18 . 02 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Порядок створення готельних закладів і туристичних фірм№ роботи: 2220
розділ: Готельно-ресторанна справа
тип: Курсова робота
об'єм: 50
винагорода автору: 200 грн

Зміст:

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ГОТЕЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО УКРАЇНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ
1.1. Готельне господарство як матеріальна база туризму
1.2. Сутність ознаки та умови розвитку готельного та туристичного бізнесу
1.3. Формування персоналу у туристичній фірмі та професійна етика в туристичній діяльності
РОЗДІЛ 2. ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ ТУРИСТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ЙОГО ДІЯЛЬНОСТІ НА ПРИКЛАДІ ГОТЕЛЮ «ДНІПРО»
2.1. Організаційна характеристика готелю «Дніпро»
2.2. Аналіз процесу надання готельних послуг в готелі «Дніпро»
РОЗДІЛ 3.ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
3.1. Тенденції розвитку туристичного ринку України
3.2. Шляхи розвитку готельного господарства України
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ВСТУП
Актуальність теми. Розвиток туристичної галузі сьогодні є надзвичайно актуальним, оскільки туризм є одним із важливих чинників виходу нашої економіки з кризи, стабільного і динамічного збільшення надходжень до бюджету, позитивного впливу на стан справ у багатьох галузях народного господарства, підвищення зайнятості населення, розвитку у ринкових відносинах.
Туризм виконує важливу роль у здійсненні широкомасштабних завдань по розбудові української державності, входженню України до світового співтовариства, культурному та духовному відродженню нації. Адже Україна має багаті туристичні можливості, розвинуту мережу авіаційних, залізничних, автомобільних, морських і річкових шляхів сполучення, має вигідне для туризму місце розташування на перехресті шляхів між Заходом та Сходом. Саме тому Україна має всі умови для того, щоб стати туристичною державою світового рівня.
Водночас, подальший розвиток туризму стримує відсутність належної інфраструктури, відповідних сервісних умов, що в свою чергу позначається на рівні якості обслуговування туристів. Стан розвитку галузі не відповідає потенційним можливостям держави, яка має все необхідне для розвитку туристської індустрії: природні умови, історико-культурні та матеріальні ресурси.
На даному етапі туризм посідає незначне місце в економіці України в порівнянні з країнами розвинутої економіки. В багатьох країнах світу він є значною галуззю економіки, спеціалісти вважають туризм однією з найважливіших галузей світового господарства.
Основною складовою туристської індустрії є готельне господарство. Саме готельні підприємства виконують одну з найважливіших функцій у сфері обслуговування туристів: забезпечують їх сучасним житлом і побутовими послугами. Витрати на готельні послуги становлять приблизно від 30% до 50% усіх витрат у кошторисі туристів. Окрім того, готельний комфорт є головним предметом зацікавлення туристів. Тому ця сфера є дуже важливим сегментом туристичної галузі. Важливим чинником розвитку туризму є якість обслуговування туристів у готелях. Дослідження показують, що якість обслуговування туристи оцінюють в чотири рази вище, ніж адекватність і поміркованість ціни, і в 1,2 рази вище, ніж якість самого туристичного продукту.
Якість обслуговування, в певній мірі, також залежить і від стану матеріальної бази готельних підприємств. За останні роки інфраструктуру туризму в Україні було зруйновано, прийшла в занедбаність частина готелів, мотелів, туристичних баз, порушилась система напрацьованих звязків і маршрутів, були втрачені досвідчені кадри. В Україні, згідно з інформацією Держтуризму, приймати іноземних туристів можуть лише 300 готелів (86 тисяч місць) усіх форм власності. При цьому за міжнародними стандартами, тільки 28 українських готелів можуть претендувати на три «*» і лише 3, та й то з натяжкою на чотири «*».
З усіх готелів, які діють в Україні, 65% треба просто закривати.
Актуальною на сьогодні є проблема зміцнення існуючої матеріально технічної бази готелів, зокрема її реконструкції та модернізації, саме тому автор вибрала темою своєї курсової роботи «Порядок створення готельних закладів і туристичних фірм».
Для туриста хороший готель – це візитна картка країни, він створює її імідж іноді в більшій мірі, ніж десятки інших факторів.
Але, на жаль, позитивний імідж країни все-таки не виникає одразу – для цього потрібні роки напруженої праці.
В туризмі на створенні імені економити не можна – це стосується також і готелів. Конкуренція на світовому ринку туристичних послуг дуже висока, і Україна на ньому далеко не перша. У боротьбі за туриста дуже важливі декілька речей – по-перше, якість самої послуги, по-друге – відмінна від інших рекламна кампанія, спрямована на визнання готелю і країни, по-третє – поміркована цінова політика.
Теоретичні дослідження туристичної сфери, дослідження досвіду і аналіз вітчизняної практики розвитку підприємств сфери послуг показують, що існує значна кількість проблем, вирішення яких дозволяє сподіватися на докорінну зміну в забезпеченні широких верств населення та іноземців доступним і якісним обслуговуванням. Головна роль у цьому процесі повинна належати державі. Вірна і узгоджена державна політика підтримки туристичних підприємств, з урахуванням специфіки їх функціонування, може дати можливість подолати кризові явища і створити найбільш сприятливі умови для розвитку туризму.
Предметом дослідження даної курсової роботи є розвиток готельного господарства України та туризму, проблеми, які турбують галузь, шляхи їх вирішення, перспективи розвитку готельного господарства та туризму.
Обєктом дослідження виступає готельні заклади та туристичні фірми.
Метою даної курсової роботи є: аналіз сучасного стану готельного господарства України в контексті розвитку туризму, визначити шляхи та тенденції розвитку.
Щоб досягти мети курсової роботи треба вирішити такі завдання:
висвітлити вплив туризму на розвиток готельного господарства України;
виявити слабкі та сильні сторони готельного господарства;
запропонувати певні шляхи вирішення проблем, які має готельна галузь.
Структурно курсова робота складається із вступу, трьох розділів, висновку, списку використаної літератури.
   
