15 . 12 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Управління конкурентспроможністю підприємства№ роботи: 2200
розділ: Маркетинг
тип: Дипломна робота
об'єм: 95
винагорода автору: 700 грн

Зміст:

Вступ
Розділ 1. Методологічні засади оцінювання конкурентоспроможності підприємства
1.1 Сутність конкурентоспроможності та її роль в діяльності підприємства
1.2 Показники, методи та чинники, що визначають конкурентоспроможності підприємства на ринку
1.3 Мета та завдання оцінювання конкурентоспроможності підприємства
Розділ 2. Дослідження стану конкурентоспроможності підприємства ТОВ "Гадячсир" на ринку молокопродуктів
2.1 Аналіз показників, що характеризують діяльність підприємства
2.2 Характеристика ключових факторів, що визначають позицію підприємства на ринку
2.3 Оцінка конкурентоспроможності підприємства "Гадячсир" на ринку молокопродуктів
2.4 Резерви підвищення конкурентоспроможності підприємства на ринку
Розділ 3. Вдосконалення методів оцінювання конкурентоспроможності підприємства ТОВ "Гадячсир" на ринку молокопродуктів
3.1 Планування діяльності підприємства на наступний рік
3.2 Обгрунтвування напрямків підвищення конкурентоспроможності підприємства
3.3 Впровадження новітньої системи мотивації для працівників відділу маркетингу
3.3 Вдосконалення оцінювання конкурентних переваг підприємства молочної галузі
Висновки
Список використаних джерел
ДодаткиВступ
Актуальність дослідження конкурентоспроможності підприємництва як важливої та методологічно продуктивної категорії сучасної економічної науки зумовлюється наступними причинами. По-перше, на нинішньому етапі розвитку ринкових відносин в Україні, коли посилюється роль споживачів, зростає ризик і невизначеність умов функціонування підприємств, збільшується ступінь залежності від маркетингового середовища, посилюється конкурентна боротьба за ринки збуту товарів, особливої актуальності набуває проблема забезпечення конкурентоспроможності підприємств. По-друге, для того, щоб сьогодні успішно діяти на ринку, організаціям мало володіти матеріально-фінансовими ресурсами.
Конкурентоспроможність підприємства є важливим атрибутом ринкової економіки. Дослідження конкурентоспроможності підприємства в умовах України дасть змогу розглядати її як комплексну характеристику потенціальних можливостей забезпечення конкурентних переваг в довгостроковій перспективі. Джерелами конкурентних переваг є прогресивна організаційно-технологічна і соціально-економічна база підприємства, вміння аналізувати та своєчасно здійснювати заходи щодо укріплення його конкурентних переваг. Останнє слід відзначити особливо тому, що аналіз та оцінка рівня конкурентоспроможності підприємства необхідні на всіх ступенях позавиробничого процесу. З вищесказаного можна зробити висновок про те, що проблема підвищення рівня конкурентоспроможності підприємства є важливим питанням.
Категорії конкурентоспроможність приділяють увагу такі автори, як І.В. Багрова, О.Г. Нефедотова, З.С. Каір, А.А. Лукянченко, А.І. Омельянчук, В.В. Смиричинський, А.В. Смиричинський, Т.Г. Дудар, Р.В. Волошин, К.М. Таньков, З.М. Андрушкевич, В.А. Павлов, Багрова І.В., Нефедотова О.Г. та ряд інших вчених.
Метою дослідження є вивчення теоретичних засад конкурентоспроможності підприємства та оцінювання конкурентоспроможності ТОВ «Гадячсир», а також формування пропозицій щодо підвищення рівня конкурентоспроможності підприємства.
