17 . 10 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Управління фінансовим потенціалом підприємства№ роботи: 2198
розділ: Фінанси
тип: Дипломна робота
об'єм: 107
винагорода автору: 500 грн

Зміст:

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА
1.1. Економічна природа та складові елементи фінансового потенціалу підприємства
1.2. Основні фактори, що впливають на процеси формування і розвитку фінансового потенціалу підприємства
1.3. Система показників для оцінки фінансового потенціалу підприємства
1.4. Методи оцінки ефективності використання фінансового потенціалу підприємства
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ СТАНУ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА « АК «БОГДАН МОТОРС»
2.1. Аналіз основних елементів фінансового потенціалу підприємства
2.2. Основні фактори, що впливають на процеси формування і розвитку фінансового потенціалу підприємства
2.3. Оцінка ефективності управління фінансовим потенціалом
РОЗДІЛ 3. НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДІВ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА «АК «БОГДАН МОТОРС»
3.1. Оцінка прогнозних показників фінансового потенціалу підприємства
3.2. Обґрунтування заходів, спрямованих на підвищення ефективності управління фінансовим потенціалом підприємства
3.3. Визначення очікуваного економічного ефекту від використання фінансового потенціалу в плановому періоді
Висновки і пропозиції
СПИСОК ВИКОРИТСАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ


ВСТУП
Актуальн ість теми. У сучасних умовах господарювання підприємства повинні адекватно реагувати на ринкові зміни. У звязку з цим необхідно збільшувати обсяги виробництва, раціонально використовувати трудові, виробничі та матеріальні ресурси, враховуючи нові суспільні потреби та найважливіші їхні чинники, а також забезпечувати динамізм власного фінансового потенціалу.
В наслідок цього набувають актуальності проблеми дослідження теоретичних, методичних і практичних аспектів управління фінансовим потенціалом підприємств; використання прогресивних методів господарського маневрування фінансовими ресурсами підприємства на основі законів ринкової економіки; вдосконалення методів вимірювання й обґрунтування оцінки фінансового потенціалу підприємств. Вирішення цих проблем обумовлює впровадження ефективної системи управління фінансовим потенціалом підприємств, що не можливо без розробки принципово нових підходів до визначення ролі й місця управління фінансовим потенціалом в умовах невизначеності та динамічності економічного середовища.
Дані проблеми розглядались в працях таких учених-економістів як: О.В. Арефєвої, В.В. Вітлінського, Л.І. Воротіної, О.І. Амоші, В.П. Бабича, В.Д. Базилевича, В.Г. Белолипецького, І.А. Бланка, Я.Г. Берсуцького, О.Д. Василика, В.М. Гриньової, А.Г. Загороднього, В.Б. Занги, М.І. Іванової, О.М. Кизими, В.В. Ковалевої, Т.С. Клебанової, Н.С. Краснокутської, П.А. Лайко, М.М. Лепи, В.М. Опаріна, П.А. Орлова, В.С. Пономаренка, О.І. Пушкаря, Л.В. Руденко, О.С. Стоянової, О.М. Тридіда, Л.М. Худолій, Д.К. Шевченка, Б.Г. Шелегеди та ін. Проте питання щодо сутності, структури, факторів фінансового потенціалу підприємства сьогодні залишаються дискусійними.
Таким чином, актуальність перелічених проблем, їх недостатня розробленість і практичне значення обумовили їх актуальність.
Обєктом дослідження є господарська діяльність ПАТ АК «Богдан Моторс» щодо формування та управління фінансовим потенціалом підприємств.
Предметом дослідження є теоретичні, науково – методичні та практичні аспекти управління фінансовим потенціалом підприємств.
Метою роботи є узагальнення й розвиток теоретичних підходів і методичних основ управління фінансовим потенціалом підприємств, обґрунтування положень та практичних засад управління фінансовим потенціалом, а також розробка рекомендацій стосовно підвищення ефективності управління фінансовим потенціалом підприємств, що забезпечить збалансоване використання фінансових ресурсів.
