19 . 11 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Розвиток підприємств готельного бізнесу№ роботи: 2212
розділ: Готельно-ресторанна справа
тип: Курсова робота
об'єм: 50
винагорода автору: 250 грн

Зміст:

ВСТУП
Розділ 1. Теоретико-методологічні аспекти розвитку підприємств готельного бізнесу в Україні
1.1. Важливість та пріоритетність розвитку вітчизняних підприємств готельного бізнесу в умовах євроінтеграції
1.2. Моделі та методи розвитку підприємств готельного бізнесу
1.3. Передовий досвід успішного розвитку підприємств готельного бізнесу
Розділ 2. Аналіз фінансово-господарської діяльності готельного комплексу «Братислава»
2.1. Загальна характеристика готельного комплексу «Братислава»
2.2. Аналіз організаційної структури готельного комплексу «Братислава»
2.3. Управління діяльністю готельного комплексу
Розділ 3. Розвиток готельного комплексу «Братислава»
3.1 Можливі альтернативи розвитку готельного комплексу «Братислава»
3.2. Розробка пріоритетного сценарію розвитку готельного комплексу «Братислава»
3.3. Економічне обґрунтування прийнятих управлінських рішень.
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ

ВСТУП
Пода льший соціально - економічний розвиток України можливий за умов розширення внутрішнього ринку і підвищення конкурентоспроможності національної економіки, її окремих виробництв та галузей. Одним з пріоритетних напрямків такого розвитку країни є туризм, який зараз посідає друге місце у світовій економіці. Розвиток туристичної галузі сьогодні є надзвичайно актуальним, оскільки туризм є одним із важливих чинників виходу нашої економіки з кризи, стабільного і динамічного збільшення надходжень до бюджету, позитивного впливу на стан справ у багатьох галузях народного господарства, підвищення зайнятості населення, розвитку у ринкових відносинах. Основною складовою туристичної індустрії є готельне господарство. Саме готельні підприємства виконують одну з найважливіших функцій у сфері обслуговування туристів: забезпечують їх сучасним житлом і побутовими послугами. Витрати на готельні послуги становлять приблизно від 30% до 50% усіх витрат у кошторисі туристів. Готельне господарство є однією з складових туристичної індустрії. Для туриста комфортабельний готель - візитна картка країни, він створює її імідж іноді в більшій мірі, ніж десятки інших факторів.
Ефективне функціонування ринку готельних послуг є важливою складовою частиною соціально-економічного розвитку економіки України. Однак глибока політична та економічна криза, окупація Автономної Республіки Крим та війна на сході країни спричинили значне зменшення кількості туристів в Україні. Зниження туристичного потоку призвело до підвищення рівня конкуренції між готелями за платоспроможного клієнта. Жорстка конкуренція потребує від операторів ринку готельних послуг уміння формувати стійку і дієву конкурентну перевагу та розробляти ефективні заходи з просування своїх послуг, тобто вимагає застосування стратегічного інтрументарію. Саме тому проблема формування стратегії просування послуг українських підприємств індустрії гостинності є актуальною.
Дослідженням тенденцій розвитку туристичного бізнесу та його важливої складової - готельного господарства займалися провідні вітчизняні та зарубіжні вчені - економісти: Р.А. Брайнер, О.П. Дурович, В.І. Карсекін, Н.М. Кузнецова, Г.А. Папірян, Т.І. Ткаченко, Д. Уокер, О.Д. Чудновський. Вивченню питань щодо регулювання туристичної галузі приділяється багато уваги у працях як вітчизняних, так і зарубіжних учених. Значний внесок у дослідження проблем розвитку, управління та функціонування готельного господарства зробили вчені: К. Каспар, Й. Кріпендорф, Ф.Котлер, А. Кох, В. Фреєр, С. Байлик, І. Балабанов, Ю. Волков, В. Герасименко, В. Гуляєв, І. Зорін, Л. Нечаюк, М. Мальська, Г. Мунін, П. Пуцентейло, Х. Роглєв, Н. Телеш, В. Цибух, С. Цьохла, О. Шаблій, І. Школа, Л. Шматько та ін.
