19 . 10 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Державна податкова політика України№ роботи: 2224
розділ: Правознавство
тип: Дипломна робота
об'єм: 104
винагорода автору: 700 грн

Зміст:

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ РЕГУЛЮВАННЯ ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ
1.1 Становлення та розвиток податкової політики України
1.2 Сутність, значення та принципи податкової політики України
1.3 Типи податкової політики
РОЗДІЛ 2. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗДІЙСНЕННЯ ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
2.1 Формування державної податкової політики в Україні
2.2 Реалізація державної податкової політики в Україні
2.3 Державна фіскальна служба України як центральний орган реалізації податкової політики
РОЗДІЛ 3. РЕФОРМУВАННЯ ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ
3.1 Аналіз зарубіжного досвіду формування та реалізації податкової політики
3.2 Шляхи реформування податкової політики України в умовах євроінтеграції
ВИСНОВКИ
СПИС ОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ

ВСТУП
Акту альність теми. В сучасних умовах Україна зазанає кардинальних змін в соціально-економічній сфері, тому особлива увага приділяється створенню ефективної податкої політики держави. Тому сьогодні в Україні питання податкової політики належать до найгостріших як в економічному й соціальному, так і в правовому контексті.
Проблема податкової політики завжди займала важливе місце, оскільки саме податки є основним джерелом наповнення державної скарбниці, без яких неможливо уявити процвітаючу та стабільну країну. Ні одна країна світу не може існувати без податкової політики, тому що вона є основою розвитку суспільства та економічного зростання держави.
Податкова політику України можна віднести до найбільш громіздких і при цьому найменш ефективних. Для неї характерні значні витрати на адміністрування податків, недосконалий механізм правового регулювання, несприятливий клімат для ведення та розвитку бізнесу, нерівномірність і несправедливість розподілу податкового навантаження та інші неузгодженості. Виходячи з цього, можна сказати, що питання державної податкової політики, на які опираються країни з ринковою економікою, є досить актуальним, особливо у сучасних економічних та політичних умовах.
Питаннями що стосуються податкової політики займались такі вчені як Андрущенко В. Л., Буковинський С. А., Василик О. Д., Гальчинський А. С., Даниленко А. І., Пилипченко О. І., Гречко А. В., Миргородська Л. О., Ногінова Н. М., Пугаченко О. Б., Хомутенко В. П., Баранова В. Г та ін. Разом з тим, в науковій літературі більше уваги приділяється економічним та соціальним аспектам ніж юридичним, тому питання податкової політики в контесті правових аспектів залишається відкритим.
Мета роботи полягає в тому, щоб на основі аналізу нормативно-правових актів, наукових джерел та зарубіжного досвіду розкрити сутність податкової політики Україхни та її складових і в цілому механізму, а також сформувати пропозиції щодо її вдосконалення.
Для досягнення поставленої мети в даній роботі необхідно було розглянути низку завдань, а саме:
- вивчити становлення та розвиток податкової політики України;
- зясувати сутність, значення та принципи податкової політики України;
- дослідити формування та реалізацію державної податкової політики в Україні;
- розглянути Державну фіскальну службу України як центральний орган реалізації податкової політики;
- провести аналіз зарубіжного досвіду формування та реалізації податкової політики
- запропонувати шляхи реформування податкової політики України в умовах євроінтеграції;
- узагальнити матеріал та зробити висновки.
Обєктом дослідження даної роботи виступають суспільні відносини в сфері державної податкової політики України.
Предметом дослідження є сутність та принципи податкової політики на сучасному етапі.
Методи дослідження. Для досягнення мети роботи та вирішення поставлених задач було використано системний підхід, що сприяло проведенню комплексного дослідження процесів реформування та функціонування податкової системи України в умовах децентралізації. При дослідженні теоретичних засад формування та функціонування податкової системи було використано наступні методи пізнання: аналіз, синтез, індукція, дедукція та конкретизація.
У ході дослідження еволюції розвитку податкової політики України використано історичний метод.