Для досягнення зазначеної мети автором сформульовано та вирішено такі завдання:
розглянуто економічну природу та складові елементи фінансового потенціалу підприємства;
визначено основні фактори, що впливають на процеси формування і розвитку фінансового потенціалу підприємства;
досліджено систему показників для оцінки фінансового потенціалу підприємства;
вивчено методи оцінки ефективності використання фінансового потенціалу підприємства;
проведено аналіз основних елементів фінансового потенціалу підприємства;
проаналізовано основні фактори, що впливають на процеси формування і розвитку фінансового потенціалу підприємства;
здійснено оцінку ефективності управління фінансовим потенціалом;
оцінено прогнозні показники фінансового потенціалу підприємства;
обґрунтовано заходи, спрямовані на підвищення ефективності управління фінансовим потенціалом підприємства;
визначено очікуваний економічний ефект від використання фінансового потенціалу в плановому періоді;
узагальнено матеріал та зроблено висновки.
Методи дослідження. У роботі використано загальнонаукові та спеціальні методи дослідження економічних явищ: аналіз і синтез – для визначення понять фінансового потенціалу; факторний аналіз – для дослідження факторів, що впливають на використання фінансового потенціалу підприємств; структурний аналіз – для дослідження динаміки та структури показників фінансового потенціалу; трендовий аналіз – для визначення тенденцій розвитку підприємств; групування й класифікації – для систематизації факторів, що впливають на зростання потенціалу підприємств; порівняння та експертні оцінки – для визначення коефіцієнтів виміру рівня фінансового потенціалу підприємств; економіко-математичне моделювання – для розробки економетричних моделей прогнозування розвитку фінансового потенціалу підприємств.
Інформаційною базою дослідження була фінансова та статистична звітність господарської діяльності ПАТ АК «Богдан Моторс», матеріали анкетного опитування керівників і фахівців підприємства.
Практичне значення одержаних результатів полягає: в обґрунтуванні й апробації рекомендацій щодо розвитку фінансового потенціалу підприємства на основі ефективного використання ресурсів; у дослідженні методів оцінки фінансового потенціалу підприємства з урахуванням вартості основних фондів, матеріальних і фінансових витрат для виявлення можливостей та наявних резервів фінансових ресурсів; у розробці методики ефективності використання фінансового потенціалу підприємств та прогнозування стратегічного розвитку підприємств; у розробці рекомендацій щодо підвищення економічної ефективності використання потенціалу з припустимим економічним ризиком для прогнозування збалансованого розвитку промислових підприємств.


ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ
У роботі досліджено теоретичні та практичні аспекти управління фінансовим потенціалом підприємства. На основі проведеного дослідження сформульовано ряд висновків і пропозицій, що мають теоретичне і практичне значення.
В першому розділі роботи здійснено огляд літературних джерел, на основі якого встановлено що фінансовий потенціал розглядається лише окремими авторами, та його трактування часто відсутнє або суперечливе. В літературі зустрічаються переважно два напрями його вивчення, а саме з точки зору ресурсів та з точки зору можливостей та відносин підприємства. Дослідження існуючих теоретичних підходів до визначення сутності фінансового потенціалу в контексті фінансових ресурсів підприємства вказує на те, що в основному автори ґрунтуються на визначення, що враховує використання наявних власних ресурсів і залучення додаткових коштів на найбільш вигідних для підприємства умовах. Значний наголос автори ставлять на доходах підприємства при заданих або таких, що склалися, параметрах ресурсного і виробничого потенціалів.
Проведені нами дослідження доробок представників другого напряму, дали змогу, виділити такі ознаки фінансового потенціалу як:
– найважливішу характеристику ефективності фінансово-господарської діяльності та надійності підприємства;
– основу забезпечення стійкого зростаючого припливу грошових коштів;
– сукупність взаємоповязаних та взаємодоповнюючих елементів, що надають певні можливості;
– сукупність господарських відносин і звязків підприємства;
– систему стосунків, що виникають на підприємстві;
– максимально можливу сукупність наявних і прихованих можливостей фінансового розвитку підприємства.
