20 . 04 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Інвестиційний менеджмент туристичних підприємств№ роботи: 2206
розділ: Інвестиційна діяльність
тип: Курсова робота
об'єм: 31
винагорода автору: 200 грн

Зміст:

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ІНВЕСТИЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ТУРИСТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА
1.1 Загальні поняття та завдання інвестиційного менеджменту
1.2 Класифікація та управління інвестиціями в менеджменті
1.3 Оцінка інвестиційного забезпечення розвитку туризму в Україні
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТУРИСТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА ТОВ «СІМ ЧУДЕС»
2.1 Загальна характеристика туристичного ТОВ «СІМ ЧУДЕС»
2.2. Аналіз інвестиційної політики ТОВ «Сім чудес»
2.3 Оцінка інвестиційних проектів туристичного ТОВ «Сім чудес»
РОЗДІЛ 3. УДОСКОНАЛЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ТУРИСТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА ТОВ «СІМ ЧУДЕС»
3.1 Шляхи та напрямки удосконалення інвестиційного менеджменту підприємства
3.2 Розробка інвестиційної стратегії туристичного підприємства
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ

ВСТУП
Інве стиції в туризм - це розміщення капіталу інвесторів у туристичному бізнесі з метою одержання прибутку. Інвестиції в туризм, як і в інші галузі, здійснюються звичайно ж з метою отримання прибутку. Оскільки капітал є одним з головних факторів виробництва, можливість туріндустрії виробляти продукти прямо залежить від розміру капіталу, який інвестується.
Інвестиції є одним з найважливіших чинників розвитку туристичної галузі, оскільки від їх обсягу і структури залежать:
- динаміка розвитку галузі на довгострокову перспективу;
- фінансово-економічні показники роботи галузі в майбутньому;
- якісні характеристики туристичних обєктів і підприємств у перспективі;
- пропускна спроможність, виробнича потужність і місткість туристичних обєктів;
- структурна пропорційність розвитку галузі (взаємоузгодженість розвитку готелів, транспорту, мереж харчування, звязку тощо);
- загальна конюнктура туристичного попиту і пропозиції в територіальному розрізі (конкурентне середовище).
Отже, зважаючи на вище вказане, питання управління інвестиціями туристичних підприємств є досить актуальними на сьогоднішній час.
Питання інвестиційного менеджменту розкриті в роботах зарубіжних та вітчизняних авторів Бланка І., Беляєва І., Е.Домара, Долгова З., Железова В., Ільіна М., Воропаєва В., Дж.М.Кейнса, Коссова В., Кондратьєва Н., Лапуста М., В.Леонтьева, Лівшица В., А.Маршалла, Смирнова А., П.Солоу, Тєлєгіна Е., Шеремета В., Фамінського І., Р.Харрода, Чибрікова Р., Й.Шумпетера, Щербапіна Ю. і ін. Проте питання інвестиційного менеджменту туристичних підприємств залишаються менш дослідженими.
Мета роботи – дослідження особливостей інвестиційного менеджменту туристичних підприємств. Для досягнення поставленої в роботі необхідно було розвязати низку завдань, а саме:
- зясувати загальні поняття та завдання інвестиційного менеджменту;
- дослідити класифікація та управління інвестиціями в менеджменті;
- здійснити оцінку інвестиційного забезпечення розвитку туризму в Україні;
- навести загальну характеристику туристичного ТОВ «СІМ ЧУДЕС»;
- провести аналіз інвестиційної політики ТОВ «Сім чудес»;
- здійснити оцінку інвестиційних проектів туристичного ТОВ «Сім чудес»;
- запропонувати шляхи та напрямки удосконалення інвестиційного менеджменту підприємства;
- розробити інвестиційну стратегію туристичного підприємства.
Обєктом дослідження курсової роботи є інвестиційна діяльність на ТОВ «Сім чудес».
Предметом дослідження є питання інвестиційного менеджменту туристичних підприємств.
Методична база дослідження. В роботі використано методи:
- загально-наукові методи (індукції та дедукції, порівняння та синтезу тощо);
- спеціальні методи (економічного аналізу, економіко-матиматичні методи тощо).
Інформаційною базою роботи є чинне законодавство України, навчальна та періодична література, Інтернет-ресурси, а також фінансова та статистична звітність обєкту дослідження.

