
• Email – маркетинг
• Соціальні мережі
• Управління бізнес-процесами
• Клієнтоорієнтованість
12. Встановлено, що при реалізації інвестиційного проекту з відкриття Інтернет-магазину найбільш небезпечним є ризики посилення конкуренції та ризики, повязані з недостатнім рівнем кадрового забезпечення.
Тому для нейтралізації даних ризиків розроблено відповідні заходи:
стратегію конкурентоспроможності продукції;
підвищення мотивації праці.
   
Список літератури

1. Закон України «Про інвестиційну діяльність» № 1560 – XII від 18.09.91р. // Відомості ВРУ. – 1991 – № 47. – с.646
2. Закон України «Про захист від недобросовісної конкуренції» від № 236/96-ВР 07.06.1996 // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, N 36, ст.164
3. Закон України «Про захист прав споживачів» (зі змінами та доповненням)
4. Апопій В. В. Комерційна діяльність на ринку товарів та послуг: підруч. / В. В. Апопій, Я. А. Гончарук. – К. 6 НМЦ «Укоопосвіта», 2008. – 458.
5. Апопій В. В. Організація торгівлі: підруч. / В. В. Апопій, І. П. Міщук. -К. Центр учбової літератури, 2008. – 632 с.
6. Апопій, В. В. Інтернет-торгівля: проблеми і перспективи розвитку [Текст] / В. В. Апопій // Регіональна економіка. – 2003. – № 1. – С. 25.
7. Батенко Л.П., Загородніх О.А., Ліщинська В.В. Управління проектами: Навчальний посібник. – К.: КНЕУ, 2014. – 231 с.
8. Беренс С.В. Руководство по оценке эффективности инвестиций / С.В. Беренс, П. М. Хавранек. – М. : Изд-во АОЗТ" Интер – экспорт"; ИНФРА – М , 1995. – 528 с.
9. Биржевой лидер. Новости Украины [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.profi-forex.org/nov osti-mira/novosti-sng/ukraine/ entry1008170344.html.
10. Бланк И.А. Инвестиционный менеджмент / И.А. Бланк. - К.: Эльга-Н, Ника –Центр, 2001. – 448 с.
11. Бланк И.А. Инвестиционный менеджмент: учебн. Курс / И.А. Бланк . – К. : Изд-во "Эль-га-Н", "Ника-центр", 2001. – 448 с.
12. Бланк И.А. Основи інвестиційного менеджменту / И.А. Бланк. – К. Вид-во "Ніка-Центр", 2001. – Т. 1. – 531 с.
13. Бланк І.А. Основиінвестиційного менеджменту. Т.1. / Бланк И.А. – К.: Эльга – Н., Ника-Центр, 2001. – 348 с
14. Бушуев С.Д., Бушуева Н.С., Бабаев И.А., Яковенко В.Б., Гриша Е.В., Дзюба С.В., Войтенко А.С. Креативные технологии управления проектами и программами: Монография. – К.: «Саммит-Книга», 2010. – 768 с.
15. В Украине стали активнее делать покупки в интернете [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://podrobnosti.ua/internet /2014/01/15/953127.html.
16. Виленский П.Л. Оценка эффективности инвестиционных проектов: Теория и практика / П.Л. Виленский, В.Н. Лившиц, С.А. Смоляк.– М.: Дело, 2004. – 888 с.
17. Виноградська А. М. Технологія комерційного підприємництва: навчальний посібник. – К. : Центр навчальної літератури, 2006. – 780 с.
18. Гаркуша Н.М., Цуканова О.В., Горошанська О.О. – Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті – к., 2012. – 591 с.
19. Геєць В.М. Нестабільність та економічні зростання / В.М. Геєць. – К.: Інститут економічних прогнозувань, 2006. – 344 с
20. ГитманЛ.Дж. Основыинвестирования. Пер.с англ./ Л.Дж. Гитман, М.Д. Джонк – М.: Дело, 1999. – 427 с.
21. Гонтарева І. В.. Управління проектами. Підручник /– Харків: Вид. ХНЕУ, 2011. – 444с.
22. Гриньова В.М. Інвестування: підручник [Електронний ресурс] / В.М. Гриньова, В.О. Коюда, Т.І. Лепейко, О.П. Коюда. – К.: Знання, 2008. – 452 с.