Здіснено аналіз складових фінансового потенціалу. В результаті чого ми дійшли висновку, що наукових джерелах існують різні точки зору щодо даного питання. Так, наприклад, Н.С. Красноутьска виділяє девять елементів, що формують фінансовий потенціал підприємства. Такими елементами є: потенціал формування власних фінансових ресурсів, потенціал формування позикових фінансових ресурсів, рівень кадрового забезпечення фінансових служб, якість організації системи фінансового менеджменту, якість інформаційної системи фінансового менеджменту, якість системи фінансового аналізу, якість фінансового планування та якість фінансового контролю на підприємстві
Інша вчена П.В. Комарецька, позицію якої ми підтримуємо, вважає, що фінансовий потенціал має розглядатись як категорія поточного періоду, так і майбутнього, то складовими фінансового потенціалу підприємства є: фінансовий потенціал стійкості, фінансовий потенціал забезпечення та фінансовий потенціал розвитку. Поділ фінансового потенціалу підприємства на фінансовий потенціал стійкості, фінансовий потенціал забезпечення, фінансовий потенціал розвитку дає можливість глибше і водночас комплексно розуміти суть поняття фінансового потенціалу. Одночасно поряд з теоретичним такий поділ має і практичне значення. Адже, він сприяє точнішій і всесторонній оцінці фінансового потенціалу підприємства.
Досліджено основні фактори впливу на формування та розвиток фінансовго потенціалу підприємства. Провівши детальний аналіз теоретичного матеріалу і врахувавши основні характеристики ФПП, ми встановили, що до зовнішніх факторів належать умови господарювання і конюнктура ринку, оцінка яких повинна проводитися експертним аналітичним шляхом.
До внутрішніх факторів, які чинять на фінансовий потенціал підприємства прямий вплив належить майно підприємства, система управління, маркетинг, фінанси, персонал, споживачі, послуги, що надаються, та ексклюзивні можливості фірми.
Інший підхід передбачає, що факторами впливу на фінансовий потенціал є внутрішні (валові накопичення, дохідність підприємств, джерела грошових надходжень, показники балансу, капітал підприємства, активи) та зовнішні фінансовий потенціал (інвестори підприємства, фінансові інститути, страхові компанії та ін.).
Вивчено систему показників фінансовго потенціалу підприємства. Нами встановлено, що при виборі показників оцінки фінансового потенціалу важливо враховувати наступне:
– фінансовий потенціал являє собою агреговане уявлення системи кількісних і якісних показників, що характеризують фінансовий потенціал економічної системи як на поточний момент часу, так і на перспективу. Відповідно, перелік показників повинен бути розроблений із застосуванням системного, комплексного і стратегічного підходів;
– основною складністю є відсутність достатньої інформаційної бази, тому число показників має бути обмежена, містити мінімум субєктивної інформації, повязане з особливостями фінансової діяльності для проведення порівнянної оцінки фінансового потенціалу.
Формування системи показників, на нашу думку, повинно здійснюватись на основі таких принципів:
- обєктивності, тобто існування конкретного елемента, а не використання замість нього субститутів;
- істотності впливу на результативну ознаку;
- причинності та залежності, тобто наявності очевидного або емпірично встановленого звязку між фінансовим потенціалом та формуючим його чинником;
- кількісного виміру, тобто наявності для оцінки інформації та можливості її математичної формалізації й інтерпретації.
Розглянуто методи оцінки фінансового потенціалу підприємства. Варто зазначити, що в наукових дослідженнях і в практиці діяльності вітчизняних переробних підпри¬ємств відсутні єдині підходи до оцінки фінансового потенціалу. Доцільно зауважити, що кожен із методів має як позитивні, так і негативні сторони, тому, щоб мати можливість різнобічно оцінити стан підприємства, їх потрібно використовувати в комплексі.
Обєктом дослідження обрано ПАТ Автомобільну Компанію «Богдан Моторс» – автомобілебудівна корпорація, один із основних операторів автомобільного ринку України.
Проаналізовано складові фінансового потенціалу ПАТ АК «Богдан Моторс». В результаті чого зроблено наступні висновки: потенціал стійкості є низьким, оскільки переважна більшість розрахованих коефіцієнтів не відповідає нормативним значенням; потенціал забезпечення має кращі значення ніж потенціал стійкості, проте за цілим рядом показників спостерігаються негативні тенденції; потенціал розвитку є середнім, тобто підприємство має середній рівень інвестиційної привабливості.
