19 . 11 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Оточення туристичного підприємства№ роботи: 2209
розділ: Менеджмент
тип: Курсова робота
об'єм: 38
винагорода автору: 300 грн

Зміст:

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ОТОЧЕННЯ ТУРИСТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА
1.1 Оточення туристичного підприємства його структура та складові
1.2 Методичні засади формування внутрішнього середовища туристичних підприємств
1.3 Аналіз прикладів ефективного формування внутрішнього середовища туристичних підприємств
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТУРИСТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА ТОВ «ГАМАЛІЯ»
2.1 Загальна характеристика туристичного підприємства ТОВ «Гамалія»
2.2 Управління туристичним підприємством ТОВ «Гамалія»
2.3 Аналіз внутрішнього середовища підприємства ТОВ «Гамалія»
РОЗДІЛ 3. УДОСКОНАЛЕННЯ ВНУТРІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ТУРИСТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА ТОВ «ГАМАЛІЯ»
3.1 Шляхи та напрямки удосконалення внутрішнього середовища підприємства
3.2 Розробка алгоритму модифікації середовища найближчого оточення туристичного підприємства
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ

ВСТУП
Акти візація підприємницької діяльності в Україні, забезпечення життєдіяльності діючих і новостворених туристичних фірм в умовах розгортання конкуренції на ринку неможливі без попереднього проведення дослідження оточення туристичного, виявлення сприятливих можливостей і барєрів у середовищі, повязаних з реалізацією цілей фірми.
Вивченню питань, повязаних з оточенням туристичного підприємства присвячено багато праць зарубіжних і вітчизняних авторів, таких як Галасюк С.С. Кудла Н. Є. Любіцева О.О. Малик Л.О. Мунін, Ю.О. Нечаюк Л.І., Нечаюк Н.О. та ін.
Таким чином, практичний інтерес до оточення туристичних підприємств, а також недостатність теоретико-методологічного обґрунтування даного питання обумовили актуальність теми дослідження
Обєктом дослідження є діяльність туристичної фірми ТОВ «Гамалія», предметом – коло питань, що стосуються оточення туристичного підприємства.
Мета роботи – дослідження оточення туристичного підприємства.
Завдання роботи:
- вивчити оточення туристичного підприємства його структура та складові;
- розглянути методичні засади формування внутрішнього середовища туристичних підприємств;
- навести приклади ефективного формування внутрішнього середовища туристичних підприємств;
- здійснити загальну характеристику туристичного підприємства ТОВ «Гамалія» ;
- вивчити особливості управління туристичним підприємства ТОВ «Гамалія»;
- провести аналіз внутрішнього середовища підприємства ТОВ «Гамалія»;
- запропонувати шляхи та напрямки удосконалення внутрішнього середовища підприємства;
- розробити алгоритм модифікації середовища найближчого оточення туристичного підприємства;
- узагальнити матеріал та зробити висновки.
Основними методами дослідження є теоретичне узагальнення і порівняння – для уточнення наукових визначень економічних категорій; PEST-аналіз – для оцінки зовнішнього середовища;SWOT-аналізу – аналізу сильних та слабких сторін підприємства; SNW-аналіз – для аналізу внутрішнього середовища.
Методологічною та теоретичною основою роботи є фундаментальні положення менеджменту, теоретичні результати досліджень вітчизняних та зарубіжних науковців, матеріали наукових та науково-практичних конференцій, різні нормативно-правові акти.
Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що після проведення ґрунтовного аналізу оточення туристичного підприємства, було запропоновано рекомендації стосовно його удосконалення, впровадження яких підвищить ефективність діяльності ТОВ «Гамалія».

