19 . 10 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Впровадження та використання новітніх інформаційних технологій у фінансовій діяльності підприємства№ роботи: 2211
розділ: Фінанси
тип: Курсова робота
об'єм: 40
винагорода автору: 200 грн

Зміст:

ВСТУП
1. СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ – ЗАСІБ ОПТИМІЗАЦІЇ ФІНАСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ
2. АНАЛІЗ ВПЛИВУ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА ДІЯЛЬНІСТЬ ПАТ «КИЇВОБЛЕНЕРГО»
3. РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ

ВСТУП
Акту альність дослідження. Сучасні підприємства вимагають найновіших методів управління. Ухвалення управлінських рішень вимагає не тільки аналізу, оцінки і прогнозування внутрішнього розвитку підприємства, але і забезпечення відповідності між зовнішнім мікросередовищем і макросередовищем та встановлення ступеня його впливу на фінансовий стан підприємства.
Тому впровадження інформаційних технологій для проведення аналізу фінансового стану надзвичайно важливі для стабільної роботи сучасного підприємства та забезпечення його ефективного розвитку.
Рівень наукового дослідження. Дослідженню проблем використання програмних продуктів у роботі професійного фінансового аналітика, аналізу в сучасних умовах велику увагу приділяють українські учені-економісти Ситник В., Єрьоміна Н.; російські учені В.Палій, В.Ковальов, та білоруські Н.Русак, М. Міхайлова-Станюта, які є розробниками методик розрахунку і аналізу показників з вибраним видом школи фінансового аналізу. Проте в умовах постійної трансформації фінансової звітності та максимального її наближення до міжнародних стандартів актуальність вище зазначеної проблеми підсилюється та вимагає пошуку нових рішень в галузі інформаційних систем і технологій у фінансах.
Метою дослідження є проведення аналізу найпоширеніших програмних продуктів, які необхідні на робочому місці сучасного фінансиста, ідентифікація існуючих проблем та виявлення ключових переваг нових програмних продуктів порівняно з існуючими.
Завдання роботи:
- розглянути основні підходи щодо поняття «інформаційні» технології та їх значення в управлінні фінансами;
- провести аналіз сучасних інформаційних технологій для управління фінансовою діяльністю підприємства;
- проаналізувати фінансовий стан корпорації;
- дослідити ефективність використання інформаційних технологій в діяльності досліджуваної корпорації;
- запропонувати шляхи вдосконалення використання сучасних інформаційних технологій в фінансовій діяльності корпорації.
   
Список літератури

1. Абдуліна І, Березанська В. Роблячи ставки на розробку програмного забезпечення /Ірина Абдуліна, Березанська Вероніка // Інтелетуальна власність.-2012.-№9.-С.8-12
2 . Антонюк В.А., Інформаційні системи і технології у фінансах: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц./ В.А. Антонюк,Курков М.С. – К.: КНЕУ, 2010. – 140с.
3. Антонов В.М. Фінансовий менеджмент: сучасні інформаційні технології. – К.: Омега, 2003. – 452 с.
4. Береза А. М. Основи створення інформаційних систем: Навч. посібник. — 2-ге вид., перероб. І доп. — К.: КНЕУ, 2001. —156 с.
5. Івахненко В. М. Курс економічного аналізу [Текст] : навчально-методичний посібник / В. М. Івахненко. – К.: КНЕУ, 2006. – 301 c.
6. Информационные технологии в бизнесе / Под ред. М. Желены. - CПб.: Питер, 2009. - с. 16.
7. Матвієнко О.В. Інформаційний менеджмент в структурі управління//Матеріали I Міжнародної науково-практичної конференції “Сучасні проблеми управління” (30 листопада - 1 грудня 2001 р.).-К.: Політехніка, 2001.-С.423-424.
8. Рязанцева Н.А. 1С:Предприятие. Комплексная конфигурация. Секреты работы./ Н.А. Рязанцева – СПб.:БХВ–Петербург, 2009. –624с.
9. Офіційний сайт ПАТ «Київобленерго»- www.koe.vsei.ua
10. Пістунов І.М. Інформаційні системи в фінансово-кредитних установах: Навчальний посібник / І.М. Пістунов – К.: 2013. – 234с.
11. Плескач В.Л. Інформаційні системи і технології на підприємствах: підруч. В.Л. Плескач, Т.Г. Затонацька. К.: Знання, 2011. –718с.
12. Прокопенко И.Ф. Компьютеризация экономического анализа (теорія, практика). – К.: ЮНИТИ, 2001. – 412 с.
13. Твердохліб М. Г. Інформаційне забезпечення менеджменту: Навч. посібник. — Вид. 2-ге, доп. та перероб. — К.: КНЕУ, 2002. — 224 с.
14. Фінансово-економічний аналіз [Текст] / П. Ю. Буряк, М. В. Римар, М. Т. Бець та ін. – К. : ВД «Професіонал»,2004. – 528 с.
15. Фінансовий менеджмент [Текст] / Поддєрьогін А. М., Білик М. Д., Буряк Л. Д., Невмержицька Н. Ю., Невмержицький Я. І., Островська О. А., Павловська О. В., Потій В. З., Терещенко О. О. – К. : КНЕУ, 2005. – 535 с.
16. [Електронний ресурс] http://www.1c.ua
17. [Електронний ресурс] http://www.parus.com/solutions /middle/ products/parus7/
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.