21 . 08 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Оптимізація процесу прийняття ефективних управлінських рішень на підприємстві№ роботи: 2189
розділ: Менеджмент
тип: Курсова робота
об'єм: 48
винагорода автору: 250 грн

Зміст:

ВСТУП
РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПРОЦЕСУ ПРИЙНЯТТЯ ЕФЕКТИВНИХ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ НА ПІДПРИЄМСТВІ
1.1. Сутність та класифікація управлінських рішень
1.2. Моделі прийняття управлінських рішень
1.3. Методи прийняття ефективних управлінських рішень
РОЗДІЛ 2 ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ У ДП «НОВАТОР»
2.1. Загальна характеристика та основи техніко-економічного аналізу діяльності підприємства
2.2. Аналіз процесу прийняття управлінських рішень на ДП «Новатор»
2.3. Оцінка ефективності прийняття господарських рішень на ДП «Новатор»
РОЗДІЛ 3 ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦІЇ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ НА ДП «НОВАТОР»
3.1. Напрями удосконалення процесу прийняття управлінських рішень на ДП «Новатор»
3.2. Оцінка ефективності заходів повязаних з підвищенням ефективності управлінських рішень
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ

ВСТУП
Дося гнення цілей організації можливе лише внаслідок дій, які виконуються в певній послідовності і є способом вирішення окремих, часткових завдань. Так, плануючи діяльність організації, керівник визначає її цілі, способи їх реалізації та ресурси, необхідні для їх досягнення. У процесі організації діяльності керівником приймаються різноманітні управлінські рішення й забезпечується їх виконання. Тобто управлінські рішення є невідємною частиною щоденної роботи керівника.
Крім того, керівником організується контроль за виконанням прийнятих рішень, що теж передбачає прийняття рішень щодо вибору системи контролю (його масштабів, періодичності, форм), аналізу отриманої інформації та здійснення коригуючих дій. Таким чином, керівнику доводиться приймати велику кількість різноманітних рішень, які відрізняються між собою характером і особливістю вирішуваних завдань, тривалістю дії, сферою охоплення, субєктом і рівнем прийняття.
Питання повязані з розробкою управлінських рішень, основами прийняття управлінських рішень вивчали Н. О. Іванченко, Н. А. Карданська, Н. Т. Мала, А. Г. Пилипко, І. С. Проник, Э. А. Смирнов, С. Н. Чудновская, В. О. Яцюрук та ін. Однак недостатньо дослідженими залишаються проблеми повязані з оптимізація процесу прийняття ефективних управлінських рішень
Метою роботи є дослідження особливостей оптимізації процесу прийняття ефективних управлінських рішень на підприємстві. Для досягнення мети в роботі було поставлено ряд завдань, а саме:
- зясувати сутність та класифікація управлінських рішень;
- дослідити моделі прийняття управлінських рішень;
- вивчити методи прийняття ефективних управлінських рішень;
- навести загальну характеристику та основи техніко-економічного аналізу діяльності підприємства;
- провести аналіз процесу прийняття управлінських рішень на ДП «Новатор»;
- здійснити оцінку ефективності прийняття господарських рішень на ДП «Новатор»;
- запропонувати напрями удосконалення процесу прийняття управлінських рішень на ДП «Новатор»;
- здійснити оцінку ефективності заходів повязаних з підвищенням ефективності управлінських рішень;
- узагальнити матеріал та зробити висновки.
Обєктом дослідження є процес прийняття управлінських рішень для досягнення більш ефективного розвитку підприємства.
Предметом дослідження є оптимізація процесу прийняття ефективних управлінських рішень на ДП «Новатор».
Для досягнення мети курсової роботи використано комплекс загальнонаукових і спеціальних методів пізнання економічних явищ, процесів та економічного аналізу їх взаємозвязків: історико-логічний – при дослідженні сутності управлінських рішень; системний – для дослідження моделей та методів прийняття управлінських рішень; методи аналізу, синтезу та порівняння – у процесі здійснення оцінки господарської діяльності підприємства; експертний метод – для оцінювання ефективності управлінських рішень, метод спостереження і узагальнення – при розробці шляxів оптимізації господарських рішень нa пiдпpиємствi.
Інформаційною базою роботи служить фінансова та статистична звітність ДП «Новатор», чинне законодавство України, а також Інтернет-ресурси.

