17 . 12 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

ФОРМУВАННЯ БІЗНЕС-МОДЕЛІ ПІДПРИЄМСТВА У СФЕРІ ТУРИЗМУ№ роботи: 2222
розділ: Менеджмент
тип: Дипломна робота
об'єм: 96
винагорода автору: 500 грн

Зміст:

Вступ
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ БІЗНЕС-МОДЕЛІ ПІДПРИЄМСТВА У СФЕРІ ТУРИЗМУ
1.1. Бізнес-модель підприємства: поняття, функції, таксономія
1.2. Основні підходи до формування бізнес-моделі підприємства
1.3. Особливості формування бізнес-моделі підприємства у сфері туризму
Висновки до розділу 1
РОЗДІЛ 2. ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЮЧОЇ БІЗНЕС-МОДЕЛІ ПІДПРИЄМСТВА ПАТ «ЛЬВІВ-СУПУТНИК»
2.1. Характеристика базових елементів бізнес-моделі підприємства ПАТ «Львів-Супутник»
2.2. Ресурсне забезпечення діючої бізнес-моделі підприємства ПАТ «Львів-Супутник»
2.3. Фінансовий профіль діючої бізнес-моделі підприємства ПАТ «Львів-Супуник»
Висновки до розділу 2
РОЗДІЛ 3. ВДОСКОНАЛЕННЯ БІЗНЕС-МОДЕЛІ ПІДПРИЄМСТВА ПАТ «ЛЬВІВ-СУПУТНИК»
3.1. Реінжиніринг бізнес-процесів підприємства ПАТ «Львів-Супутник»
3.2. Ресурсне забезпечення проектної бізнес-моделі підприємства ПАТ «Львів-Супутник»
3.3. Оцінка ефективності проектної бізнес-моделі підприємства ПАТ «Львів-Супутник» з урахуванням існуючих ризиків її реалізації
Висновки до розділу 3
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ

