19 . 10 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Звіт з практики ПАТ "Київобленерго"№ роботи: 2226
розділ: Звіти з практики
тип: Курсова робота
об'єм: 55
винагорода автору: 150 грн

Зміст:

Вступ
1. Загальне ознайомлення зі структурою підприємства, організацією його діяльності
2. Аналіз операційної діяльності ПАТ «Київoбленеpгo»
3. Аналіз стану основних фондів ПАТ «Київoбленеpгo»
4. Аналіз оборотних коштів ПАТ «Київoбленеpгo»
5. Аналіз трудових ресурсів ПАТ «Київoбленеpгo» та системи матеріального стимулювання
6. Аналіз витрат господарської діяльності
7. Аналіз фінансових результатів операційної діяльності ПАТ «Київoбленеpгo»
8. Фінансовий аналіз господарської діяльності підприємства
9. Аналіз капіталу ПАТ «Київoбленеpгo»
10. Аналіз податкових платежів підприємства
Висновки
Список використаних джерел
Додатки

Висновки
Б азою для проходження виробничої практики було ПАТ «Київобленерго». В перші дні практики було проведено ознайомлення з підприємством, його призначенням, видом та формою власності. Проведено аналіз реалізованої продукції, основних засобів та оборотних коштів, аналіз персоналу та оплати праці, аналіз операційних витрат, аналіз фінансових результатів роботи, аналіз капіталу та податкової політики.
На підставі проведеного дослідження зроблено наступні висновки:
- сьoгoднi ПАТ “Київoбленеpгo” — це oдна з найуcпiшнiшиx укpаїнcькиx енеpгетичниx кoмпанiй, яка здiйcнює cвoю дiяльнicть на теpитopiї пoнад 28,1 тиcяч км2 та oбcлугoвує пoнад 25,835 тиcяч пpoмиcлoвиx та 908,141 тиcяч пoбутoвиx споживачів;
- чистий дохід від реалізації має зростаючу тенденцію. Якщо у 2014 році значення показника становило 3333323 тис. грн., то у 2015 році приріст показника склав 9,6%, що становить 319967 тис. грн. в абсолютному вираженні. У 2016 році зростання показника відбувалося швидшими темпами і склало 4760224 тис. грн. Зростання доходу від реалізованої продукції спричинене зростанням тарифів а електроенергію;
- щодо обсягів необоротних активів, то у 2015 році спостерігається їх зменшення до 2765025 тис. грн., а в 2016 році зростання до2977519 тис. грн. найбільша частка в необоротних активах належить основним засобам;
- основні засоби підприємства є суттєво зношеними. Так, сума зносу у 2014 була рівною 2503160 тис. грн., а коефіцієнт зносу склав 0,48. Причому ситуація в наступних роках мала негативну тенденцію і у 2016 році значення показника було на рівні 0,53;
- у 2015 році відбулося зменшення величини оборотних активів, а у 2016 році – зростання. Вартість оборотних активів у 2016 році становила 525003 тис. грн. Коефіцієнт оборотності оборотних коштів збільшився з 6,84 разів (2014 р.) до 9,07 разів (2016 р.), приріст складає 2,23%;
- у структурі персоналу найбільшу частку займають робітники, які у 2014 році складали 58,0%. У 2016 році їх питома вага зросла на 3,0 в.п. і становила 61,0% У 2016 році найменша частка припадала на службовців (6,0%) та керівників (11,0%);
- у 2016 році продуктивність праці збільшилась за рахунок зростання реалізованої продукції на 318,45 тис. грн. та за рахунок зростання чисельності працівників зменшилась на 32,3, тис. грн.;
- середньомісячна заробітна плата на підприємстві зростає. Приріст показника у 2015 році становив 2,68%, а в 2016 році – 3,58%;
- щодо структури витрат, то у 2014 році найбільшу частку займають амортизаційні відрахування (34,89%) та витрати на оплату праці (30,80%). На матеріальні витрати припадає лише13,45%, а на інші операційні витрати 10,09%. У 2016 році структура витрат дещо змінилась. Зросла частка матеріальних витрат на 4,43 в.п. до 17,12%;
- чистий прибуток у 2014 році склав 1171 тис. грн., у 2015 році підприємство отримало збитки у розмірі 14306 тис. грн., а в 2016 році отримало прибуток 45234 тис. грн.;
- коефіцієнт загальної ліквідності нижче нормативного значення, і в динаміці він продовжує зменшуватись. Коефіцієнт швидкої ліквідності також не відповідає нормативному значенню і має негативну тенденцію;
- розмір власного капіталу у 2014 році становив 2452707 тис. грн.. або 74,38% від усього капіталу, тоді я к позичковий капітал склав лише 845039 тис. грн.., або 25,62%. У 2016 році відбулося зменшення питомої ваги власного капіталу до 70,95%, що складає 2485192 тис. грн. в абсолютному вираженні;
- у структурі позикового капіталу у 2014 році довгострокові та короткострокові зобовязання були розподіленні у відношенні 44,58% та 55,42%. У 2016 році відбулося зростання частки поточних зобовязань на 13,66%, тобто до 69,08%;
- найбільшу частку у структурі податкових платежів займає ЄСВ, який у 2016 році становив 189,4 тис. грн.., друге місце займає сплата податку на прибуток (134,0 тис. грн.).
   