В процесі дослідження досвіду зарубіжних країни використано методи групувань, порівняння, горизонтального та статистичного аналізу. Для наочного зображення статистичного матеріалу, було використано такі методи як узагальнення та графічного зображення даних.
У процесі розробки рекомендацій щодо реформування податкової політики України використано наступні методи: аналізу, синтезу, групування, порівняння.
Наукова новизна одержаних результатів дослідження полягає в подальшому розвитку теоретичних і науково-методичних підходів до формування податкової політики держави.
Практичне значення роботи полягає в систематизації науково-практичних підходів до вивчення податкової політики та формулювання напрямів її удосконалення та реформування відповідно до європейського досвіду.
Інформаційною базою є Податковий кодекс України, інформація Міністерства фінансів України, Державної служби статистики, Державної фіскальної служби України, Міжнародного валютного фонду, наукові публікації вітчизняних і зарубіжних вчених, дисертаційні та монографічні дослідження, інтернет ресурси.
Структура роботи. Магістерська робота складається із: вступу, трьох розділів, висновків, списку використаної літератури і додатків. Загальний обсяг роботи становить 104 сторінки. Додатки викладено на 47 сторінках, список використаних джерел містить 84 найменування.

ВИСНОВКИ
Від повідно до поставлених завдань узагальнимо основні результати проведеного дослідження, а саме:
1. В ході дослідження встановлено, що основними історичними етапами формування державної податкової системи в Україні є: період становлення податкової системи, період трансформацій, сучасний період (від початку незалежності України по теперішній час). Найважливішим етапом розвитку державної податкової системи України, на нашу думку, є перехід від адміністративно-командної системи СРСР до сучасної податкової системи та її інтеграції в світову ринкову економіку.
2. Проаналізувавши наведені дефініції податкової політики вітчизняних науковців, вважаємо, що в основу усіх запропонованих варіантів покладено мету, завдання та засоби реалізації останньої, що, на нашу думку, не дозволяє комплексно підійти до розкриття поняття податкової політики як правової категорії. Запропоновано прописати визначення податкової політики в Податковому кодексу України як правової категорії, саме: «Податкова політика - це законодавчо регламентована цілеспрямована діяльність державних органів, наділених фінансово-правовою компетенцією у галузі оподаткування, щодо встановлення, правової регламентації та організації надходжень податків і зборів до централізованих фондів грошових ресурсів держави у достатніх розмірах, необхідних державі для виконання покладених на неї завдань і функцій з метою стимулювання економічного зростання та суспільного добробуту».
3. Розглянуто основні принципи податкової політики України, а саме: фіскальної достатності; рівності, недопущення податкової дискримінації; соціальної справедливості; стабільності; єдиного підходу; загальності; відповідальності; нейтральності оподаткування; економічності оподаткування. Також запропонованододати до цих принципів ще такі: принцип доцільності, принцип планомірності та принцип альтернативності.
4. Виділено підходи щодо класифікації податкової політики. Їх можна провести за декількома функціональними критеріями:
- за масштабністю і тривалістю цілей;
- залежно від пріоритетів загальної цільової і стратегічної спрямованості;
- за територіальною ознакою;
- за вузькою спеціалізацією.
5. Доведено, що формування державної податкової політики – це діяльність компетентних органів держави щодо встановлення стратегічних цілей, завдань, основних принципів та напрямів державної діяльності в сфері оподаткування, розроблення та затвердження відповідних концепцій та програм загальнодержавного значення.
6. Встановлено, що нормативно-правове забезпечення податкової політики складається з Конституції України; Податкового кодексу України; Митного кодексу України та інших законів з питань митної справи у частині регулювання правовідносин, що виникають у звязку з оподаткуванням митом операцій з переміщення товарів через митний кордон України; чинних міжнародних договорів, згода на обовязковість яких надана Верховною Радою України і якими регулюються питання оподаткування; нормативно-правових актів, прийнятих на підставі та на виконання ПКУ та законів з питань митної справи; рішень Верховної Ради, органів місцевого самоврядування з питань місцевих податків та зборів. Варто зауважити, що нормативно-правове регулювання податкової політики є недосконалим та потребує доопрацювання.
