22 . 01 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Роль інформаційних систем в управлінні страховиком№ роботи: 2218
розділ: Страхування
тип: Контрольна робота
об'єм: 21
винагорода автору: 100 грн

Зміст:

Вступ
1. Розвиток інформаційних технологій в Україні, правові аспекти їхнього застосування
2. Впровадження сучасних інформаційних технологій в практику управління страховими компаніями
3. Вплив інформаційних систем на результати надання страхових послуг
Висновки
Список використаних джерел

ВСТУП
Структурна реформа економіки України вимагає прискорення розвитку ринкової інфраструктури, до якої відносять ринок інформаційних продуктів і послуг, сучасні телекомунікаційні системи звязку та компютерні інформаційні технології.
Як свідчить сучасна практика науково-технічного розвитку економічних систем, інформація та економіка тісно повязані між собою, а сучасні інформаційні технології стали рушійними силами технологічного та економічного розвитку нашої країни.
Першопричиною, що викликала грандіозні зміни в технологіях, які застосовуються у страховому бізнесі, стала поява і широке розповсюдження Інтернету. Змінилася модель управління бізнесом, радикально змінилась поведінка споживача. Даний огляд розвитку світової страхової індустрії дозволяє виявити основні тенденції змін, як у характері бізнесу, так і технологій, застосовуваних для утримання лідируючих позицій на ринку страхових послуг.
Дослідження у сфері економічного, науково-технічного й інноваційного розвитку, технологічного оновлення та впливу інформації на процеси розвитку проводили такі відомі іноземні вчені як В.І.Борисевич, П.Ф. Друкер, О.Є. Варшавский, Г.Я. Гольдштейн, Я.А. Жаліло, М. Кастельс, В.Г. Климов, М.Д. Кондратьєв, Б.Я. Панасюк, М. Портер, В.М. Рижих, Б. Санто, Р. Солоу, та вітчизняні дослідники, а саме такі як В. Гриценко та О. Мельничук.
Метою даної роботи є визначення основних тенденцій, переваг та загроз використання інформаційних технологій в Україні, в сфері страхування та бізнесу.
Обєкт дослідження– інформаційні технології в управлінні субєктами господарювання у сфері страхування.
Предмет дослідження– теоретичні, методологічні, науково-методичні та практичні аспекти застосування інформаційних технологій в страховій діяльності.


ВИСНОВКИ
На сьогодні страховий ринок України зазнає значного скорочення внаслідок низької рентабельності, недовіри з боку населення, незбалансованості страхового портфелю, недостатнього охоплення страховими послугами усіх сфер життя, використання страхування як шляху уникнення від оподаткування. Якщо не вирішувати ці проблеми, страховий ринок України може занепасти, що призведе до збільшення відпливу коштів закордон. Для запобігання та вирішення зазначених проблем слід здійснити наступні заходи: оновлення законодавчої бази страхування, підвищення довіри населення шляхом гармонізації страхового нагляду з міжнародними стандартами і орієнтування на захист прав споживачів, встановлення вимог до платоспроможності на основі оцінки ризиків та якості активів страховика, внести зміни в умови ліцензування страховиків, системно інформувати населення про стан і перспективи страхового бізнесу, покращити якість надання страхових послуг, створення системи гарантування страхових виплат за обовязковими видами страхування.
Підвищити ефективність функціонування страхового бізнесу можливо завдяки ефективному використанню інформаційних технологій. В Україні використовуються наступні ІТ та програмні продукти: «Галактика», «Українські страхові інформаційні системи», «1С», «Парус», засоби «MS Excel», «MS Word», графічні засоби, «OLAP», «RS-Loans V.6» в комплексі з програмою «АБС RS-Bank», «TOPS BI». Найбільшого значення сьогодні набуває розвиток збуту страхових продуктів при наданні фінансових (банківських) послуг, зокрема при кредитуванні.
Страховим компаніям слід регламентувати функціонування ІТ та схематично оформити всі шляхи та умови руху документації. Використання ІТ дозволить зменшити трудовитрати працівників компанії; створити інтегровану базу даних про обєкти страхування та прийнятті на страхування ризики; зменшити негативний вплив людського фактору при операціях обліку, формуванні страхової та бухгалтерської звітності; підвищити ефективність процесу керування страховою компанією тощо.
   
Список літератури

1. Берлін В. Тенденції розвитку та держави регулювання страхового ринку України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nfp.gov.ua/files/Грудне ві%20читання_КНУ%20Шевченка%20 Берлін_12.12.2013.pdf
2. Гострик О.М. Використання імітаційного моделювання для оцінки програмних засобів банківських установ/ Гострик О.М., Клепікова О.А.//Зб. наук. праць IY Міжнародної науково-практичної конференції „Моніторинг, моделювання та менеджмент емерджентної економіки”. Одеса, Брама-Україна, - 2014. - С. 35-38.
3. Гострик О.М. Прогнозування валютних криз методами теорії складних мереж/Гострик О.М., Соловйова К.В.// Матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції аспірантів, молодих учених та науковців «Проблеми та перспективи розвитку економіки освіти регіону», Кременчук. Кр. ІДУ ім. Альфреда Нобеля.- 2014.-С. 219- 220.
4. Загородній А. Г. Страхування: термінологічний словник / А. Г. Загородній, Г. Л. Вознюк. – [2-е вид., доп.]. – Л. : Видавництво «Бескид Біт», 2002. – 104 с.
5. Йолкіна-Старк Л. Сучасні інформаційні технології у страховому бізнесі [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ufin.com.ua/analit_ mat/strah_rynok/007.htm 5.
6. Каламбет С.В. Сучасний стан страхового ринку України та проблеми його розвитку / С.В. Каламбет, О.С. Гальченко, К.М. Каламбет // Науковий вісник: Фінанси, банки, інвестиції. – 2012. – № 3. – C. 10–14.
7. Клепікова О. А. Імітаційна модель страхової компанії як спосіб досягнення стратегічних фінансових цілей [Електронний ресурс] / О.А. Клепікова // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2013. – № 4 (9). – С. 195-201. – Режим доступу до журн.: http://www.economics.opu.ua/20 13/n4.html
8. Клепікова О. А. Сучасний стан і роль інформаційних технологій в управлінні підприємством / О.А. Клепікова // Наук. вісник міжнар. гуманітарного університету. Економіка і менеджмент. – Одеса: МГУ, 2013. - № 5. – С. 74-77.
9. Комплексне використання ІТ-технологій при реалізації банківсько-страхових продуктів [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://forinsurer.com/public/0 3/03/21/355
10. Підсумки діяльності страхових компаній 2014 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nfp.gov.ua/files/Ogliad Rinkiv/SK/sk_Ikv_2014.pdf 7.
11. Розвиток інформаційних технологій на страховому ринку України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://eworks.com.ua/work/4844 _Rozvitok_informaciinih_tehnol ogii_na_strahovomy_rinky_Ykrai ni.html
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.