Список літератури

1. Андрєєва Г. І. Економічний аналіз [Текст] : навчально-методичний посібник / Г. І. Андрєєва. – К. : Знання, 2008. – 263 с.
2. Баканов М. И. Теория экономического анализа [Текст] : учебник / М. И. Баканов, А. Д. Шеремет. – 4 изд., доп. и перераб. – М. : Финансы и статистика, 2000. – 416 с.
3. Богатко А. Н. Основы экономического анализа хозяйствующего субъекта [Текст] / А. Н. Богатко. – М. : Финансы и статистика, 2000. – 208 с.
4. Гинзбург А. И. Экономический анализ [Текст] / А. И. Гинзбург. – 2- е изд. – СПб. : Питер, 2007. – 208 с.
5. Гладчук Г. Г. Управління витратами виробництва як необхідна ланка ефективного господарювання [Текст] / Г. Г. Гладчук // Формування ринкових відносин в Україні. – 2008. – № 5. – C. 52–57.
6. Доля В. Т. Экономический анализ: теория и практические методики [Текст] : учебное пособие / В. Т. Доля. – К. : Кондор, 2003. – 208 с.
7. Енеpгетична cтpатегiя Укpаїни дo 2030 poку, cxвалена poзпopядженням Кабiнету Мiнicтpiв Укpаїни вiд 15 беpезня 2006 p. N 145-p. [Електpoнний pеcуpc]. - Pежим дocтупу :http://www.google.com.ua/url? sa=t&rct=j&q=&esrc =s&source=web&cd=1& ;ved =0CGIQFjAA&url=http%3A%2F% 2Fzakon1.rada.gov.ua%2Fsignal% 2Fkr06145a .doc&ei=lpfhT4feAYPKsgaZmf Vv&usg=AFQjCNHAhhq9qyJASjY PcTzSbcl78cNBw&sig2=XNiN7p T2NkqnklQi3XVTqw
8. Економічний аналіз [Текст] : навчальний посібник / Мін-во освіти і науки України, КНЕУ ; ред. М. Г. Чумаченко. – 2-е вид., перероб. і доп. – К. : КНЕУ, 2003. – 556 с.
9. Івахненко В. М. Курс економічного аналізу [Текст] : навчально-методичний посібник / В. М. Івахненко. – К.: КНЕУ, 2006. – 301 c.
10. Мних Є. В. Економічний аналіз [Текст] / Є. В. Мних. – К. : Центр навчальної літератури, 2005. – 472 с.
11. Попович П. Я. Економічний аналіз діяльності субєктів господарювання [Текст] / П. Я. Попович. – Тернопіль : Економічна думка, 2004. – 2=416 с.
12. Савицька Г. В. Економічний аналіз діяльності підприємства [Текст] / Г. В. Савицька. – К. : Знання, 2007. – 668 с.
13. Тарасенко Н. В. Економічний аналіз діяльності промислового підприємства [Текст] / Н. В. Тарасенко. – Львів : ЛБІ НБУ, 2000. – 485 с.
14. Фінансово-економічний аналіз [Текст] / П. Ю. Буряк, М. В. Римар, М. Т. Бець та ін. – К. : ВД «Професіонал»,2004. – 528 с.
15. Фінансовий менеджмент [Текст] / Поддєрьогін А. М., Білик М. Д., Буряк Л. Д., Невмержицька Н. Ю., Невмержицький Я. І., Островська О. А., Павловська О. В., Потій В. З., Терещенко О. О. – К. : КНЕУ, 2005. – 535 с.
16. Офіційний сайт ПАТ «Київобленерго»- www.koe.vsei.ua
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.