Проведено аналіз факторів впливу на фінансовий потенціал ПАТ АК «Богдан Моторс». Серед зовнішніх факторів найбільший вплив на ПА АК «Богдан Моторс» мають політичні та економічні чинники, серед внутрішніх – слід виділити фінансову систему та персонал підприємства.
Оцінку ефективності управління фінансовим потенціалом здійснено за допомогою інтегрального показника фінансовго потенціалу. Слід зазначити, що розрахований коефіцієнт протягом аналізованого періоду має негативну динаміку. Значення показника у 2013 та 2014 роках тримається на високому рівні, проте у 2015 році він різко зменшується.
Виявлені в процесі аналізу негативні фактори свід¬чать про відсутність стійких тенденцій щодо підвищення ефективності використання фінансового потенціалу ПАТ АК «Богдан Моторс», тому це зумовлює необхід¬ність розробки заходів з метою його підвищення.
Для прогнозування показників фінансовго потенціалу ПАТ АК «Богдан Моторс» використано метод експоненціального згладжування та метод сценаріїв. Встановлено, що прогнозований потенціал ПАТ АК «Богдан Моторс» на 2016 рік є низьким за цілим рядом розрахованих показників, а саме: коефіцієнтом незалежності, коефіцієнтом загальної ліквідності, коефіцієнтом абсолютної ліквідності, коефіцієнтом рентабельності всіх активів підприємства та коефіцієнтом рентабельності власного капіталу.
Серед заходів підвищення ефективності управління фінансовим потенціалом ПАТ АК «Богдан Моторс» запропоновано впровадження відділу фінансового аналізу та прогнозування, а також застосування системи управління фінансовою стійкістю, системи управління дебіторською і кредиторською заборгованістю. Економічний ефект від впровадження даних заходів складає 423,0 грн., що вказує на доцільність запропонованих заходів.
   
Список літератури

Бражко О.В. Фінансовий потенціал підприємства як результат взаємодії усіх елементів системи фінансових відносин / О.В. Бражко // Прометей. – 2011. – № 3(36). – С. 289-292.
2. Маслак І.О. Особливості оцінювання фінансового потенціалу промислових підприємств / О. І. Маслак // Вісник КрНУ імені Михайла Остроградського. – 2012. – Вип. 6(77). – С. 124-129.
3. Ситник Г.В. Фінансовий потенціал як обєкт фінансового планування: сутність та характеристика елементів / Г.В. Ситник // Сталий розвиток економіки. – 2012. – 14(4). – С. 319-323.
4. Гнип Н.О. Планування фінансового потенціалу субєктів реального сектору економіки : автореф. дис. … на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 – «Гроші, фінанси і кредит» / Н.О. Гнип. – Суми. – 2012. – 24 с.
5. Белінська О.В. Сутність фінансового потенціалу підприємства / О.В. Белінська // Вісник Хмельницького Національного університету. – 2012. – № 4 (3). – С. 267-271.
6. Боронос В.Г. Аналіз теоретико-методологічних засад фінансового потенціалу / В.Г. Боронос // Вісник УАБС НБУ. – 2012. – № 1(32). – С. 22-26.
7. Міценко Н.Г. Методичні підходи до оцінювання фінансового потенціалу підприємства / Н.Г. Міценко // Науковий вісник НЛТУ України. – 2012. – № 22(7). – С. 213-219.
8. Глущенко В.В. Концептуальні основи формування фінансового потенціалу субєктів господарювання в Україні / В.В. Глущенко // Фінансовий потенціал субєктів господарювання як чинник сталого розвитку ринкової економіки: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 1 лютого 2013 р., Харків. – Х., 2013. – С. 13-25.
9. Касьянова Н.В. Планування маркетингу. 2-ге вид. перероб. та доп. : підручник / Н.В. Касьянова, Д.В. Солоха, В.В. Морєва, О.В. Бєлякова, О.Б. Балакай. – К. : «Центр учбової літератури», 2013. – 248 с.
10. Руда Р.В. Збалансована система оцінки фінансового потенціалу підприємства / Р.В. Руда // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. – 2011. – № 4(16). – С. 170-172.
11. Кирилова Л.І. Фінансовий потенціал підприємства та його складові / Л.І. Кирилова, Д.Д.Тодорова // Сталий розвиток економіки. – 2012. – № 11. – С. 298-302.
