23 . 05 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Звіт з виробничої практики (МАУП)№ роботи: 2217
розділ: Звіти з практики
тип: Курсова робота
об'єм: 35
винагорода автору: 150 грн

Зміст:

Вступ
1. Загальне ознайомлення із структурою управління та організацією економічної роботи ТОВ «Ґарсоньєре»
2. Аналіз формування та розміщення фінансових ресурсів ТОВ «Ґарсоньєре»
3. Аналіз фінансових результатів ТОВ «Ґарсоньєре»
4. Організація грошових розрахунків у ТОВ «Ґарсоньєре»
5. Фінансове планування ТОВ «Ґарсоньєре»
6. Аналіз фінансового стану ТОВ «Ґарсоньєре»
7. Внутрішній контроль фінансово-господарської діяльності ТОВ «Ґарсоньєре»
Висновки
Список використаних джерел
Додатки

Вступ
Виро бнича практика є нормативною, невідємною складовою частиною підготовки фахівців, яка дозволяє закріпити й поглибити теоретичні знання та отримати навички з організації економічної й фінансової діяльності, економічного аналізу та менеджменту підприємства в умовах ринкових відносин.
Метою практики є здобути практичні навики роботи спеціаліста, покращити теоретичні знання, познайомитись із фінансовою діяльністю організації.
Обєктом дослідження є ТОВ «Ґарсоньєре».
ТОВ «Ґарсоньєре» є фінансово-інвестиційною установою, що надає довготермінові кредити мікрофінансовим організаціям (включаючи кредитні спілки), виробникам сільськогосподарської продукції, а також іншим малим та середнім підприємствам, які мають позитивний соціальний вплив, покращуючи рівень життя в місцевостях, де вони працюють.
Предметом дослідження є фінансово-господарська діяльність досліджуваної компанії.
Мета роботи – здійснити аналіз діяльності досліджуваної компанії.
Завдання роботи:
- навести загальну характеристику підприємства;
- здійснити аналіз формування та розміщення фінансових ресурсів ТОВ «Ґарсоньєре»;
- провести аналіз фінансових результатів ТОВ «Ґарсоньєре»;
- вивчити організацію грошових розрахунків у ТОВ «Ґарсоньєре»;
- дослідити фінансове планування ТОВ «Ґарсоньєре»;
- провести аналіз фінансового стану ТОВ «Ґарсоньєре»;
- вивчити внутрішній контроль фінансово-господарської діяльності ТОВ «Ґарсоньєре»;
- узагальнити матеріал та зробити висновки.
Висновки
В ході написання звіту зроблено наступні висновки:
1. ТОВ «Ґарсоньєре» є фінансовою установою, що надає довготермінові кредити мікрофінансовим організаціям (включаючи кредитні спілки), а також іншим малим та середнім підприємствам, які мають позитивний соціальний вплив, покращуючи рівень життя в місцевостях, де вони працюють.
2. Організаційна структура підприємства є структурою лінійно-функціонального типу.
3. До внутрішніх джерел фінансування підприємства належить власний капітал, який включає: внески власників підприємства, реінвестування прибутку, реструктуризація активів. До зовнішніх джерел фінансування відноситься залучений та позиковий капітал, до яких належать: кредиторська заборгованість, короткострокові та довгострокові кредити банків, небанківські залучені кошти.
4. Чистий прибуток у 2014 році становив 1381 тис. грн., у 2015 році значення показника зросло на 8,76%, а в 2016 році на 55,39%. У 2016 році величина чистого прибутку становила 2334 тис. грн.
5. На ТОВ «Ґарсоньєре» складаються наступні види фінансових планів:
- поточний фінансовий план (платіжний календар);
- річний фінансовий план (баланс доходів і витрат);
- бізнес-план (фінансовий розділ).
6. Питома вага оборотних активів в структурі активів ТОВ «Ґарсоньєре» протягом досліджуваного періоду коливалась в межах 99%, що може бути пояснено приналежністю досліджуваного підприємс¬т¬ва до фінансової галузі економічної діяльності.
В структурі власного капіталу відбулися такі зміни:
- частка статутного капіталу зросла з 8,09% до 62,0%, до 77,5%.
- частка резервного капіталу також зростає. Збільшення становить 0,56%;
- найсуттєвішим є приріст нерозподіленого прибутку на 12,12%, за рахунок якого і відбувається зростання власного капіталу.
7. Проналізувавши показники ліквідності та фінансової стійкості ми бачимо, що даному підприємстві вони є значно вищими нормативних значень.
8. Внутрішній фінансовий контроль організовується ТОВ «Ґарсоньєре» з метою перевірки рівня виконання управлінських рішень у сфері управління його фінансами.
   
Список літератури

1. Антонов В.М. Фінансовий менеджмент: сучасні інформаційні технології : Навч. посібник / В.М. Антонов, Г.К. Яловий. – К : Центр навчальної літератури, 2011. – 432с.
2. Акулов, В.Б. Финансовый менеджмент: Учебное пособие / В.Б. Акулов. - М.: Флинта, МПСУ, 2010. - 264 c.
3. Архипов, А.П. Финансовый менеджмент в страховании: учебник / А.П. Архипов. - М.: ФиС, ИНФРА-М, 2015. - 320 c.
4. Басовский, Л.Е. Финансовый менеджмент: Учебник / Л.Е. Басовский. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 240 c.
5. Басовский, Л.Е. Финансовый менеджмент: Учебное пособие / Л.Е. Басовский. - М.: ИЦ РИОР, ИНФРА-М, 2011. - 88 c.
6. Бахрамов, Ю.М. Финансовый менеджмент: Учебник для вузов. Стандарт третьего поколения / Ю.М. Бахрамов, В.В. Глухов. - СПб.: Питер, 2011. - 496 c.
7. Бригхэм, Ю.Ф. Финансовый менеджмент: Экспресс-курс / Ю.Ф. Бригхэм. - СПб.: Питер, 2013. - 592 c.
8. Брусов, П.Н. Финансовый менеджмент. Математические основы. Краткосрочная финансовая политика: Учебное пособие / П.Н. Брусов, Т.В. Филатова. - М.: КноРус, 2013. - 304 c.
9. Брусов, П.Н. Финансовый менеджмент. Финансовое планирование: Учебное пособие / П.Н. Брусов, Т.В. Филатова. - М.: КноРус, 2013. - 232 c.
10. Варламова, Т.П. Финансовый менеджмент: Учебное пособие / Т.П. Варламова, М.А. Варламова. - М.: Дашков и К, 2012. - 304 c.
11. Гаврилова, А.Н. Финансовый менеджмент: Учебное пособие / А.Н. Гаврилова, Е.Ф. Сысоева, А.И. Барабанов. - М.: КноРус, 2013. - 432 c.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.