Проведене студіювання наукових літературних джерел свідчить про те, що мало дослідженими залишаються проблеми подальшого розвитку готельного бізнесу в Україні, небагато уваги в наукових працях відведено вибору оптимального варіанту розвитку готельного підприємства в умовах євроінтеграції.
Мета курсової роботи полягає у дослідженні особливостей та перспектив розвитку готельного бізнесу в Україні.
За для реалізації мети у курсовій роботі виконано наступні завдання:
- визначено пріоритетність розвитку вітчизняних підприємств готельного бізнесу в умовах євроінтеграції;
- досліджено моделі та методи розвитку підприємств готельного бізнесу;
- проаналізовано передовий досвід успішного розвитку підприємств готельного бізнесу;
- охарактеризовано готельний комплекс «Братислава»;
- проаналізовано організаційну структуру готельного комплексу «Братислава»;
- оцінено управління діяльністю готельного комплексу;
- окреслено можливі альтернативи розвитку готельного комплексу «Братислава»;
- розроблено пріоритетний сценарій розвитку готельного комплексу «Братислава»;
- запропоновано економічне обґрунтування прийнятих управлінських рішень.
Обєктом даної роботи є процес розвитку готельного бізнесу в Україні.
Предметом курсової роботи є діяльність готельного комплексу «Братислава».
Структура роботи: робота складається з вступу, 3 розділів, висновків. В даній роботі 5 рисунків, 4 таблиці, 51 сторінка, 38 літературних джерел та 1 додаток.
ВИСНОВКИ
На підставі дослідження розвитку готельного бізнесу в Україні можна зробити наступні висновки:
1. Основною складовою туристичної індустрії є готельне господарство. Саме готельні підприємства виконують одну з найважливіших функцій у сфері обслуговування туристів: забезпечують їх сучасним житлом і побутовими послугами. Витрати на готельні послуги становлять приблизно від 30% до 50% усіх витрат у кошторисі туристів. Готельне господарство є однією з складових туристичної індустрії.
2. Сьогодні існує проблема щодо невідповідності цін рівню якості готельних послуг. Вартість проживання в українських готелях у два-три рази перевищує вартість проживання в готелях аналогічного рівня країн Європи, що зумовлено неналежним державним регулюванням цієї сфери і низьким рівнем диференціації готельних послуг (слаборозвинена мережа хостелів, мотелів, кемпінгів та ін.). Найбільш виграшна позиція у готелів економ-класу європейського стандарту та якісних підприємств готельного господарства бюджетного типу, які змогли покращити свої економічні показники.
3. Принципи та методи стратегічного менеджменту набувають все більшого поширення в індустрії гостинності, що є складовою частиною сфери послуг, яка, в свою чергу, являє собою один з найважливіших і динамічно розвиваючих секторів економіки. Серед галузей сфери послуг все більшого значення набуває готельний бізнес, який грає роль каталізатора розвитку всього народного господарства країни.
4. Глoбaлiзaцiя та кoнцентрaцiя гoтельнoгo бiзнесу виявляються у ствoреннi великих кoрпoрaцiй i гoтельних мереж. Тaкий пiдхiд дoзвoляє гoтельним пiдприємствaм перегрупувaтися й притягнути дoдaткoвi ресурси для рoзвитку свoгo бiзнесу. Гoтельнi пiдприємствa кoнцентруються шляхом ствoрення сoюзiв aбo aсoцiaцiй, щo не пoрушують їх юридичну i гoспoдaрську сaмoстiйнiсть, aле дoзвoляють прoвoдити спiльнi мaркетингoвi прoгрaми та дoслiдницьку дiяльнiсть, фoрмувaти єдину систему пiдгoтoвки i перепiдгoтoвки кaдрiв.
5. Виокремлено такі основні напрями розвитку готельного бізнесу: поглиблення спеціалізації і концептуалізації готельних закладів; утворення міжнародних готельних ланцюгів та консорціумів під впливом глобалізації; персоніфікація обслуговування і повна концентрація на запитах та потребах клієнтів; диверсифікованість послуг; упровадження в індустрію гостинності компютерних технологій.
6. Глибокі зміни в структурі і якості робочої сили, у змісті праці, вичерпання резервів зростання ефективності праці за рахунок фізичних можливостей потребують нетрадиційних підходів щодо стимулювання мотивації праці. При цьому завдання полягає в приведенні в дію можливостей працівника, повязаних з його майстерністю, освітою та фаховою підготовкою, розвитком трудового потенціалу, прагненням до творчості й самореалізації.