Список літератури

1. Агафонова, Л. Г. Туризм, готельний та ресторанний бізнес: ціноутворення, конкуренція, державне регулювання [Текст] / Л. Г. Агафонова, О. Є. Агафонова. – К. : Знання України, 2006. – 352 с.
2. Андрущенко, В. П. Організоване суспільство. Проблема організації та суспільної самоорганізації в період радикальних трансформацій в Україні на рубежі століть: Досвід соціально-філософського аналізу [Текст] / В. П. Андрущенко. – К. : Атлант ЮЕмСІ, 2005. – 498 с.
3. Байлик, С. И. Гостиничноехозяйство. Организация, управление, обслуживание [Текст] / С. И. Байлик. – К. : Дакор, 2008. – 288 с.
4. Балашова, Е. А. Гостиничныйбизнес. Какдостичьбезупречногосервиса [Текст] / Е. А. Балашова. – М. : Вершина, 2006. – 200 с.
5. Басюк Д. І. Управління туристичними дестинаціями: підручник / Н. В. Корж, Д. І. Басюк. – Вінниця, 2017. – 322 с.
6. Бейдик О. О. Словник-довідник з географії туризму, рекреалогії та рекреаційної географії / Бейдик О. О. – К. : Палітра, 1997. – 130 с.
7. Божук Т. І., Пенкальська С. Ю. Тенденції діяльності готельного господарства (на прикладі Туреччини та України) / Туристичний та готельно-ресторанний бізнес в Україні: проблеми розвитку та регулювання: матер. VІІ Міжнародної науково-практичної конференції (24 – 25 березня 2016 р., м. Черкаси) [Текст] / М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Т. 1. – Черкаси : Видавець Ю. А. Чабаненко, 2016. – С. 17 – 19.
8. Будя, А. Направления и задачиразвитияинформационныхте хнологий в туризме и гостиничномбизнесеУкраины [Текст] / А. Будя // Гостиничныйбизнес. – 2001. – № 1(4) – С.46-47.
9. Васьковська І. І. Інновації в індустрії туризму // «Готельно-ресторанний бізнес: інноваційні напрямки розвитку»: мат-лиміжнар. науково-практ. конф. 25 – 27 березня 2015 р., Київ. – К. : НУХТ, 2015. – С. 20 – 21.
10. Ведмідь Н. І. Санаторно-курортний комплекс: сервісне управління: монографія / Н. І. Ведмідь. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2013. – 536 с.
11. Величко В. В. Організація рекреаційних послуг. Навч. посіб. / Величко В. В. – Х. : Харківський національний університет міського господарства ім. О. М. Бекетова, 2013. – 202 с.
12. Винниченко І. І. Розвиток вітчизняного туризму: до потреби врахування зарубіжного досвіду // Наукові дослідження для потреб туризму: Матеріали «круглого столу». – К. : ВГЛ «Обрії», 2006. – 68 с.
13. Влах М. Р. Рекреаційно-ресурсний потенціал Шацького національного природного парку та його використання / Влах М. Р., Поручинський В. І., Слащук А. М. // Наук. вісн. Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки.– 2007.– № 11, Ч. I: За матеріалами І Міжнар. наук.-практ. конф. «Шацький національний природний парк: регіональні аспекти, шляхи та напрями розвитку».– С. 233 – 238.
