14 . 12 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Калькуляція собівартості окремих видів продукції№ роботи: 2215
розділ: Економіка підприємства
тип: Курсова робота
об'єм: 33
винагорода автору: 200 грн

Зміст:

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ КАЛЬКУЛЯЦІЇ ПРОДУКЦІЇ
1.1. Собівартість як узагальнюючий показник витрат
1.2. Поняття про калькуляцію собівартості і калькуляцію ціни
1.3. Методи калькуляції собівартості продукції
1.4. Шляхи зниження собівартості продукції в умовах ринкової економіки
РОЗДІЛ 2. КАЛЬКУЛЯЦІЯ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА ПАТ «ЖОРНИЩЕ»
2.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства
2.2. Аналіз динаміки та структури витрат виробництва
2.3. Калькулювання собівартості продукції підприємства
РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ВДАСКОНАЛЕНЯ КАЛЬКУЛЮВАННЯ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ НА ПАТ «ЖОРНИЩЕ»
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ
ВСТУП
Кальку лювання собівартості продукції - один із важливих методів обліку, але крім його основного призначення калькулювання є важливою інформаційною базою для вибору виробничої стратегії та ціноутворення. Калькулювання собівартості та облік витрат займає центральне місце в системі управління витратами. Отже, зважаючи на вищевказане, дана тема є досить важливою та актуальною в сьогоднішніх умовах.
Найбільш значний внесок у вивченні даної проблематики здійснили: Скригун, Н. Л., М. Г. Грещак, О. С. Коцюба,А. М. Турило, Ю. Б. Кравчук, А. А. Турило, Г.О.І. Грицай, С.І. Дробязко,.Класифікація витрат за різними ознаками представлена в працях Ю. С. Цал-Цалко, Ю.О Ночовна, У. І. Когут, Ф. Ф. Бутинець.
Обєктом дослідження роботи є фінансово-господарська діяльність ПАТ «Жорнище». Предметом дослідження є сукупність теоретичних, науково-методичних підходів та практичних рекомендацій щодо питань калькуляції собівартості продукції.
Метою роботи є дослідження особливостей калькуляції собівартості окремих видів продукції.
Для досягнення поставленої мети в даній роботі необхідно було вирішити низку завдань, а саме:
- виначити собівартість як узагальнюючий показник витрат;
- дослідити поняття про калькуляцію собівартості і калькуляцію ціни;
- вивчити методи калькуляції собівартості продукції;
- розглянути шляхи зниження собівартості продукції в умовах ринкової економіки;
- проаналізувати калькуляцію собівартості продукції на прикладі ПАТ «Жорнище»;
- запропонувати заходи щодо вдосконалення калькулювання собівартості продукції;
- узагальнити матеріал та зробити висновки.
Інформаційною базою роботи є чинне законодавство України, навчальні посібники, монографії, періодична література, матеріали конференцій, а також фінансова та бухгалтерська звітність обєкту дослідження.
Для досягнення мети дослідження використана сукупність методів та прийомів наукового пізнання. Теоретичною та методологічною основою дослідження є фундаментальні положення економічної теорії, економіки підприємства та сучасні підходи калькуляції собівартості продукції, наукові праці зарубіжних та вітчизняних вчених з питань калькулювання собівартості продукції.

ВИСНОВКИ
Узагалюнюючи проведене дослідження в роботі зроблено наступні висновки.
1. Встановлено, що собівартість продукції — це грошове вираження витрат на виробництво та реалізацію продукції.
2. Калькулювання являє собою комплексну систему науково обґрунтованих розрахунків виробничих витрат, повязаних з виготовленням продукції (усієї чи окремих її видів), виконанням робіт або наданням послуг. Головна мета цих розрахунків полягає у визначенні собівартості одиниці калькуляційної сукупності (видів готової продукції, її складових частин, виконаних робіт, наданих послуг).
3. Встановлено, що під методом обліку витрат і калькулювання собівартості продукції необхідно розуміти сукупність прийомів і способів збору і документального оформлення інформації про вироблених витратах з метою обчислення собівартості продукту, що випускається для забезпечення ефективного контролю та управління результатами. Найбільш поширеними є наступні методи калькулювання собівартості продукції: простий, нормативний, позамовний, по передільний та попроцесний.
4. В ході дослідження ми дійшли висновку, що в умовах ринкової економіки, коли головною метою підприємств є прагнення до одержання максимального прибутку, зниження собівартості продукції стає головним чинником на шляху його підвищення. Основним джерелом зниження собівартості продукції є зростання продуктивності праці. Друге джерело – зменшення витрат на матеріали, паливо, енергію – має найважливіше значення для матеріалоємних галузей.
5. Обєктом дослідження обрано ПАТ «ЖОРНИЩЕ». Предметом та напрямками діяльності ПАТ «ЖОРНИЩЕ» є:
- Рослинництво;
- Вирощування зернових та технічних культур;
- Вирощування фруктів, ягід, горіхів, культур для виробництва напоїв і прянощів;
- Тваринництво;
- Змішане сільське господарство.
6. Проведено аналіз витрат підприємства та зроблено висновки, що в структурі собівартості продукції частка матеріальних витрат знизилась. В 2014 році вона дорівнювала 51,83%, а в 2016 році – 48,99%. Частка витрат на оплату праці в 2014 році була на рівні 14,18%, а в 2016 році – 11,02%, внаслідок зростання у 2016 році частки витрат на оплату праці тенденцію до зростання мали також відрахування на соціальні заходи – з 4,57% до 2,25%.
7. Витрати на 1 гривню реалізованої продукції постійно мають нестабільну динаміку. У 2014 році значення показника скало 1,04 грн, а в 2015 та 2016 роках 0,68 грн. та 0,72 грн. відповідно. У 2014 році витратомісткість становила 0,96 грн, у 2015 році вона зросла до 1,48 грн, а у 2016 році зменшилась до 1,39 грн.
8. Розглянуто калькуляцію витрат при вирощуванні озимої пшениці та виробництві молока. За даними аналізу необхідно зазначити про необхідність зниження собівартості основних видів сільськогосподарської продукції.
9. Запропоновано впровадити систему управління витратами підприємства. Вдало побудована на підприємстві система управління витратами дозволяє їх знижувати, а значить, знижувати ризики бізнесу, з одного боку, та отримати більший прибуток при тій же ціні й обороті - з іншого.
   
