27 . 03 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

УПРАВЛІННЯ ЗАПАСАМИ ПІДПРИЄМСТВА№ роботи: 2210
розділ: Фінанси
тип: Дипломна робота
об'єм: 87
винагорода автору: 500 грн

Зміст:

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО – МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ЗАПАСАМИ ПІДПРИЄМСТВА
1.1. Економічна сутність та класифікація запасів
1.2. Показники оцінки запасів на підприємстві
1.3. Роль стратегічного управління запасами в системі фінансового менеджменту
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ УПРАВЛІННЯ ЗАПАСАМИ НА ПАТ "ЛЬВІВСЬКА КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА "СВІТОЧ"
2.1. Аналіз фінансово–господарської діяльності підприємства
2.2. Аналіз запасів підприємства ПАТ "ЛЬВІВСЬКА КОНДИТЕРСЬКА
ФАБРИКА "СВІТОЧ"
2.3. Оцінка якості управління запасами на підприємстві.
РОЗДІЛ 3. НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ЗАПАСАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ
3.1. Шляхи підвищення ефективності стратегічного управління запасами
3.2. Визначення оптимальної системи управління запасами ПАТ "ЛЬВІВСЬКА КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА "СВІТОЧ"
3.3. Оцінка економічної ефективності від впроваджених заходів на підприємстві ПАТ "ЛЬВІВСЬКА КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА "СВІТОЧ"
ВИСНОВОК
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ

ВСТУП
Ефективне функціонування підприємств у ринкових умовах господарювання значною мірою залежить від раціонального використання ресурсів: трудових, матеріальних, які в сукупності з основними фондами становлять виробничі ресурси. Матеріальні ресурси є засобами виробництва, які включають засоби праці і предмети праці.
Запаси – це складова частина оборотних фондів підприємства, що відображаються в активі балансу, які не використовуються в даний момент у виробництві зберігаються на складах або в інших місцях і призначені для подальшого використання (виробництва, продажу, перепродажу, а також використовуються для управління підприємством).
Вирішення проблеми ефективного розвитку та зростання виробничого потенціалу підприємств потребує створення системи управління виробництвом, в основу якої має бути покладено формування інформації про виробничі запаси підприємства [2].
Сучасне управління запасами – стратегічна та перспективна функція менеджменту підприємства. А сучасна система управління запасами – це не просто засіб для розрахунку, скільки запасів необхідно закупити і коли це зробити, а система, орієнтована на досягнення стратегічних цілей підприємства й охоплює всі сторони діяльності компанії. Крім того, запаси підприємства становлять чималу частку його активів і є предметом інвестування.
Управління запасами має два основні аспекти. Один стосується забезпечення підприємства виробничими запасами для виготовлення необхідного продукту в достатній кількості, у визначені терміни та в потрібному місці. Другий аспект пов`язаний з витратами на підтримання певного рівня запасів. Виходячи з цих положень на підприємстві регулюють рівень матеріальних запасів виробництва. При цьому визначають терміни та обсяги замовлень (коли та скільки замовляти) і розробляють моделі, які допомагають у прийнятті таких рішень.
Саме тому тема дипломної роботи “Управління запасами підприємства” є досить актуальною.
Метою даної дипломної роботи є оцінка ефективності використання оптимальної системи управління запасами на підприємстві в сучасних економічних умовах.
Теоретичну основу дослідження питання вивчення та формування системи управління запасів склали наукові праці зарубіжних та вітчизняних вчених, таких як: Губанов В.А.., Голубков Е.П., Бланк І.А., Старостіна А.О., Мазаракі А.А., Лахтіонова Л. А., Лушкин В. А., Пономарьов В. Д., Ялдин І.В., Ачкасов А. Е., Носова С. С., Шеремет А. Д., Сайфулін Р. С. та інших.
Реалізація поставленої мети здійснювалась шляхом вирішення наступних задач:
— дослідження економічної сутності та класифікації запасів;
— визначення показників оцінки запасів на підприємстві;
— визначення ролі стратегічного управління запасами в системі фінансового менеджменту;
— проведення аналізу фінансово–господарської діяльності підприємства;
— проведення аналізу запасів підприємства ПАТ "ЛЬВІВСЬКА КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА "СВІТОЧ";
— оцінка якості управління запасами на підприємстві;
— визначення шляхів підвищення ефективності стратегічного управління запасами;
— визначення оптимальної системи управління запасами ПАТ "ЛЬВІВСЬКА КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА "СВІТОЧ";
— оцінка економічної ефективності від впроваджених заходів на підприємстві ПАТ "ЛЬВІВСЬКА КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА "СВІТОЧ".
Предметом дослідження є запаси виробничо-торгівельного підприємства.
Обєктом дослідження є виробничо-торгівельне підприємство ПАТ "ЛЬВІВСЬКА КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА "СВІТОЧ".
Методи дослідження. Теоретичною та методологічною основою дослідження є наукові концепції та теоретичні розробки вітчизняних та зарубіжних вчених в області аналізу діяльності підприємств, маркетингу, менеджменту, закони України.
В процесі дослідження використані традиційні способи та засоби економічного аналізу (табличного, порівняння, групування, графічний), обробка матеріалів з використанням персональних ЕОМ.
   
