18 . 08 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Загальні відомості про інформацію з обмеженим доступом№ роботи: 2188
розділ: Діловодство
тип: Контрольна робота
об'єм: 19
винагорода автору: 100 грн

Зміст:

Вступ
1. Загальні відомості про інформацію з обмеженим доступом
2. Організація роботи з конфіденційним діловодством
3. Організація роботи з інформацією обмеженого доступу на прикладі комерційного банку
Висновки
Список використаних джерел

Вступ
Актуальність теми даної роботи зумовлена, перш за все тим, що на сучасному етапі робота з документами, які становлять комерційну таємницю відіграє значну роль у діяльності управлінських органів будь-якого підприємства. Конфіденційне діловодство поширюється на документи, які містять у собі відомості, що складають комерційну і службову таємницю. Комерційна таємниця прямо повязана з комерційною діяльністю, є необхідною умовою її існування.
Таким чином, комерційна і службова таємниця є свого роду збірним поняттям, що включає різні носії з відповідною інформацією, і захист цих видів таємниці в підсумку зводиться до захисту її носіїв.
Метою роботи є висвітлення та загальнотеоретичне обґрунтування особливостей організації роботи з інформацією обмеженого доступу.
Завдання роботи:
- розглянути загальні відомості про інформацію з обмеженим доступом;
- проаналізувати організацію роботи з конфіденційним діловодством;
- вивчити організацію роботи з інформацією обмеженого доступу на прикладі комерційного банку.


Висновки
Отже, узагальнюючи проведене дослідження зробимо наступні висновки:
1. Таємна інформація – це інформація, що містить відомості, які становлять державну та іншу передбачену законом таємницю, розголошення якої завдає шкоди особі, суспільству і державі.
2. Відповідно до Закону України «Про державну таємницю» від 21.01.1994 р. (в редакції від 21.09.1999 р.) державна таємниця – вид таємної інформації, що охоплює відомості у сфері оборони, економіки, науки і техніки, зовнішніх відносин, державної безпеки та охорони правопорядку, розголошення яких може завдати шкоди національній безпеці України та які визнані державною таємницею і підлягають охороні державою.
3. Відомості, повязані з виробництвом, технологією, управлінням, фінансовою та іншою діяльністю субєкта господарювання, що не є державною таємницею, розголошення яких може завдати шкоди інтересам субєкта господарювання, можуть бути ви знані його комерційною таємницею (ст. 36 Господарського кодексу України).
4. Конфіденційне діловодство – це окремий напрям діловодства. Для забезпечення його ефективного функціонування важливе значення має розроблення спеціальної інструкції та додатків до неї, складання списку конфіденційної інформації, проставлення грифа обмеження доступу. При веденні конфіденційного діловодства слід приділити увагу відповідній підготовці документів, що містять комерційну таємницю, належному порядку робіт з ними, зокрема на електронних носіях.
   
Список літератури

1. Господарський кодекс України від 16.01.2003 № 436-IV // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, № 18, № 19-20, № 21-22, т.144
2. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 № 435-IV // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, №№ 40-44, ст.356
3. Браіловський М. М., Дорошко В. О., Чирков Д. В., Шелест М. Е. Захист економічної інформації: Навч. посібник / За ред. проф. В. О. Хорошка: - К.: НАУ, 2002. - 78 с.
4. Буришев С. А.. Лутаев И. В., Прохоров С. Л. Концепции безопасности. - К.:А-ДЫ11,2005. -Кв. 1.-363 с.
5. Бруксбенк Д., Уилсон Дж. Руководство по безопасности: Пер. с англ. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003.-319 с.
6. Економічна безпека [Текст] : навч. посібник / за ред. О. М. Джужі ; МОН України. – К. : Правова єдність, 2010. – 367 c.
7. Живко З. Б., Живко М. О. Регламентація конкурентної розвідки в інформаційно-правовому просторі // Наук. вісн. Львів, держ. ун-ту внутр. справ.Сср. юрид. 36. наук, праць / Гоя. рсд. В. Л. Ортинський. - Л., 2007. - Вип. 2. - 456 с.
8. Крегул Ю. І., Зубок М. І., Банк Р. О. Комерційна розвідка та внутрішня безпека на підприємстві [Текст] : навчальний посібник / за ред. Ю. І. Крегула ; МОН України, Київський національний торговельно-економічний ун-т. – К. : Київський нац. торговельно-економічний ун-т, 2014. – 175 c.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.