17 . 11 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Робочий час. Режим праці та відпочинку№ роботи: 2185
розділ: Економіка праці
тип: Контрольна робота
об'єм: 19
винагорода автору: 100 грн

Зміст:

Вступ
1. Робочий час. Режим праці та відпочинку
2. Обєкт норм праці
3. Норми затрат праці
Висновки
Список використаних джерел

Вступ

Одним із дієвих засобів забезпечення конкурентоспроможності підприємств у ринкових умовах є обґрунтоване нормування праці, оскільки воно сприяє скороченню витрат праці, економії коштів на оплату праці, зниженню собівартості продукції та підвищенню ефективності господарювання.
У вітчизняній практиці нормування традиційно розглядається як одна зі складових оплати праці, оскільки дає можливість встановлювати обґрунтовані норми її витрат, сприяє виявленню і використанню резервів зростання продуктивності праці, зниженню собівартості й трудомісткості виготовлення продукції, стимулює підвищення кваліфікації працівників. Саме це й визначає актуальність теми.
Проблемам нормування праці на сьогодні приділяється значна увага з боку багатьох спеціалістів у цій сфері. Так, провідними роботами в нормуванні праці є роботи таких авторів: А. Колота, М. Тарана, М. Софінського, А. Зубкової, Л. Суєтиної, В. Брильова.
Завдання роботи:
- дослідити робочий час, режим праці та відпочинку;
- проаналізувати обєкт норм праці;
- вивчити норми затрат праці.

Висновки
Отже, узагальнюючи проведене дослідження в роботі зроблено наступні висновки:
1. За допомогою робочого часу вимірюється тривалість живої конкретної праці та її продуктивність. Тому раціональне використання робочого часу у виробництві є економічним законом. Режим праці та відпочинку регулюється кодексом законів про працю України. Згідно з Кодексом законів про працю України нормальна тривалість робочого часу працівників не може перевищувати 40 год. на тиждень.
2. Обєктом нормування праці є діяльність людини при здійсненні виробничого процесу, що представляє собою процес перетворення сировини, матеріалів, напівфабрикатів в готову продукцію. Кожен такий процес містить три елементи: працю (тобто доцільну діяльність людини), предмет праці (на який вона направлена) і засоби праці (з допомогою яких здійснюється вплив на предмет праці).
3. На підприємствах застосовують різні види норм праці. Найпоширеніші з них такі:
а) норми часу, які визначають кількість робочого часу, потрібного для виготовлення одиниці продукції або для виконання певного обсягу робіт;
б) норми виробітку, які визначають кількість продукції або обсяг роботи, які мають бути виконані за одиницю робочого часу. Норми виробітку вимірюються в натуральних одиницях (штуках, метрах тощо) і виражають необхідний результат діяльності працівників;
в) нормоване завдання, що визначає необхідний асортимент і обсяг робіт, що мають бути виконані одним працівником або групою (бригадою, ланкою) за даний відрізок часу (зміну, добу, місяць).
   
Список літератури

1. Колот А. Нормування праці і його роль у функціонуванні економіки ринкового типу / А. Колот // Україна: аспекти праці. – 2015. – № 3. – С. 46–50.
2. Таран Н. Нормирование труда в новых условиях / Н. Таран // Бизнес Информ. – 2014. – № 10. – С. 45–46.
3. Таран Н. Совершенствование нормирования труда / Н. Таран, Е. Гулевский // Бизнес Информ. – 2013. – № 9. – С. 60–62.
4. Зубкова А. Нормирование труда в рыночных условиях / А. Зубкова, Л. Суетина // Человек и труд. – 2010. – № 2. – С. 81–85.
5. Зубкова А. Нормирование труда в условиях становления рыночных отношений / А. Зубкова, Л. Суетина, В. Брылев // Российский экономический журнал. – 2011. – № 2. – С. 87–95.
6. Софинский Н. Нормирование труда: отечественные реалии и перспективы / Н. Софинский // Человек и труд. – 2008. – № 12. – С. 83–86.
7. Багрова І. В. Нормування праці : навч. посібн. / І. В. Багрова. – К. : Центр навчальної літератури, 2013. – 212 с.
8. Бухалков М. И. Организация и нормирование труда [Текст] : учебн. для вузов / М. И. Бухалков. – М., 2007. – 400 с.
9. Економіка праці та соціально-трудові відносини : навч. посібн. / С. М. Пилипенко, М. В. Горобинська, Л. І. Піддубна та ін. – Х. : Вид. ХНЕУ, 2008. – 296 с.
10. Генкин Б. М. Организация, нормирование и оплата труда на промышленных предприятиях : учебник для вузов / Б. М. Генкин. – М. : Изд. "НОРМА",2013. – 400 с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.