22 . 03 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Логістика як фактор конкурентноспроможності підприємства№ роботи: 2201
розділ: Маркетинг
тип: Курсова робота
об'єм: 42
винагорода автору: 200 грн

Зміст:

Вступ
1. Фактори підвищення конкурентоспроможності підприємства
2. Логістичні підходи щодо підвищення конкурентоспроможності підприємства
3. Визначення конкурентоспроможності ТОВ «Ельдорадо»
4. Шляхи підвищення конкурентоспроможності ТОВ «Ельдорадо»
Висновки та пропозиції
Список використаних джерел
Додатки

Вступ
В умовах ринкової економіки головною метою кожного підприємства є виживання на ринку, максимізація прибутку і оптимізація витрат. В умовах жорсткої конкурентної боротьби в більшості галузей сучасної української економіки дуже важливим показником розвитку підприємства вважається конкурентоспроможність - здатність товарів і послуг фірми відповідати вимогам конкурентного ринку, іншими словами - тримати організацію "на плаву". Виграшне становище порівняно з конкурентами забезпечує потік клієнтів, а отже - і прибуток.
Так само в Україні останнім часом набирає обертів посилення конкурентоспроможності за допомогою використання логістики та впровадження логістичного підходу на підприємстві. Логістика сприяє успіхові організації, забезпечуючи споживачів продуктами своєчасно і в точній відповідності з запитами. Незалежно від мотивів і цілей поставок обслуговування споживачів (задоволення їх запитів) - ключовий фактор, що формує потреби логістики. Розробляючи логістичну стратегію фірми, дуже важливо добре уявляти собі її сервісні можливості.
Отже зважаючи на вище вказане питання логістики як фактору конкурентноспроможності підприємства є надзвичайно актуальним в умовах сьогодення.
Вивченням питань логістики як фактору конкурентоспроможності підприємства займались такі вчені, як: Аникин Б. А., Денисенко М. П., Кастельс М., Крикавський Є., Марцин В., Нємцов В.Д., Довгань Л.Є. та інші.
Обєктом дослідженян виступає діяльність ТОВ «Ельдорадо». Предмет дослідження – логістичні процеси підприємства як фактор підвищення його конкурентоспроможності.
Метою даної роботи є вивчення логістики як фактора підвищення конкурентоспроможності на прикладі ТОВ «Ельдорадо». Для досягнення поставленої в даній роботі необхідно було розвязати низку завдань, а саме:
- вивчити фактори підвищення конкурентоспроможності підприємства;
- дослідити логістичні підходи щодо підвищення конкурентоспроможності підприємства;
- проаналізувати конкурентоспроможність ТОВ «Ельдорадо»;
- запропонувати шляхи підвищення конкурентоспроможності ТОВ «Ельдорадо»;
- узагальнити матеріал та зробити висновки.
Основними методами дослідження є теоретичне узагальнення і порівняння – для уточнення наукових визначень економічних категорій; логіко-діалектичний метод пізнання – для побудови цілісної і багаторівневої системи управління конкурентоспроможністю підприємств; статистичний аналіз – для виявлення та інтерпретації економічної інформації про ефективність господарської діяльності підприємства в ринкових умовах; абстрагування - для виявлення і класифікації факторів, що впливають на конкурентоспроможність продукції компанії; експертних оцінок, swot-аналіз, метод профілів – для визначення рівня конкурентоспроможності підприємства.
Основною інформаційною базою наукового дослідження є звітні та аналітичні дані досліджуваного підприємства, а також інших основних компаній, які діють на ринку.
Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що після проведення ґрунтовного аналізу конкурентоспроможності підприємства, було запропоновано рекомендації які підвищать ефективність діяльності ТОВ «Ельдорадо».

Висновки та пропозиції
Отже, узагальню.чи теоретичні та практичні дослідження в роботі зроблено наступні висновки.
1. Проведений аналіз економічної літератури з проблеми визначення факторів, що впливають на забезпечення конкурентоспроможності підприємств показав, що фактори конкурентоспроможності підприємства розглядають за наступними ознаками: обєктом дослідження, природою виникнення, сферою дії, керованістю, рівнем спеціалізації та конкуренції.
2. Встановлено, що значні переваги логістики в конкурентній боротьбі базуються на дослідженнях британських вчених, які стверджують, що в структурі собівартості продукції близько 70 % складають витрати повязані із зберіганням, транспортуванням, упаковкою та іншими операціями по переміщенню ТМЦ. Звідси випливає, що саме в сфері логістики, а не виробництва, як вважалося раніше, містяться найбільші резерви щодо покращення конкурентних позицій підприємства.
Серед основних складових економічного ефекту, від використання логістики в сфері виробництва та обігу найвагомішими є:
• зменшення запасів на всьому шляху руху матеріального потоку;
• скорочення часу проходження товарів по логістичному ланцюгу;
• зменшення витрат на транспортування;
• зменшення затрат ручної праці і, відповідно, витрат на операції з вантажем.
3. Обєктом дослідження обрано ТОВ «Ельдорадо». Компанія «Ельдорадо» - найбільша торгова мережа з продажу електроніки та побутової техніки в Росії і Україні була заснована у 1994 році.
Основними принципами комерційної роботи нової мережі стали:
- територія низьких цін;
- великий асортимент товарів;
- доброзичливий сервіс;
- агресивна реклама;
- привабливий мерчандайзинг.
4. В ході дослідженя встановлено, що основним конкурентом досліджуваного підприємства за трьома методами є ТОВ «Фокстрот», яке у двох із трьох методів посідало перше місце, а методом рангів розділило перше місце з ТОВ «Ельдорадо». Отже, в результаті оцінки конкурентоспроможності ТОВ «Ельдорадо» серед його конкурентів ТОВ «Фокстрот» та ТОВ «Тритон» загалом є конкурентоспроможним.
5. На основі проведеного аналізу розроблено концепцію підвищення конкурентоспроможності продукції підприємства на прикладі ТОВ «Ельдорадо».
Серед напрямків підвищення конкурентоспроможності підприємства можна запропонувати такі:
проведення рекламної кампанії;
підвищення мотивації праці.
   
