18 . 01 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Правовідносини№ роботи: 2193
розділ: Теорія держави та права
тип: Курсова робота
об'єм: 31
винагорода автору: 200 грн

Зміст:

ВСТУП
РОЗДІЛ І. ПОНЯТТЯ ПРАВОВИХ ВІДНОСИН ТА ЇХ ВИДИ
1.1 Поняття правовідносин
1.2 Ознаки правовідносин
РОЗДІЛ ІІ. ЗМІСТ ПРАВОВІДНОСИН ТА ЇХ ВИДИ
2.1 Поняття змісту правовідносин
1.2 Види правовідносин
РОЗДІЛ ІІІ. СТРУКТУРА ПРАВОВІДНОСИН
3.1 Субєкти правовідносин
3.2 Обєкти правовідносин
3.3 Юридичні факти та їх класифікація
ВИСНОВОК
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ВИСНОВОК
Отже, відповідно до мети та поставлених завдань в роботі зроблено ряд висновків.
Незважаючи на достаток наукової літератури, дана область правових знань вимагає рішення багатьох проблем, що ставить появу нових підходів та теорій. Проте, варто помітити, що обсяг дійсної роботи не дозволив зупинитися на багатьох важливих аспектах проблем правовідносин.
Встановлено, що правові відносини - це специфічні суспільні відносини, що виникають на основі норм права, учасники яких є носіями субєктивних прав та юридичних обовязків.
В ході дослідження ми дійшли висновку, що залежності від сфери діяльності суспільні відносини поділяють на:
- політичні;
- моральні;
- економічні;
- релігійні;
- правові.
Встанолено що основних ознак правовідносин відносять наступні:
1) правовідносини є наслідком свідомої діяльності людини і тому належать до сфери ідеологічних відносин;
2) правовідносини тісно повязані з нормами права та виникають на їхній основі;
3) правовідносини - це особлива форма взаємозвязку між субєктами через їхні обовязки і права, які закріплені у правових нормах;
4) у правовідносинах здійснення субєктивних прав і реалізація юридичних обовязків забезпечується можливістю застосування заходів державного примусу;
5) правовідносини - це вольове відношення між субєктами, тобто для його прояву необхідне виявлення їхньої волі.
В дослідженні зроблено висновок, що зміст правовідносин складають закріплені у правових нор¬мах права і обовязки учасників правовідносин, а також їх поведінка по здійсненню цих прав і обовязків та її результати. У звязку з цим виділяють їх юридичний і фактичний зміст.
Юридичний зміст правовідносин утворюють зафіксовані у нормах права субєктивні права та юридичні обовязки їх учасників (сторін).
Фактичний зміст правовідносин - це реальне здійснен¬ня юридичних прав і обовязків учасниками правовідносин.
Субєкти правовідносин (субєкти права) - це учасники пра¬вових відносин, які мають взаємні субєктивні права та юридичні обовязки.
Обєкти правовідносин - це матеріальні і нематеріальні блага, з приводу яких субєкти вступають у правовідносини, здійс¬нюють свої субєктивні юридичні права і субєктивні юридичні обовязки.
Юридичні факти - це визначені життєві обставини, які передбачені нормами права, призводять до виникнення, зміни та припинення правових відносин.
   
Список літератури

1. Конституція України. К., 1996.
2. Дудин А. П. Диалектика правоотношений. – Саратов, 2003
3. Єрьоменко В. Вольовий характер підстав виникнення трудових правовідносин // Право України. – 1998. - №11. – с. 12-15.
4. Загальна теорія держави і права / За заг. ред. В. В. Копейчикова. – К., 1997.
5. Котюк В.О. Теорія права. - К., 1996. – с. 376.
6. Комаров С.А., Малько А. В. Общая теория государства и права. - М., 1999. - с. 381.
7. Кельман М. С., Мурашин О. Г.. Загальна теорія держави та права: Підручник. – К.: Кондор, 2006. – 477 с.
8. Легуша С.М. Правові відносини як форма і результат правової діяльності // Часопис Київського університету права (укр.).- 2006.- № 1.- C.25-30
9. Рабінович П. М. Основи загальної теорії держави та права. - К., 1994.
10. Солодовник Л. Юридичні факти – підстави виникнення правових відносин // Право України. – 2000. - №1. - с. 22-24.
11. Теорія держави та права: Підручник / За ред. С. Л. Лисенкова. – К.: Хрінком Інтер, 2005. – 448 с.
12. Теория государства и права / Под общ. Ред. А. Б. Венгерова. – М.. 2005.
13. Теория государства и права: пособие / Е. А. Зорченко, Н. А. Полящук, Н. М. Юрашевич. – Минск: Академия управления при Президенте Республики Беларусь, 2012. – 307 с.
14. Теория государства и права: схемы с комментариями: учебное пособие / М. Н. Марченко, Е. М. Дерябина. – Москва: Проспект, 2015. – 198 с.
15. Теория государства и права: учебное пособие для высших учебных заведений / А. А. Иванов и др. – Москва: КноРус, 2013. – 381 с.
16. Теория государства и права: учебник / М. Н. Марченко, Е. М. Дерябина. – Москва: Проспект, 2013. – 432 с.
17. Теория государства и права: учебное пособие / В. И. Власов, Г. Б. Власова. – Ростов–на–Дону: Феникс, 2012. – 331 с.
18. Теория государства и права: учебник / О. В. Старков, И. В. Упоров. – Москва: Дашков и Кº, 2012. – 370 с.
19. Теория государства и права: учебник / А. В. Малько, В. В. Нырков, К. В. Шундиков. – Москва: Норма, 2012. – 431 с.
20. Теория государства и права: элементарный курс: учебное пособие / А. В. Малько, В. В. Нырков, К. В. Шундиков. – Москва: КноРус, 2012. – 239 с.
21. Теория государства и права: схемы с комментариями: учебное пособие / М. Н. Марченко, Е. М. Дерябина. – Москва: Проспект, 2012. – 198 с.
22. Хропанюк, В. Н. Теория государства и права: учебник / В. Н. Хропанюк. – Москва: Омега–Л, 2014. – 323 с.
23. Федоренко Г. О. Теорія держави і права: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 2006. — 232 с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.