ВИСНОВКИ

Отже, відповідно до мети та завдань курсової роботи в ході дослідження зроблено ряд висновків.
1. Здійснивши огляд літературних джерел, ми вважаємо найбільш вдале настпне визначення поняття «управлінське рішення» під яким розуміють фіксований управлінський акт, який спрямовує діяльність трудового колективу у певне русло для досягнення певних цілей, поставлених перед організацією або особою.
2. Встановлено, що в сучасній економічній літературі існує багато різних підходів класифікації управлінських рішень. Найбільш загальною є класифікація за наступними критеріями:
- за субєктом прийняття;
- за особливістю розвязуваних завдань;
- за рівнем прийняття;
- за сферою охоплення;
- за тривалістю дії;
- за способом обґрунтування;
- за ступенем складності;
- за рівнем централізації;
- за цілеспрямованістю;
- за частотою повторення;
- за ступенем новизни;
- за характером;
- за наслідками впливу.
3. Розглянуто основні моделі прийняття управлінських рішень. Моделі процесу управління розрізняються між собою. Але ніяка модель не може врахувати абсолютно усі чинники. Однак професійно розроблена модель відрізняється тим, що дозволяє врахувати найбільш істотні з них.
В теорії управління вирізняють три основні моделі прийняття рішень:
- класична модель;
- поведінкова модель;
- ірраціональна модель.
4. Узагальнено основні методи прийняття управлінських рішень. До методів прийняття рішень відносять неформальні методи, колективні, методи багаторівневого анкетування, кількісні.
5. Обєктом дослідження обрано держaвне підприємcтвo «Нoвaтoр» (ДП «Нoвaтoр») – oдне із нaйбільших тa нaйcучacніших підприємcтв Хмельницькoї oблacті. Дослідивши основні техніко-економічні показники, можна підкреслити позитивні зміни більшості показників у 2015 році, проте уже в 2016 році спостерігається різке погіршення всіх показників.
6. Встановлено, що процес прийняття управлінських рішень на ДП «Новатор» найбільш залежить від особистого фактору. Тобто найголовніші рішення приймає одна людина – генеральний директор. Таким чином, на ДП «Новатор» склалася централізована система управління, в якій керівництво вищої ланки залишає за собою більшу частину повноважень, необхідних для прийняття найважливіших рішень. Рівень централізації на підприємстві досить високий, тому що всі найважливіші рішення приймаються найвищими керівниками. Навіть на такому складному етапі процесу прийняття управлінських рішень, як реалізація субєктом прийняття рішення виступає генеральний директор.
7. Проте не дивлячись на високу централізацію прийняття господарських рішень, можна зробити висновок, що відповідно до проведеної інтегральної оцінки процес управління на ДП «Новатор» є достатньо ефективним, на що вказує розрахований показник.
8. Для удосконалювання процесу прийняття управлінських рішень і відповідно підвищення якості прийнятих рішень запропоновано здійснити автоматизацію даного процесу.
9. Провівши попередній огляд функціональних можливостей програмних продуктів було прийнято рішення застосовувати програму «Audit Expert». Отже, ВНП = 86 %, крім того фінансова служба підприємства зможе ефективно управляти фінансовим станом підприємства та вчасно запобігти кризовим явищам.
   