23. Дахно, І. І. Зовнішньоекономічний менеджмент : навч. посіб. [Текст] / І. І. Дахно, Г. В. Бабіч. – К. : Центр навчальної літератури, 2012. – 568 с.
24. Драчов, В. В. Мобільна торгівля як один із перспективних напрямків електронної торгівлі [Текст] / В. В. Драчов // Журнал європейської економіки. – 2015. – Т. 4, червень. – С. 242–255.
25. Дубовик, Т. В. Інтернет-торгівля в Україні [Текст] / Т. В. Дубовик // Вісник Київського національного торгівельно-економічного університету. – 2013. – № 1(87). – С. 20–28.
26. Дука А.П. Теорія і практика інвестиційної діяльності. Інвестування: навч. посібн. / А.П. Дука. – К.: Вид-во "Каравела", 2007. – 424 с.
27. Загородній А. Г. Інвестиційний словник: навч. посібн. / А.Г. Загородній, Г.Л. Вознюк, Г.О. Партин. – Львів: Вид-во "Бескид Біт", 2005. – 512 с.
28. Збаразька Л.О., Рижиков В.С., Єрфорт І.Ю., Єрфорт О.Ю. Управління проектами. Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 168 с.
29. Идрисов А. Б. Планирование и анализ эффективности инвестиций. – М: Про-Инвест-ИТ, 1995. – 157 с.
30. Карпінський Б.А. Інвестиційний клімат України / Б.А. Карпінський // Фінанси України. – 2001. – № 7. – С. 139-149.
31. Катан Л.І. Оцінка інвестиційної привабливості підприємства / Л.І.Катан , К.С. Хорішко // Інвестиції: практика та досвід. – 2010.- № 12 – С. 41-51
32. Кейнс Дж.М.Загальна теорія зайнятості,відсотка і грошей / Дж.М. Кейнс Массе П. Критерии и методы оптимального определения капиталовложения. – М., 1971.
33. Керанчук Т. Фінансова стабільність підприємства і методичні аспекти її оцінки / Т. Керанчук // Економіка України: політико-економічний журнал. – 2000. – No 1. – С. 83-86.
34. Кобелев О. Актуальные проблемы электронной коммерции Украины // Маркетинг. – 2010. – N 4. – С. 3-15.
35. Кобиляцький Л.С. Управління проектами: Навч. посібник. – К.: МАУП, 2012. – 200с.
36. Коваленко В. Регулятори інвестиційної рівноваги / В. Коваленко, І. Бурденко // Фінанси України: журнал. – 2002. – No 4. – С. 97-102.
37. Козик В. В., Тимчишин І. Є. Практикум з управління проектами. Навчальний посібник. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. 180 с.
38. Колтынюк Б.А. Инвестиционные проекты: Конспект лекций. – СПб.: Изд-во Михайлова В.А., 2011. – 500 с.
39. Кравець, В. М. Інтернет-комерція в Україні [Текст] / В. М. Кравець // Вісник НБУ. – 2004. – № 3. – С. 9.
40. Кузнецов А. Электронные рынки и конкуренция //Вопр. экономики. – 2004. – N 2. – С. 72-81.
41. Кузьмін О.Є. Активізування інвестиційної та інноваційної діяльності підприємств: монографія / О. Є. Кузьмін, С.В. Князь, О.Й. Вівчар, Л.І. Мельник. – Стрий: Вид-во ТзОВ "Ук-рпол", 2005. – 250 c.
42. Л. В. Ноздріна, В. І. Ящук, О. І. Полотай . Управління проектами. Підручник – К.: Центр учбової літератури, 2010.
43. Лопатников Л.И. Экономико-математический словарь/ отв. ред. акад. Н.П. Федоренко. – М. : Изд-во "Наука", 1987. – 506 с..
44. Майорова Т.В. Інвестиційна діяльність: навч. посібн. / Т.В. Майорова. – К. : Вид-во ЦУЛ, 2003. – 376 с.
45. Морган М. Стенлі. Вихід на міжнародний ринок капіталів / М. Морган Стенлі. – 2005. – 378 с.