12. Шкромида В.В. Методичні засади моніторингу фінансового потенціалу підприємства. / В.В. Шкромида // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. Наук. Збірник / [за ред. І.Г. Ткачук]. – Івано-Франківськ : Вид-во Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника. – 2011. – Вип. 7. – Т. 2. – С. 188-192.
13. Веретенникова О.В. Сутнісні ознаки економічної категорії «фінансовий потенціал» / О.В. Веретенникова, А.В. Бондаренко // Торгівля і ринок України. – 2011. – Вип. 32. – С. 347-355.
14. Журова Л.И. Финансовый потенциал экономической системы: структура и методика оценки / Л.И. Журова // Современные проблемы науки и образования. – 2013. – № 2. – C. 1-8.
15. Парацій О. Аналіз фінансового потенціалу підприємства / О. Парацій // Наукові записки. – Тернопіль. – 2005. – Вип. 14. – С. 178-181.
16. Мойсеєнко І.П. Аналіз фінансового потенціалу підприємства / І.П. Мойсеєнко, Л.А. Мачкур // Науковий вісник. – 2006 – Вип. 16(2) – С. 201-206.
17. Пузирьова П.В. Управління фінансовим потенціалом підприємств : автореф. дис. … на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 –«Економіка та управління підприємствами» / П.В. Комарецька. – Київ : Європейський університет. – 2009. – 20 с.
18. Сердюк-Копчекчі Ю.В. Механізм управління фінансовим потенціалом промислових підприємств : автореф. дис. … на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 – «Гроші, фінанси і кредит» / Ю.В. Сердюк-Копчекчі. – Донецьк : Донецький національний університет. – 2008. – 21 с.
19. Арефєва О. В. Фінансовий менеджмент: навчально-методичний посібник / О. В. Арефєва. – К. : ЄУФІМБ, 2004. – 94 с.
20. Вітлінський В. В. Моделювання економіки: навчальний посібник / В. В. Вітлінський. – [2-ге вид., без змін.]. – К. : КНЕУ, 2007. – 408 с.
21. Костирко Р. О. Комплексна оцінка вартості підприємства: монографія / Р. О. Костирко, Н. В. Тертична, В. О. Шевчук; За заг. ред. М. Г. Чумаченка. – [2-ге вид., перероб. і доп.]. – Х. : Фактор, 2008. – 278 с.
22. Мілінчук О. В. Інтегральна оцінка фінансового потенціалу підприємств харчової промисловості Житомирського регіону / О. В. Мілінчук // Університетські наукові записки. – 2009. – №2(30). – С. 368-373.
23. Моделювання економічної динаміки: навчальний посібник / Г. В. Лавінський, О. С. Пшенишнюк, С. В. Устенко, О. Д. Шарапов. – К. : Атіка, 2006. – 276 с.
24. Нивен П. Р. Сбалансированная система показателей для государственных и неприбыльных организаций / П. Р. Нивен; пер. с англ. под ред. О. Б. Максимовой. – Днепропетровск: Баланс Бізнес Букс, 2005. – 336 с.
25. Пузирьова П. В. Матриця ключових стратегій в управлінні фінансовим потенціалом промислових підприємств / П. В. Пузирьова // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – №6. – С. 151-156.
26. Сердюк-Копчечки Ю. В. Модель диагностики финансового потенциала промышленного предприятия / Ю. В. Сердюк-Копчечки // Финансы, учет, банки .– ДонНУ, Каштан. – 2007. – Вып. 13. – С. 92-102.
27. Фомин П. А. Особенности оценки потенциала промышленных предприятий [Електронний ресурс] / П. А. Фомин, М. К. Старовойтов // Корпоративный менеджмент. – Режим доступа: www.cfin.ru/management/manufac t/manufact_potential.shtml
28 . Комарецька П.В. Теоретичні підходи щодо сутності фінансового потенціалу // Вестник Харьковского национального университета им. В.Н.Каразина “Национализация и приватизация: прошлое, настоящее, будущее”: Экономическая серия. – Вип.№613, 2003. – Харьков: ХНУ им. В.Н.Каразина – 2003. – С.236-241.