7. Розглянуто процес реалізації державної податкової політики, під яким пропонується розуміти діяльність компетентних державних органів, що спрямована на досягнення тактичних і оперативних цілей, а також на забезпечення вирішення конкретних завдань у межах розроблених та затверджених концепцій, програм державної податкової політики із застосування відповідних засобів державного впливу на суспільні відносини в сфері оподаткування.
8. В рамках дослідження ми дійшли висновку, що ДФС України є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується КМ України через Міністра фінансів України. ДФС України входить до системи органів виконавчої влади і забезпечує реалізацію єдиної державної податкової політики. Як і будь-який інший центральний орган виконавчої влади, Державна фіскальна служба України спрямовує свою діяльність на досягнення чітко визначеної мети та на виконання своїх чітко поставлених завдань.
9. При аналізі діяльності податкових органів у зарубіжних країнах виділено базові принципів на яких будується податкова система, зокрема:
- побудова відносин між платником податків і податковими органами на принципах рівноправності і балансу прав і обовязків сторін;
- відповідність засобів поставленим цілям. Відбір обєктів здійснюється з позиції високої ймовірності виявлення порушень і, отже, збільшення обсягу донарахувань;
- невідворотність покарання. Будь-які спроби обману держави з боку платника податків будуть виявлені і приведуть до несприятливих наслідків.
10. Доведено, що інтеграція України до європейських структур є стратегічною метою нашої країни, що дозволить реалізувати національні інтереси та зміцнити позиції у світі. Саме орієнтація на європейські держави та інституції дозволить Україні ввійти до кола розвинутих держав світу. Сучасна українська податкова політика повинна орієнтуватись на побудову стабільної та зрозумілої системи оподаткування, забезпечення збалансованості інтересів держави та платників податків.
10. Аналіз ефективності податкової політики останніх років та думок науковців щодо доцільності та раціональності Податкового кодексу показав, що існує ще безліч недоопрацювань у цій сфері, які сприятимуть гальмуванню інтеграційних процесів та зближенню вітчизняного та європейського бізнесу. Першочерговим завданням в аспекті реформування аспектів податкової політики є зміна податкового законодавства, яке враховуватиметься не лише сучасні умови господарювання, але й вимоги європейського законодавства. Автором запропоновано внести зміни до Податкового кодексу України щодо питань регулювання податкової політики. Зокрема пропонується закріпити поняття податкової політки в Податковому кодексі України, основні її принципи, механізми формування та реалізації.
Отже, проведене дослідження дало змогу виявити низку проблемних моментів у податковій політиці України, що можуть стати предметом подальших наукових дискусій та досліджень.
   
Список літератури

1. Конституція України - Основний закон України, прийнята Верховною Радою України на пятій сесії 28.06.1996 р.
2. Господарський кодекс України: вiд 16 січня 2003 р. № 436-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 18, № 19–20, № 21–22, Ст.144.
3. Митний кодекс України : Закон України : від 13.03.2012 р., No 4495–VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws /show/4495-17.
4. Податковий кодекс України : Закон України : від 02.12.2010 р., No 2755–VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws /show/2755-17.
5. Андрущенко В.Л. Податкова система: [навч. посіб.] / За заг. ред. В.Л. Андрущенка. – К. : Центр учбової літератури, 2015. – 416 с.
6. Артус М.М. Бюджетна система України : [навч. посіб.] / М.М. Артус, Н.М. Хижа. – К. : Вид-во Європ. ун-ту, 2005. – 220 c.
7. Бандурка О. М. Податкове право / О. М. Бандурка, В. Д. Понікаров, С. М. Попова. — К., 2012. — С. 17.
8. Баранова В. Податкова система: [навч. посібник] / В. Баранова, О. Дубовик, В. Хомутенко. – Одеса: ВМВ, 2014. – 344 с.