14. Галасюк С. С. Моделигосударственногорегулиро вания в сферетуризма / С. С. Галасюк // Научныеисследования в сферетуризма: трудыМеждународнойтуристскойАк адемии. – М. : МТА, 2010. – Вып. 6. – С. 189 – 204.
15. Галасюк С. С. Необхідність удосконалення державного регулювання сфери туризму України / С. С. Галасюк // Туристична освіта в Україні: проблеми і перспективи: Зб. наук. праць. – К. : Тонар, 2007. – С. 67 – 73.
16. Галасюк С. С. Оцінка конкурентоспроможності підприємств готельного господарства Одеської області / С. С. Галасюк // Економіка. Управління. Інновації : електрон. наук. фах. вид. – 2014. – № 2 (12). [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ eui_2014_2_17.
17. Галасюк С. С. Проблеми категоризації мотелів в Україні / С. С. Галасюк // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Економічні науки. – Вип. 18. – Ч. 1. – Херсон : Херсонський державний університет, 2016. – С. 88 – 92.
18. Гейтс, Б. Бизнессоскоростьюмысли [Текст] / Б. Гейтс. – М. : ЭКСМО-Пресс, 2001. – 480 с.
19. Герасименко В. Г. Ліцензування туристичної діяльності в Україні у контексті міжнародного досвіду / В. Г. Герасименко, С. С. Галасюк // Журнал європейської економіки. – 2011. – Том 10 (№ 4). – С. 402 – 414.
20. Герасименко В. Г. Організація надання туристичних послуг: навчальний посібник / В. Г. Герасименко, С. С. Галасюк. – Одеса : Атлант, 2014. – 242 с.
21. Голдратт Е. М. Цель-2. Дело не в везении. – М. : Манн, Иванов и Фербер, 2013. – 280с.
22. Головне управління статистики в Одеській області [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.od.ukrstat.gov.ua/

23. Дудка Т. Ю., Бондарина Л. В., Огородник І. О. Фактори підвищення якості туристичного обслуговування // «Готельно-ресторанний бізнес: інноваційні напрямки розвитку»: мат-лиміжнар. наково-практ. конф. 25 – 27 березня 2015р., Київ. – К. : НУХТ, 2015. – С. 206 – 207.
24. Елютина Р. И. Профессиональноестановлениелич ностиспециалиста в сфересервиса и туризма в процессеобучения в ВУЗе // Международноеобразование в интересахиндустриитуризма: V Российско-китайский форум по подготовкекадров для индустриитуризма: Сб. статей и тезисовпод ред. проф. А. Б. Косолапова. – Владивосток: Изд. домДальневосточного федерального университета, 2012. – С. 48 – 56.
25. Зінько Ю. В. Культурна й природна спадщина Шацького національного природного парку як передумова розвитку сталого туризму [Електронний ресурс] / Ю. В. Зінько. – 2009. – Режим доступу до ресурсу:http:// www.nbuv.gov.ua/old_jrn/natura l/Nvvnu/geograf/2009_1/R3/Zink o.pdf.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.