ВИСНОВКИ
Отже, відповідно до мети та завдань дослідження в даній роботі зроблено наступні висновки.
1. Встановлено, що кожне підприємство функціонує у певному середовищі. В ринковій економіці середовище переважно і забезпечує ефективність діяльності підприємства, навіть, значною мірою, детермінує його існування. Саме тому розробка стратегії і починається з діагностування та прогнозування розвитку середовища підприємства, а результати цього стануть базою для формування його місії, цілей, вибору стратегій. Розглядаючи структуру середовища, виявляємо його елементи, тобто складові. Ці ж елементи, з точки зору впливу на підприємство, є факторами. Середовище підприємства поділяють на такі групи елементів-факторів:
- зовнішнє середовище: макросередовище; мікросередовище;
- внутрішнє середовище.
2. В ході дослідження ми дійшли висновку, що внутрішнє середовище підприємства визначається внутрішніми чинниками, тобто ситуаційними рушійними силами. Основними ситуаційними елементами внутрішнього середовища туристичного підприємства є цілі, структура, завдання, технологія, працівники та ресурси.
3. Базою дослідження даної роботи виступає туристична фірма ТОВ «Гамалія». За організаційно-правовою формою ТОВ «Гамалія» є товариством з обмеженою відповідальністю. ТОВ «Гамалія» згідно з чинним законодавством є юридичною особою, має самостійний баланс, розрахунковий та інші рахунки в установах банків. Юридична адреса реєстрації: м. Київ, Чеховський пров., 11, оф. 17.
4. Аналізуючи зовнішнє середовище фірми можна сказати про те, що на сьогодні у туристичної фірми є всі можливості для розвитку її діяльності. Найвагоміший вплив спричиняє соціальний фактор.
5. Встановлено, що процес управління туристичним підприємством здійснюється через виконання взаємоповязаних функцій планування, організації, мотивації, контролю, які реалізуються при виконанні певних завдань. Аналіз показав, що специфічними функціями управління у підприємствах туристичної сфери є такі: підготовка та прийняття рішення про пропозицію на ринок певного ексклюзивного турпродукту; координація виконання рішення з організації спільної взаємодії інших учасників туристичного ринку, які задіяні до надання певних туристичних послуг по даному ексклюзивному турпродукту; контроль за процесом надання турпослуг; контроль за виконанням прийнятих рішень тощо.
6. Здійснено аналіз структури управління. Дана структура є структурою лінійно-функціонального типу та має три рівні управління. Дана структура відповідає цілям та умовам в яких функціонує підприємство.
7. В результаті аналізу внутрішнього середовища встановлено, що найбільш сильними сторонами підприємства є якість послуг, які надаються, цінова політика, психологічний клімат в колективі та умови праці. Слабкими сторонами – плинність кадрів, стратегія підприємства, організація маркетингу та обсяг реалізації послуг фірми.
8. Запропоновано наступні напрями вдосконалення внутрішнього середовища підприємства:
- вдосконалення структури управління, максимальне її спрощення, децентралізація більшості функцій, визначення повноважень керівництва з урахуванням кваліфікацій і особистих якостей;
- розробка стратегії розвитку організації на основі аналізу її сильних і слабких сторін, розробка філософії і політики організації, що охоплює всі її функціональні сфери;
- розробка інформаційної системи організації, яка забезпечує ефективний комунікаційний звязок між співробітниками і підрозділами;
- розробка системи прийняття рішень, правил і процедур управління, системи стимулювання.
9. Розроблено алгоритм модифікації середовища найближчого оточення туристичного підприємства, який складається з наступних стадій:
- Стадія 1. Визначення необхідності змін середовища найближчого оточення, підсистеми локалізації на підприємстві та глибини
- Стадія 2. Формування бачення бажаного стану, якого необхідно досягти, проводячи зміни середовища найближчого оточення
- Стадія 3. Діагностика готовності, здатності та прихильності до проведення змін середовища найближчого оточення
- Стадія 4. Визначення типу, масштабу і характеру змін. Здійснення змін.
- Стадія 5. Моніторинг. Порівняння отриманих результатів та бажаного стану
- Стадія 6. Інституалізація. Переведення здійснення змін у поточну діяльність підприємства.
   
Список літератури

1. Балашов, А.П. Основы менеджмента: Учебное пособие / А.П. Балашов. - М.: Вузовский учебник, ИНФРА-М, 2012. - 288 c.
2. Баронин, С.А. Основы менеджмента, планирования и контроллинга в недвижимости: Учебное пособие / С.А. Баронин. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2012. - 160 c.
3. Галасюк С.С. Стандартизація, сертифікація туристичних послуг та ліцензування туристичної діяльності : навчальний посібник / С.С. Галасюк — Одеса : Астропринт, 2011. — 208 с.
4. Егоршин, А.П. Основы менеджмента: Учебник для вузов / А.П. Егоршин. - Н.Новг.: НИМБ, 2012. - 320 c.
5. Коротков, Э.М. Основы менеджмента: Учебное пособие / И.Ю. Солдатова, Э.М. Коротков; Под ред. И.Ю. Солдатова, М.А. Чернышева. - М.: Дашков и К, Академцентр, 2013. - 272 c.
6. Кудла Н. Є. Менеджмент туристичного підприємства : підручник / Н. Є Кудла. – К. : Знання, 2012. – 351 с.
7. Любіцева О.О. Ринок туристичних послуг (геопросторові аспекти) : навч. посіб. / О.О. Любіцева. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – К. : Альтерпрес, 2005. – 436 с.
8. Малик Л.О. Економіка та організація формування маркетингової туристичної індустрії в Україні : монографія / Л.О. Малик. – Дрогобич : Коло, 2011. – 395 с.
9. Маркова, В.Д. Стратегический менеджмент: понятия, концепции, инструменты принятия решений: Справочное пособие / В.Д. Маркова, С.А. Кузнецова. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 320 c.
10. Менеджмент готельно-ресторанного бізнесу : навч. посіб. / Г.Б. Мунін, Ю.О. Карягін, Х.Й. Роглєв та ін.; за заг. ред. М.М. Поплавського і О.О. Гаца. – К. : Кондор, 2008. – 460 с.
11. Мескон, М.Х. Основы менеджмента / М.Х. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоури; Пер. с англ. О.И. Медведь. - М.: Вильямс, 2012. - 672 c.
12. Нечаюк Л.І., Нечаюк Н.О. Готельно-ресторанний бізнес: Менеджмент Навчальний посібник. - К.: Центр навчальної літератури, 2009. - 348 с.
13. Организация туризма : учеб. пособие / А.П. Дурович, Г.А. Бондаренко, Г.М. Сергеева и др. – Мн. : Новое знание, 2006. – 640 с.
14. Парахина, В.Н. Стратегический менеджмент.: Учебник / В.Н. Парахина, Л.С. Максименко, С.В. Панасенко. - М.: КноРус, 2012. - 496 c.
15. Попов, С.Г. Основы менеджмента: Учебное пособие / С.Г. Попов. - М.: Ось-89, 2013. - 176 c.
16. Правик Ю.М. Маркетинг туризму : підручник / Ю.М. Правик. – К. : Знання, 2008. – 303 с.
17. Репина, Е.А. Основы менеджмента: Учебное пособие / Е.А. Репина, М.А. Чернышев, Т.Ю. Анопченко. - М.: НИЦ ИНФРА-М, Академцентр, 2013. - 240 c.
18. Стратегічний розвиток туристичного бізнесу : навчальний посібник / А. А. Мазаракі [та ін.] ; ред. А. А. Мазаракі ; Київський національний торговельно-економічний ун-т. — К. : КНТЕУ, 2010. — 596 с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.