Список літератури

1. Аникин Б. А. Коммерческая логистика : учебник / Б. А. Аникин, А. П. Тяпухин. – М. : ТК Велби ; Из-во "Проспект", 2005. – 432 с.
2. Бауэрсокс Дж. Логистика: интегрированная цепь поставок / Дж. Бауэрсокс, Дж. Клосс ; пер. с англ. – М. : ЗАО "Олимп-Бизнес", 2001. – 640 с.
3. Денисенко М. П. Організація та проектування логістичних систем : підручник / М. П. Денисенко, П. Р. Лековець, Л. І. Михайлова. – К. : Центр учбової літератури, 2010. – 336 с.
4. Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура / Мануэль Кастельс ; пер. с англ. под науч. ред. О. И. Шкаратана. — М. : ГУ ВШЭ, 2000. — 608 с.
5. Крикавський Є. Економічний потенціал логістичних систем / Є. Кри-кавський. – Львів : ДУ "Львівська політехніка", 1997. – 168 с.
6. Крикавський Є. Логістика. Для економістів : підручник / Є. Кри-кавський. – Львів : Вид-во Національного університету "Львівська полі-техніка", 2004. – 448 с.
7. Марцин В. Умови виникнення та показники оцінки факторів, що формують конкурентоспроможність підприємства [Електронний ресурс] / В. Марцинttp://www.anvou.org.ua/a cademy/herald_info/visnyk_61_5 _08/visnyk_61_5_08_98-113.pdf
8. Нагловский С. Н. Логистика проектирования и менеджмента производственно-коммерческих систем / С. Н. Нагловский. – Калуга: Манускрипт, 2002. – 336 с.
9. Нємцов В.Д., Довгань Л.Є. Стратегічний менеджмент.: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів. – К.: ТОВ»УВПК»ЕксОб», 2004. – 559 с.
10. Панасенко Д. А. Системний підхід до показників конкурентоспроможності / Д. А. Панасенко // Формування ринкових відносин в Україні. – 2008 – № 3(82) – С. 19–24.
11. Портер М. Конкуренция / Майкл Портер, [Пер. с англ. ]. – М.: Издательский Вильямс, 2002. – 496 с.
12. Рубанова М. В. Показники та критерії підвищення конкурентоспроможності продукції промислового підприємства [Текст] / М. В. Рубанов // Труды Одесского политехнического университета. — 2014. — № 1(31). — С. 221—224.
13. Россіхіна О. Є. Основні фактори конкурентоспроможності підприємства [Електронний ресурс]/ О. Є. Россіхіна — Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/ Soc_Gum/Dtr_ep/2010_2/files/EC 210_39.pdf
14. Савчук О. Системний підхід до аналізу конкурентоспроможності промислового виробництва // Економіст. – М., 2001. – № 12. – С. 58–61.
15. Семененко А. И. Логистика. Основы теории : учебник для вузов / А. И. Семененко, В. И. Сергеев. – СПб. : Союз, 2003. – 544 с.
16. Томпсон А. А. Стратегический менеджмент. Искусство разработки и реализации стратегии / А. А. Томпсон, А. Дж. Стрикленд. —М., 1998. —576 с.
17. Царенко О. В. Класифікація факторів конкурентних переваг галузі регіонів / О. В. Царенко // Економічний простір. – 2009. – № 2. – С. 13-25.
18. Фатхутдинов Р. А. Конкурентоспособность организации в условиях кризиса: экономика, маркетинг, менеджмент / Р. А Фатхутдинов – М. : Маркетинг, 2002. – 892 с.
19. Чепурна О. П. Деякі аспекти оцінки конкурентоспроможності субєктів господарювання [Текст] / О. П. Чепурна // Вісн. СевНТУ. Економіка і фінанси. – 2009. – Вип. 98 – С. 180-185.
20. Шеховцева Л. С. Конкурентоспособность предприятия: факторы и метод создания / Л. С. Шеховцева // Маркетинг в России и за рубежом. – 2007. – № 4. – С. 18–24.
21. Ярошенко С.П. Резерви підвищення конкурентоспроможності мясного підкомплексу України. – Суми: Козацький вал, 1998. – 249 с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.