15 . 11 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Охарактеризуйте цикл планування і складання бюджету туристичної фірми або готелю№ роботи: 2191
розділ: Менеджмент
тип: Контрольна робота
об'єм: 18
винагорода автору: 100 грн

Зміст:

Вступ
1. Охарактеризуйте цикл планування і складання бюджету туристичної фірми або готелю
2. Охарактеризуйте основні підходи до управління якістю в туристично-готельних організаціях
3. Визначте і опишіть структуру комунікації у вашій організації
Висновки
Список використаних джерел

Вступ
Туризм виконує важливу роль у здійсненні широкомасштабних завдань по розбудові української державності, входженню України до світового співтовариства, культурному та духовному відродженню нації. Адже Україна має багаті туристичні можливості, розвинуту мережу авіаційних, залізничних, автомобільних, морських і річкових шляхів сполучення, має вигідне для туризму місце розташування на перехресті шляхів між Заходом та Сходом.
Водночас, подальший розвиток туризму стримує відсутність належної інфраструктури, відповідних сервісних умов, що в свою чергу позначається на рівні якості обслуговування туристів. Стан розвитку галузі не відповідає потенційним можливостям держави, яка має все необхідне для розвитку туристської індустрії: природні умови, історико-культурні та матеріальні ресурси.
На даному етапі туризм посідає незначне місце в економіці України в порівнянні з країнами розвинутої економіки. В багатьох країнах світу він є значною галуззю економіки, спеціалісти вважають туризм однією з найважливіших галузей світового господарства.
Основною складовою туристської індустрії є готельне господарство. Саме готельні підприємства виконують одну з найважливіших функцій у сфері обслуговування туристів: забезпечують їх сучасним житлом і побутовими послугами. Витрати на готельні послуги становлять приблизно від 30% до 50% усіх витрат у кошторисі туристів.
Завдання роботи:
- охарактеризувати цикл планування і складання бюджету туристичної фірми або готелю;
- вивчити основні підходи до управління якістю в туристично-готельних організаціях;
- визначити і описати структуру комунікації у вашій організації.
Висновки
1. Повний цикл планування - це процес, де довгострокові цілі визначають короткострокову поведінку і дії компанії і її співробітників для досягнення спільної мети. Планування і складання бюджету - це комплексний процес, так як складаються багато різних бюджетів різними департаментами компанії для подальшого інтегрування. У звязку з цим існує проблема збору всієї необхідної інформації і її відомості в єдине ціле в необхідний період часу. Для плану і бюджету важливим є його надійність, грунтовність і досяжність. Тому складання бюджету - це процес узгодження всупереч амбіціям і побоюванням співробітників і результат процесу субєктивного складання балансу, де конфлікт між приватними і корпоративними інтересами повинен бути мінімізований.
2. Управління якістю послуг у готельній сфері - одна зі складових механізму управління, спосіб організації діяльності готельного підприємства. Управління якістю послуг охоплює відносини між учасниками процесу надання послуг, між підприємством і споживачами послуг, формами і методами впливу на процес виробництва і реалізації послуг, організаційною структурою управління та умовами стимулювання персоналу.
3. Впровадження та здійснення політики комунікації на туристичному підприємстві складається з певних етапів:
Визначення мети комунікаційної політики.
Визначення цільової аудиторії
Визначення бажаної зворотної реакції на стимульований вплив
Вибір складових комплексу стимулювання і засобів комунікацій зі споживачами.
Складання бюджету комплексу маркетингового стимулювання.
Оцінка ефективності заходів комплексу маркетингового стимулювання.
   
Список літератури

1. Агафонова Л. Туризм, готельний та ресторанний бізнес: ціноутворення, конкуренція, державне регулювання: Навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів. - К.: Знання України, 2012. - 351 с.
2. Байлик С. Гостиничное хозяйство: проблемы, перспективы, сертификация: Учебное пособие/ Станислав Байлик,. - К.: Альтерпрес: ВИРА-Р, 2011. - 207 с.
3. Виноградська А. Технологія комерційного підприємництва: Навчальний посібник. - К.: Центр навчальної літератури, 2006. - 778 с.
4. Виноградська А. Стратегія готельного бізнесу в Україні // Діловий вісник. - 1999. - № 11. - C. 24-25
5. Гостиничный и туристический бизнес: Учебник/ Под ред. Чудновского А.Д.. - М.: ЭКМОС, 2008. - 351 с.
6. Кабушкин Н. Менеджмент гостиниц и ресторанов: учбовий посібник. - 3-е изд., перераб. и доп.. - Мн.: Новое знание, 2002. - 367 с.
7. Мальська М.П., Худо В.В., Цибух В.І. Основи туристичного бізнесу: Навчальний посібник. – К,: ЦУЛ, 2004. – 272 с.
8. Менеджмент готельно-ресторанного бізнесу : Навчальний посібник / Георгій Мунін [та ін.] ; під заг. ред. : М. М. Поплавського, О. О. Гаца. - К. : Кондор, 2008. – 458 с.
9. Менеджмент туризма: основи менеджмента. - М: Финансы и статистика, 2002. – 352с.
10. Нечаюк Л. Готельно-ресторанний бізнес: Менеджмент: Навчальний посібник для студ. вузів. - К.: Центр навчальної літератури, 2003. - 346 с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.