ВИСНОВКИ
Отже, в першому розділі роботи розглянуто теоретико-методичні засади інвестиційного менеджменту туристичного підприємства.
Встановлено, що найважливішою складовою управління діяльністю підприємства є інвестиційний менеджмент, який представляє собою систему принципів та методів розробки та реалізації управлінських рішень, повязаних зі здійсненням різних аспектів інвестиційної діяльності.
Під час дослідження дійшли висновку, що основна мета інвестиційного менеджменту — забезпечити найефективнішу реалізацію інвестиційної стратегії субєктів підприємницької діяльності.
Зясовано поняття інвестицій. Термін "інвестиції" походить від латинського invest, що означає "вкладати". У більш широкому тлумаченні інвестиції-це вкладення капіталу з метою його наступного зростання.
Розглянуто класифікацію інвестицій. Класифікація інвестицій підприємства проводиться за такими основними ознаками:
- за обєктами вкладення капіталу;
- за характером участі в інвестуванні;
- за періодом інвестування вкладення;
- за формами власності;
- за регіональною ознакою;
- за рівнем інвестиційного ризику.
Проаналізовано інвестиційне забезпечення інвестиційної діяльності туристичного підприємства. Інвестиційне забезпечення – це сукупність умов, ресурсів і заходів, необхідних для здійснення інвестиційного процесу.
Національна туристична галузь, хоч і дуже повільними кроками, але починає покращувати свої показники діяльності і закріплювати позиції на внутрішньому та міжнародному ринках. Саме від того, на скільки ефективно сьогодні буде здійснюватись управління інвестиційними процесами в галузі від мікрорівня – туристичного підприємства, до макрорівня – державного регулятора, залежить все її майбутнє, а отже, в значній мірі і майбутнє економіки України в цілому.
Стратегічними цілями інвестиційної політики в галузі туризму повинні бути:
- створення законодавчої бази та забезпечення гарантій інвестиціям в туристичний бізнес, як іноземним, так і внутрішнім (в т.ч. фінансовим заощадженням населення на рівні стабілізації банківської системи, що можуть в перспективі виступати потужним інвестиційним ресурсом);
- формування сприятливого іміджу країни, її туристичних регіонів;
- створення сприятливого інвестиційного клімату;
- стимулювання припливу капітальних вкладень у реконструкцію і будівництво сучасних туристичних комплексів, санаторіїв, готелів, відповідних до міжнародних вимог і стандартів;
- розробка нових турів, які повинні ураховувати етнокультурні, геополітичні, екологічні чинники туристичної місцевості.
Другий розділ присвячений аналізу інвестиційної діяльності ТОВ «Сім чудес».
ТОВ «Сім чудес» – турагенція, яка займається обслуговуванням клієнтів в Україні та за кордоном, відпочинком і лікуванням в Україні та за її межами (Туреччина, Єгипет, ОАЕ, , Чорногорія, Хорватія, Болгарія, Туніс, Італія, Франція та багато інших), внутрішнім та міжнародним туризмом.
Фінансування туристичної діяльності відбувається переважно за рахунок залучених і позичкових засобів і лише частково - за рахунок власних та інших джерел.
В ході дослідження розглянуто інвестиційний проект створення представництва в м. Києві. Розраховано основні показники ефективності проекту: індекс прибутковості - 1,909, період окупності - 0,52 роки, ВНП - 87 %. Таким чином, даний проект є ефективним і може бути впроваджений на даному підприємстві.
У третьому розділі розглянуто шляхи удосконалення інвестиційного менеджменту туристичного підприємства.
Одним з основних напрямів підвищення ефективності управління інвестиційними процесами на мікрорівні є використання комплексного підходу до інвестування.
Мобілізацію внутрішніх ресурсів підприємства доцільно проводити по наступних напрямах:
- вдосконалення структури капіталу;
- амортизаційна політика;
- реалізація інвестиційних кадрових проектів і так далі
Для підвищення якості роботи по управлінню інвестиційною діяльністю на туристичних підприємствах доцільно автоматизувати процеси інвестиційної діяльності.
Оцінивши інвестиційну діяльність ТОВ «Сім чудес», ми бачимо, що воно потребує розробки інвестиційної стратегії. Формування інвестиційної стратегії підприємства є досить складним творчим процесом, що вимагає високої кваліфікації виконавців. Розробка інвестиційної стратегії дозволяє приймати ефективні управлінські рішення, звязані з розвитком компанії, в умовах зміни зовнішніх і внутрішніх факторів, що визначають цей розвиток.
   
