17 . 02 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Сутність методи та значення професійної орієнтації№ роботи: 2184
розділ: Управління трудовими ресурсами
тип: Контрольна робота
об'єм: 19
винагорода автору: 100 грн

Зміст:

Вступ
1. Сутність методи та значення професійної орієнтації
2. Основні напрямки професійної орієнтації
3.Управління професійною орієнтацією
Висновки
Список використаних джерел

Вступ
Одним з важливих напрямів реалізації кадрової політики й формування трудових ресурсів є державне управління вибором професії через систему заходів професійної орієнтації населення. Особливого значення набуває реалізація цієї системи у період формування ринкової економіки, тому що соціально-економічні перетворення супроводжуються безробіттям, зменшенням реальної заробітної плати, зменшенням валового національного продукту, підвищенням різниці у прибутках населення значним зниженням рівня життя населення. Ці структурні зрушення в економіці вимагають від людей підвищення професійної мобільності, яка має розвиватися на всіх рівнях професійної й загальноосвітньої підготовки.
Професійна підготовка є фундаментом людського розвитку і прогресу суспільства. Вона також виступає гарантом індивідуального розвитку, виховує інтелектуальний, духовний і виробничий потенціал суспільства. Розвиток держави, структурні перетворення на мікро-та макроекономічному рівнях мають гармонійно поєднуватись з реформою освіти, професійною підготовкою для того, щоб задовольнити потреби і прагнення людей.
Завдання роботи:
- вивчити сутність методи та значення професійної орієнтації;
- дослідити основні напрямки професійної орієнтації;
- розглянути управління професійною орієнтацією.

Висновки
Отже , професійна орієнтація — це науково-практична система підготовки особистості до свідомого професійного самовизначення на ос-нові врахування її індивідуально-психологічних характеристик та потреб ринку праці. У звязку з цим змінюються підходи до характеристики і визначень її структури, функцій, змісту і методів та шляхів її практично¬го втілення в практику.
До основних методів управління професійною орієнтацією належать:
- програмно-цільовий метод;
- метод прогнозування;
- метод моделювання;
- організаційно-розпорядчий.
Професійна орієнтація проводиться за такими напрямами: профінформація, профконсультація, профдобір, профвідбір та професійна адаптація.
Управління системою профорієнтаційної роботи розглядають в трьох аспектах.
1. Соціально-економічний аспект передбачає засвоєння певної системи знань, норм, навичок і умінь, що дозволяють здійснювати соціально-професійну діяльність, що відбивається на поліпшенні якісного складу робочої сили і підвищення задоволеності молоді працею.
2. Психолого-педагогічний аспект передбачає виявлення і формування інтересів, нахилів та здібностей учнів, а також допомога у виборі професії, найбільш відповідної індивідуально-психологічних особливостей особистості.
3. Медико-біологічний аспект передбачає реалізацію вимог до здоровя і окремих фізіологічних якостей людини, необхідним для виконання певної професійної діяльності.
   
Список літератури

1. Бологагина В.В. Поготовка к профессиональной деятельности: Уч.-метод, пос. - М.: МГУКИ, 2011. - 44 с.
2. Гинзбург М.Р. Психологическое содержание жизненного поля личности старшего подростка // Мир и психология и психология в мире, 2005. — №3. — С.21 - 28.
3. Крегдже С.П. Психология формирования профессиональных интересов. — Вильнюс, 2012. — 354 с.
4. Нікітіна І.В. Психологічні особливості субєктного самовизначення особистості в період повноліття: Дисертація. — К., 2009. — 209 с.
5. Основи професійної орієнтації: Навч. пос. - Луцьк: РВВ "Вежа", 2013. - 156 с.
6. Г.В.Осовська, О.В.Крушельницька. Управління трудовими ресурсами. - К.: Кондор, 2007.
7. А.Т.Чемерис. Організація діяльності служб зайнятості. – К.: МАУП, 2003.
8. Н.А.Тюхтенко. Організаційно-методичні аспекти професійної орієнтації. – Одеса,1999.
9. А.В.Калина. Державне регулювання зайнятості. – К.: МАУП, 2006.
10. О.В.Крушельницька, Д.П.Мельничук. Управління персоналом. – К.: Кондор, 2003.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.