ВСТУП
Акту альність теми. На сучасному етапі розвитку світової економіки практично всі підприємства відчувають істотну динаміку ринкового середовища та високий ступінь ентропії, що вимагає від управлінців врахування особливостей природи ринків, співвідношення і динаміки попиту та пропозиції, зміни інтенсивності конкуренції, підходів до координації зусиль, ключових факторів успіху на ринку. За таких умов вдало підібрана бізнес-модель підприємства все частіше стає джерелом його успішного функціонування на ринку.
Розроблення відповідної до умов зовнішнього середовища бізнес-моделі вимагає від вітчизняних підприємств глибокого розуміння ринкових процесів та гнучкості у реагуванні на ринкові зміни. Усвідомлення сутності, завдань, структури та ролі бізнес-моделі у стратегічному менеджменті великою мірою визначає якість її розроблення та впровадження у життя, що зумовлює успішність діяльності підприємства на ринку.
Важливим інструментом управління, який спрощено описує організацію та функціонування всіх дій, спрямованих на створення цінності підприємством, є бізнес-модель. Величезний потенціал можливостей, які надає ефективна бізнес-модель підприємства, привертає все більше уваги теоретиків та практиків управління. Якісна бізнес-модель дозволяє визначити ціннісні уподобання споживачів та знайти способи їх задоволення з метою нарощування цінності самого підприємства. Крім того, як показує досвід, досягнення комерційного успіху найчастіше залежить не від технологічних нововведень, а сааме від побудови оптимальної бізнес-моделі.
Протягом тривалого часу теоретики і практики бізнесу роблять спроби виявити специфічні фактори та моделі, які виділяють ті підприємства, які постійно добиваються успіху, і ті, яким не вдалося втримати одного разу здобутої короткострокової конкурентної переваги. На сучасному етапі, зокрема, йдеться про бізнес-моделі підприємства, інтерес до яких у світі в останні десять років зростає за експонентою. Зазначене обумовило вибір теми дипломної роботи, її мету, основні завдання, предмет, обєкт та методологію дослідження.
Огляд наукових праць. Дослі¬дженням бізнес-моделей присвячено багато вітчизняних та зарубіжних праць. Вивченням даної проблематики займалися: А. Афуа, А. Маскон, К. Облуй, А.Ю. Соолятте, Г. Хамел, В.Н. Котельников, Н.В. Ревуцька, І.В. Журав¬льова, Д. Берг, Д. Дебелак, Д. Магретт, A. Oстельвальдер, A. Слівотскі, Х. Фрімена, Г. Чесбро, Р. Аміт, К. Зотт, Р. Касадесус-Манасел, Дж. Мегрела, Дж. Рікарт, Д. Тісс, Р. Розенблюм, Г. Чесбро, М. Джонсон, Х. Кагерманн та К. Крістенсен, З. Мокринська, В. Чеглатонєв, С. Бая, І. Бланк, Л. Лігоненко, А. Мазаракі.
Проте, незважаючи на вагомий науковий доробок у цій сфері та зважаючи на багатоплановість й зростаючу вагомість даної проблеми в сучасних умовах господарювання, питання поглиблення теоретичних та практичних аспектів формування бізнес-моделей вітчизняних підприємств й надалі потребують посиленої уваги.
Мета даної дипломної роботи полягає у поглибленні теорії формування бізнес-моделей, обґрунтування необхідності впровадження процедури формування бізнес-моделей підприємств сфери туризму, оцінці ефективності проектної бізнес-моделі підприємства.
Обєктом дослідження є бізнес-модель підприємства.
Предметом дослідження є теоретичні основи та практичні аспекти формування бізнес-моделі підприємства.
Для досягнення поставленої мети в роботі необхідно вирішити наступні завдання:
 дослідити концептуальні засади бізнес-моделей підприємства;
 оцінити основні підходи до формування бізнес-моделей пiдпpиємствa;
 визначити особливості формування бізнес-моделі підприємства у сфері туризму;
 охарактеризувати базові елементи бізнес-моделі підприємства ПАТ «Львів-Супутник»;
&#61485 ; проаналізувати ресурсне забезпечення діючої бізнес-моделі підприємства ПАТ «Львів-Супутник»;
&#61485 ; оцінити фінансовий профіль діючої бізнес-моделі підприємства ПАТ «Львів-Супутник»;
&#61485 ; провести реінжиніринг бізнес-процесів підприємства ПАТ «Львів-Супутник»;
&#61485 ; дослідити ресурсне забезпечення проектної бізнес-моделі підприємства ПАТ «Львів-Супутник»;
&#61485 ; здійснити оцінку ефективності проектної бізнес-моделі підприємства ПАТ «Львів-Супутник» з урахуванням існуючих ризиків її реалізації.
Наукова новизна одержаних результатів дослідження полягає в подальшому розвитку теоретичних і науково-методичних підходів до формування бізнес-моделей підприємства.
Методи дослідження. Для досягнення мети дипломної роботи використано комплекс загальнонаукових і спеціальних методів пізнання економічних явищ, процесів та економічного аналізу їх взаємозвязків: історико-логічний – при дослідженні сутності бізнес-моделей підприємства; діалектичний – для розкриття сутності основних підходів до формування бізнес-моделей підприємства; системний – для дослідження комплексного забезпечення формування бізнес-моделі підприємства у сфері туризму; методи аналізу, синтезу та порівняння – у процесі здійснення оцінки ефективності проектної бізнес-моделі підприємства ПАТ «Львів-Супуник» з урахуванням існуючих ризиків її реалізації; метод спостереження і узагальнення – при розробці ресурсного забезпечення проектної бізнес-моделі підприємства ПАТ «Львів-Супуник».
Структура роботи. Робота викладена на 95 аркушах, складається з вступу, трьох розділів, висновків; містить 11 таблиць, 13 рисунків, список використаних джерел складає 80 найменувань.

