27 . 03 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Стандартизація готельних послуг№ роботи: 2195
розділ: Менеджмент
тип: Контрольна робота
об'єм: 25
винагорода автору: 150 грн

Зміст:

Вступ
1. Стандартизація готельних послуг
2. Сучасний стан і розвиток управлінських структур у туризмі
3. Скласти діаграму чинників управління основними туристичними потоками у світі за останні років
Висновки
Список використаних джерел

Вступ
Туризм виконує важливу роль у здійсненні широкомасштабних завдань по розбудові української державності, входженню України до світового співтовариства, культурному та духовному відродженню нації. Адже Україна має багаті туристичні можливості, розвинуту мережу авіаційних, залізничних, автомобільних, морських і річкових шляхів сполучення, має вигідне для туризму місце розташування на перехресті шляхів між Заходом та Сходом. Саме тому Україна має всі умови для того, щоб стати туристичною державою світового рівня.
Водночас, подальший розвиток туризму стримує відсутність належної інфраструктури, відповідних сервісних умов, що в свою чергу позначається на рівні якості обслуговування туристів. Стан розвитку галузі не відповідає потенційним можливостям держави, яка має все необхідне для розвитку туристської індустрії: природні умови, історико-культурні та матеріальні ресурси.
Завдання роботи:
- вивчити особливості стандартизації готельних послуг;
- проаналізувати сучасний стан і розвиток управлінських структур у туризмі;
- скласти діаграму чинників управління основними туристичними потоками у світі за останні 15 років.
Висновки
Отже, узагальнючи проведене дослідження зробимо наступні висновки.
1. Одним з основних методів державного контролю якості послуг є їхня стандартизація. Стандартизація є найбільш вагомим способом управління, що встановює норми і правила, сформульовані у вигляді нормативного документа з юридичною силою впливу.
2. Система управління туризмом в Україні включає державні та громадські організації. Державна влада розподіляється на законодавчу, виконавчу і судову. Отже, державна політика в галузі туризму визначається через гілки законодавчої влади (Парламент) та виконавчої (Уряд). Громадські організації в управлінні туризмом представлені спортивними федраціями (національною та обласними) та туристичними клубами.
3. Загальної систематизації чинників впливу на туризм не існує, вітчизняні та зарубіжні фахівці в галузі туризму по-різному ставлять акценти при визначені чинників, що впливають на специфіку діяльності туристських підприємств. Узагальнюючи думки різних аналітиків, можна відмітити, що в основі позитивного розвитку міжнародного туризму лежать наступні чинники: економічне зростання і соціальний прогрес привели до розширення обсягу ділових поїздок та подорожей з пізнавальними цілями; удосконалення всіх видів транспортних засобів зробило дешевшими поїздки; збільшення кількості найманих працівників і службовців у розвинутих країнах та підвищення їхнього матеріального і культурного рівня; інтенсифікація праці й отримання працюючими більш довгих відпусток; розвиток міждержавних звязків і культурних обмінів між країнами привів до розширення міжособистісних звязків регіонами; розвиток сфери послуг стимулював розвиток сфери перевезень і технологічний прогрес у галузі телекомунікації; послаблення обмежень на вивіз валюти у багатьох країнах і спрощення прикордонних формальностей.
   
Список літератури

1. Агафонова Л. Туризм, готельний та ресторанний бізнес: ціноутворення, конкуренція, державне регулювання: Навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів. - К.: Знання України, 2012. - 351 с.
2. Байлик С. Гостиничное хозяйство: проблемы, перспективы, сертификация: Учебное пособие/ Станислав Байлик,. - К.: Альтерпрес: ВИРА-Р, 2011. - 207 с.
3. Виноградська А. Технологія комерційного підприємництва: Навчальний посібник. - К.: Центр навчальної літератури, 2006. - 778 с.
4. Виноградська А. Стратегія готельного бізнесу в Україні // Діловий вісник. - 1999. - № 11. - C. 24-25
5. Гостиничный и туристический бизнес: Учебник/ Под ред. Чудновского А.Д.. - М.: ЭКМОС, 2008. - 351 с.
6. Кабушкин Н. Менеджмент гостиниц и ресторанов: учбовий посібник. - 3-е изд., перераб. и доп.. - Мн.: Новое знание, 2002. - 367 с.
7. Мальська М.П., Худо В.В., Цибух В.І. Основи туристичного бізнесу: Навчальний посібник. – К,: ЦУЛ, 2004. – 272 с.
8. Менеджмент готельно-ресторанного бізнесу : Навчальний посібник / Георгій Мунін [та ін.] ; під заг. ред. : М. М. Поплавського, О. О. Гаца. - К. : Кондор, 2008. – 458 с.
9. Менеджмент туризма: основи менеджмента. - М: Финансы и статистика, 2002. – 352с.
10. Нечаюк Л. Готельно-ресторанний бізнес: Менеджмент: Навчальний посібник для студ. вузів. - К.: Центр навчальної літератури, 2003. - 346 с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.