29. Комарецька П.В. Сутність та значення фінансового потенціалу для розвитку підприємства в сучасних умовах // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна “Шляхи рішення проблем функціонування економічних систем”: частина друга – Вип. № 6302004. – Харків: ХНУ ім. В.Н.Каразина – 2004. – С.163-166.
30. Комарецька П.В. Фінансовий потенціал: його складові, фактори впливу та умови розвитку // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна “Еволюція наукових знань і сучасні проблеми економічної теорії”: Економічна серія. – Вип. № 663 2005. – Харків: ХНУ ім. В.Н.Каразина – 2005. – С.144-148.
31. Белінська О.В. Сутність фінансового потенціалу підприємства // Вісник ХНУ. Економічні науки. – 2012. – № 4. – С. 267-274.
32. Толпежніков Р.О. Сутність та методика оцінювання фінансового потенціалу підприємства // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності. – 2013. – № 2. – Т. 1. – С. 277-282.
33. Кузьмін О.Є., Мельник О.Г. Діагностика потенціалу підприємства // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2011. – № 1. – С. 155-166.
34. Краснокутська Н.С. Потенціал підприємства: формування та оцінка: Навч. посіб. – К.: ЦУЛ, 2005. – 352 с.
35. Маслак О.І. Особливості оцінювання фінансового потенціалу промислового підприємства // Вісник КрНУ імені Михайла Остроградського. – 2012. – Випуск 6(77). – С. 124-129.
Фомин П.А. Особенности оценки потенциала промышленных предприятий / Фомин П.А., Старовойтов М.К. [Елек¬тронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.cfin.ru/management/ manufact/manufact_potential.sh tml
37. Руда Р.В. Збалансована система оцінки фінансового потенціалу підприємства // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. – 2011. – № 4. – С. 170 – 17.
38. Денисюк О. Г. Майновий потенціал підприємства: сутність, відтворення, управління: автореф. дис. канд. екон. наук: 08.00.04 / О. Г. Денисюк; Укр.н.-д. ін.-т продуктивності АПК. – К., 2010. – 21 с.
39. Зайчук Т. О. Теоретичні аспекти визначення ринкового потенціалу і таргетингу вітчизняними підприємствами / Т. О. Зайчук // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2012. – №1. – С. 96-104.
40. Касьянова Н. В. Потенціал підприємства: формування та використання. 2-ге вид. перероб. Та доп. [текст] : підручник / Н. В. Касьянова, Д. В. Солоха, В. В. Морєва, О. В. Бєлякова, О. Б. Балакай – К. : «Центр учбової літератури», 2013. – 248 с.
41. Маслак О.І. Особливості оцінювання економічного потенціалу підприємства в умовах циклічних коливань / О. І. Маслак, О. О. Безручко // Вісник соціально-економічних досліджень. 2013. – Вип. 1. – С. 121-127.
42. Морщенюк Т. С. Огляд підходів до визначення економічної сутності поняття «ефективність» / Т. С. Морщенюк, О. М. Біляк // Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії. – 2014. – Вип. 8. – С. 82-89.
43. Развитие бухгатерского учета и аналитического инструментария предприятия: коллективная монография / Под ред.. И. Й. Яремко и проф. Г. Ронэка. – Львов: Издательство Львовской политехники, 2014. – 208 с.
44. Турчак В. В. Методика оцінки фінансового потенціалу підприємства в сучасних умовах господарювання / В. В. Турчак, С. Д. Чижинська // Молодий вчений. – 2014. – №8 (11). – С. 49-52.
45. Ковалев В.В., Ковалев Вит. В. Финансы организаций (предприятий): [учeб.] / В.В. Ковалев, Вит. В. Ковалев. – М.: Велби, Проспект, 2006. – 352 с.
46. Важдаев А.Н. Информационная система инвестора для оценки и анализа экономического потенциала предприятия на основе данных бухгалтерского учета / А.Н. Важдаев – Режим доступу: http://www.ict.nsc.ru/ws/YM200 6/10500/va.doc. – Заголовок з екрану.
47. Баканов М. И. Теория экономического анализа: Учебник / М.И. Баканов, А.Д. Шеремет. [4-е изд., доп. и перераб]. – М: Финансы и статистика, 2001. – 416 с.
