20 . 01 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Оточуюче середовище і учасники проекту№ роботи: 2196
розділ: Менеджмент
тип: Контрольна робота
об'єм: 20
винагорода автору: 100 грн

Зміст:

Вступ
1. Оточуюче середовище і учасники проекту
2. Проектне фінансування
3. Управління якістю проекту
Висновки
Список використаних джерел

Вступ
Ера проектного менеджменту, або сучасного управління проектами, почалася після Другої світової війни з розвитком інформаційних технологій, потужних професійних компютерів, бурхливим розвитком “системного підходу” і мережі Internet. У західних країнах світу двома найважливішими джерелами первісного розвитку сучасного проектного менеджменту були військові та аерокосмічні державні й комерційні комплекси, де розроблялись і реалізовувались великі ризикові програми та проекти.
Нині концепції проектного менеджменту проникли практично в усі сектори економіки, бізнесу й державного управління розвинених країн світу.
Поняття “проектний менеджмент“ розуміється по-різному. У широкому сенсі – це підготовка проекту – від планування до ухвалення рішення щодо його початку – і його реалізація проектною організацією (проектною групою). У широкому розумінні, як свідчить практика, поняття “проектний менеджмент“ використовується для організації великих і самостійних проектів у фазі реалізації.
Завдання роботи:
- розглянути оточуюче середовище і учасників проекту
- дослідити проектне фінансування;
- вивчити особливості управління якістю проекту.


Висновки
Отже, зробимо наступні висновки.
1. Визначення проектного середовища багато в чому повязане зі складом зацікавлених сторін проекту. Зацікавлені сторони проекту (учасники) — це окремі особи й організації, залучені до проекту, або ті, чиї інтереси можуть позитивно чи негативно вплинути на результати виконання проекту чи на успішне його завершення. Є багато типів і категорій зацікавлених осіб.
Найчастіше до них відносять: замовника, виконавця, інвестора, менеджера проекту, постачальника, споживача, підрядника та ін.
2. Фінансування проектів є одним з видів інвестиційної діяльності, яка завжди є ризиковою. Фінансування проекту включає наступні основні стадії:
- Попередне вивчення життєздатності проекту (визначення доцільності проекту за витратами та запланованим прибуком.
- Розробка плану реалізації проекту (оцінка ризиків, ресурсне забезпечення, тощо).
- Організація фінансування.
- Контроль виконання плану та умов фінансуваннях.
3. Управління якістю проекту - це дії, спрямовані на встановлення, забезпечення і підтримку необхідного рівня якості проекту в процесі його розробки, обґрунтування та реалізації.
Ефективним засобом управління якістю є стандартизація, яка включає комплекс норм, правил і вимог до якості продукції.
   
Список літератури

1. Афанасьєв М. В. Управління проектами: навч.-метод. посіб. / Харківський національний економічний університет. – Х. : ІНЖЕК, 2007. – 271 с.
2. Гонтарева І. В. Управління проектами: підручник / Харківський національний економічний університет. – Х. : ХНЕУ, 2011. – 443 с.
3. Тян Р. Б. Управління проектами: підручник / Дніпропетр. ун-т екон. та права. – К. : ЦУЛ, 2004. – 221 с.
4. Хміль Т. М. Проектний менеджмент: навч. посіб. / Харківський національний економічний університет. – Х. : ХНЕУ, 2009. – 126 с.
5. Руководство к своду знаний по управлению проектами (руководство PMBOK®): Project Management Institut, 2008. 4-е изд., - 496 с.
6. Фатхутдинов Р. А. Инновационный менеджмент: Учебник. — 2-е изд. — М.: ЗАО “Бизнес-школа”; “Интел-Синтез”, 2000. — 624 с.
7. Федоренко В. Г. Інвестознавство: Підручник. — 3-тє вид. — К.: МАУП, 2004. — 480 с
8. Бэьюли Ф. Управление проектом / Пер. с англ. В. Петратек. — М.: ФАИР-ПРЕСС, 2002. — 208 с.
9. Шапиро В. Д. Управление проектами. — СПб.: Два+Три, 1996. — 610 с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.