7. Встановлено, що впровадження автоматизованої системи управління «Отель-2.3» у діяльність готельного комплексу «Братислава» забезпечує: досягнення конкурентної переваги; підвищення продуктивності роботи; максимальне використання наявних ресурсів готелю.
   
Список літератури

1. Агафонова Л.Г. Туризм, готельний і ресторанний бізнес : ціноутворення, конкуренція, державне регулювання : монографія / Л.Г. Агафонова. – К. : «Знання України», 2002. – 360 с.
2. Байлик С.І. Готельне господарство. Проблеми, перспективи, сертифікація : [навч. посіб.] / С.І. Байлик ; 2-е вид., перероб. і доп. – К. : Дакор, 2006. – 288 с.
3. Вендров А.М. Проектирование программного обеспечения экономических информационных систем / А.М. Вендров. – М. : Финансы и статистика, 2006. – 544 с.
4. Герасименко В.Ц. Основи туристичного бізнесу / В.Ц. Гераси¬менко. – Одеса : Черноморье, 1997. – 160 с.
5. Горіна Г.О. Особливості сучасного розвитку готельної індустрії України / Г.О. Горіна // Вісник Сумського державного універси¬тету. – 2010. – № 2.
6. Гостиничный рынок Украины: состояние и перспективы [Электронный ресурс]. — Режим доступа : http://ubr.ua/business-practic e/own-busi-ness/gostinichnyi-r ynok-ukrainy-sostoianie-ipersp ektivy-303984.
7. Департамент туризму в Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://me.gov.ua/Tags/Document sByTag?lang=uk-UA&id= 4268f55c-fec7-4d63-b4d3-1a0311 a7297b&tag=Turizm.
8. Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/.
9. Джанджугазова Е.А. Маркетинг в индустрии гостеприимства : учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Е.А. Джанджугазова. — М. : издательский центр «Академия», 2003. — 224 с.
10. Друкер Т.І. Зарубіжний досвід малих готелів / Т.І.Друкер, А.О. Яворська. – М. : УГТ РБ, 2005. – 78 с.
11. Загороднюк О. Сутність і значення контролінгу в системі управління підприємством / О. Загороднюк // Вісник Харківського національного аграрного університету ім. В.В Докучаєва. Сер.: Економічні науки. – 2013. – № 6. – С. 121–127.
12. Кабушкин Н.І. Менеджмент готелів та ресторанів / Н.І. Кабушкин, Г.А. Бондаренко – Мінськ : «Нове видання», 2002. – 368 с.
13. Клюева Л. Мобильный интернет: самый перспективный канал продаж отеля [Електронний ресурс] Л. Клюева // Фронтдеск - сообщество профессионалов гостиничного бизнеса. – 2011. – Режим доступу: http://www.frontdesk.ru/vetka. cgi?vetkaid=37766
14. Кожухівська Р. Використання міжнародного досвіду впровадження інновацій у сферу готельного бізнесу / Р. Кожухівська // Науковий журнал «Вісник Донецького національного університету». Сер. В: Економіка і право. – 2015. – Вип. 1. – С. 160–164.
15. Корнева Д.А. Особливості розвитку туристичної інфраструкту¬ри в Україні / Д.А. Корнева // Вісник ДІТБ. – 2011. – № 15. – С. 174–180.
16. Костюк О. М. Інтернет технології бронювання готелів [Електронний ресурс] О. М. Костюк // Туристичні книги. – 2010. – Режим доступу: http://tourism-book.com/books/ book-32/chapter-1363
17. Котлер Ф. Основы маркетинга. Краткий курс. / Ф. Котлер ; пер. с англ. – М. : Вильямс, 2007. – 656 с.
18. Кузнєцова Н.М. Основи економіки готельного та ресторанного господарства / Н.М. Кузнєцова ; ФПУ Інститут туризму. – К., 1997. – 176 с.
19. Лутай А.П. Використання сучасних інформаційних технологій у туристичній галузі / А.П. Лутай // Торгівля і ринок України. – Донецьк : ДонНУЕТ, 2010. – Вип. 30, т. 1. – С. 143-148.