Відповідно до сформульованої роботи роботи передбачається виконання наступних завдань:
- визначити сутність конкурентоспроможності та її роль в діяльності підприємства;
- вивчити показники, методи та чинники, що визначають конкурентоспроможності підприємства на ринку;
- зясувати мету та завдання оцінювання конкурентоспроможності підприємства;
- провести аналіз показників, що характеризують діяльність підприємства;
- навести характеристику ключових факторів, що визначають позицію підприємства на ринку;
- здійснити оцінку конкурентоспроможності підприємства "Гадячсир" на ринку молокопродуктів;
- виявити резерви підвищення конкурентоспроможності підприємства на ринку;
- здійснити планування діяльності підприємства на наступний рік;
- обгрунтвувати напрямки підвищення конкурентоспроможності підприємства;
- запропонувати шляхи щодо вдосконалення оцінювання конкурентних переваг підприємства молочної галузі.
Об`єктом дослідження є процес управління конкурентспроможністю підприємства.
Предметом дослідження є теоретико-методичні та прикладні аспекти управління конкурентоспроможністю ТОВ «Гадячсир»
ТОВ «Гадячсир» - сучасне підприємство з переробки молока, яке знаходиться на Полтавщині. Його продукція - тільки натуральна, вироблена із екологічно чистої сировини, користується популярністю у споживачів.
Форма власності – приватна. Місцезнаходження: Полтавська обл., Гадяцький р-н, м. Гадяч, вул. Будька, 47. Основними конкурентами ТОВ «Гадячсир» є: ПАТ «Пирятинський сирзавод» та ТОВ «Глибинський маслосирзавод».
Вирішення поставлених завдань здійснювалось за допомогою таких методів досліджень: історичний аналіз – для вивчення еволюції економічних категорій конкуренція та конкурентоспроможність; аналіз та синтез – для надання організаційно-економічної характеристики підприємства; факторний аналіз – виявлення залежності чистого прибутку від факторів впливу; інтегральний, індексний та метод рангів – для оцінки конкурентоспроможності підприємства; в роботі також використано методи техніко-економічного аналізу, фінансового аналізу тощо. Обробка даних здійснювалася за допомогою персонального компютера з використанням програми MS Excel з пакету MS Office 2007 для MS Windows ХР.
Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що після проведення ґрунтовного аналізу управління конкурентоспроможністю та аналізу конкурентоспроможності підприємства, було запропоновано рекомендації стосовно удосконалення управління конкурентоспроможністю, впровадження яких підвищить ефективність діяльності ТОВ «Гадячсир».
Випускна кваліфікаційна робота складається зі вступу, 3 розділів, висновків і пропозицій, списку використаних джерел, додатків. Обсяг основної частини складає - 90 сторінок друкованого тексту. Робота містить 36 таблиць, 10 рисунків, список використаних джерел з 50 найменувань та додатків.

Висновки
В дослідженні було виконано поставлені завдання та зроблено такі висновки:
1. В ході теоретичного дослідження встановлено, що конкуренція – як обєктивне економічне явище і важлива складова ринкового механізму – визначає сутність відносин господарюючих субєктів в питаннях встановлення цін, обсягів пропозиції, задоволення попиту споживачів для забезпечення своєї ефективної діяльності на ринку. Вона означає суперництво між субєктами господарювання за найсприятливіші, економічно найвигідніші умови виробництва та реалізації товарів. Досвід розвинених країн засвідчує, що конкуренція є важливим фактором стимулювання господарської активності, збільшення розмаїття товарів і послуг, поліпшення їх якості, зниження витрат і стабілізації економічного зростання. Конкуренція, прирівнюючи норми прибутку, сприяє оптимальному розподілу та перерозподілу капіталу та праці.
2. Виявлено, що загальний підхід до трактування поняття ”конкурентоспроможність” дає можливість визначити його як здатність досягти найкращих результатів у конкретній сфері діяльності в процесі суперництва. Найважливіше значення у цьому визначенні має аспект ринкового суперництва, бо саме він утворює засади поняття ”конкурентоспроможність”.
