15 . 11 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Методи прийняття рішень у сфері стратегічного управління№ роботи: 2186
розділ: Менеджмент
тип: Контрольна робота
об'єм: 21
винагорода автору: 100 грн

Зміст:

Вступ
1. Методи прийняття стратегічних управлінських рішень
2. Використання методів прийняття рішень в діяльності підприємства (на прикладі ПАТ «Оболонь»)
3. Стратегічні рішення щодо вдосконалення діяльності підприємства
Висновки
Список використаних джерел

Вступ
Стратегічне управління являє собою процес, що визначає послідовність дій організації з розробки та реалізації стратегій.
Економічна стратегія — це сукупність управлінських дій, спрямованих на підвищення ефективності операційної, інвестиційної, фінансової та інших видів діяльності підприємства.
Мета стратегічного управління — визначення місії, цілей і стратегій, розробка та забезпечення виконання системи планів як інструментів реалізації стратегічних орієнтирів щодо удосконалення підприємства та його окремих підсистем, які є основою забезпечення його конкурентоспроможного існування в довгостроковій перспективі.
Мета роботи – дослідження особливостей та методів прийняття рішень у сфері стратегічного управління.
Завдання роботи:
- вивчити методи прийняття стратегічних управлінських рішень;
- дослідити використання методів прийняття рішень в діяльності підприємства (на прикладі ПАТ «Оболонь»)
- запропонувати стратегічні рішення щодо вдосконалення діяльності підприємства;
- узагальнити матеріал та зробити висновки.

Висновки
Узагальнюючи проведене дослідження зробимо наступні висновки:
1. Розгляд основних характеристик стратегічного управління, його проблематики та особливостей базується на економічній категорії „середовище функціонування організації”. Вивчення окремих напрямів впливу середовища на організацію становить суть стратегічного аналізу. Результатом стратегічного аналізу, таким чином, повинна бути системна модель організації та середовища її функціонування.
2. На підставі отриманих даних, можна сказати, що ПАТ «Оболонь» може скористатися стратегічною альтернативою під назвою «сильні сорони і можливості».
Використовуючи сильні ринкові позиції, аналіз ринкової ситуації, конкурентні переваги ПАТ «Оболонь» може ввійти в нові сегменти ринку, обслуговувати додаткові групи споживачів; також маючи значні виробничі потужності ПАТ «Оболонь» може розширити виробництво.
Найбільшу увагу необхідно приділити слабкостям і загрозам компанії, щоб вплив цих факторів не призвів до погіршення стану заводу.
3. Було побудовано матрицю БКГ. Позицію «важка дитина» займають слабоалкогольні напої та безалкогольні напої ПАТ "Оболонь". Для них характерні такі риси: малий вплив на ринку, що розвивається підтримка з боку споживачів не значна, конкурентні переваги не стабільні, потребує значних інвестицій в маркетингову діяльність з метою підвищення ринкової частки. Оскільки ПАТ «Оболонь» значну увагу приділяє на даний момент активному просуванню слабоалкогольних напоїв за рахунок зміни дизайну, вкладання коштів у рекламну кампанію лінії слабоалкогольних напоїв та іншого, можна зробити висновок, що цей сегмент являється перспективним та таким, що спроможний зайняти належне місце «зірок» згодом.
4. Для даного підприємства необхідно застосувати нову систему управління якістю, більш вдосконалену, ситуація вимагає нової версії стандартів ISO-9001 на базі системи тотального управління якістю (TQM). Це дасть змогу удосконалити діяльність кожного підрозділу і ПАТ «Оболонь» в цілому.
5. З метою підвищення мотивації персоналу відділу маркетингу і залучення їх до досягнення фінансових результатів пропонується дещо модифікувати діючу форму оплати праці, а саме: додати до заробітної плати працівників відділу маркетингу відсоток від суми кожного укладеного ним договору.
6. Для підвищення фінансово-економічного потенціалу ПАТ «Оболонь» ми пропонуємо розробити фінансову стратегію.
   
Список літератури

1. Александрова, А.В. Стратегический менеджмент: Учебник / Н.А. Казакова, А.В. Александрова, С.А. Курашова, Н.Н. Кондрашева . - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 320 c.
2. Виханский О. С. Стратегическое управление: учебник / О. С. Виханский. — М. : Гардарики, 1999. — 296 с.
3. Гольдштейн Г. Я. Стратегические аспекты управления НИОКР / Г. Я. Гольдштейн. – Таганрог : Изд-во ТРТУ, 2009. – 256 с.
4. Коно Т. Стратегия и структура японских предприятий / Т. Коно. — М. : Знание. — 1987. — 384 с.
5. Кузнецова, О.В. Стратегический менеджмент в финансово-кредитных организациях / О.В. Кузнецова. - М.: КноРус, 2013. - 176 c.
6. Курлыкова, А.В. Стратегический менеджмент: Учебное пособие / А.В. Курлыкова. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 176 c.
7. Литвак, Б.Г. Стратегический менеджмент: Учебник / Б.Г. Литвак. - Люберцы: Юрайт, 2016. - 507 c.
8. Фомичев, А.Н. Стратегический менеджмент: Учебник для вузов / А.Н. Фомичев. - М.: Дашков и К, 2016. - 468 c.
9. Шестопал, Ю.Т. Стратегический менеджмент: Учебное пособие / Ю.Т. Шестопал, В.Д. Дорофеев, В.А. Дресвянников. - М.: КноРус, 2013. - 320 c.
10. Шилков, В.И. Стратегический менеджмент: Учебное пособие / В.И. Шилков. - М.: Форум, 2013. - 304 c.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.