22 . 01 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Основні поняття та методи визначення замовлення№ роботи: 2192
розділ: Логістика
тип: Контрольна робота
об'єм: 17
винагорода автору: 100 грн

Зміст:

Вступ
1. Основні поняття та методи визначення замовлення
2. Особливості визначення економічного розміру замовлення
3. Обмеження для формули економічного обсягу замовлення
Висновки
Список використаних джерел

Вступ
Керування замовленнями — одна з найважливіших функцій розподільної логістики. її частка в логістичних витратах на етапі розподілу значно менша за частку транспорту і керування запасами. Однак роль цієї функції дуже значна. По суті саме керування замовленнями забезпечує ефективне просування матеріальних потоків логістичними ланцюгами на шляху від виробника до споживача. Зараз проблема управління запасами з урахуванням усіх елементів витрат вирішується за допомогою економіко-математичних методів, які дають можливість визначити економічний розмір партії постачання та економічний обсяг партії виробництва продукції, а також мінімальні загальні витрати щодо створення й утримання виробничих запасів та запасів незавершеного виробництва, де обєктами дослідження є система матеріальних, фінансових та інформаційних логістичних потоків. Сьогодні вже накопичено велику кількість теоретичних робіт та результатів практичної логістичної діяльності, які розглядають питання планування, управління і контролю матеріальних потоків виробничої діяльності підприємств. До відомих методів визначення економічних розмірів замовлення запасів належать методи: Андлера, Харісона (або Уілсона); моделі системи управління замовленням: з фіксованою кількістю; з нульовим дефіцитом; з резервним запасом; з фіксованим часом. Всі ці методи і моделі не потребують розроблення складних управлінських заходів і передбачають оцінку потреб підприємств у матеріальних запасах на наступний рік з їх доставкою. Метою даної роботи є дослідження теоретичних засад визначення економічного розміру замовлення та практичне застосування даної методики.

Висновки
В результаті проведеного дослідження можна зазначити наступне. В основі визначення партії постачання в закупівельній логістиці використовують показник оптимального (економічного) розміру замовлення. Цей показник виражає потужність матеріального потоку, спрямованого постачальником за замовленням споживача і, який забезпечує для останнього мінімальне замовлення суми двох логістичних складових: транспортно-заготівельних витрат і витрат на формування та збереження запасів. Визначаючи розмір замовлення, необхідно співставити витрати на утримання запасів і витрати на подання замовлень. Оскільки середній обсяг запасів замовлення спричинить збільшення середнього обсягу запасів. З іншого боку, чим більшими партіями здійснюється закупівля, тим рідше доводиться роботи замовлення, а отже, зменшуються витрати на їх подання. Оптимальний розмір замовлення повинен бути таким, щоб сумарні річні витрати на подання замовлень і на утримання запасів були найменшими за даного обсягу споживання. Економічний розмір замовлення визначається за формулою, отриманою Ф.У. Харрісом.
   
Список літератури

1. Гаджинский А.М. Логистика. Учебник. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2014 – 408 с.
2. Кальченко А.Г. Логістика: Навчальний посібник. — К.: КНЕУ, 2012. — 148 с.
3. Крикавський Є.В. Прикладні аспекти системи управління запасами / Є.В. Крикавський. // Логистика : проблемы и решения. - 2006. - № 3. - С. 20-30
4. Ларіна P.P. Логістика: Навчальний посібник. - Д.: ВІК, 2005.- 335 с.
5. Подоляк Ю.І. Класична модель економічного розрахунку замовлення (economic ordering quantity – EOQ model)/ Ю.І. Подоляк // Науковий вісник НЛТУ. – 2005. - Вип. 15.2. – с. 202-205
6. Окландер М. А., Хромов О. П. Промислова логістика: Навчальний посібник - Київ: Центр навчальної літератури, 2004,- 222 с.
7. Пономарьова Ю. В. Логістика: навчальний посібник. К.: Центр навчальної літератури, 2003,- 192 С.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.