20. Ляпіна І.Ю. Організація і технологія готельного обслуговування / І.Ю. Ляпіна – М. : «Академія», 2005. – 208 с.
21. Малюга Л. Управління факторами конкурентоспроможності підприємств / Л. Малюга // Інноваційна еко- номіка. – 2012. – № 11. – С. 88–91.
22. Миронов Ю.Б. Інформаційні технології в діяльності санаторно-готельних підприємств / Ю.Б. Миронов // Вісник Львівської комерційної академії. Серія : Економіка. – 2007. – Випуск 26. – С. 193-200.
23. Мунін Г. Б. Управління сучасним готельним комплексом : Навч. посіб. [Текст] / Г. Б. Мунін, А.О. Змійов, Г. О. Зіновєв, Є. В. Самарцев. – К. : Ліра, 2005. – 520 с.
24. Офіційний сайт готельного комплексу «Братислава» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.bratislava.com.ua/
25. Планування діяльності підприємств харчової промисловості в умовах ринку : [монографія] / А.М. Богатирьов, А.І. Бутенко, І.О. Кузнєцова. – Одеса: Інститут проблем ринку та економі¬ко-екологічних досліджень НАН України. Одеська нац. Акаде¬мія харчових технологій, 2003. – 274 с.
26. Пуцентайло П.Р. Економіка і організація туристично-готельного підприємництва : навч. посіб. / П.Р. Пуцентайло. – К.: Центр навч л-ри, 2007. – 344 с.
27. Сапрунова В.Б. Туризм: эволюция, культура, маркетинг / В.Б. Сапрунова. – М. : Ось-89, 1997. − 291 с.
28. Сейфуллаева М.Э. Маркетинг : [учеб. пособие для студентов ву¬зов, обучаю¬щихся по специальностям экономики и управления] / Под ред. М.Э. Сейфуллаевой ; 2-е изд., перераб. и доп. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2011. – 255 с.
29. Сенін В.С. Готельний бізнес : класифікація готелів та інших засобів розміщення / В.С. Селін, А.В. Денисенко. – М., 2000. – 144 с.
30. Соломянюк Н.М. Процес маркетингового планування та його розвиток в сучасних умовах / Н.М. Соломянюк // Вісник ОНУ ім. І.І. Мечникова. – 2014. – Т. 19. – Вип. 2/14 – С. 70–73.
31. Ткаченко, В. Гостиничные системы: функции и возможности [Електронний ресурс] / В. Ткаченко // Сети и бизнес. – 2011. – № 2(57) – С. 74-84. – Режим доступу : http://www.sib.com.ua/arhiv_20 11/2011_2/statia_2_1_2011/stat ia_2_1_2011.htm.
32. Томпсон А.А., Стрикленд А.Дж. Стратегический менеджмент. Искусство разработки и реализации стратегий : [учебник для вузов] / А.А. Томпсон, А.Дж. Стрикленд ; пер с англ. под ред. Л.Г. Зайцева, М.И. Соколовой. – М. : Банки и биржи ; ЮНИТИ, 1998. – 576 с.
33. Феофанова О. Проблемы формирования конкурентных преимуществ в гостиничном бизнесе / О. Феофанова, С. Нездойминов // Науковий вісник Одеського національного економічного університету. Науки: економіка, політологія, історія. – 2016. – № 1 (233). – С. 162–175.
34. Чудновский А.Д. Туризм и гостиничное хазяйство : учебник / А.Д. Чудовский. – 2-е узд. – М. : «ЮРКНИГА», 2005. – 448 с.
35. Шматько Л.П. Туризм і готельне госпо- дарство / Л.П. Шматько. – М., 2005. – 346 с.
36. Як криза вплинула на готельну нерухомість в Україні? [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://realt.aviso.ua/uk/news? id=265504d9- 3a83-4f65-ba9e-60f3717e4f95.
37. Colliers International: с начала года в Киеве выросла стоимость гостиничных номеров [Электронный ресурс]. – Режим до¬ступа : http://www.colliers.com/ru-ua/ ukraine/insights/market-news/2 015/2015_04_29_press-release_h otels_rus.
38. Inter Hotel. Комплексная система управления и контроля гостиницы, санатория, ресторана, клуба [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://interhotel.ua.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.