48. Орехов С.А. Оборотные средства корпоративных объединений: теоретические и практические аспекты статистического анализа / С. А. Орехов. – М.: БУКВИЦА, 2004 . – 157 с.
49. Калоев Ю.В. Критерии оценки эффективности реализации потенциала кредитных отношений: / Ю.К. Калоев. – М., 2007. – 161 с.
50. Лобанова Е. Н. Финансовый Менеджер / Е.Н. Лобанова, М.А. Лимитовский. – М.: ДеКА, 2000. – 400 с.
51. Соколов А.В. Потенциал промышленного предприятия: оценка и управление с системных позиций: автореф. дис. на соискание ученой степени канд. экон. наук: спец. 01.03.04 „Экономика” / А.В. Соколов Кемерово, 2007. – 23 с.
52. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятий АПК: [учеб. пособие] / Г.В. Савицкая. – 6-е изд., стер. – Минск: Новое знание, 2006. – 652 с.
53. Чупіс А. В. Оцінка, аналіз, планування фінансового становища підприємства: науково-методичне видання (Монографія) / [А. В. Чупіс та інш.]. – Суми: Довкілля, 2001. – 404 с.
54. Шеремет А.Д. Комплексный анализ хозяйственной деятельности / А. Д. Шеремет. – М.: ИНФРА-М, 2006. – 415с.
55. Кяран У. Ключові фінансові показники. Аналіз та управління розвитком підприємства / У. Кяран; пер. з англ. – К.: Всеувито; Наук. думка, 2001. – 367 с.
56. Потенціал підприємства: формування та оцінка : навч. посібн. / О. К. Добикіна, В. С. Рижиков, С. В. Касьянюк та ін. – К. : Центр учбової літератури, 2007. – 208 с.
57. Управління потенціалом підприємства : навч. посібн. / І. З. Должанський, Т. О. Загорна, О. О. Удалих. – К. : Центр навч. літ-ри, 2006. – 362 с.
58. Рєпіна І. М. Потенціал підприємства: формування та оцінка : навч.-метод. посібн. [для самост. вивч.] / І. М. Рєпіна, О. С. Федонін, О. І. Олексюк. – К. : Вид. КНЕУ, 2005. – 216 с.
59. Краснокутська Н. С. Потенціал підприємства: формування та оцінка : навч. посібн. / Н. С. Краснокутська. – К. : Центр навч. літ-ри, 2005. – 352 с.
60. Циганок О. О. Потенціал підприємства та резерви підвищення конкурентоспроможності / О. О. Циганок // Держава та регіони. Серія: Економіка і підприємництво. – 2009. – № 4. – С. 201–203.
61. Квятковська Л. А. Формування оцінки ефективності виробничого потенціалу промислового підприємства з використанням збалансованої системи показників [Електронний ресурс]. – Режим доступу : /http://economy.nayka.com.ua/i ndex.php?operation=1&iid=2 38.
62. Кібук Т. М. Стратегічний потенціал підприємства / Т. М. Кібук // Формування ринкових відносин в Україні. – 2008. – № 12. – С. 31–37.
63. Прохорова В. В. Ресурсний потенціал економічного зростання [Електронний ресурс]. – Режим доступу : /http://www.nbuv.gov.ua/portal /natural/Nvuu/Ekon/2009_28_2/s tatti/23.htm
64. Базілінська О.Я. Фінансовий аналіз: теорія та практика : [навч. посіб.] : рекоменд. М-вом освіти і науки України для студ. вищ. навч. закл. / О.Я. Базілінська. – [2-ге вид.]. – К. : Центр учбової літератури, 2011. – 328 с.
65. Бачевський Б.Є. Потенціал і розвиток підприємства : навч. посібник / І.В. Заблодська, О.О. Решетняк. – К. : ЦУЛ, 2009. - 400 с.
66. Бердар М.М. Фінанси підприємств : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / М.М. Бердар. – К. : Центр учбової літератури, 2010. – 352 с.
67. Коласс Б. Управление финансовой деятельностью предпри¬ятия / Б. Коласс. – М. : Финансы ; ЮНИТИ, 2007. – 576 с.
68. Крамаренко Г.О. Фінансовий аналіз : підручник / О.Є. Чорна. – К. : ЦУЛ, 2008. – 392 с.
