18 . 06 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Стратегічні цілі інвестиційної діяльності підприємства№ роботи: 2194
розділ: Інвестиційна діяльність
тип: Контрольна робота
об'єм: 16
винагорода автору: 150 грн

Зміст:

Вступ
1. Стратегічні цілі інвестиційної діяльності підприємства
2. Джерела та системи фінансування інвестиційного проекту
3. Задача
Скільки коштів потрібно інвестувати сьогодні для того, щоб отримати через 7 років 52 тис. грн. якщо ставка дохідності – 43% річних?
Висновки
Список використаних джерел

Вступ
Проблеми інвестування постійно знаходяться в полі зору наукових досліджень. Це обумовлено тим, що інвестиційні ресурси дають можливість впроваджувати передові технології, новітню техніку, інноваційні форми організації праці та управління виробництвом. Нововведення, нові технології та організаційні рішення дають змогу підприємствам вийти з кризових ситуацій, забезпечити високу конкурентоспроможність продукції і підприємства.
Інвестиційна діяльність є одним з найбільш важливих аспектів функціонування будь-якої комерційної структури. Інвестиції торкаються глибинних основ господарської діяльності, визначаючи процес економічного зростання в цілому. Причинами, що зумовлюють необхідність інвестицій, є відновлення наявної матеріально-технічної бази, нарощування обсягів виробництва, освоєння нових видів діяльності.
При здійсненні інвестиційної діяльності підприємство постійно зіштовхується з завданням вибору інвестиційного рішення. Ухвалення вірного інвестиційного рішення неможливе без врахування таких факторів: вид інвестиції, вартість інвестиційного проекту, множинність доступних проектів, обмеженість фінансових ресурсів, ризик, повязаний з прийняттям інвестиційного рішення.
У звязку з цим, інвестиційна діяльність субєктів господарювання вимагає глибоких знань теорії та практики у сфері обґрунтування інвестиційних рішень, виборі напрямів та форм інвестування.
Завдання роботи:
- вивчити стратегічні цілі інвестиційної діяльності підприємства;
- дослідити джерела та системи фінансування інвестиційного проекту.


Висновки
Отже, узагальнюючи проведене дослідження зробимо наступні висновки.
1. Стратегічне управління інвестиційною діяльністю передбачає постановку і досягнення певних цілей. Стратегічні цілі є базою для прийняття управлінських рішень. Стратегічні цілі інвестиційної діяльності підприємства представляють собою описані у формалізованому вигляді бажані параметри стратегічної інвестиційної позиції, що дозволяють спрямовувати цю діяльність у довгостроковій перспективі і оцінювати її результати.
Виділяють такі види стратегічних цілей підприємства:
1. За формою інвестування:
стратегічні цілі реального інвестування;
стратегічні цілі фінансового інвестування.
2. За видами ефекту інвестування:
економічні стратегічні цілі;
позаекономічні стратегічні цілі.
3. За спрямованістю:
підвищення ефективності інвестиційної діяльності;
мінімізація інвестиційних ризиків;
підвищення ліквідності інвестицій;
оптимізація інвестиційних ресурсів підприємства;
інші стратегічні цілі.
2. Система фінансування інвестиційного проекту включає два основних елементи:
джерела фінансування ІП;
форми фінансування ВП.
   
Список літератури

1. Бланк И.А. Основы инвестиционного менеджмента: в 2-х т. / И.А. Бланк. – К.: Ника-Центр: Эльга, 2001. – Т. 1 – 536 с.; Т. 2 – 512 с.
2. Гриньова В.М. Інвестиційний менеджмент: Навчальний посібник / В.М. Гриньова, В.О. Коюда, Т.І. Лепейко, О.П. Коюда, Ю.М. Великий. – Харків: ВД «ІНЖЕК», 2005. – 664 с.
3. Гуторов О.І. Інвестування: Навчальний посібник / О.І. Гуторов. Харк. нац. аграр. ун-т. – Х., 2003. – 293 с.
4. Інвестування: Навчальний посібник / В.М. Гриньова, В.О. Коюда, Т.І. Лепейко, О.П. Коюда, Ю.М. Великий / під заг. ред. докт. екон. наук, проф. В.М. Гриньової. – 2-ге вид., допрац. і доп. – Харків: ВД „ІНЖЕК”, 2004. – 404 с.
5. Ковалев В.В. Финансовый анализ: Управление капиталом. Выбор инвестиций. Анализ отчетности. / В.В. Ковальов. – 2-е изд. – М.: Финансы и статистика, 2007. – 512 с.
6. Майорова Т.В. Інвестиційна діяльність: Навчальний посібник. / Т.В. Майорова. – К.: «Центр навчальної літератури», 2004. – 376 с.
7. Фабоцци Ф. Управление инвестициями: Пер. с англ. / Ф. Фабоцци. – М.: ИНФРА-М, 2000. – 932 с.
8. Шарп У. Инвестиции / У. Шарп, Г. Александер, Дж. Бэйли: Пер. с англ. – М.: ИНФРА-М, 2003. – 1028 с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.