3. Дійшли до висновку, що конкурентоспроможність підприємства визначають наступні показники:
- економічний потенціал (активи, основний капітал, обсяг продажів і т. п.);
- виробничий і збутовий потенціал (виробничі потужності, наявність сировинної бази, центрів технічного обслуговування, рівень автоматизації і технології виробництва тощо);
- науково-дослідний потенціал (організація наукових досліджень, щорічні витрати на наукові дослідження в абсолютному виразі і до загального обсягу продажу, число зайнятих у наукових дослідженнях за все і у відсотках до числа зайнятих на фірмі напрям наукових досліджень фірми, область патентування, оцінка можливості заняття організацією монопольного становища в якій-небудь галузі техніки тощо);
- репутація підприємства і дотримання договірних зобовязань;
- фінансове становище (платоспроможність, кредитоспроможність, структура капіталу тощо);
- організаційна структура;
- менеджмент організації, склад і професійний рівень її керівних працівників, ринкова стратегія, інноваційнність, тощо.
4. Встановлено, що найважливіше значення в аналізі чинників формування конкурентоспроможності підприємства має виокремлення груп зовнішніх і внутрішніх чинників та виділення груп чинників у межах кожної з них. Серед зовнішніх чинників, зазвичай, виокремлюються міжнародні та національні чинники формування конкурентоспроможності підприємства. Наведена класифікація чинників дає можливість визначити ефективність залучення чи використання яких саме видів ресурсів зумовлює зростання рівня конкурентоспроможності підприємства.
5. Оцінка конкурентоспроможності підприємства сьогодні виступає важливим елементом забезпечення ефективного ведення діяльності та передумовою здобуття стійких конкурентних переваг у довготерміновій перспективі.
6. Обєктом дослідженя обрано ТОВ «Гадячсир». Це сучасне підприємство з переробки молока, яке знаходиться на Полтавщині. Його продукція - тільки натуральна, вироблена із екологічно чистої сировини, користується популярністю у споживачів. Підприємство має повагу у ділових партнерів за свою порядність та стабільність.
7. В результаті аналізу техніко-економічних показників діяльності підприємства встановлено, що:
– виручка від реалізації продукції, робіт, послуг в діючих цінах зросла на 28,47% у 2014р. порівняно з 2013р, проте у 2015р. спостерігається зниження цього показника на 1,62%;
– середньооблікова чисельність працівників має постійну тенденцію до зниження, а темпи зміни цього показника в 2015р. склали 82,25% порівняно з 2014р;
– 2013р. та 2015р. підприємство отримувало збиток від реалізації продукції і лише в 2014р. в кожній гривні випущеної продукції є 1,7 коп. прибутку та 98,3 коп. витрат матеріальних, трудових і грошових ресурсів;
– ефективність використання основних фондів з кожним роком зростає. Так, у 2015р. на кожну гривню вартості основних фондів випуск продукції збільшився на 0,125 грн.
7. Під час оцінки фінансового стану підприємста ми дійшли наступних висновків:
- коефіцієнт абсолютної ліквідності показує, що підприємство на 0,7% у 2014р. і на 3,8% у 2015р. може погасити негайно всі свої борги. Платоспроможність підприємства вважається нормальною, якщо значення цього показника складає 20 - 30%;
- коефіцієнт термінової ліквідності показує, що у 2014р. 33%, а в 2015р 28% поточних зобовязань можна погасити не лише за рахунок готівки, але й за рахунок короткострокової дебіторської заборгованості. Теоретично виправдана оцінка цього показника 70 - 80%;
- коефіцієнт загальної ліквідності показує, що лише у 0,98 рази в 2014р. і у 0,95 рази в 2015р. поточні активи покривають короткострокові зобовязання. Нормальним вважається значення цього показника 2-3. Це означає, що на кожну гривню короткострокових зобовязань повинно припадати не менше ніж 2 грн. ліквідних коштів.
8. У ході дослідження було визначено, що на території Полтавської області та м. Полтави діяльність з виробництва молочної продукції здійснюють 17 підприємств. Усього 7 підприємств реалізують молочну продукцію на міжрегіональному рівні, 10 підприємства у своїй діяльності не виходять за рамки м. Полтави та Полтавської області. Широкий асортимент продукції пропонують 10 підприємств, 7 – мають вузький асортимент.