69. Омелянович Л.О. Розвиток фінансової інфраструктури малого підприємництва : [монографія] / Л.О. Омелянович, К.В. Богун. – Донецьк : [ДонНУЕТ], 2011. – 205 с.
70. Саблук П.Т. та ін. Глобалізація і продовольство : монографія / П.Т. Саблук, О.Г. Білорус, В.І. Власов. – К. : ННЦІАЕ, 2008. – 632 с.
71. Кастельс М. Информационная епоха: экономика, общество и культура / М. Кастельс ; Пер. с англ. – М. : ГУ ВШЭ, 2000. – 608 с.
Большая Советская Энциклопедия [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://e-libra.ru/read/184214- bolshaya-sovetskaya-yenciklope diya-sl.html.
Фомин П.А, Старовойтов М.К. Особенности оценки производ-ственного потенциала промышленных предприятий: Библио¬тека экономиста: бизнес планирование, бюджет [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.cis2000.ru/1/37_1_1.shtml – 81k.
74. Белінська О.В. Сутність фінансового потенціалу підприємства // Вісник ХНУ. Економічні науки. – 2012. – № 4. – С. 267-274.
75. Паенко Т.В. Налоговое регулирование в контексте формиро¬вания финансового потенциала на предприятии / Паєнко Т.В. // Бізнес-информ. – 2009. – № 9. – С. 96-98.
76. Соколов А.В. Потенциал промышленного предприятия: оценка и управление с системных позиций : автореф. дис. … на соискание ученой степени канд. экон. наук : спец. 01.03.04 «Экономика» / А.В. Соколов Кемерово, 2007. – 23 с.
77. Бєлов О.В. Визначення фінансового потенціалу підприємства // Регіональні перспективи. – 2002. – № 5. – С. 29-34.
78. Атаева А.Г. Механизм формирования финансовой самосто¬ятельности муниципальных образований : дис... канд. экон. наук : 08.00.10 / А.Г. Алтаева. – Екатеринбург, 2011. – 411 с.
79. Бикова В.Г. Фінансово-економічний потенціал підпри-ємств загальнодержавного значення – оцінка і управління / В.Г. Бикова // Фінанси України. – 2005. – № 6. – С. 56-61.
80. Боровикова Е.В. Финансовый потенциал как комплексный показатель эффективности финансово-бюджетной политики / Е.В. Боровикова // Экономический анализ: теория и прак¬тика. – 2008. – № 18.
81. Ковалев В.В. Финансовый анализ: управление капиталом. Выбор инвестиций. Анализ отчетности / В.В. Ковалев. – М. : Финансы и статистика, 1995. – 432 с.
82. Кунцевич В.О. Поняття фінансового потенціалу розвитку під¬приємства та його оцінки / В.О. Кунцевич // Актуальні проблеми економіки. – 2004. – № 7(37). – С. 123-130.
83. Онишко С.В. Фінансовий потенціал інноваційного розвитку економіки / С.В. Онишко // Фінанси України. – 2003. – № 6. – С. 67-74.
84. Путятин Ю.О. Фінансові механізми стратегічного управ-ління розвитком підприємства : монографія / Ю.О. Путятин, О.І. Пушкар, О.М. Тридід. – X. : Основа, 1999. – 488 с.
85. Свірський В. Фінансовий потенціал: теоретико-концептуальні засади / В. Свірський // Світ фінансів. – 2007. – № 4(13). – С. 43-51.
86. Стецюк П.А. Економічна суть фінансових ресурсів / П.А. Сте¬цюк // Фінанси України. – 2007. – № 1. – С. 129-143.
87. Федонін О.С. Потенціал підприємства: формування та оцінка : навч. посібник / О.С. Федонін, І.М. Рєпіна, О.І. Олексюк. – 2-ге вид., без змін. – К. : КНЕУ, 2006. – С. 168-195.
88. Гончарова Ю.С. Методи та етапи оцінки фінансового потенціалу підприємства // Економіка підприємства – 2013. – № 4. – С. 43-45.
89. Стецюк С.А. Методичні аспекти оцінки фінансового потенціалу сільськогосподарських підприємств / Стецюк С.А. // Фінанси і кредит. – 2009. – № 1. – С. 11-17.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.