Список літератури

1. Аникин Б. А., Тяпухин А. П. Коммерческая логистика: учеб. – М.: ТК Велби, изд-во Проспект, 2005. – 432 с. Баканов М.И., Шеремет А.Д. Теория экономического анализа. – М.: Финансы и статистика, 2010. – 416с.
2. Бандурка А.М., Червяков И.М., Посылкина О.В. Фінансово-экономический аналіз. – Х.: Изд-во Харьк.ун-та внутр дел, 2009. – 394с.
3. Бауерсокс Д.Д. Логистика: интегрированная цепь поставок / Бауерсокс Д.Д., Клосс Д.Д.; пер. с англ. – М.: ЗАО “Олимп-Бизнес”, 2001. – 640 с.
4. Багрій П. І. Економічний словник / П. І. Багрій, С. І. Дорогунцов. – Гол. ред. Укр. Радянська енциклопедія Академії наук УРСР, 1973. – 621 с.
5. Бородкин А. С. Учет в объединении и предприятии / А. С. Бородкин, М. А. Шевчук. – К. : Техника, 1978. – 174 с.
6. Бухгалтерский учет / [Безруких П. С., Кашаев А. И., Рогулин Д. А. и др.] ; под ред. П. С. Безруких. – [2-е изд.]. – М. : Финансы и статистика, 1983. – 375 с.
7. Бутинець Ф. Ф. Теорія бухгалтерського обліку : підруч. [для студ. вищ. навчальних закладів] / Бутинець Ф. Ф. – [3-тє вид.]. – Житомир : ПП «Рута», 2003. – 444 с.
8. Бойчик І.М., Харів П.С., Хопчан М.І. Економіка підприємств. – Львів: В-во «Сполом», 2007. – 212с.
9. Брігхем Е.Ф. Основи фінансового менеджменту. – К.: Ніка – Центр: Ольга, 2002. – 256с.
10. Бутинець Ф.Ф., Мних Є.В., Олійник О.В. Економічний аналіз. Практикум. Навчальний посібник для студентів ВУЗів. – Житомир: ТУТУ, 2000. – 416с.
11. Вартов А.С. Економічна діагностика діяльності підприємства: організація та методологія. – М: Фінанси та статистика, 2009 – 287с.
12. Гаджинский А. М. Логистика: Учебник для высших и средних специальных учебных заведений. – 2-е изд. Наукові праці ВНТУ, 2011, № 3
13. Гаджинский А.М. Логистика: Учебник для высших и средних специальных учебных заведений / Га- джинский А.М. – [20-е изд.].– М.: «Дашков и К°», 2012. – 484 с.
14. Грабова Н. М. Облік основних господарських операцій в бухгалтерських проводках : навчальний посібник [для студ. вищ. навчальних закладыв] / Н. М. Грабова, Ю. Г. Кривоносов. – К. : АСК, 2006. – 416 с.
15. Гончаров Ю.В. Оцінка виробничих запасів: вітчизняний та зарубіжний досвід / Ю.В. Гончаров, І.В. Кравченко // Облік і фінанси АПК. – 2011. – № 1. – С. 50−53.
16. Джонсон, Дж.С. Современная логистика [Текст] / Дж. С. Джонсон, Д. Ф. Вуд, Д. Л. Ворлд- лоу, П. Р. Мэрфимл. – М.: Издательский дом «Виль- ямс», 2002. – 624 с.
17. Единые технологические процессы централизованной доставки грузов / В.Б. Малиновский, Я.А. Попченко, Л.Г. Заенчик, Р.Н. Кисельман. - К.: Техника, 1988. - 167 с.
18. Іващенко В.М., Болюх М.А. Економічний аналіз господарської діяльності. – К.: Нічлава, 2009. – 204с.
19. Кальченко А. Г. Логістика: навч. посіб. / А. Г. Кальченко. – К.: КНЕУ, 2006. – 472 с
20. Лахтіонова Л.А. Фінансовий аналіз субєктів господарювання. Монографія. – К.: КНЕУ, 2011. – 387с.
21. Лукинский В. С. Логистика в примерах и задачах: учеб. пособие / В. С. Лукинский, В. И. Бережной, Е. И. Бережная. – М.: Финансы и статистика, 2009. – 228 с.
22. Мазаракі А.А. та ін. Економіка торговельного підприємства. Підручник (Під ред. проф. Н.М.Ушакової) – К.: «Хрещатик»,2008. – 800с.
