20 . 01 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Методи управління персоналом фірми№ роботи: 2204
розділ: Менеджмент
тип: Контрольна робота
об'єм: 23
винагорода автору: 100 грн

Зміст:

Вступ
1. Методи управління персоналом фірми
2. Зміст мікро- та макросередовища організації
3. Стратегічні напрями підвищення конкурентоспроможності галузей та сфер діяльності в Україні
Висновки
Список використаних джерел

Вступ
Сучасні вимоги ведення бізнесу вимагають постійної а даптації до змін. Сьогодні вже жодне підприємство не може бути упевненим, що його конкурентні переваги не будуть запозиченими іншими конкурентами.
Переважна більшість авторів зазначають, що конкурентоспроможність дуже динамічна економічна категорія, на визначення та оцінку якої впливає ряд факторів, які теж мають не статичний характер. Управління ж конкурентоспроможністю продукції на сьогоднішній день займає чи не центральне місце у загальній системі управління підприємством. Саме рух теоретичних розробок, концепцій від маркетингового підходу в управлінні до концепції управління конкурентоспроможністю продукції є найактуальнішими для менеджменту підприємства, адже це вже не просто відповідальність за збут окремого відділу, або певна функція, це інтегрований процес, який складається із декількох взаємоповязаних складових та від якого залежить конкурентоспроможність підприємства.
В роботі було поставлено та вирішено наступні завдання:
- досліджено методи управління персоналом фірми;
- проаналізовано зміст мікро- та макросередовища організації;
- вивчено стратегічні напрями підвищення конкурентоспроможності галузей та сфер діяльності в Україні.
Висновки
Отже, в роботі зроблено наступні висновки:
1. Проаналізувавши основні методи управління персоналом, важливо розуміти і розгля¬дати управління персоналом як цілу технологію, оскільки вона є однією з ключових напрямів, за допо¬могою яких буде досягнуто цілі підприємства. Техно¬логія кадрового управління являє собою сукупність прийомів, засобів, форм і методів впливу на співро-бітників у процесі найму, використання розвитку для отримання найкращих результатів їх трудової діяльності. Проблема вибору ефективного методу управління персоналом на підприємстві для досяг-нення цілей як підприємства, так і кожного з праців¬ників є однією з найважливіших, і подальші дослі¬дження в даній сфері є надзвичайно актуальними, оскільки в сучасних конкурентних умовах проблема ефективності кадрів посідає чи не найперше місце.
2. Макросередовище охоплює матеріально-технічні й економічні умови, суспільні відносини та інші чинники, що впливають на діяльність підприємства (організації) опосередковано. Мікросередовище — це середовище прямого впливу на організацію (підприємство). Чинники мікросередовища поділяються на дві групи. До першої відносяться ті, що діють у близькому оточенні; до другої — що діють усередині організації.
3. Результати проведенного аналізу дозволяють обґрунтувати наступні рекомендації щодо управління конкурентними перевагами України на зовнішньому ринку:
- Ведення оперативного моніторингу конкурентоспроможності вітчизняних галузей на ринках зарубіжних країн.
- Ранжування галузей української економіки за показниками порівняльних конкурентних переваг на зовнішньому ринку.
- Виявлення потенційних конкурентних переваг вітчизняних галузей на зовнішньому ринку.
   
Список літератури

Балабанова Л.В. Стратегічне управління персоналом підприємства в умовах ринкової економіки : [монографія] / Л.В. Балабанова, О.В. Стельмашенко. – Донецьк : ДонНУЕТ, 2010. – 229 с.
2. Данюк В.М. Менеджмент персоналу : [навч. посіб.] / В.М. Данюк, В.М. Петюх, С.О. Цимбалюк [та ін.]. – К. : КНЕУ, 2006. – 398 c.
3. Друкер П. Менеджмент в ХХІ веке : [учебное пособие] / П. Друкер ; пер. с англ. – М. : Вильямс, 2001. – 272 с.
4. Крушельницька О.В. Управління персоналом : [навч. посіб.] / О.В. Крушельницька. – К. : Кондор, 2003. – 296 с.
5. Марк А. Оценка персонала : [учебное пособие] / А. Марк, Е. Брайан, У. Беккер. – K. : Вильямс, 2007. – 432 с.
6. Щекин Г.В. Теория и практика управления персоналом : [учеб.-метод. пособ.] / Г.В. Щекин ; 2-е изд., стереотип. – К. : МАУП, 2003. – 280 с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.