25 . 03 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Управління фінансуванням розвитку бізнесу№ роботи: 2223
розділ: Фінанси
тип: Дипломна робота
об'єм: 97
винагорода автору: 500 грн

Зміст:

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСУВАННЯМ РОЗВИТКУ БІЗНЕСУ
1.1. Економічний зміст розвитку бізнесу та класифікація джерел його фінансування
1.2. Методичні підходи до оптимізації джерел фінансування розвитку бізнесу
1.3. Нормативно-правове регулювання формування джерел фінансування бізнесу в Україні
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ФОРМУВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ ДЖЕРЕЛАМИ ФІНАНСУВАННЯ ПРАТ «БУДІНВЕСТ»
2.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства
2.2. Аналіз фінансового стану підприємства
2.3. Аналіз динаміки капіталу та показників ефективності його використання
РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ДЖЕРЕЛАМИ ФІНАНСУВАННЯ ПРАТ «БУДІНВЕСТ»
3.1. Напрямки підвищення ефективності системи управління джерелами фінансування
3.2. Оптимізація структури капіталу підприємства з метою забезпечення розвитку бізнесу
3.3. Розрахунок економічної ефективності запропонованих заходів
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ

ВСТУП
Акту альність дослідження. Однією з актуальних та важливих проблем економіки України є підвищення темпів розвитку економіки в цілому та рівня конкурентоспроможності регіонів зокрема. Вирішити дану проблему можна за рахунок підтримки та розвитку бізнесу, адже він є важливою ознакою існування ринкової економіки. Бізнес завжди розглядають як одну з основ сучасної ринкової економіки. Розвиток бізнесу, зокрема малого і середнього, відіграє важливу роль в економіці країни, між ним та економічним розвитком країни спостерігаються тісний зв"язок та пряма залежність. Рівень розвитку бізнесу прямо залежить від насичення ринку товарами та послугами, кількістю безробітних та рівня життя населення.
Активізація та підтримка розвитку бізнесу є одним із напрямів, що забезпечує подолання економічної кризи та її наслідків для країни. Прикладом цього є бурхливий розвиток бізнесу, який був орієнтований на високотехнологічну діяльність, що, своєю чергу, сприяв розвитку економік країн США та ЄС наприкінці минулого століття. Актуальність досліджень полягає в тому, що малий і середній бізнес вирішує багато економічних та соціальних проблем країни.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема формування джерел фінансового забезпечення бізнесу заслуговує увагу та досліджується багатьма вченими. Значний внесок у висвітлення різних теоретичних і практичних аспектів даного питання зробили такі вітчизняні вчені, як: П.Ю. Буряк, М.Д. Білик, О.М. Біломістний, З.С. Варналій, О.В. Крохмаль, М.І. Крупка, С.К. Реверчук, Р.А. Слав’юк та ін.
Віддаючи належне розробкам усіх учених, що досліджували дану проблематику, можна зазначити, що питання проблем пошуку джерел фінансування бізнесу потребує подальшого дослідження.
Мета роботи - дослідження теоретико-методичних положень та практичного інструментарію управління фінансуванням розвитку бізнесу, а також розробка рекомендацій щодо вдосконалення управління фінансуванням бізнесу.
Для досягнення поставленої мети в даній роботі необхідно розглянути низку завдань, а саме:
- з’ясувати економічний зміст розвитку бізнесу та класифікація джерел його фінансування;
- вивчити методичні підходи до оптимізації джерел фінансування розвитку бізнесу;
- дослідити нормативно-правове регулювання формування джерел фінансування бізнесу в Україні;
- навести організаційно-економічну характеристику підприємства;
- провести аналіз фінансового стану підприємства;
- здійснити аналіз джерел фінансування підприємства;
- розглянути напрямки підвищення ефективності системи управління джерелами фінансування;
- провести оптимізацію структури капіталу підприємства з метою забезпечення розвитку бізнесу;
- здійснити розрахунок економічної ефективності пропонованих заходів;
- узагальнити матеріал та зробити висновки.
Об’єктом дослідження виступає фінансово-господарська діяльність ПрАТ «Будінвест».
Предметом роботи є теоретичні основи та практичний інструментарій управління фінансуванням розвитку бізнесу.
Для вирішення поставлених у роботі завдань використано загальнонаукові та спеціальні методи дослідження: аналіз, синтез, наукова абстракція, методи систематизації та логічного узагальнення.
Практичне значення одержаних результатів полягає у використанні науково-методичних підходів, висновків і рекомендацій дослідження в практичній діяльності щодо управління фінансуванням розвитку бізнесу.
Інформаційною базою роботи служить фінансова та статистична звітність ПАТ «Будінвест», чинне законодавство України, а також Інтернет-ресурси.
   
Список літератури

 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.