23. Макаров В. Г. Теория бухгалтерского учета / Макаров В. Г. – [2-е изд.]. – М. : Финансы, 1975. – 295 с.
24. Максимова Н.И. Совершенствование метода оперативного планирования своевременной доставки грузов автомобильным транспортом: Автореф. дис. к. т. н : 05.22.10. - М.: НИИАТ, 1989. - 19 с.
25. Мельник В.М. Основи економічного аналізу. Короткий теоретико-методологічний курс. – Навч.пос. – К.: Кондор, 2009. – 128с.
26. Миротин Л. Б. Транспортная логистика / Миротин Л.Б. – М.: Экзамен, 2002. – 506 с.
27. Нагорний Є.В. Маршрутизація партіонних перевезень та її компютерна реалізація / Нагорний Є.В., Дорохов О.В. // Автомоб. трансп.: Сб. наук. тр. – Х., 2002. – Вип. 10. – С. 21-23.
28. Неруш Ю. М. Коммерческая логистика / Ю. М. Неруш. – М.: «Банки и биржи» ЮНИТИ, 1997. – 272 с.
29. Основи фінансового аналізу: Навч. пос. / За ред. Я.І. Єлейко та ін. – Л.: Банк. ін-т НБУ, 2004. – 141с.
30. Партин Г.О., Загородній А.Г. Фінанси підприємств: Навч. пос. – Львів: ЛБІ НБУ, 2008. – 265с.
31. Попченко Я.А. Анализ эффективности использования автомобилей // Автомобильный транспорт. - 1982. - №10. - С. 26-27.
32. Попович П.Я. Економічний аналіз та аудит на підприємстві. – Тернопіль: Економічна думка, 2008. – 200с.
33. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 «Запаси» від 20.10.1999 року № 246 (зі змінами та доповненнями): [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws /show/ z0751-99.
34. Пушкарёва Г.В. Исследование и применение бионических методов и моделей для автоматизированного проектирования маршрутов обхода геометрических объектов: [Электронный ресурс] // Компьютерная графика и представление GraphiCon 2005: науч.-техн. конф., 20-24 июня 2005г. – Режим доступа к статье: http: graphicon.ru/2005/proceedings/ papers/Pushkaryova.pdf.
35. Русак Н.А., Русак А.В. Фінансовий аналіз субєкта господарювання. – М: Вища школа, 2007. – 309с.
36. Самко М.С. Порівняльний аналіз існуючих видів оцінок виробничих запасів підприємства / М.С. Самко // Управління розвитком. – 2013. – № 3. – С. 62–65.
37. Сток, Дж.Р. Стратегическое управление логи- стикой [Текст] / Дж. Р. Сток, Д. М. Ламберт. – М.: ИНФРА-М, 2005. – 797 с.
38. Харрисон, А. Управление логистикой: Разработка стратегий логистических операций [Текст] / А. Харрисон, Р. ван Хоук – Д: Баланс Бизнес Букс, 2007. – 368 с
39. Хэндфилд, Р.Б. Реорганизация цепей поста-вок [Текст] / Р. Б. Хэндфилд, Э. Л. Николсмл. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2003. – 416 с.
40. Фесенко В.В. Вибір методу оцінки списання запасів як фактор впливу на формування фінансових результатів / В.В. Фесенко // Управління розвитком. – 2012. – №4. – С. 53–56.
41. Шапиро, Дж. Моделирование цепи поставок [Текст] / Дж. Шапиро. – С.-Пб.: Питер, 2006. – 720 с.
42. Шамота Г.М. Вдосконалення методів оцінки вибуття виробничих запасів / Г.М. Шамота, О.І. Федько // Економічні погляди: теорія і практика: збірник тез наукових робіт МНПК (3-4 лютого 2012 р.): у 2-х ч. – Одеса: Центр економічних досліджень та розвитку. – 2012. – Ч. ІІ. – С. 28–31.
43. Уотерс, Д. Логистика. Управление цепью поставок [Текст] / Д. Уотерс. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. – 503 с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.