23 . 05 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Нормативний метод аналізу та оцінювання ризиків№ роботи: 2221
розділ: Ризик
тип: Контрольна робота
об'єм: 17
винагорода автору: 150 грн

Зміст:

Вступ
1. Нормативний метод аналізу та оцінювання ризиків
2. Ризики фінансової стійкості підприємства
3. Страхування ризиків як метод їх нейтралізації
Висновки
Списо к використаних джерел


Вступ
В умовах обєктивного існування ризику і повязаних з ним фінансових, моральних та інших втрат виникає потреба в певному механізмі, який дозволив би найкращим з можливих способів, з точки зору поставлених підприємцем (фірмою) цілей, враховувати ризик при прийнятті і реалізації господарських рішень.
Таким механізмом є управління ризиком (ризик - менеджмент).
Управління ризиком можна охарактеризувати як сукупність методів, прийомів і заходів, що дозволяють певною мірою прогнозувати настання ризикових подій і вживати заходів щодо виключення або зниження негативних наслідків настання таких подій.
Управління ризиком, як система, складається з двох підсистем: керованої підсистеми (обєкта управління) і керуючої підсистеми (субєкта управління).
У системі управління ризиком обєктом управління є ризик, ризикове вкладення капіталу й економічні відносини між господарюючими субєктами в процесі реалізації ризику (відносини між: підприємцями-партнерами, конкурентами; позичальником і кредиторами; страхувальником і страховиком і тощо.).
Управління ризиками являє собою специфічну сферу економічної діяльності, що вимагає глибоких знань в галузі аналізу господарської діяльності, методів оптимізації господарських рішень, страхової справи, психології і багато іншого.
Завдання роботи:
- вивчити нормативний метод аналізу та оцінювання ризиків;
- дослідити ризики фінансової стійкості підприємства;
- проаналізувати страхування ризиків як метод їх нейтралізації.
Висновки
Отже , узагальнюючи проведене дослідження зробимо наступні висновки.
1. Нормативний метод заснований на використанні системи офіційно визнаних нормативів, обраних для оцінки ступеня ризику залежно від цілей аналізу (зазвичай оцінку ризику в рамках цього методу проводять на основі фінансових коефіцієнтів: ліквідності, заборгованості, автономії, маневреності, іммобілізації, покриття тощо).
2. Ризик зниження фінансової стійкості (або ризик порушення рівноваги фінансо¬вого розвитку) — це ризик, який генерується недосконалістю структури капіталу (надмірною часткою використовуваних позикових коштів), що породжує незбалансованість позитивного і негативного грошових потоків підприємства за обсягами.
3. Сутність зовнішнього страхування фінансових ризиків полягає в “передачі” фінансових ризиків (а відповідно, і фінансових втрат по них) стороннім господарюючим субєктам – партнерам по господарській діяльності, страховим компаніям тощо. При оцінці ефективності страхування фінансових ризиків, слід памятати, що внутрішнє і зовнішнє страхування фінансових ризиків вимагає певного відволікання фінансових ресурсів підприємства. Тому в кожному конкретному випадку необхідно визначати, наскільки негативний ефект такого відволікання співставний з розміром страхового відшкодування при виникненні страхового випадку.
   
Список літератури

1. Авдошин, С. Информатизация бизнеса. Управление рисками / С. Авдошин, Е. Песоцкая. - М.: ДМК, 2011. - 176 c.
2. Авдошин, С.М. Информатизация бизнеса. Управление рисками / С.М. Авдошин, Е.Ю. Песоцкая. - М.: ДМК Пресс, 2011. - 176 c.
3. Бадалова, А.Г. Управление рисками деятельности предприятия: Учебное пособие / А.Г. Бадалова, А.В. Пантелеев. - М.: Вузовская книга, 2015. - 234 c.
4. Бадалова, А.Г. Управление рисками деятельности предприятия: Учебное пособие / А.Г. Бадалова, А.В. Пантелеев. - М.: Вузовская книга, 2016. - 234 c.
5. Вітлінський В. В., Великоіваненко Г. І. Ризикологія в економіці та підприємництві: Монографія. К.: КНЕУ, 2004. – 480 с.
6. Вітлінський В. В., Наконечний С. І. Ризик у менеджменті. – К.: ТОВ “Борисфен - М”, 1996. – 336 с.
7. Верченко П. І. Багатокритеріальність і динаміка економічного ризику (моделі та методи). К.: КНЕУ, 2006. 272 с.
8. Економічний ризик: ігрові моделі. Навчальний посібник/ В. В. Вітлінський, П. І. Верченко, А. В. Сігал, Я. С. Наконечний / За ред. В. В. Вітлінського. К.: КНЕУ, 2002. 430 с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.