20 . 11 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Висвітліть сутність та значення кадрової політики підприємства№ роботи: 2190
розділ: Управління трудовими ресурсами
тип: Контрольна робота
об'єм: 22
винагорода автору: 100 грн

Зміст:

Вступ
1. Висвітліть сутність та значення кадрової політики підприємства
2. Наведіть методи виявлення неплатоспроможності підприємства
Висновки
Список використаних джерел


Вступ
На сьогодні однією з головних і складних проблем в економіці України є незадовільний економічний та фінансовий стан вітчизняних підприємств. Зазначена ситуація пояснюється перш за все тим, що практично повністю вичерпали себе екстенсивні чинники економічного зростання, а інтенсивні чинники (підвищення ефективності виробництва) зараз використовуються не повною мірою. Для вирішення зазначених проблем необхідні інші підходи щодо управління підприємствами, зокрема необхідно постійно здійснювати економічну діагностику підприємства.
Діагностика діяльності підприємства, з економічного погляду, — це періодичне дослідження відповідного стану підприємства, яке має на меті уточнення тенденцій розвитку всіх видів його діяльності в траєкторії життєвого циклу та ухвалення економічно та соціально обґрунтованих коригувальних рішень.
З організаційного погляду, діагностика — це система методів, приймів і методик проведення досліджень для визначення цілей функціонування субєкта господарювання, способів її досягнення, виявлення проблем і вибору варіантів їхнього розвязання.
В даній роботі були поставленні наступні завдання:
- висвітлити сутність та значення кадрової політики підприємства;
- навести методи виявлення неплатоспроможності підприємства;
- узагальнити матеріал та зробити висновки.

Висновки
Отже, узагальнюючи проведене дослідження в роботі зроблено наступні висновки:
1. Провівши огляд літературних джерел ми дійшли висновку, що в науковій літературі немає єдиного підходу щодо визначення поняття кадрова політика.
Прoaнaлізувaвши відoмі визнaчення термі¬нa «кaдрoвa пoлітикa», підcумуємo тa cфoр¬мулюємo aвтoрcьке трaктувaння: кaдрoвa пo¬літикa підприємcтвa – це генерaльний нaпрям кaдрoвoї рoбoти oргaнізaції, cиcтемa принци¬пів, метoдів, фoрм і oргaнізaційнoгo мехaніз¬му визнaчення цілей і зaвдaнь для cтвoрення, збереження і рoзвитку кaдрoвoгo пoтенціaлу; цінніcні oрієнтири, прoцедури, cпocoби oцін¬ки перcoнaлу, неoбхідні для дocягнення дoвгo¬cтрoкoвих cтрaтегічних цілей рoзвитку oргa¬нізaції тa реaлізaції її міcії в cучacних умoвaх рoзвитку екoнoміки.
2. В економічній літературі проблема неплатоспроможності найчастіше повязана з аналізом та оцінкою фінансового стану субєктів господарювання, а в юридичній літературі ця дефініція носить дещо ширший характер, що повязаний з питаннями банкрутства і відповідальністю за зобовязаннями. Звертаючи увагу на практичне застосування поняття неплатоспроможності підкреслюється взаємодоповнюваність економічної та правової сутностей таких категорій як майно і зобовязання.
Науковці пропонують різноманітні моделі діагностики ймовірності банкрутства, зокрема: модель Альтмана, Спрінгейта, Лиса та Таффлера, показник Конана і Гольдера, універсальна дискримінантна функція, теорія нечітких множин.
   
Список літератури

1. Головінов М.І. Діагностика як метод дослідження діяльності підприємства в сучасних умовах. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum /Tiru/2009_28_2/26.pdf.
2. Горбачук Ю.А., Кушнір Н.Б. Економічна діагностика. – Рівне: НУВГП, 2008. – 176 с.
3. Діагностика стану підприємства: теорія і практика: Монографія / за заг.ред. проф. Воронкової А.Е. – Харків: ІНЖЕК, 2006. – 448 с.
4. Економічна діагностика: Навчально-методичний посібник / Гетьман О.О. – Дніпропетровськ: ДУЕП, 2004. – 78 с.
5. Загорна Т.О. Економічна діагностика. Навчальний посібник. – К.: Центр наукової літератури, 2008. – 400с.
6. Конспект лекцій з курсу «Економічна діагностика» (для студентів 5 курсу денної і 6 курсу заочної форм навчання спеціальності 7.050107, 8.050107 – «Економіка підприємства») / Укл.: Глухарєв С.М. – Харків: ХНАМГ, 2008 – 118с.
7. Телюкина М. Соотношение понятий “несостоятельность” и “банкротство” в дореволюционном и современном праве / М. Телюкина // Юрист. – 1997. – № 12.
8. Юдин В.Г. Несостоятельность (банкротство): исторический аспект / В.Г. Юдин // Вестник ВАС. – 2002. – № 1. – С. 155 – 162.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.