ВИСНОВКИ
1. Бізнес-моделі відносяться до числа нових концепцій сучасного підприємництва та стратегічного управління. Дослідження в наукових колах моделювання бізнесу почалося досить недавно, останні пятнадцять років. На даний момент не до кінця сформувалася методологічні і концептуальні підходи до визначення і аналізу бізнес-моделей. Моделювання в бізнесі відіграє ключову роль в формуванні та розвитку бізнесу в сучасних умовах невизначеності та гіперконкуренції. Тому надзвичайно важливо продовжувати формувати науково-практичну базу і єдине розуміння даного явища, як бізнес-модель.
2. Найбільш перспективними для України є бізнес-моделі що формуються в ІТ-кластері економіки. Високотехнологічний сектор має широкі можливості для розвитку з причини відсутності конкуренції та наявності великого інтелектуального капіталу. На мнашу думку, українські підприємці в цих нішах мають впроваджувати бізнес-модель типу BtoW (Business to Worker) Бізнес до працівника, таким чином компанія підвищує привабливість роботи інтелектуальної еліти саме в українських компаніях. Впроваджуючи зарубіжні бізнес-моделі підприємці мають розуміти реалії того середовища в якому вони будуть функціонувати. Саме адаптація із професійним підходом, а не точне копіювання, матиме позитивний ефект.
3. Вибір напрямку розвитку і позиціонування при створенні компанії в туріндустрії - відповідальне завдання, вирішення якого має привести власників і менеджмент до створення життєздатного і ефективного бізнесу. Для цього потрібно розуміти різницю між логікою бізнесу для різних видів діяльності. Для полегшення завдання позиціонування туристичного бізнесу і пошуку узгоджених бізнес-моделей, варто застосувати типологію бізнес моделей MIT для аналізу туристичної індустрії. Для цього її можна модифікували, додавши в осередку відповідного архетипу типову модель для туристичної індустрії
4. Трансформаційний характер вітчизняної економіки свідчать, що найбільш важливими теоретичними і прикладними аспектами, що потребують подальшого опрацювання, є: поглиблення сучасної парадигми управління підприємством через розвиток теоретичних положень концепції бізнес-моделювання; уточнення поняття “бізнес-модель” підприємства; визначення основних елементів та обґрунтування технології формування бізнес-моделі; систематизація та узагальнення сучасних методик стратегічного аналізу; формування комплексної системи оцінки ефективності бізнес-моделі підприємства.
5. ПАТ «Львів-Супутник» є абсолютно фінансово стійким підприємством спроможне забезпечити витрати, спроможне не допускати невиправданої кредиторської заборгованості та своєчасно розраховуватись за своїми зобовязаннями.
6. Реінжиніринг, на нашу думку, є перепроектуванням, моделюванням, оптимізацією, удосконаленням, модернізацією, оздоровленням та підвищенням ефективності діяльності підприємства. Систематизація принципів реінжинірингу, які забезпечують злагоджене функціонування бізнес-процесів на основі їх уніфікації та доповненнями таким, як «варіативність завершення», «гнучкість процесу», «мінімізація контролюючих ланок» та компаративний аналіз сучасних прийомів менеджменту дозволили розробити методологічний підхід до імплементації реінжинірингу бізнес-процесів в туристичних підприємств.
7. На сучасному етапі ринкові відносини і жорстка конкурентна боротьба формують умови, при яких підприємства індустрії гтуризму повинні приділяти увагу розвитку персоналу, їх особистої ефективності, вкладу кожного менеджера в роботу організації. Менеджерам підприємств необхідно оперативно відстежувати зміни, контролювати виконання роботи і бути в курсі подій, йти на випередження. Для максимізації прибутку при мінімальних витратах підприємству необхідно активізувати весь свій потенціал і з найбільшою вигодою використовувати виникаючі можливості.
8. Підвищення ефективності управління є необхідною складовою успішної діяльності будь-якого підприємства. В даний час існує безліч способів підвищення ефективності менеджменту, кожен з яких спрямований або на самого менеджера, його особисті та професійні якості, або на який-небудь елемент управлінської діяльності. Основні заходи по підвищенню ефективності менеджменту передбачають: вдосконалення структури організації, більш раціональний розподіл функцій, прав, відповідальності; формування стратегії розвитку організації; вдосконалення системи прийняття рішень в організації; розробка ефективної інформаційної системи в організації; вдосконалення системи управління персоналом (підбір, розвиток кадрів, механізм мотивації; антиконфліктні заходи); розвиток форм колегіального управління, максимальний розвиток самостійності і відповідальності працівників; створення культури організації, формування цінностей, визнаних і розділених співробітниками.
   
Список літератури

 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.