9. Оцінки конкурентоспроможності ТОВ «Гадячсир» за здійснювалась з використанням наступних методів:
- метод рангів;
- метод зведених часткових показників ефективності до співставної бази;
- інтегральний метод.
Для дослідження конкурентоспроможності ТОВ «Гадячсир» на ринку молочної продукції, був сформований перелік основних показників оцінки конкурентоспроможності, які б могли якомога повніше могли охопити діяльність підприємств-конкурентів:
- рентабельність виробництва і реалізації продукції;
- рентабельність власного капіталу;
- витратовіддача;
- фондомісткість.
10. В результаті оцінки конкурентоспроможності ТОВ «Гадячсир» серед його конкурентів ТОВ «Глибинський маслосирзавод» та ПАТ «Прятинський сирзавод» встановлено, що загалом ТОВ «Гадячсир» має дуже низьку конкурентоспроможність.
11. З метою цілеспрямованого використання резервів для підвищення конкурентоспроможності Гадячсир виділено наступні групи: резерви використання виробничо-технологічного потенціалу, резерви кадрового потенціалу, резерви маркетингового потенціалу та фінансово-економічного потенціалу. На підставі проведених розрахунків встановлено, що на підприємстві є значні резерви підвищення конкурентоспроможності, а саме: виробничо-технологічний потенціал - 30%, кадровий потенціал - 24,8%, маркетинговий потенціал - 26,4%, фінансово-економічний потенціал 43,6%.
12. Здійснено прогноз основних показників у плановому році за допомогою застосування ЕОМ. Проведення прогнозу показує, що уже в 2017 році підприємство отримуватиме чистий прибуток, зросте продуктивність праці і фондовіддача підприємства.
13. На основі встановлених резервів для підвищення конкурентоспроможності на ТОВ «Гадачсир», запропоновано систему заходів, а саме: підвищення якості продукції, вдосконалення системи мотивації для працівників відділу маркетингу та розробка фінансової стратегії.
14. Для підвищення якості продукції, ми пропонуємо впровадити оновлену серію стандартів ISO 9000-2001 на базі системи якості TQM.
Основні положення ТQМ:
- фокусувати всю діяльність компанії на потреби та побажання як зовнішніх, так і внутрішніх споживачів;
- забезпечити можливості та реальну участь кожного у процесі досягнення головної мети — забезпечення потреб споживачів;
- зосереджувати увагу на процесах, розглядаючи їх як оптимальну систему досягнення головної мети — максимізація цінності продукту для споживача та мінімізація його вартості як для споживача, так і для виробника;
- постійно і безперервно поліпшувати якість продукту;
- класти в основу всіх рішень компанії тільки реальні факти, а не інтуїтивні передбачення або лише досвід її працівників.
Підвищення маркетингового потенціалу можливе за рахунок заходів з вдосконалення мотивації персоналу. Ефективним засобом стимулювання мотивації працівників реалізовувати цілі підприємства є оплата праці. Запропонований захід призведе до підвищення продуктивності праці, більш чіткої і узгодженої роботи усіх служб і підрозділів підприємства, скорочення величини заборгованості і дозволить підприємству досягти сталої конкурентоспроможності.
Для підвищення фінансово-економічного потенціалу ТОВ «Гадячсир» ми пропонуємо розробити фінансову стратегію.
15. Для вдосконалення оцінки конкурентоспроможності підприємства запропоновано використати метод, заснований на теорії ефективної конкуренції
Визначення конкурентоспроможності методом, заснованим на теорії ефективної конкуренції, ґрунтується на твердженні, що найбільш конкурентоспроможними є ті підприємства, де найкращим чином організована робота всіх підрозділів та служб. Він є зручним для використання у дослідженні конкурентоспроможності виробничого підприємства, охоплює основні напрямки його діяльності. Оцінка конкурентоспроможності даним методом, виключає можливість дублювання окремих показників, дозволяє швидко та ефективно отримати оцінку стану підприємства на галузевому ринку, виявити сильні та слабкі місця у роботі підприємства, зменшити загрози та визначити конкурентні переваги.
   
Список літератури

 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.