9. Бараулін С.В. Податки як ціна послуг держави / С.В. Бараулін // Юридична Україна. – 2004. – No 10. – С. 30–35.
10. Бараць Г. М. Критико-сравнительный анализъ договоровъ Руси съ Византией / Г. М. Ба- раць. — К., 1910. — С. 39—40.
11. Битяк Ю. П. Адміністративне право України. Підручник / за заг. ред. Ю. П. Битяка, В. М. Гаращука, В. В. Зуй. — Х. : Право, 2010. — 624 с.
12. Богдан І.В. Стійкість державних фінансів України та оцінка фіскального розриву на період до 2020 року / І.В. Богдан // Фінанси України. — 2015. — No 9. — С. 61—77.
13. Буряковський В.В. Податки: [навч. посіб.] / В.В. Буряковский [та ін.] ; за ред. В.В. Буряковского. – Дніпро - петровськ : Пороги, 1998. – 614 с.
14. Василик О. Д. Податкова система України: навч. посібн. / Василик О. Д. – К. : ВАТ „Поліграфкнига”, 2004. – 478 с.
15. Веремчук, Д. В. Сутність податкової політики та її роль у державному регулюванні економіки [Текст] / Д. В. Веремчук // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : зб. наук. праць / ДВНЗ «Українська академія банківської справи Національного банку України». – Суми, 2010. – Вип. 28.
16. Веремчук, Л. Гаряга // Фінансовий простір . – 2012. – No 1 (5). – С. 48-53.
17. Вієцька О.В. Формування системи податкової амортизації основних засобів в Україні: автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.00.08 / О.В. Вієцька; Ін-т економіки пром-сті НАН України. — Донецьк, 2010. — 20 с.
18. Воробйов Ю.М. Бюджет і податки: взаємозвязок і протиріччя / Ю.М. Воробйов // Науковий вісник: Фінанси, банки, інвестиції. — 2010. — No4. — С. 6-12.
19. Воробйов Ю.М. Податкова система України: історія становлення та перспективи розвитку / Ю.М. Воробйов // Науковий вісник: Фінанси, банки, інвестиції. — 2010. — No3. — С. 6-10.
20. Горський І.В. Податковий потенціал у механізмі міжбюджетних відносин / І.В. Горський // Фінанси. – 1999. – No 6. – С. 27–30.
21. Грицюк Н. Формування та механізм стратегії розвитку підприємств на засадах податкової політики / Н. Грицюк // Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. — 2015. — No 3. — С. 12—18.
22. Дейніс Л.М. Регулювання економічних інтересів господарчих субєктів: податкові важелі та стимули: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.02.03 / Л.М. Дейніс; Одес. держ. екон. ун-т. — О., 2000. — 19 с.
23. Едронова В. Н. Сущность и элементы налоговой политики / В. Н. Едронова, Н. Н. Мамыкина // Финансы и кредит: журнал. – 2005. – No 5. – С. 37-40.
24. Іванов Ю. Б. Проблеми розвитку податкової політики та оподаткування: монографія / Ю. Б. Іванов; за заг.ред. проф. Ю. Б. Іванова. – X. : ВД «ІНЖЕК », 2007. – 448 с.
25. Карташов А.В. Налоговое право: краткий курс лекций / А.В. Карташов; под. ред. Е.Ю. Грачевой. – 3-е изд. перераб.и доп. – М. Издательство Юрайт, 2014. – 309 с.
26. Колотуха С. Адаптація податкового законодавства до європейських стандартів - лише перший крок // [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.sta.kr.ua/integrati on/110106/index.html
27. Корчинський В.Є. Регіональна податкова політика: проблеми та шляхи реформування / В.Є. Корчинський, О.А. Хребтова // Науковий вісник: Фінанси, банки, інвестиції. — 2013. — No1. — С. 57-61.
