12 . 12 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Торгівля непродовольчими товарами№ роботи: 2214
розділ: Маркетинг
тип: Контрольна робота
об'єм: 16
винагорода автору: 100 грн

Зміст:

Вступ
1. Історія, виникнення послуг торгівлі непродовольчих товарів
2. Класифікація послуг торгівлі непродовольчих товарів
3. Аналіз статистичних даних щодо надання послуг торгівлі непродовольчими товарами в Україні та світі
4.Основні документи що регламентують надання даних послуг
5. Шляхи удосконалення послуг торгівлі непродовольчими товарами
Висновки
Список використаних джерел

Вступ
Сфера торгівлі – це одна з провідних галузей економіки країни, за деякими економічними показниками вона займає друге-третє місце в Україні.
Проблеми та шляхи розвитку торгівлі в Україні досліджували багато вітчизняних вчених, таких як В.В. Апопій, С.Г. Бабенко, О.І. Бланк, Я.А. Гончарук, В.П. Косаріна, І.Т. Мазаракі та ін. У працях цих авторів розглядаються різні аспекти формування та використання потенціалу торговельних підприємств. О.Г. Біла та І.Л. Бондарюк розглядали розвиток товарообігу, В.В. Макарова проводила статистико-економічний аналіз зовнішньоторговельного обороту.
В умовах розвитку ринкових відносин торгівля непродовольчими товарами як важлива складова сфери економіки України набуває все більшого розвитку. На сучасному етапі даний ринок характеризується високим рівнем насиченості, стабільним постачанням, що разом із підвищенням купівельної спроможності населення закріплює позитивну тенденцію росту обсягу товарообігу.
Мета роботи – дослідити сучасний стан послуг торгівлі непродовольчих товарів.
Завдання роботи:
- розглянути історію, виникнення послуг торгівлі непродовольчих товарів;
- вивчити класифікацію послуг торгівлі непродовольчих товарів;
- провести аналіз статистичних даних щодо надання послуг торгівлі непродовольчими товарами в Україні та світі;
- дослідити основні документи що регламентують надання даних послуг;
- запропонувати шляхи удосконалення послуг торгівлі непродовольчими товарами.

Висновки
Отже, відповідно до поставленої мети та завдань в роботі зроблено наступні висновки:
1. Історія торгівлі як обмін товарно-матеріальними цінностями відома з камяного віку. На сучасному етапі відбулося переміщення торгівлі в Інтернет. Це дозволило зробити процес покупки максимально комфортним.
2. Основна частина непродовольчих товарів у практиці торгівлі поділяється на такі товарні групи: товари побутової хімії, вироби з пластичних мас, будівельні товари, меблеві товари, ке¬рамічні вироби, вироби зі скла, металевогосподарські товари, елек¬тротовари, побутові електромашини і прилади, текстильні, швейні, трикотажні, взуттєві, галантерейні, парфумерно-косметичні то¬вари, хутряні вироби, ювелірні вироби та прикраси, годинники, товари культурно-побутового призначення тощо.
3. В теперішній час спостерігаються позитивні тенденції розвитку товарообігу в Україні. Структура послуг торгівлі непродовольчими товарами змінилася в сторону збільшення оптового товарообігу(з 17% до 23%). Щодо світового ринку, то міжнародна торгівля товарами споживчого призначення динамічно розвивається, удосконалюється товарна структура, покращується асортиментний склад.
4. Торгівля непродовольчими товарами регулюється Господарським і Цивільним кодексами України, Законами України "Про захист прав споживачів", "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення", іншими нормативно-правовими актами.
5. Для вдосконалення торгівлі непродовольчими товарами пропонується надалі вдосконалювати структуру мережі торговельних підприємств і впроваджувати якісно нові системи обслуговування ринкового типу, а також підвищити рівень фінансового менеджменту, економічно обґрунтованого планування доходів, витрат і прибутку, ресурсного забезпечення операційної діяльності торгових підприємств.
   
Список літератури

1. Азарян О. М. Організація і технологія торгівлі: [навч. посіб. для студ. ВНЗ] / О. М. Азарян, Е. М. Локтєв, В. П. Оліфіров – Донецьк : СПД Дмитренко, 2007. – 527 с.
2. Лігоненко Л.О. Державне регулювання розвитку внутрішньої торгівлі: сучасний стан та напрями удосконалення / Л.О. Лігоненко // Актуальні проблеми економіки. – 2003. – No 1. – С. 52–57.
3. Бланк И.А. Управление торговым предприятием / И.А. Бланк. – М. : ассоциация авторов и издателей; ТАНДЕМ; Издательство ЭКМОС, 1998. – 416 с.
4. Внутрішня торгівля: регіональні аспекти розвитку: монографія / [О.М. Азарян, Я. М. Антоняк, В. В. Апопій та ін. ; за ред. О. О.Шубіна, Я. А. Гончарука]. –Донецьк -Львів: ДонНУЕТ, 2007. – 404 с.
5. Матеріали Державного комітету статистики України [Електронний ресурс]. –Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.