Список літератури

1. Положення (стандарт) бухгалтерськогообліку 16 «Витрати»: затв. НаказомМіністерствафінансівУкр аїнивід 31.12.99 № 318 [Електронний ресурс]– Режим доступу:http://zakon4.rada.gov .ua/laws/show/z0027-00– 13.04.2013. – Назва з екрану.
2. Артеменко В.Б., Списак В.Т. Методи оцінки та розподілу непрямих витрат у системі управління підприємством: традиційний та функціональний підходи / В.Б. Артеменко, В.Т. Списак //Вісник Національного університету “Львівська політехніка” – 2015. – №2 (577). – С. 8 – 14.
3. Андрущенко. Н. С. Суть і значення витрат: історичний аспект / H. С. Андрущенко //Актуальні проблеми економіки. – 2007. – № 5. – С. 3 – 7.
4. Власюк Г. Аналіз та оцінка існуючих систем управління витратами / Г. Власюк // Економіка та підприємництво. Держава та регіони: Гуманітарний університет. – 2010. – №6. – С. 76 – 79.
5. Грещак, М. Г. Управління витратами [Текст]: навчально-методичний посібник / М. Г. Грещак, О. С. Коцюба – К.: КНЕУ, 2006. – 131 с.
6. Грицай, О. І. Сутність витрат промислового підприємства[Текст] / О. І. Грицай // Фінансипідприємств. – 2010. – № 5. – С.34-37.
7. Демяненко С.І. Менеджмент аграрних підприємств. Навч. посіб. [Електронний ресурс] : С.І. Демяненко. – К. : КНЕУ, 2005. – 347 с. – Режим доступу : www.buklib.net.
8. Дробязко, C. І. Методичні основи управління витратами підприємства [Текст] / С. І. Дробязко// Економіка підприємства. – 2010. – № 1. – С. 57- 59.
9. Ивашкевич, В. Б. Организация управленческого учета по центрам ответственности и местам формирования затрат / В. Б. Ивашкевич // Бухгалтерский учет. – 2009. –№ 5. – С. 15–18.
10. Жовнірова М.В. Удосконалення системи управління витратами на підприємствах [Електронний ресурс]/М.В. Жовнірова. – Режим доступу : www.ipdo.kiev.ua.
11. Кальєніна Н. Методи управління витратами, їх переваги та недоліки / Н. Кальєніна // Економіка та підприємництво. Держава та регіони: Гуманітарний університет. – 2007. – №5. – С. 32 – 36.
12. Котляров, С.А. Управление затратами: учебное пособие[Текст]/ С. А. Котляров – СПб.: Питер, 2001. – 160 с.
13. Мних, Є. В. Економічний аналіз[Текст]: підручник / Є. В. Мних. – К. : Центр навчальної літератури, 2007 – 412 с.
14. Партин, Г.О.Управління витратами підприємства: концептуальні засади, методи та інструментарій [Текст]: монографія / Г. О. Партин – К.:УБС НБУ,2008. –219с.
15. Ростовська, Г.В. Витрати: економічна сутність та напрямки дослідження [Текст] / Г. В. Ростовська // Вісник Донецького Національного університету.– 2009. – № 2. – С.65-68.
16. Савчук, В. П. Финансовый менеджмент предприятий [Текст]: прикладные вопросы санализом деловых ситуаций / В. П. Савчук. – К. : Изд. Дом «Максимум», 2004 – 600 с.
17. Сухарева, Л. А. Контроллинг – основа управления бизнесом [Текст] / Л. А. Сухарева, С.Н. Петренко – К.: Ника-центр, 2005. – 208 с.
18. Турило А. М. Управління витратами підприємства [Текст]: навч. Посібник/ А. М. Турило, Ю. Б. Кравчук, А. А. Турило. – К. : Центр навчальної літератури, 2006. – 120 с.
19. Цал-Цалко, Ю. С. Витрати підприємства: навч. посіб. [Текст] Ю. С. Цал-Цалко. – К. :ЦУЛ, 2002. – 374 с.
20. Ночовна, Ю.О. Класифікація витрат за елементами та статтями: сучасний стан і проблеми [Текст] / Ю. О. Ночовна // Вісник Львівської комерційної академії.– 2011. – № 35. – С.228-231.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.