28. Крисоватий А.І. Адміністрування податків в Україні: організація та напрями трансформації : [монографія] / А.І. Крисоватий, Т.Л. Томнюк. – Тернопіль : Економічна думка, 2012. – 212 с.
29. Крисоватий А.І. Податкова політика України: концептуальні засади теорії та практики: Автореф. дис... д-ра екон. наук: 08.04.01 / А.І. Крисоватий; Терноп. держ. екон. ун-т. — Т., 2006. — 32 с.
30. Кучерявенко М. П. Податкове право / М. П. Кучерявенко. –Харків: «Право», 2013. – 269 с.
31. Кучерявенко М.П. Основи податкового права : [навч. посіб.] / За ред. М.П. Кучерявенко. – Харків : Нац. юрид. акад. України, 2003. – 564 с.
32. Литвиненко Є.О. Податкове регулювання розвитку промисловості в Україні: автореф. дис.. канд. екон. наук: 08.00.08 / Є.О. Литвиненко ; Нац. ун-т Держ. податк. служби України. — Ірпінь, 2009. — 19 с.
33. Лучковська С.I. Фінансове право : [навч. посіб.] / С.І. Лучковська. – К. : КНТ, 2010. – 296 с.
34. Лютий І. О. Податкова система : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / І. О. Лютий, Л. М. Демиденко, М. В. Романюк; За ред. І. О. Лютого. — К. : Центр учбової літератури, 2009. – 456 с.
35. Мазур Ю.О. Регулювання темпів економічного зростання методами податкової політики: автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.08 / Ю.О. Мазур ; НАН України. Ін-т економіки пром-сті. — Донецьк, 2008. — 20 с.
36. Мараховська Т. М. Уніфікація податкової політики в контексті європейської інтеграції / Т. М. Мараховська, С. В. Томчук. [Електронний ресурс]. – Доступний з http://repository.vsau.org/get -file/1759.pdf .
37. Мартиненко, В. Л. Податкова політика в Україні та її вдосконалення з метою активізації інвестиційної діяльності [Текст] / В. Л. Мартиненко // Формування ринкових відносин в Україні. – 2010. – С. 46-50.
38. Матвійчук Л. О. Особливості реформування податкової системи в Україні / Л. О. Матвійчук // Вісник Хмельницького національного університету. –2014. -No 5. –С. 150 – 153
39. Міщенко С.Г. Податкове стимулювання економічного росту: автореф. дис... д-ра екон. наук: 08.00.08 / С.Г. Міщенко; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2008. — 36 с.
40. Оподаткування в країнах ЄС // [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.odpa.if.ua
41. Осінній Ф. Податкова «євроінтеграція» // [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://economics.unian.net/ukr /detail/122658
42. Офіційний вебсайт Державної фіскальної служби України [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http:// naas.gov.ua
43. Пакти й конституції законів та вільностей Війська Запорізького між ясновельможним паном Пилипом Орликом, новообраним Гетьманом Війська Запорізького та між старшиною, полковниками, а також названим Військом Запорізьким, прийняті публічною ухвалою обох сторін і підтверджені на вільних виборах встановленою присягою названим ясновельможним гетьманом, року Божого 1710, квітня 5, при Бендерах // Вісник Київського університету : Іс- торико-філологічні науки. — 1991. — № 2.
44. Пасічник Ю.В. Державна фінансова політика у сфері соціального страхування / Ю.В. Пасічник // Науковий вісник: Фінанси, банки, інвестиції. — 2009. — No4. — С.6-8.
45. Педченко Н. С. Напрями податкової політики України відповідно до євроінтеграційних процесів / Н. С. Педченко, Л. А. Лугівська. [Електронний ресурс]. – Доступний з http://dspace.uccu.org.ua/bits tream/123456789/1801/1/ Лугівська Л.А._1.pdf .
46. Податкова політика в Європейському Союзі [Текст] / Пер. з англ. В. Мардак. – К., Представництво Європ. комісії в Україні, 2013.
47. Податкова політика України: [навч. посібник] / [П. Мельник, З. Варналій, Л. Тарангул та ін.]; за ред. П. Мельника. – К.: Знання України, 2010. – 505 с.