Список літератури

1. Асаул А.М. Основні напрями підвищення якості та ефективності розробки і прийняття управлінських рішень у підприємницьких структурах/ А.М. Асаул, О.С. Коваль// Економіка України. – 2013. – №11. – С. 29.
2. Волобуєв М.О. Обґрунтування технології прийняття управлінських рішень/ М.О. Волобуєв// Управління розвитком. – 2013. – №1(141). – С. 72–73.
3. Іванченко Н. О., Яцюрук В. О. Розробка управлінських рішень в діяльності підприємства. Національний авіаційний університет. Інститут економіки та менеджменту. / Н. О. Іванченко, В. О. Яцюрук. – Режим доступу : http://archive.nbuv.gov.ua/e-j ournals/pspe/2012_1/Yacuruk_11 2.htm
4. Карданская Н. А. Основы принятия управленческих решений / Н. А. Карданская. – М. : Русская Деловая Литература, 1998. – 288 с.
5. Кузьмін О. Є. Основи менеджменту: Підруч. / О. Є. Кузьмін, О. Г. Мельник. — К.: Академвидав, 2007. — 464 с.
6. Ланько М.В. Прийняття управлінських рішень на підприємстві/ М.В. Ланько// Управління розвитком. – 2013. – №2(142). – С. 16–17.
7. Лепейко Т.І. Менеджмент: навчальний посібник/ Т.І. Лепейко, О.М. Миронова. – Х. : ХНЕУ, 2010. – 204 с.
8. Мала Н. Т., Проник І. С. Мистецтво прийняття управлінського рішення. / Н.Т. Мала, І.С. Проник // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – Львів : Вид-во НУ «Львівська політехніка», 2010. − Вип. 20.14. – С. 345-351.
9. Менеджмент в АПК І / Ю. Б. Королев, В. Д.Коротнев, Г. Н. Кочетова и др. / Под ред. Ю. Б. Королева. – М. : Колос С, 2007. – 424 с.
10. Мескон М. Основы менеджменту / Мескон Майкл, Альберт Майкл, Хедоури Франклин ; [под общ. ред. Л. И. Евенко]. – М. : – ДЕЛО, 1997. – 704 с.
11. Мірошниченко Ю. Р. Організаційно-правові засади підготовки та прийняття державно-політичних рішень / Ю. Р. Мірошниченко. – Харків : Фактор, 2004. – 224 с.
12. Пилипко А. Г. Формула вирішення управлінських завдань – марево чи реальність / А. Г. Пилипко // Актуальні проблеми державного управління: Збірник наукових праць. – Х. : Вид-во ХорРІ НАДУ «Магістр», 2005. – № 1 (23). – 356 с.
13. Плоткін Я. Д. Виробничий менеджмент / Я. Д. Плоткін, І. Н. Пащенко. — Л.: Держ. ун-т “Львів. політехніка”, 1999. — 257 с
14. Пономаренко В.С. Методи системи підтримки прийняття рішень в управлінні еколого-економічними процесами підприємства: навч. посібник/ В.С. Пономаренко, Л.А. Гаврилова, О.М. Беседовський. – Х. : ХНЕУ, 2012. – 271 с.
15. Приймак В.М. Прийняття управлінських рішень: Навчальний посібник/ В.М. Приймак.- К.: Атіка, 2008.- 240 с.
16. Родченко В. В. Менеджмент: Навч. посіб. Для студ. вищ. навч. закл. / В. В. Родченко, В. О. Новак. — К.: НАУ, 2001. — 400 с.
17. Русинов Ф. М. Менеджмент и самоменеджмент в системе рыночных отношений. — М.: ИНФРА-М, 1996. — 254 с.
18. Смирнов Э. А. Разработка управленческого решения / Э. А. Смирнов. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2001. – 271 с.
19. Стадник В. В. Менеджмент : [посібник] / В. В. Стадник, М. А. Йохна. – К. : Академвидав, 2003. – 464 с.
20. Терещенко Э. Ю. Инновационный менеджмент: Учеб.-метод. пособие / Э. Ю. Терещенко, А. А. Лактионова, Е. В. Егорова. — Донецк: Юго-Восток, 2006. — 162 с.
21. Урубков А.Р. Курс МВА по оптимизации управленческих решений. Практическое руководство по использованию моледей линейного програмирования / А.Р. Урубков. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2006. – 176 с
22. Чудновская С. Н. Управленческие решения : [учебник] / С. Н. Чудновская. – М. : Эксмо, 2007. – 368 с.
23. Шегда А. В. Менеджмент : [навчальний посібник] / А. В. Шегда. – К. : «Знання», 2002. – 583 с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.