11 . 12 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Майнове страхування та чинники його розвитку в Україні№ роботи: 2203
розділ: Страхування
тип: Контрольна робота
об'єм: 17
винагорода автору: 150 грн

Зміст:

1 Актуальність теми «Майнове страхування та чинники його розвитку в Україні»
2 Обєкт, предмет, мета і завдання дослідження
3 Категорії, які характеризують обєкт дослідження
4 Система показників оцінювання обєкта дослідження
5 Сучасні проблеми за обраною темою
6 Власна позиція щодо проблематики з обраної теми
Список використаних джерел

1. АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ «МАЙНОВЕ СТРАХУВАННЯ ТА ЧИННИКИ ЙОГО РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ»
Як засвідчує історичний огляд, страхування майна є обовязковим елементом кожної економічної і соціальної системи суспільства. Без розвинутої системи страхування економіка успішно функціонувати не може. В державах з розвинутою ринковою економікою майнове страхування займає стратегічну позицію, яка визначається тим, що воно надає гарантії поновлення порушених майнових інтересів у випадку непередбачуваних природних, техногенних та інших явищ, позитивно впливає на зміцнення фінансів держави. Воно не тільки звільняє бюджет від видатків на відшкодування збитків при настанні страхових випадків, але й є одним з найстабільніших джерел довгострокових інвестицій.
Майнове страхування є найширшою галуззю страхового ринку, включаючи цілий комплекс видів страхування (вантажів, усіх видів транспорту, майна юридичних та фізичних осіб, зафставного майна тощо). Обєднано ці підвиди в одну галузь через спільність обєктів страхування, на які спрямовано захист, це – майно і майнові права страхувальників. Страхування майна сьогодні становить найзначніший сегмент страхового ринку: його частка вже перевищила 70% [8, с. 70].
У державах з неринковою системою господарювання, до якої належала наша країна, майнове страхування відіграє додаткову роль, оскільки відшкодування збитків головним чином здійснюється державою шляхом виділення бюджетних коштів для ліквідації наслідків стихійного лиха і на інші аналогічні цілі.
2. ВЛАСНА ПОЗИЦІЯ ЩОДО ПРОБЛЕМАТИКИ З ОБРАНОЇ ТЕМИ
На підставі проведеного наукового дослідження маємо можливість зробити наступні висновки щодо перспектив розвитку майнового страхування в Україні:
 потребує посилення вплив держави на проведення інвестиційної політики з боку страховиків;
 впровадження міжнародних стандартів страхування майна громадян в Україні – одне з найважливіших завдань і можливих напрямів входження страхового ринку держави у міжнародне страхове співтовариство, проте, це можливо лише при врахуванні її економічного та політичного становища;
 недосконалість право¬вого забезпечення у страхуванні майна громадян створює низку проблем. У напрямку європейсько¬го розвитку необхідним є нормативне врегулюван¬ня відносин, що виникають між сторонами страхо¬вого договору на різних етапах бізнес-процесів.
Отже, залежно від економічного стану держави і фінансової стійкості страховиків буде формуватися концепція розвитку страхового ринку. Таким чином, для подальшого розвитку майнового страхування в Україні необхідно завершити розробку та затвердити національну концепцію розвитку страхової системи; підвищити добробут громадян і поліпшити стан корпоративних і державних фінансів; підвищити рівень капіталізації страхових компаній, їх фінансову стійкість, конкурентоспроможність та інвестиційну привабливість; розвивати сучасну інфраструктуру майнового страхування.
   
Список літератури

1. Бачо Р.Й., Тимчак М.В., Иллар Е.Й., Бачо Є.Й. Оцінка тенденцій розвитку страхування майна громадян в Україні / Р.Й. Бачо, М.В. Тимчак, Е.Й. Иллар, Є.Й. Бачо // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Економіка. – 2014. - Випуск 2 (43). - С. 163-169.
2. Бойко О. С. Зміст майнового страхування в Україні [Електронний ресурс] /О.С. Бойко. – Режим доступу: http://www.kntu.kr.ua/doc/zb_1 0_2/stat_10_2/11.doc.
3. Інформація про стан і розвиток страхового ринку України за 2014-2016 р. [Електронний ресурс] /Національна комісія, що здійснює державне
регулювання у сфері ринків фінансових послуг – Режим доступу до інформації: https://nfp.gov.ua/
4. Мамчур Р.М. Основні тенденції розвитку майнового страхування в сільському господарстві / Р.М. Мамчур // Економіст. – 2017. – № 5. – C. 43–46.
5. Марценюк-Розарьонова О.В. Майнове страхування: особливості, значимість та перспективи розвитку / О.В. Марценюк-Розарьонова // Фінансовий простір. – 2014. - № 3 (15). –С. 147-151.
6. Осадець С. С. Страхування : підручник / С. С. Осадець. – К. : КНЕУ, 2009. – 599 с.
7. Про страхування [Електронний ресурс]: Закон України «Про страхування» від 7 березня 1996 р. №86/96-ВР [зі змін. та доп.]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi- bin/laws/main.cgi.
8. Ручкіна В. С. Система добровільного майнового страхування в Україні: перспективи розвитку / В. С. Ручкіна // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 3. – С. 67–72.
9. Сухий А.П. Проблеми та перспективи розвитку галузі страхування в Україні / А.П.Сухий [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://intkonf.org/suhiy-ap-pr oblemi-ta-perspektivi-rozvitku -galuzi-strahuvannya-v-ukrayin i/.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.