48. Податкова політика: теорія, методологія, інструментарій: [навч. посібник] / за ред. Ю. Іванова, І. Майбурова. – Х.: ІНЖЕК, 2010 – 492 с.
49. Податкова система: [навч. посібник] / за заг. ред. В. Андрущенка. – К.: Центр навчальної літератури, 2015. – 416 с.
50. Подік І.І. Аналіз впливу оподаткування на економічну безпеку держави [Текст] / І. І. Подік // Економіка та держава. – 2013. – № 2. – С. 70-74.
51. Позняков С. П. Адміністративно-правовий режим детінізації відносин у сфері погашення податкового боргу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 / С. П. Позняков ; Нац. акад. держ. податк. служби України. – Ірпінь, 2007. – 21 с.
52. Поліванцев А.С. Вплив фіскальної політики на міжнародний торговельно-економічний обмін : авто-реф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.02 / А.С. Поліванцев ; Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. – Харків, 2013. – 20 c.
53. Положення про Державну фіскальну службу України / затв. Постановою Кабінету Міністрів України : від 21.05.2014 р., No 236 // Урядовий курєр. – 2014. – 08 липня. – No 120.
54. Попова В.В. Особливості вдосконалення податкової політики України в контексті євроінтеграції: аналіз теоретичних підходів / В.В. Попова // Державне управління: теорія і практика. — 2007. — No2 (6). — [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.academy.gov.ua/ej/e j6/ txts/07pvvatp.htm
55. Проблеми розвитку податкової політики та оподаткування : монографія / за заг. ред. проф. Ю.Б. Іванова. — X. : ВД «ІНЖЕК», 2007. — 448 с.
56. Пугаченко О.Б. Діяльність податкових органів у зарубіжних країнах / О. Б. Пугаченко. [Електронний ресурс]. – Доступний з http://www.kntu.kr.ua/doc/zb_2 2(2)_ekon/stat_20_1/28.pdf .
57. Редич О. В. Погляд на податкову систему України як на складну саморегулюючу економічну систему / О. В. Редич // Бюджетно-правова політика: теорія, практика, проблеми : матеріали наук.-практ. конф. – Ірпінь : Нац. акад. ДПС України, 2010. – Ч. 2. – С. 492.
58. Ріппа М. Порівняння ідентифікаційних ознак податкових служб світу [Текст] / М.Ріппа, Т. Тучак // Світ фінансів. – 2010. – № 4. – C.124-130.
59. Сазонов Р. Уроки європейського тренду / Р. Сазонов // Вісник Податкової служби України. – 2013 (червень). – No 21. – С. 54-56.
60. Самура Ю.О. Регулювання фіскальних систем в економіках перехідного типу: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.02.03 / Ю.О. Самура ; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Л., 2002. — 18 с.
61. Санжаревська І. Ми закладаємо основу для розвитку в державі стратегічного прогнозування / І. Санжаревська // Вісник Податкової служби України. – 2013 (червень). – No 21. – С. 50-53.
62. Сідельникова Л. Податкова система: [навч. посібник] / Л. Сідельникова, Н. Костіна. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Ліра-К, 2013. – 604 с.
63. Соколовська А. М. Податкова система держави: теорія і практика становлення /А. М. Соколовська. – К. : Знання-Прес, 2004. (Вища освіта XXI століття). – 454 с.
64. Соколовська, А. М. Податкова політика в Україні у контексті її впливу на розвиток економіки [Текст] / А. М. Соколовська // Фінанси України. – 2011.
65. Спаський А. С. Органи виконавчої влади у системі субєктів адміністративного права / А. С. Спаський // Сучасні проблеми правової системи України : збірник матеріалів IV Міжнародної наук.-практ. конф. (22 листопада 2012 р.). – Вип. 4. – Київ : Видавництво Ліра-К, 2012. – С. 135-138.