46. Москвін С.О. Проектний аналіз: навч. посібн. / С.О. Москвін, С.М. Бевз, В.Г. Дідик, В.А. Верба. В.А. Новіков, Т.Є. Унковська. – К. : Вид-во "Лібра", 1998. – 366 с.
47. Н. О. Петренко, Л. О. Кустріч, М. О. Гоменюк. Управління проектами. Видавництво «Центр учбової літератури» Київ – 2015 - 244 с.
48. Несветаев Ю.А. Экономическая оценка инвестиций / Ю. А. Несветаев. – М.:МГИУ, 2003. – 163 с.
49. Никонова И.А. Финансирование бизнеса. – М.: Альпина - Паблишер, 2003. – 196 с.
50. Пересада А.А. Основы инвестиционной деятельности / А.А. Пересада. – К.:«Изд-воЛибра» ООО, 1996 г. – 344 с.
51. Петренко Н. О. Управління проектами [текст] навчальний посібник. / Н. О. Петренко, Л. О. Кустріч, М. О. Гоменюк. – К. : «Центр учбової літератури», 2015. – 244 с.
52. Разу М.Л., Воропаев В.И., Якутин Ю.В. и др. Управление программами и проектами: 17-модульная программа для менеджеров «Управление развитием организации». Модуль 8. –М.: ИНФРА-М, 2015. – 320с.
53. Савчук В.П. Анализ и разработка инвестиционных проектов: учебн. пособ. / В.П. Савчук, С.И. Прилипко, Е.Г. Величко. – К. : Изд-во "Абсолют-В"; "Эльга", 1999. – 304 с.
54. Савчук В.П., Прилипко С.Н., Величко Е.Г. Анализ и разработка инвестиционных проектов. – К.: Абсолют-В, Эльта, 2009.
55. Суворова А.П. стаття «Методологический подход к оценке эффективности деятельности экономической организации» – «Финансы и кредит». - 2010. - №4.
56. Т.В. Майорова, Інвестиційна діяльність: підруч. [для студ. вищ. навн. закл. ] - К.: Центр учбової літератури, 2009. - 472 с.
57. Тардаскіна Т. М. Електронна комерція: Навчальний посібник / Тардаскіна Т. М., Стрельчук Є. М., Терешко Ю. В. -Одеса: ОНАЗ ім. О. С. Попова, 2011. -244с.
58. Татаренко Н.О. Теоріїі нвестицій / Н.О. Татаренко, А.М. Поручник – К., 2000. – 345 с.
59. Управление проектами / Мазур И.И., Шапиро В.Д. и др. Справочное пособие. – М.: Высшая школа, 2011. – 875 с.
60. Федоренко В.Г. Інвестознавство: Підручник / Федоренко В.Г. – К., МАУП, 2004. – 480 с.
61. Хобта В.М., Бондаренко Ю.Ю., стаття «Оптимізація капіталовкладень на основі інтегральної оцінки ефектиності інвестицій» - Вісник Східноукраїнського національного університету ім.. В. Даля, 11.2012
62. Царёв В.В. Оценка экономической эффективности инвестиций / В.В. Царёв. – СПб.: Питер, 2004. – 464 с.
63. Черваньов Д.М. Менеджмент інвестиційної діяльності підприємств / Д.М. Черваньов. – К.: Знання – Прес, 2003. – 622 с.
64. Шалева О. І. Електронна комерція. Навч. посіб. – К. : Центр учбової літератури, 2011. – 216 с.
65. Шарп У. Инвестиции: Пер. с англ. / У. Шарп, Г. Александер, Дж. Бэйли. – М.: ИНФРА, 2007. – 1027 с.
66. Щукін Б.М. Аналіз інвестиційних проектів: консп. лекцій / Б.М. Щукін. – К. : Вид-во МАУП, 2002. – 128 с.
67. Щукін Б.М. Інвестування : курс лекцій / Б.М. Щукін. – К. : Вид-во МАУП, 2004. – 216 с.
68. INUKRNEWS International and Ukrainian News [Electronic resource]. – Mode of access : http://inukrnews.com/allnews/u kraine/8661-ukraincy-potratili -na-internet-bolee-2-mlrd-griv en-vetom- godu.html.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.