Список літератури

1. Закон України "Про інвестиційну діяльність", від 18.09.1991 № 1560-XII
2. Бачоров В.В. Инвестиции: Учебник для вузов / В.В. Бочпров; 2 издание. – СПб.: Питер 2009. — 384с.
3. Бланк І.О. Інвестиційний менеджмент / Бланк І.О., Гуляєва Н. М.: Підручник. – К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2003. – 398 с.
4. Боди Э., Кейн А., Маркус А.Д. Принципы инвестиций / З. Боди, А. Кейн, А. Д. Маркус ; [пер. с англ. Кондуковой Э.В. и др.]. - 4-е изд.Пер. с англ. - М.: Вильяме, 2002. - 982 с.
5. Боярко І. М. Інвестиційний аналіз: Навч. посіб. / І. М. Боярко, Л. Л. Гриценко — К.: Центр учбової літератури, 2011. — 400 с.
6. Виленский П.Л., Лившиц В.Н., Смоляк С.А. Оценка эффективности инвестиционных проектов. Теория и практика : Учебное пособие 4-издание, переработанное и дополненное. - М: "Дело", 2008. - 888 с.
7. Гавран В.Я. Управління інвестиційною діяльністю в рекреаційно-туристичній сфері: дис. канд. екон. наук: 08.02.03 / Національний ун-т «Львівська політехніка». – Л., 2002. – 203 с.
8. Гнатюк Т.М. Розробка механізму управління інвестиційною діяльністю підприємств туристичної сфери: дис. канд. екон. наук: 08.06.01 / Прикарпатський ун-т ім. Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2003. – 178 с.
9. Гриньова В.М. Інвестування: підручник / В.М. Гриньова, В.О. Коюда, Т.І. Лепейко, О.П. Коюда. – К.: Знання, 2008. – 458 с.
10. Дука А.П. Теорія та практика інвестиційної діяльності. Інвестування: Навчальний посібник [для студ. вищ. навн. закл.] / А. П. Дука. — К.: Каравела, 2012. — 432 с.
11. Есипов В. Е., др. Коммерческая оценка инвестиций / В. Е. Есипов, Г. А. Маховикова, Т. Г. Касьяненко, С. К. Мирзажанов. - М.: КноРус, 2011. - 704 с.
12. Ємейко Я.І., др. Ємейко О.І., Раєвський К.Є. Інвестиції, ризик, прогноз / Я.І. Ємейко, О.І. Ємейко, К.Є. Раєвський. – Львів: Львівський банківський інститут Національного банку України, 2000. – 176 с.
13. Ковалев В.В. Методы оценки инвестиционных проектов. - М.: Финансы и статистика, 2003. - 144 с.
14. Костюкевич Р.М. Інвестиційний менеджмент. Навчальний посібник / Р.М. Костюкевич. – Рівне: НУВГП, 2011. – 270 с.
15. Майорова Т.В. Інвестиційна діяльність: підруч. [для студ. вищ. навн. закл.] / Т. В. Майорова. - К.: Центр учбової літератури, 2009. - 472 с.
16. Мальцева Ю.Н. Инвестиции. Конспект лекций. [для студ. экономич. вузов и колледжей] / Ю.Н. Мальцева. – М.: ЭКСМО, 2008. — 160 с.
17. Менеджмент туристичного підприємства: Підручник. Затверджено МОН / Кудла Н.Є. — К., 2012. — 343 с.
18. Мойсеєнко І.П. Інвестування: Навч. посіб. / І.П. Мойсеєнко— К.: Знання, 2006. — 490 с.
19. Пересада А. А. Управління інвестиційним процесом: посібник / А.А. Пересада. – К.: Лібра, 2008. – 472 с.
20. Польшаков В.І. Інвестиційний менеджмент / Польшаков В.І., Ткаленко Н.В.: Навчальний посібник. – К.: Кондор, 2009. – 172 с.
21. Ример М. И, Касатов А. Д., Матиенко Н. Н. - Экономическая оценка инвестиций 2-е изд. - СПб.: Питер, 2008. — 480 с.
22. Храпко О. Проблеми формування інвестиційної політики в галузі туризму. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://intkonf.org – Назва з титул. екрана.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.