66. Спиридонов Л. И. Теория государства и права : учеб. / Спиридонов Л. И. – М.: Б. , 1995. – 300 с.
67. Справа за конституційним зверненням Київської міської ради професійних спілок щодо офіційного тлумачення частини третьої статті 21 Кодексу законів про працю України (справа про тлумачення терміна «законодавство»): Рішення Конституційного Суду України від 09.07.1998 р. За No 12- рп /98 // Офіційний вісник України. – 1998. – No 32 (27.08.98). – Ст. 1209.
68. Ставки окремих податків в Україні та деяких країнах ЄС // Інформація департамент апарату ФПУ з питань економічного захисту // [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.fpsu.org.ua
69. Статути Великого князівства Литовського : у 3 т. / за ред. С. Ківалова, П. Музиченка, А. Панькова. — О. : Юридична література, 2003. — Т. ІІ. Статут Великого князівства Литовського 1566 року. — С. 264.
70. Сухонос В. Поняття і сутність державного механізму в Україні і місце прокуратури в його структурі / В. Сухонос // Вісник Нац. акад. прокуратури України. – 2011. – No 1. – С. 18-24.
71. Тарангул Л. Л. Оподаткування та регіональний розвиток (теорія і практика) : [монографія] / Л. Л. Тарангул. – Ірпінь : Акад. ДПС України, 2009. – 286 с.
72. Трансформація податкової політики України в умовах інтеграційних процесів: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00.08 / Д.В. Веремчук; Нац. Банк України, ДВНЗ "Укр. акад. банк. Справи Нац. банкуУкраїни". – Суми, 2012. – 21 с.
73. Тропіна В.Б. Фіскальне забезпечення реалізації соціальної функції держави в Україні: автореф. дис... д-ра екон. наук: 08.00.08 / В.Б. Тропіна ; Акад. фін. упр., Н.-д. фін. ін-т. — К., 2009. — 36 с.
74. Трофімова Л.В. Податкова політика і податкова система / Л.В. Трофімова // Форум права. — 2010. — No1. — С. 364-370.
75. Універсали Богдана Хмельницького 1648—1657 рр. / упоряд. : І. Крипякевич, І. Бутич ; редкол. : В. Смолій [та ін.]. — К., 1998. — С. 143.
76. Хартія податкових відносин [Електронний ресурс] / [наук. кер. Лановий В. Т.]. – Режим доступу : http://meta.ua/getpage.asp
77 . Чернявська Л.В. Сутність і структура податкового механізму управління економікою / Л.В. Чернявська // Вісник Університету банківської справи Національного банку України. — 2009. — No2 (5). — С. 53-55.
78. Шевчук В. П. Історія української державності : курс лекцій / В. П. Шевчук, М. Г. Тара- ненко. — К., 1999. — С. 102.
79. Шулатова І. С. Щодо поняття та основних завдань Міністерства доходів і зборів України / І. С. Шулатова // Правова держава: історія, сучасність та перспективи формування в Україні: Матеріали міжнародної наук.-практ. конф. (м. Ужгород, 16-17 лютого 2013 р.). – Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2013. – С. 172-174.
80. Юрій С. Сучасні тенденції розвитку європейського оподаткування та новітня парадигма податкової політики в Україні: [монографія] / С. Юрій, А. Крисоватий, Т. Кощук. - Тернопіль: ТНЕУ, 2010. – 292 с.
81. Юрій С.І. Фінанси : [підручник] / За ред. С.І. Юрія, В.М. Федосова. – К. : Знання, 2008. – 611 с.
82. Tax Administration 2013: Comparative Information on OECD and Other Advanced and Emerging Economies [Електронний ресурс] /OECD Publishing. – Режим доступу : http://dx.doi.org/10.1787/9789 264200814-en. – 14.03.2014.
83. Taxation trends in the European Union – Data for the EU Member States and Norway. – Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 2013 – 384 pp.
84. Web-представництво Європейської організації податкових адміністрацій. [Електронний ресурс]. – Доступний з http://www.iota-tax.org.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.